Пытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г
НазваПытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г
Дата канвертавання24.02.2013
Памер48.59 Kb.
ТыпДокументы
Пытанні да экзамену па курсе з 1.09.2012г.

«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ»


 1. Прадмет, значэнне і мэты курса «Гісторыя Беларусі». Крыніцы па гісторыі Беларусі.

 2. Асноўныя падыходы да вывучэння гісторыі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі.

 3. Першапачатковае засяленне беларускіх зямель. Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі (каменны век).

 4. Індаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі (бронзавы і жалезны вякі). Балты і славяне на тэрыторыі Беларусі.

 5. Язычніцкія вераванні старажытных продкаў беларусаў.

 6. Зараджэнне дзяржаўнасці ва ўсходніх славян. Кіеўская Русь. Полацкае і Тураўскае княствы – першыя раннефеадальныя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі.

 7. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у IX – XIII стст.

 8. Прыняцце і распаўсюджане хрысціянства. Культура беларускіх зямель у IX-XIII стст.

 9. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага: асноўныя падыходы і канцэпцыі. Роля беларускіх зямель ў станаўленні беларуска-літоўская дзяржавы.

 10. Дзяржаўны і грамадскі лад Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. Статуты ВКЛ.

 11. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XIII – першай палове XVI стст. Аграрная рэформа Жыгімонта II Аўгуста (валочная памера).

 12. Асноўныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў другой палове XIII – першай палове XVI стст.

 13. Вытокі беларускага этнасу. Канцэпцыі паходжання назвы «Белая Русь». Культура беларускіх зямель ў другой палове XIII – першай палове XVI стст.

 14. Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў Вялікім княстве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім і Рэчы Паспалітай. Рэфармацыя і Контррэфармацыя. Берасцейская царкоўная унія (1596 г.).

 15. Люблінская унія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай. Умовы аб’яднання ВКЛ і Польшчы.

 16. Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Становішча Вялікага княства Літоўскага ў палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай.

 17. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай.

 18. Знешняя і ўнутраная палітыка Рэчы Паспалітай у другой палове ХVІ - першай палове ХVІІІ стст.

 19. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай, спробы рэформ у другой палове XVIII ст. Падзелы Рэчы Паспалітай і далучэнне беларускіх зямель да Расійскай імперыі.

 20. Культура беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай у другой палове XVI – XVIII стст.

 21. Этапы і змест палітыкі расійскага ўрада на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст.

 22. Грамадска-палітычны рух на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст. Шляхецкае паўстанне 1830-1831 гг. і яго вынікі.

 23. Вайна 1812 года і Беларусь.

 24. Гаспадарка беларускіх зямель у канцы XVIII – першай палове XIX стст. Эканамічныя рэформы 1830-1840-х гг.

 25. Культура беларускіх губерняў у складзе Расійскай імперыі ў канцы XVIII – пачатку XX стст.

 26. Адмена прыгоннага права ў Расійскай імперыі. Асаблівасці правядзення аграрнай рэформы 1861 г. на беларускіх землях.

 27. Буржуазныя рэформы 1860-1870-х гг.у Расійскай імперыі. Асаблівасці іх правядзення ў беларускіх губернях.

 28. Развіццё сельскай гаспадаркі і прамысловасці на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX ст.

 29. Паўстанне1863-1864 гг. на тэрыторыі Беларусі: прычыны, ход, вынікі.

 30. Асаблівасці развіцця беларускага этнасу. Фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі і яе адлюстраванне ў грамадска-палытычным руху другой паловы XIX - пачатку XX стст.

 31. Сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў ў 1900-1914 гг. Сталыпінскія рэформы.

 32. Грамадска-палітычнае жыццё Расійскай імперыі у канцы XIX − пачатку XX стст. і ўдзел у ім беларускага насельніцтва. Агульнарасійскія палітычныя партыі.

 33. Рэвалюцыйныя падзеі 1905-1907 гг. на тэрыторыі Беларусі.

 34. Першая сусветная вайна і Беларусь. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. на тэрыторыі Беларусі.

 35. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага і палітычнага крызісу ў Расіі восенню 1917 г. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. і ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі

 36. Праблема беларускай дзяржаўнасці ў грамадска-палітычным руху Беларусі. Першы Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.) і яго рашэнні.

 37. Абвяшчэнне і дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі ва ўмовах нямецкай акупацыі (сакавік-снежань 1918 г.).

 38. Утварэнне ССРБ і Літоўска-Беларускай ССР.

 39. Вайна Польшчы і Савецкай Расіі. Другое абвяшчэнне БССР. Рыжскі мір.

 40. “Новая эканамічная палітыка” і асаблівасці яе правядзення ў Беларусі.

 41. Удзел БССР ў стварэнні СССР. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў Беларускай ССР у 20-х гг. XX ст.

 42. Палітыка беларусізацыі, яе асноўныя напрамкі, ход і вынікі. Культура БССР у 1920-1930-х гг.

 43. Правядзенне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР.

 44. Фарміраванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР у канцы 20-х – 30-я гг. XX ст. Палітычныя рэпрэсіі ў БССР.

 45. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939 гг.) Уз’яднанне Заходняй Беларусі і БССР.

 46. Міжнародныя адносіны напярэдадні і на пачатку Другой сусветнай вайны. Нападзенне нацыстскай Германіі на СССР і абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі .

 47. Акупацыйны рэжым нацыстаў на тэрыторыі Беларусі.

 48. Развіццё партызанскага руху і падполля ў Беларусі у гады Вялікай Айчыннай вайны.

 49. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай вайны.

 50. Міжнародныя адносіны пасля Другой сусветнай вайны. БССР на міжнароднай арэне. Аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі БССР у 1944-1954 гг.

 51. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР ва ўмовах “адлігі”. Спробы рэфармавання эканомікі ў другой палове 50-х – першай палове 60-х гг. XX ст.

 52. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё БССР у другой палове 60-х – першай палове 80-х гг. XX ст.

 53. Развіццё беларускай культуры і мастацтва ў пасляваенны час (1945-1985 гг.)

 54. Палітыка перабудовы. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай і эканамічнай сістэмы ў другой палове 1980-х гг.

 55. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у СССР. Абвяшчэнне суверэнітэту савецкіх рэспублік. Прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР 27 ліпеня 1990 г.

 56. Распад СССР і новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне. Утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

 57. Заканадаўча-прававое афармленне дзяржаўнага суверынітэту Рэспублікі Беларусь у першай палове 90-х гг. XX ст. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Першыя прэзідэнцкія выбары.

 58. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.

 59. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь. Інтэграцыйныя працэсы. Стварэнне Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.

 60. Культура Беларусі на сучасным этапе.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/10)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Пытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Пытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г iconПытанні да экзамену па матэматычнаму аналізу
Плошча крывалінейнай трапецы, абмежаванай графікам парметрычна зададзенай функцыі

Пытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г iconПытанні да экзамену па дысцыпліне "Асновы геаметрыі"
Геаметрыя да Эўкліда. Геаметрычныя набыткі філасофскіх школаў старажытнай Грэцыі

Пытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г iconТэсты І заданні да экзамену па антычнай літаратуры на і-м курсе аддзялення беларускай мовы І літаратуры завочнага абучэння
Замяніце выказванне на афарызм, які ўтрымлівае міфалагічны вобраз “нясцерпныя мукі”

Пытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г iconТэсты І заданні да экзамену па антычнай літаратуры на і-м курсе аддзялення беларускай мовы І літаратуры завочнага абучэння
Назавіце бога — вестуна багоў І зеўса, апекуна падарожнікаў, гандляроў, злодзеяў

Пытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г iconПытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова” для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы...

Пытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г iconПытанні да Дзяржаўнага экзамену па спецыяльнасці «Журналістыка (друкаваныя смі)»
Першае пытанне білета: “Творчая справаздача за перыяд навучання (спецыялізацыя, тэматыка, жанры)”

Пытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка