Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці
НазваГісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці
старонка1/10
Дата канвертавання18.03.2013
Памер1.25 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Установа адукацыі «Полацкі дзяржаўны універсітэт»


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Рэктар

УА «Полацкі дзяржаўны універсітэт»

_____________ Д.М. Лазоўскі

«___» __________ 20 г.

Рэгістрацыйны № УД - ______/р.


ГІСТОРЫЯ ПАЛІТЫЧНАЙ І ПРАВАВОЙ ДУМКІ БЕЛАРУСІ

Вучэбная праграма для спецыяльнасці:

124 01 02 «Правазнаўства»


Факультэт: юрыдычны

Кафедра: тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

Курс: 5 / 6*

Семестр: 9 / 11*

Лекцыі: 28 / 10*

Практычныя (семінарскія) заняткі: 18 / 4*

Кантрольная работа: 11*

Экзамен: 9 / 11*

Усяго аўдыторных гадзін па дысцыпліне: 46 г. /14 г.*

Усяго гадзін па дысцыпліне (дзенная форма): 80 г.


Форма навучання дзенная

* Форма навучання завочная полная

Склаў: Шчэрбік Дзмітрый Васілевіч.


20


Вучэбная праграма складзена на падмурку адукацыйнага стандарту Рэспублікі Беларусь ОСРБ 1-24 01 02-2008 і базавай праграмы па дысцыпліне «ГІСТОРЫЯ ПАЛІТЫЧНАЙ І ПРАВАВОЙ ДУМКІ БЕЛАРУСІ»


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці працоўнага варыянта на паседжанні кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права УА «ПДУ»


« » 20 года

Пратакол №___

Загадчык кафедры ___________ А.Н. Пугачоў


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці рабочага варыянта вучэбнай праграмы метадычнай камісіяй юрыдычнага факультэта УА «ПДУ»


«___» ________ 20 года

Пратакол №____

Старшыня ___________.І.М. Троцкая


Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Навукова-метадычным саветам УА «ПДУ»

«___» ________ 20 года

Пратакол № ____

Старшыня Навукова-метадычнага савета УА «ПДУ»

__________________ Булах В.В.


1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА


1.1. Мэты і задачы выкладання і вывучэння дысцыпліны


Прадметам гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі з’яўляецца ўзнікненне і развіццё тэарэтычных палажэнняў аб дзяржаве і праве, заканадаўстве і палітыцы, выказаных нацыянальнымі мысліцелямі, грамадскімі, дзяржаўнымі і рэлігійнымі дзеячамі, паэтамі, пісьменнікамі, навукоўцамі, публіцыстамі ў той ці іншай форме. Дадзеная вучэбная дысцыпліна вывучае адначасова як палітыка-прававыя вучэнні, так і асобныя выказванні, не развітыя да узроўню самастойных і арыгінальных тэорый.

Палітычная і прававая думка заўсёды цесна звязана з сучаснай ёй палітычнай і прававой рэчаіснасцю. Кожная эпоха беларускай гісторыі мела свае, уласцівыя толькі ёй палітычныя і прававыя ўстановы. Менавіта таму ў творах нацыянальных мысліцеляў, рэлігійных, грамадскіх і дзяржаўных дзеячаў, асветнікаў, пісьменнікаў і г.д. адлюстроўваліся розныя палітыка-прававыя праблемы, цесна звязаныя з асаблівасцямі мясцовых дзяржаўных устаноў і прынцыпаў права. Менавіта таму, матэрыяльныя палітычныя і прававыя вучэнні, палітычная і прававая думка, апісваючая сучасную ім рэчаіснасць з’яўляюцца прыдатным інструментам для канцэптуалізацыі гістарычных этапаў развіцця дзяржавы і права, для разумення сутнасці іх гістарычнай трансфармацыі. Гісторыя дзяржавы і права, фактычна можа быць адлюстравана праз гісторыю паслядоўных зменаў палітычных і прававых вучэнняў і думак.

Асноўнай мэтай вывучэння гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі з’яўляецца не проста знаёмства з поглядамі нацыянальных мысліцеляў таго ці іншага перыяду і напрамку, але і цэласнае ўспрыманне гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі, разуменне прычынаў і асаблівасцяў развіцця дзяржавы і права Беларусі, усведамленне іх заканамернасцяў. Дасягнуць гэтай мэты можна перш за ўсё сур’ёзным вывучэннем першакрыніц, выкарыстоўваннем матэрыялаў навуковых даследаванняў.

Вывучэнне дадзенага курсу неабходна, першым чынам, для таго, каб глыбей зразумець сучасную дзяржаўнасць і ўмець прагназаваць асноўныя тэндэнцыі яе развіцця ў найбліжэйшай будучыні. Яно заклікана стварыць неабходныя перадумовы для найлепшага засваення галіновых і спецыяльных юрыдычных дысцыплін.

Як вучэбная дысцыпліна «Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі» уваходзіць у лік фундаментальных юрыдычных дысцыплін агульнаметадалагічнага характару.

У выніку вывучэння курса «Гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі» студэнты павінны:

мець уяўленне:

 • аб праблемах вызначэння прадмета і ажыццяўлення перыядызацыі гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі, іх асаблівасцях;

 • аб існаванне цесных узаемасувязяў палітычнай і прававой думкі Беларусі з палітычнымі і прававымі вучэннямі Заходняй Еўропы, Расіі;

 • аб агульных заканамернасцях развіцця дзяржаўна-прававых вучэнняў, распрацаваных беларускімі мысліцелямі;

 • аб галоўных праблемах і тэмах палітычнай і прававой думкі Беларусі.

ведаць:

 • асноўныя прававыя канцэпцыі, якія былі сфармуляваны нашымі папярэднікамі і адыгралі значную ролю ў развіцці дзяржаўнасці і права не толькі нашай краіны, але і ўсёй Цэнтральнай і Усходняй Еўропы;

 • суб’ектыўныя і аб’ектыўныя фактары, якія ўплывалі на развіццё палітычнай і прававой думкі Беларусі;

 • асноўныя паняцці, тэрміны і катэгорыі гісторыі палітычнай і прававой думкі як навукі, метадалагічныя асновы яе вывучэння;

 • гістарычныя матэрыялы, якія змяшчаюцца ў дакументальных крыніцах і рэкамендаванай літаратуры.

умець:

 • аналізаваць палітыка-прававыя вучэнні мінулых эпох і бачыць іх гістарычнае значэнне;

 • вылучаць асаблівасці розных палітычных і прававых дактрын;

 • працаваць з першакрыніцамі, навуковай літаратурай (як манаграфіямі так і навуковымі артыкуламі);

 • крытычна і незалежна ацэньваць навуковыя і гістарычныя матэрыялы, пункт гледжання/аргументацыю іншых;

 • фармуляваць сваю пазіцыю па вызначаных праблемах на аснове набытых ведаў, афармляць яе ў выглядзе эсэ;

 • арыентавацца ў перспектывах дзяржаўна-прававога развіцця на падмурку асэнсавання гістарычнага досведу.


3. Пералік дысцыплін, засваенне якіх студэнтамі неабходна для вывучэння дадзенай дысцыпліны

Вывучэнне «Гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі» засноўваецца на ведах агульнай тэорыі права, гісторыі дзяржавы і права Беларусі, гісторыі палітычных і прававых вучэнняў.


4. Структура ўтрымання навучальнай дысцыпліны

У аснове структуравання ўтрымання навучальнай дысцыпліны пакладзены прынцып, які мяркуе разбіўку тэарэтычнага матэрыялу на самастойныя тэмы. Па кожнай тэме, у адпаведнасці з яе мэтамі і задачамі па фармаванні і развіццю ў студэнтаў пэўных кампетэнцый, выкладчыкам праектуюцца і рэалізуюцца вызначаныя педагагічныя тэхналогіі. У дадзеным выпадку, гэты выклад тэарэтычнага матэрыялу, выступы студэнтаў на семінарах па распрацаваных імі тэмам, дыскусія і абмеркаванне праблемаў, якія ўздымаюцца ў адпаведных тэорыях.


5. Метады (тэхналогіі) навучанні

Пры вывучэнні дысцыпліны «Гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі» ужываюцца наступныя эфектыўныя методыкі і тэхналогіі:

" тэхналогія навучальна-даследчай дзейнасці;

" камунікатыўныя тэхналогіі (апытанне, дыскусія і іншыя метады актыўнага навучання);

" рэйтынгавыя тэхналогіі;

" ВМК;

" напісанне навуковых працаў, эсэ.

Матэрыял па курсу «Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі» падзелены на чатырнаццаць тэмаў, што дазваляе найбольш поўна прадставіць студэнтам інфармацыю аб палітычных і прававых думках, вучэннях, канцэпцыях, створаных на тэрыторыі Беларусі, і забяспечыць кантроль за атрыманымі ведамі.

Па кожнай тэме дысцыпліны прадугледжваецца выкладанне лекцыі, правядзенне семінарскага занятку, адпаведна ў вучэбна-метадычным комплексе да кожнай тэмы прапанаваны абавязковы блок элементаў: кароткі канспект лекцыі, заданні да семінарскіх заняткаў, а таксама кантрольны блок, які прадугледжвае напісанне 3 рэфератаў і выніковага эсэ.

Заданні да семінарскіх заняткаў уяўляюць сабой пытанні, якія студэнты павінны падрыхтаваць, абапіраючыся на лекцыйны матэрыял, а таксама на матэрыялы, атрыманыя самастойна з указаных вучэбных крыніцаў і дадатковай літаратуры.

Рэфераты прадугледжваюць паглыбленае пісьмовае даследаванне па тэме семінарскага занятку. Эсэ – творчая самастойная праца, з выражэннем асабістых адносін па пастаўленай праблеме на падмурку ведаў, атрыманых пад час вывучэння курсу.

Курс «Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі» прадугледжвае правядзенне іспыту ў першым семестры навучання. Мэта іспыту - вызначыць ступень засваення матэрыялу курсу і здольнасць студэнта да выражэння ў лагічнай паслядоўнасці атрыманых падчас навучання ведаў. Студэнт павінен паказаць на іспыце здольнасць да аналітычнага мыслення і даць досыць аргументаваную ацэнку таму ці іншаму палітычнаму і прававому вучэнню ці думке, іх уплыву на развіццё дзяржаўнасці і права Беларусі.


6. Дыягностыка кампетэнцый студэнтаў

Якасныя паказчыкі падрыхтоўкі студэнтаў вызначаюцца стандартам ОСРБ 1-24 01 02-2008. Агульныя патрабаванні да кантролю якасці адукацыі і сродкам дыягностыкі вынікаў адукацыі ўсталяваны ў адпаведнасці з нарматыўнымі дакументамі Міністэрства адукацыі.

Дыягнастычны інструментар. Для маніторынгу якасці вывучэння дысцыпліны і дыягностыкі кампетэнцый студэнтаў выкарыстоўваецца наступны дыягнастычны інструментар: вусновае апытанне і дыскусіі падчас заняткаў, дзелавыя гульні, рэфераты і даклады па асобных частках дысцыпліны, эсэ, экзамен.


2. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ


Тэма 1. Прадмет, метадалогія і асноўныя праблемы курса. Крыніцы і гістарыяграфія.

Прадмет, задачы і метадалогія курса гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі. Гістарыяграфія і асноўныя праблемы гісторыі прававой і палітычнай думкі Беларусі. Перыядызацыя курса. Крыніцы па гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі.

Мэты і задачы вывучэння дадзенай тэмы - фарміраванне тэарэтычных ведаў і ўяўленняў па праблемах прадмета, метадалогіі, гістарыяграфіі і перыядызацыі гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі.

Тэма 2. Палітычная і прававая думка на землях Беларусі ў IX - пачатку XIII ст.

Асноўныя фактары, якія паўплывалі на фарміраванне палітычнай і прававой думкі Беларусі ў Х-ХШ стст. Грамадская думка дахрысціянскіх часоў. Светапоглядная асновы духоўнага жыцця старажытнага насельніцтва Беларусі. Асаблівасці хрысціянізацыі беларускіх зямель у Х-ХШ стст. Сутнасць ідэалогіі цэзарапапізма і прычыны яе рэцэпцыі ў палітычнай думцы асобных дзяржаў-княстваў Усходняй Еўропы ХІ-ХШ стст.

Грамадска-палітычныя і прававыя ідэі раннесярэднявечнай Беларусі. Грамадска-палітычныя погляды Еўфрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага, Клімента Смаляціча, Сямёна Цвярскога і інш.

Мэты і задачы вывучэння дадзенай тэмы - фарміраванне тэарэтычных ведаў і ўяўленняў пра першыя формы грамадска-палітычнай і прававой думкі ў славяна-балцкага насельніцтва раннесярэднявечных дзяржаў-княстваў на тэрыторыі Беларусі, уплыў палітыка-прававых вучэнняў, якія аформіліся ў Візантыі і ў Заходняй Еўропе на палітычную і прававую думку нашых продкаў, сістэматызацыя і абагульненне ведаў па пытаннях станаўлення раннесярэднявечнай палітычнай і прававой думкі Беларусі.

Тэма 3. Палітычная і прававая думка Беларусі XIV-XV ст.

Характар палітычнай сістэмы Русі ў перыяд палітычна-тэрытарыяльнай кансалідацыі беларуска-літоўскіх земляў у Вялікім Княстве Літоўскім. Цэнтралізацыя краіны, як асноўная ідэя беларуска-літоўскіх летапісаў ХУ ст. („Летапісец вялікіх князёў літоўскіх", „Беларуска-літоўскі летапісец 1446 г.", „Хроніка Быхаўца" і інш.). Палітычная канцэпцыя дзяржаўнасці вялікага князя Вітаўта. Ідэя пераўтварэння Вялікага Княства Літоўскага ў каралеўства.

Рэлігійна-палітычныя супярэчнасці і іх адлюстраванне ў палітычнай і прававой думцы. Праграма стварэння аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў ВКЛ і яе рэалізацыя. Адметныя рысы заходняга праваслаўя. Палітычныя погляды і царкоўная дзейнасць Рыгора Цамблака.

Палітыка-прававое значэнне рэлігійнай уніі хрысціянскай царквы для дзяржаўнасці Вялікага Княства Літоўскага ХІV-ХV стст.

Ідэйная барацьба ў ВКЛ ХІV-ХV стст. Развіццё прававой думкі ў ХІV-ХV стст. Прававыя ідэі грамат, прывілеяў, ухвал, Судзебніка Казіміра і інш. заканадаўчых актаў ХІV-ХV стст. Прававая дзейнасць Міхаіла Кежгайлавіча.

Мэты і задачы вывучэння дадзенай тэмы - фарміраванне тэарэтычных ведаў і ўяўленняў пра дзяржаўную ідэалогію ВКЛ, якая знайшла сваё адлюстраванне ў беларуска-літоўскіх летапісах, формы грамадска-палітычнай і прававой думкі ў насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага, развіццё прававой думкі, што знайшло сваё адлюстраванне ў прынятых у XVст. нарматыўна-прававых актах, сістэматызацыя і абагульненне ведаў па пытаннях эвалюцыі сярэднявечнай палітычнай і прававой думкі Беларусі.


Тэма 4. Палітычныя і прававыя погляды беларускіх гуманістаў (Ф.Скарына, М.Гусоўскі, М.Літвін, Л.Сапега).

Ідэі і прынцыпы Адраджэння. Змест паняцця „Адраджэнне" ў ВКЛ. Спецыфічныя рысы рэнесансавай палітыка-прававой думкі ў Вялікім Княстве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім.

Асаблівасці і змест умеранна гуманістычных поглядаў на грамадства, дзяржаву, палітыку, права, судовы лад і судаводства.

„Песнь пра зубра" — крыніца вывучэння палітычных поглядаў Міколы Гусоўскага.

Палітычныя і прававыя погляды Ф. Скарыны. Ф. Скарына аб ідэальных дзяржаўна-прававых формах. Класіфікацыя права, прапанаваная Ф. Скарынай. Сэнс ідэі „агульнага дабра". Асаблівасці рэлігійных поглядаў Ф. Скарыны.

Палітычныя і прававыя погляды Міхалона Літвіна. Трактат „Аб норавах татар, літвінаў і маскавіцян", як крыніца вывучэння поглядаў М. Літвіна на грамадскі, палітычны і прававы лад ВКЛ. М. Літвін аб шляхах удасканалення судовага ладу і судовага працэса.

Абмеркаванне ў палітыка-прававой думцы ВКЛ прынцыпаў дзяржаўнай уніі з Польскім каралеўствам. Развіццё прававой думкі ў Статутах ВКЛ.

Прававыя ідэі Льва Сапегі. Прадмовы да Статута ВКЛ 1588 г. як адлюстраванне палітыка-прававых поглядаў Л. Сапегі. Абгрунтаванне Л. Сапегам прынцыпа рэлігійнай цярпімасці, як аднаго з галоўных прынцыпаў унутранай палітыкі шматканфесійнай дзяржавы, якой было Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае.

Мэты і задачы вывучэння дадзенай тэмы - фарміраванне тэарэтычных ведаў і ўяўленняў пра афармленне ў Вялікім Княстве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім пад уплывам ідэй гуманізма і рэфармацыі новай пануючай дзяржаўнай ідэалогіі, што знайшло сваё адлюстраванне ў палітычных і прававых трактатах, працэсе кадыфікаці права, сістэматызацыя і абагульненне ведаў па пытаннях эвалюцыі палітычнай і прававой думкі ў перыяд распаўсюджвання і панавання ідэй гуманізма.


Тэма 5. Палітычная і прававая думка эпохі Рэфармацыі ў Беларусі

Палітычныя і прававыя погляды ідэолагаў рэфармацыі. Лютэранства, кальвінізм, антытрынітарызм — асноўныя напрамкі пратэстантызма ў ВКЛ у ХУІ—ХУП стст. Асноўныя прычыны папулярнасці кальвінскіх ідэй. Беларускія і польскія мысліцелі — ідэолагі Рэфармацыі. Лаўрэнці Зізаній і іншыя.

Погляды Андрэя Воляна на грамадскі лад, паходжанне і функцыі дзяржавы, формы палітычнага кіравання. Права і яго функцыі ў творах А. Воляна. А. Волян аб „натуральных" правах. Суадносіны права і свабоды.

Палітычныя і прававыя погляды памяркоўнага крыла антытрынітарыяў. Палітычныя і прававыя погляды Сымона Буднага. Палемічны твор „Аб свецкай уладзе", гісторыя яго стварэння, асноўныя ідэі. С.Будны пра функцыі дзяржаўнай улады і метады яе ўздзеяння на грамадзян.

Праблема фарміравання нацыянальнай свядомасці, захавання нацыянальнай мовы і традыцый у творчай спадчыне Васіля Цяпінскага.

Палітычныя і прававыя погляды радыкальнага крыла антытрынітарыяў (Пётр з Ганёндза (П. Гезка), М. Чаховіц (Чэховіч), Якуб з Калінаўкі, Павел з Візны і інш.). Сацыяльная база радыкальнай ідэалогіі. Паняцце „свабоды" у сацыяльным разуменні. Адносіны да дзяржаўнай улады, прыватнай маёмасці, удзелу хрысціяніна ў войнах. Шляхі і сродкі барацьбы за сацыяльныя правы, роўнасць, справядлівасць, прапанаваныя сялянска-плебейскімі рэфарматарамі-рэвалюцыянерамі. Адносіны радыкалаў да антычай спадчыны. Супярэчнасць ідэалогіі радыкальных гуманістаў. Крыніцы вывучэння поглядаў радыкальных гуманістаў.

Прававая думка ў ВКЛ у ХУІ ст. Ежы Таліят з Эйшышак, Вацлаў Чырка з Ваўкавыску, Аўгусцін Ратундус, Пётр Раізій (Пэдра Руіз дэ Мароз). Юрыдычная адукацыя ў Вялікім княстве Літоўскім. Школа права пры Касцёле Св. Яна ў Вільні (1566 г.). Выкладанне кананічнага права на тэалагічным факультэце Віленскай езуіцкай акадэміі (1578 г.). Атрыманне юрыдычнай адукацыі падданымі ВКЛ ў Польшчы і краінах Заходняй Еўропы.

Мэты і задачы вывучэння дадзенай тэмы - фарміраванне тэарэтычных ведаў і ўяўленняў пра распаўсюджанне ў Вялікім Княстве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім ідэй Рэфармацыі сістэматызацыя і абагульненне ведаў па пытаннях эвалюцыі палітычнай і прававой думкі ў перыяд распаўсюджвання і панавання ідэй Рэфармацыі.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці iconПытанні па курсу гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі
Крыніцы па гісторыі палітычнай І прававой думкі Беларусі. Перыядызацыя гісторыі палітычнай І прававой думкі Беларусі

Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці iconГісторыя беларусі вучэбная праграма дысцыплины абавязковага кампанента для спецыяльнасці
Вучэбная праграма дысцыпліны абавязковага кампанента “Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых...

Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці iconГісторыя філасофскай думкі Беларусі Вучэбная праграма для спецыяльнасці
М. А. Мажэйка, д філас навук, прафесар кафедры філасофіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры І мастацтваў

Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці iconГісторыя дзяржавы І права беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці
Рэспублікі Беларусь осрб 1-24 01 02-2008, а таксама Тыпавой вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Гісторыя дзяржавы І права Беларусі»...

Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці iconТэмы кантрольных работ па дысцыпліне «Гісторыя палітычнай І прававой думкі Беларусі» для студэнтаў-завочнікаў юрыдычнага факультэта
Выбар варыянта кантрольнай работы ажыццяўляецца па першай літарэ прозвішча студэнта

Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці iconТэматыка кантрольных работ
Вішнеўская, І. У. Гісторыя палітычнай І прававой думкі Беларусі : дапамож / І. У. Вішнеўская. – Мiнск, 2004

Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці iconГісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці iconС. Н. Князеў 2011 г. Регістрацыйны № уд- гісторыя беларус І
Вучэбная праграма «Гісторыя Беларусі» складзена на основе тыпавой вучэбнай праграмы «Гісторыя Беларусі», регістрацыйны № тд – сг....

Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці iconІнтэграваны модуль «Гісторыя Беларусі»
Вучэбная праграма складзена на аснове эксперэментальнай вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі», зацверджанай Міністэрствам...

Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці iconГісторыя беларускага мовазнаўства вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія Мінск "рівш" 2006
Прыгодзіч М. Р., загадчык кафедры гісторыі беларускай мовы бду, доктар філалагічных навук, прафесар

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка