Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
НазваПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
Дата канвертавання23.02.2013
Памер39.02 Kb.
ТыпДокументы


Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад _15.05.2012 г.11

Загадчык кафедры філалогіі

_____________ Т.М.Пучынская


Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання” для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 “Пачатковая адукацыя” (НОзс-41/11)


 1. Месца і значэнне беларускай мовы як навуковай дысцыпліны ў агульнаадукацыйнай школе. Асноўныя задачы навучання беларускай мове ў школе. Унутрыпрадметныя і міжпрадметныя сувязі.

 2. Заканамернасці, прынцыпы і метады навучання грамаце.

 3. Паняцце метаду і прыёму навучання. Выбар метадаў і прыёмаў навучання ў залежнасці ад мэты ўрока, зместу матэрыялу, ад узроўню моўнай падрыхтаванасці вучняў. Асноўныя метады і прыёмы выкладання беларускай мовы.

 4. Нагляднасць і ТСН на ўроках літаратурнага чытання ў пачатковых класах: віды нагляднасці і патрабаванні да яе.

 5. Паняцце граматы, яе значэнне.Элементарнае чытанне і пісьмо як віды моўнай дзейнасці.

 6. Метад навучання грамаце і яго значэнне. Пошукі рацыянальных і эфектыўных метадаў навучання грамаце.Характарыстыка асноўнага метаду навучання грамаце.

 7. Дыферэнцыяцыя і індывідуалізацыя працэсу навучання грамаце.

 8. Самастойная работа вучняў на ўроках граматы. Асаблівасці навучання грамаце ў малакамплектнай школе.

 9. Выхаваўчае і адукацыйнае значэнне чытання. Навуковыя аснавы методыкі чытання.

 10. Сістэма класнага чытання ў сучаснай школе. Задачы і прынцыпы заняткаў па чытанні. Змест і праграмныя патрабаванні па чытанні.

 11. Падрыхтоўчы перыяд навучання грамаце. Вучэбна-выхаваўчыя задачы, структура і змест урокаў у падрыхтоўчы перыяд.

 12. Буквар – асноўны сродак навучання элементарнаму чытанню. Асаблівасці сучаснага буквара. Методыка навучання грамаце. Перыяды і ступені фарміравання навыкаў чытання і пісьма.

 13. Чытанне як сродак навучання роднай мове. Асноўныя якасці чытання: правільнасць, свядомасць, бегласць, выразнасць. Асаблівасці і прыёмы фарміравання навыкаў правільнага і свядомага чытання

 14. . Асаблівасці і прыёмы фарміравання навыкаў беглага і выразнага чытання

 15. Разнастайнасць заняткаў на ўроках чытання. Віды чытання. Нагляднасць на ўроках чытання.

 16. Навучанне пісьму – важная частка навучання грамаце. Структура ўрока пісьма ў падрыхтоўчы і асноўны перыяд навучання грамаце.

 17. Арганізацыя ўрокаў чытання. Асноўныя этапы работы з новым творам. Падрыхтоўка да ўспрымання твора. Першаснае ўспрыманне твора.

 18. Аналіз зместу твора на ўроках чытання. Звязная мова вучняў на ўроках чытання.

 19. Пазакласнае чытанне – арганізаванае чытанне ў сістэме пачатковага навучання. Задачы, арганізацыя, формы кіраўніцтва пазакласным чытаннем вучняў.

 20. Урокі пазакласнага чытання ў пачатковай школе: іх структура і змест.

 21. Выхаванне вучняў на ўроках літаратурнага чытання.

 22. Асаблівасці чытання навукова-папулярных артыкулаў і апавяданняў у пачатковых класах. Асноўныя метады і прыёмы работы.

 23. Слоўнікавая работа на ўроках чытання ў пачатковых класах.

 24. Казка як жанр мастацкіх твораў. Кампазіцыйная асаблівасць казкі. Казка як сродак выхавання лепшых чалавечых якасцей. Асаблівасці работы над казкай.

 25. Байка, яе асаблівасці, месца ў чытанках для малодшых школьнікаў. Асноўныя метады і прыёмы работы над байкай.

 26. Асаблівасці работы над лірычнымі вершамі на ўроках чытання ў пачатковых класах.

 27. Методыка навучання грамаце. Перыяды і ступені фарміравання навыкаў чытання і пісьма.

 28. Асаблівасці работы над эпічнымі вершамі на ўроках чытання ў пачатковых класах.

 29. Арфаэпічныя памылкі ў мове дзяцей, прычыны іх узнікнення і прыемы выпраўлення. Выпрацоўка навыкаў выразнага чытання.

 30. Пазакласная работа па літаратурным чатанні ў 1-4 класах.

 31. Гукавы аналітыка-сінтэтычны метад у распрацоўцы К. Дз. Ушынскага і яго паслядоўнікаў. Я. Колас аб навучанні грамаце.

 32. Праблемы развіцця методыкі навучання грамаце на сучасным этапе.

 33. Пропісь і іншыя наглядныя дапаможнікі на ўроках пісьма.


Літаратура

 1. Варановіч, З.Б. Методыка беларускай мовы/ З.Б. Варановіч. - Мінск, 1985. - 248с.

 2. Гімпель, І.А. З любоўю да мовы. Практычны матэрыял для настаўнікаў пачатковых класаў / І.А. Гімпель. - Мінск, 1996. -48с.

 3. Казлова,Л.В. Дыдактычны матэрыял па беларускай мове / Л.В. Казлова, А.С. Рабіч. - Мінск, 1984. -56с.

 4. Каляда, А.А. Выразнае чытанне / А.А. Каляда. - Мінск,1985. -270с.

 5. Купцэвіч, А.К. Урок пазакласнага чытання ў 3 класе па творах Рыгора Барадуліна / А.К. Купцэвіч // Пачатковая школа.- 2002.- №12. - С.24-26.

 6. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах / М.Р.Львов [и др.].- М., 2000. - 415с.

 7. Ляшук, В.Я. Урокі пазакласнага чытання 4-7 класа / В.Я. Ляшук.- Мінск,1984. - 127с.

 8. Ляшчынская, В.А. Методыка выкладання беларускай мовы / В.А. Ляшчынская, З.У. Шведава. — Мінск : “РІВШ”, 2007. — 252 с.

 9. Методыка выкладання беларускай мовы: вучэбны дапаможнік для філалагічных спецыяльнасцей утаноў, якія забяспечваюцбь атрыманневыш. адукацыі / пад рэд. М. Г. Яленскі. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. - 448 с.

 10. Падгайскі, Л.П. Методыка беларускай мовы/ Л.П. Падгайскі - Мінск, 1981. - 256с.

 11. Падгайскі, Л.П. Развіццё мовы вучняў пачатковых класаў/ Л.П. Падгайскі, Я.М. Івашуціч. - Мінск, Народная асвета, 1979-184с.

 12. Паўлоўская, В.І. Займальны матэрыял па беларускай мове для 1-3 класаў / В.І. Паўлоўская. – Мінск, 1970. - 63с.

 13. Текучев, А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев.- М., 1980.-382с.

 14. Яленскі, М. Г. Методыка выкладання беларускай мовы. Сучасная лінгвадыдактыка [Текст] : вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей ВНУ / М. Г. Яленскі. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2005. – 223 с.Выкладчык В. В. Курыловіч


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання\" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 \"Пачатковая адукацыя\" (НОзс-41/11) iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання\" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 \"Пачатковая адукацыя\" (НОзс-41/11) iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання\" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 \"Пачатковая адукацыя\" (НОзс-41/11) iconПытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09)
Методыка навучання беларускай мове як навука. Прадмет І задачы курса методыкі беларускай мовы ў пачатковых класах. Прынцыпы І метады...

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання\" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 \"Пачатковая адукацыя\" (НОзс-41/11) iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-41/11)
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, ІХ сэнсавая І сінтаксічная роля ў сказе

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання\" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 \"Пачатковая адукацыя\" (НОзс-41/11) iconПратакол пасяджэння кафедры
Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання...

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання\" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 \"Пачатковая адукацыя\" (НОзс-41/11) iconПытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова” для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы...

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання\" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 \"Пачатковая адукацыя\" (НОзс-41/11) iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання\" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 \"Пачатковая адукацыя\" (НОзс-41/11) iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/10)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання\" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 \"Пачатковая адукацыя\" (НОзс-41/11) iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання\" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 \"Пачатковая адукацыя\" (НОзс-41/11) iconМазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна
Вучэбная праграма складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка