Курс І семестр " Гісторыя. Англійская мова" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны)
НазваКурс І семестр " Гісторыя. Англійская мова" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны)
Дата канвертавання11.03.2013
Памер94.04 Kb.
ТыпДокументы
Тэматыка практычных заняткаў

па гісторыі Беларусі

1 курс І семестр

Гісторыя. Англійская мова”


Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі

(2 гадзіны)


1. Насельніцтва Беларусі ў жалезным веку.

2. Сацыяльна-эканамічнае развіццё плямёнаў эпохі жалеза.

3. Змены ў гаспадарцы, матэрыяльнай і духоўнай культуры.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000.

2. Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 1. Мінск, 1997.

3. Нарысы гісторыі Беларусі. Кн. 1. Мн., 1994.

4. История Беларуси: курс лекций РИВШ БГУ в 2-х ч. Ч. 1 Мн., 2000.

5. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч.1./ пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мн., 2007.

6. Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси: учеб. - Минск, 2007.

7. Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии / М. В. Довнар-Запольский. - Минск, 2003.

8. Пичета, В. И. История белорусского народа. – Мн.,2003.

9. Пічэта, У. I. Гісторыя Беларусі. – Мн., 2005.

10. Мельниковская О.Н. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. М., 1967.

11. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя. Мн.,1993.

12. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 2 Культура, быт і звычаі старажытных людзей на тэрыторыі Беларусі

(2 гадзіны)


1. Вера балтаў і ранніх славян у існаванне шматлікіх багоў.

2. Сонечны культ і культ агню.

3. Ушанаванне продкаў, пахавальныя рытуалы, памінкі.

4. Музычныя інструменты, мастацкія вырабы і ўпрыгожванні.

5. Характар і традыцыі выяўленчага мастацтва Беларусі ў старажытнасці.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000.

2. Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча Мн., 1999.

3. Нарысы гісторыі Беларусі. Кн. 1. Мн., 1994.

4. История Беларуси: курс лекций РИВШ БГУ в 2-х ч. Ч. 1 Мн., 2000.

5. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч.1./ пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мн., 2007.

6. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя. Мн.,1993.

7. Загорульский, Э. М. Древняя история Белоруссии: очерки этнической истории и материальной культуры (до IX в.). - Мн,1977.

8. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 3 Балты і славяне ў VI - XIII стст.

(2 гадзіны)


1. "Вялікае перасяленне" народаў у Еўропе і насельніцтва Беларусі.

2. Змешанае пражыванне славян з балтамі.

3. Ваенная дэмакратыя і зародкі дзяржаўнасці ў славян.


Літаратура:

1. Белоруссия в эпоху феодализма. Мн., 1979. С. 23.

2. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000.

3. Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча Мн., 1999.

4. Нарысы гісторыі Беларусі. Кн. 1. Мн., 1994.

5. История Беларуси: курс лекций РИВШ БГУ в 2-х ч. Ч. 1 Мн., 2000.

6. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч.1./ пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мн., 2007.

7. Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.

8. Митрофанов А.Г. Железный век средней Белоруссии (VII‒VI вв. до н.э.‒VIIIв. н.э.) Мн., 1978.

9. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя. Мн.,1993.

10. Седов, В. В. Славяне в древности: в 2 т. - М., 1994.

11. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 4 Узнікненне класавага шматукладнага грамадства ў IX - першай палове XIII стст.

(2 гадзіны)


1. Шматукладнае грамадства. Зараджэнне феадалізму.

2. Сельская гаспадарка.

3. Узнікненне гарадоў .Рамяство. Гандаль.

4. Сацыяльная дыферэнцыяцыя насельніцтва.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000.

2. Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча Мн., 1999.

3. Нарысы гісторыі Беларусі. Кн. 1. Мн., 1994.

4. История Беларуси: курс лекций РИВШ БГУ в 2-х ч. Ч. 1 Мн., 2000.

5. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч.1./ пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мн., 2007.

6. Штыхов Г.В. Города Полоцкой земли (ХІ‒ХІІІвв.) Мн., 1978.

7. Коробушкина Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в Х-ХІІІ вв. Мн., 1979.

8. Дучыц Л.У. Браслаўскае Паазер’е ў ІХ-ХІVстст. Мн., 1991.

9. Макушников О.А. В поисках древнего Гомия. Гомель, 1994.

10. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя. Мн.,1993.


Тэма 5 Полацкае княства ў X - першай палове XIII ст.

(2 гадзіны)


1. Узаемаадносіны Полацка з Кіевам і Ноўгарадам.

2. Грамадска-палітычны лад у Полацкай зямлі-княстве.

3. Гарады Полацкай зямлі.

4. Феадальная раздробленасць. Распад Полацкай зямлі на ўдзельныя княствы


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000.

2. Повесть временных лет. М.; Л.; 1950. Ч. 1. С.18, 168.

3. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI‒XV стст.) Мн., 1998. С. 23-24.

4. Полное собрание русских летописей. М.,1962. Т. 1. С.299, 301. Т.2. С. 231, 292-294.

5. Белоруссия в эпоху феодализма. Мн., 1979.

6. Ермаловіч М. Старажытная Беларусь: полацкі і новагародскі перыяды. Мн., 2003.

7. Алексеев Л.В. Полоцкая земля. Мн.,1990.

8. Штыхов Г.В. Города Полоцкой земли (ХІ‒ХІІІвв.) Мн., 1978.

9. Штыхов Г.В. Древний Полоцк ІХ‒ХІІІ вв. Мн.,1980.

10. Загорульский Э.М. Генеология полоцких князей Изяславичей. Мн., 1994.

11. Полоцк. Исторический очерк. Мн., 1987.

12. Рукавишников А.В. Об организации власти в Полоцке в конце ХІІ‒середине ХІІІ в.// Вопросы истории. 1999. № 3. С.119.

13. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 6 Княствы і гарады на тэрыторыі паўднёвай Беларусі, Пасожжа і Верхняга Панямоння.

(2 гадзіны)


1. Тураўскае княства.

2. Беларускія княствы і гарады ў Верхнім Панямонні.

3. Перадумовы ўтварэння беларуска-літоўскай дзяржавы.

4. Міндоўг і яго барацьба з галіцка-валынскім княствам за валоданне Верхнім Панямоннем.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. Мн., 2000.

2. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага. Мн., 2008.

3. Повесть временных лет. М.; Л.; 1950. Ч. 1.

4. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI‒XV стст.) Мн., 1998.

5. Полное собрание русских летописей. М.,1962. Т.2. С. 282-359, 405, 519, 620, 735-736.

6. Макушников О.А. В поисках древнего Гомия. Гомель, 1994.

7. Зверуго Я.Г. Верхнее Понемонье в ІХ‒ХІІІ вв.Мн., 1989.

8. Гуревич Ф.Д. Древние города Белорусского Понеманья. Мн., 1982.

9. Лысенко П.Ф. Туровская земля ІХ‒ХІІІ вв. Мн., 1999. С.13-19.

10. Лысенко П.Ф. Города Туровской земли. Мн., 1974. С.13-19.

11. Лысенко П.Ф. Берестье. Мн., 1985.

12. Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. Мн., 1998.

13. Ермаловіч М. Па слядах аднаго міфа. Мн., 1989.

14. Загарульскі, Э. М. Заходняя Русь. ІХ-ХІІІ стст. –Мн., 1998.

15. Ширяев, Е. Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Чёрная и Литва в картах. - Мн, 1991.

16. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 7 Рэлігія і культура беларускіх зямель у IX -першай палове XIII ст.

(4 гадзіны)


Занятак 1. (2 гадзіны)

1. Язычаскія вераванні.

2. Прыняцце і распаўсюджванне хрысціянства.Дваяверства.

3. Рэлігійна-асветніцкія дзеячы Беларусі:

4. Значэнне прыняцця хрысціянсктва.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000.

2. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1964.

3. Ляўкоў Э.М. Маўклівыя сведкі мінуўшчыны. Мн., 1992.

4. Беларускі народны каляндар / Аўтар-укладальнік А. Лозка. Мн., 1993.

5. Ліцьвінка В. Святы і абрады беларусаў. Мн., 1998.

6. Рапов О.М. Русская церковь в ІХ‒ первой трети ХІІІ в. Принятие христианства. М., 1988.

7. Кніга жыцій і хаджэнняў. Мн., 1994.

8. Мельнікаў А.А. Кірыл, епіскап Тураўскі. Жыццё, спадчына, светапогляд. Мн., 1997.

9. Арлоў У.А. Еўфрасіння Полацкая. Мн., 1992.

10. Мельников А.А. Путь непечален: Исторические свидетельства о святости Белой Руси. Мн., 1992.

11. История Беларуси: словарь-справочник. –Мн., 2000.

12. Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн., 1997.

13. Мяснікоў, А. Сто асоб беларускай гісторыі .– Мн., 2008.

14. Рэлігія і царква на Беларусі: энцыклапед. даведнік. – Мн., 2001.

15. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 7 Рэлігія і культура беларускіх зямель у IX -першай палове XIII ст.

(4 гадзіны)


Занятак 2. (2 гадзіны)

1. Пісьменства. Літаратура.

2. Вусная народная творчасць.

3. Архітэктурныя школы.

4. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва.

5. Развіццё перадумоў фарміравання беларускай народнасці


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000.

2. Нікалаеў М. Палата кнігапісная. Рукапісная кніга Беларусі ў Х‒ХVIII стагоддзях. Мн., 1993.

3. Тарасаў С.В. З гісторыі полацкай эпіграфікі Х‒ХV стст. // Кніжная культура Беларусі. Да 500-годдзя з дня нараджэння Ф. Скарыны. Мн., 1991.

4. Хозеров И.М. Белорусское и Смоленское зодчество XI‒XIII вв. Мн., 1994.

5. Алексеев Л.В. Полоцкая земля. Мн.,1990.

6. Трусов О.А. Памятники монументального зодчества Белоруссии ХI‒XVII вв. Мн., 1988.

7. Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны. Гістрыя крыжа Святой Еўфрасінні Полацкай. Мн., 1998.

8. Гісторыя беларускага мастацтва. Мн., 1987. Т.1.

9. Ермаловіч М. Старажытная Беларусь. Мн., 1990.

10. Этнаграфія беларусаў. Гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя. Мн., 1985. С.18-40.

11. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. Мн., 1999.

12. Карскі, Я. Беларусы. – Мн., 2001.

13. Марцулъ, Г. С. Гісторыя Беларусі: насельніцтва, фарміраванне і вызначэнне этнічных і дзяржаўна-адміністрацыйных межаў, беларускае замежжа. – Мн., 1997

14. Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – Мн., 2004.

15. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Курс І семестр \" Гісторыя. Англійская мова\" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны) iconКурс І семестр " Гісторыя. Англійская мова" Тэма 1 Войны сярэдзіны XVII ст. Казацка-сялянская вайна 1648-1651 гг у Беларусі (2 гадзіны)
Тэма 1 Войны сярэдзіны XVII ст. Казацка-сялянская вайна 1648-1651 гг у Беларусі

Курс І семестр \" Гісторыя. Англійская мова\" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны) iconТэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi "Гісторыя. Англійская мова" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі
Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi “Гісторыя. Англійская мова”

Курс І семестр \" Гісторыя. Англійская мова\" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны) iconНовая І навейшая гісторыя Азіі І Афрыкі «Гісторыя. Англійская мова» 4 курс
Краіны Азіі І афрыкі на пачатку навейшага часу. Узровень эканамічнага развіцця краін Усходу. Сацыяльная структура грамадства

Курс І семестр \" Гісторыя. Англійская мова\" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны) iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі
Тэма 1 Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XIX стст. (2 гадзіны)

Курс І семестр \" Гісторыя. Англійская мова\" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны) iconЛекцыя Уводзіны. Свет І Беларусь ў старажытны перыяд
...

Курс І семестр \" Гісторыя. Англійская мова\" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны) iconПраграрма курса «гісторыя беларус1 ад старажытных часоў да 1945 г» (для слухачоў падрыхтоўчых курсаў Ліцэя бду)
Гісторыя Беларусі як частка сусветнай гісторыі. Перыядызацыя старажытнага грамадства на тэрыторыі Беларусі. Гістарычныя крыніцы

Курс І семестр \" Гісторыя. Англійская мова\" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны) iconКафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу "краязнаўства І этналогія беларусі" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi "Гiсторыя. Англійская мова" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны
Класіфікацыя народаў свету (лінгвістычная, антрапалагічная, геаграфічная, рэлігійная, гаспадарча-культурная). Беларусы: этналагічная...

Курс І семестр \" Гісторыя. Англійская мова\" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны) icon11 клас. (12-годка) Гісторыя Беларусі. Тэма: § Засяленне славянамі тэрыторыі Беларусі ў раннім сярэдневякоўі. Падзел славян на тры групы
Рымскія аўтары 1 — II стст н э пісалі пра плямёны «венедаў». Гэта самая старажытная назва славян. У V ст пачалося засяленне славянскімі...

Курс І семестр \" Гісторыя. Англійская мова\" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны) iconТурыстычная лексіка ў міжмоўнай камунікацыі (беларуская мова – англійская мова)
У агратурызме, які апошнім часам развіваецца ў Беларусі, адраджаюцца найменні старажытных рамёслаў (ткацтва, ганчарная справа, кавальства),...

Курс І семестр \" Гісторыя. Англійская мова\" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны) iconТэма: Мова ў грамадстве: гісторыя І сучаснасць Лекцыя 1 Мова І грамадства. Функцыі мовы. Мова І маўленне
Сацыяльная прырода чалавека выяўлена ў мове, дзякуючы якой ён далучаецца да пэўнага калектыву людзей, народнасці, нацыі, фарміруецца...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка