Кафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу "краязнаўства І этналогія беларусі" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi "Гiсторыя. Англійская мова" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны
НазваКафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу "краязнаўства І этналогія беларусі" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi "Гiсторыя. Англійская мова" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны
Дата канвертавання12.02.2013
Памер155.78 Kb.
ТыпДокументы
Кафедра гiсторыi Беларусi


ТЭМАТЫКА ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ

ПА КУРСУ “КРАЯЗНАЎСТВА І ЭТНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ”


для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi “Гiсторыя. Англійская мова”

на 2010-2011 навучальны год


Тэма 1. Уводзіны

(4 гадзіны)


1 Прадмет і задачы этналогіі.

2 Віды крыніц этналогіі. Палявыя даследаванні.

3 Этналогія і сумежныя дысцыпліны.

4 Класіфікацыя народаў свету (лінгвістычная, антрапалагічная, геаграфічная, рэлігійная, гаспадарча-культурная). Беларусы:этналагічная характарыстыка.


Лiтаратура


Асноўная


Беларусы:этнагеаграфія, дэмаграфія, дыяспара, канфесіі: даведачнае выданне: атлас / рэдкал. : С.А. Польскі (старш.) [і інш.].- Мн., 1996.-34 с.

Жлоба, С.П. Помнікі этнаграфіі: методыка выяўлення, апісання і збірання.- Мн., 1981.

Константинова, С.С. Этнология: конспект лекций.- Р-на-Дону. 2005.

Садохин, А.П. Этнология: учеб. пособие / А.П. Садохин. – 3-е изд. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. – 352 с.

Садохин, А.П. Этнология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. –- М.: Академия; Высшая школа, 2000. – 304 с.

Тавадов, Г.Т. Этнология: учебник для вузов / Г.Т. Тавадов. - М.: Проект, 2004. – 352 с.

Этнография: учебник для студентов историч. спец. вузов / Под ред. Ю.В. Бромлея, Г.Е. Маркова. – М.: Высш. Школа, 1982. – 320 с.

Народы мира: Историко-этнографический справочник / Ред. кол.: С.А. Арутюнов [и др.]; под ред. Ю.В. Бромлея. - М.: Сов. Энциклопедия, 1988. – 624 с.

Этнология: учеб. пособие / Под ред. Е.В. Миськовой, Н.Л. Мехедова, В.В. Пименова. – М.: Академич. Прект; Альма Матер, 2006. – 624 с.

Этналогія Беларусі: традыцыйная культура насельніцтва ў гістарычнай перспектыве: вучэб.-метад. дапам. / Т.А. Навагродски [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – 335 с.

Этнаграфiя Беларусi. Энцыклапедыя. – Мн., 1989.


Тэма 2. гісторыя этналагічнага вывучэння беларусі


(6 ГАДЗІН)


занятак 1


1 Назапашванне этнаграфічных ведаў аб Беларусі (да канца ХVIII ст.).

2 Тэнденцыі вывучэння народнай культуры беларусаў у першай палове ХIХ ст.

3 Жыццевы шлях і навуковая фальклорна-этнаграфічная спадчына М.В. Без-Карніловіча, Я. Баршчэўскага, У. Сыракомлі, Я. Чачота, П.М. Шпілеўскага.


ЗАНЯТАК 2


4 Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай этнаграфіі ў другой палове ХIХ – пачатку ХХ ст.

5 Дзейнасць Паўночна-Заходняга аддзела РГТ і ваенных па вывучэнню этнаграфіі Беларусі.

6 Жыццевы шлях і навуковая фальклорна-этнаграфічная спадчына А.Е. Багдановіча, М.В. Доўнар-Запольскага, Я.Ф. Карскага, А. Кіркора, І.І. Насовіча, М.Я. Нікіфароўскага, Е.Р. Раманава, К. Сержпутоўскага, М. Федароўскага, П.В. Шэйна.


ЗАНЯТАК 3


7 Стан этнаграфічнага вывучэння Беларусі ў 20-30-я гады ХХ ст. (дзейнасць Інбелкульта, этнаграфія і краязнаўства Беларусі, роля музеяў у развіцці этнаграфічнай навукі Беларусі).

8 Станаўленне новых накірункаў этнаграфіі Беларусі і арганізацыя навуковай работы ў канцы 1950-х -1980-я гады.

9 Сучасныя этналагічныя даследванні Беларусі.


Літаратура


Асноўная


Гiстарыяграфiя беларускай этнаграфii // Этнаграфiя Беларусi. Энцыклапедыя. – Мн., 1989. – С. 149-153, а таксама асобныя артыкулы, прысвечаныя навуковай дзейнасцi беларускiх этнографаý.

Пилипенко М.Ф. Этнография Белоруссии. - Мн., 1981. – C. 13-47.

Цiтоý В.С. Этнаграфiчная спадчына. Беларусь. Традыцыйна - бытавая культура. – Вучэбна-метадычны дапаможнiк. – Мн., 2001.

Этналогія Беларусі: традыцыйная культура насельніцтва ў гістарычнай перспектыве: вучэб.-метад. дапам. / Т.А. Навагродски [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – 335 с.

Крыніцы


Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях.- Мн., 1996.

Без-Корнилович М.О. Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии.- Мн., 1995.

Чачот Я. Выбраныя творы. Мн., -1996. (або іншае выданне). Гл. Да іх прадмовы.

Дембовецкий А.С. Опыт описания Могилевской губернии.- М., 2008.

Живописная Россия Т.3. Литовское и Белорусское Полесье. – Мн., 1993.

Шпилевский П.М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю. – Мн., 1992.

Сербов И.А. Белорусы-сакуны (в распечатанном виде).

Сыракомля У. Вандроýкi па маiх былых ваколiцах. – Мн., 1992.

Богданович, А.Е. Пережитки древнего мирисозерцания у белорусов. – Мн., 1995.

Сержпутоýскi, А.К. Прымхi i забабоны беларусаý-палешукоý. – Мн., 1998.

Федароўскі М. Люд беларускі. Вяселле.- Мн., 1991.

Карскі Я. Беларусы. Т.3. – Мн., 2001.

Никифоровский Н.Я. и Е.Р. Романов (в электронном виде).


Дадатковая


Бандарчык В.К. Гiсторыя беларускай этнаграфii. ХIХ ст. – Мн., 1964.

Бандарчык В.К. Гiсторыя беларускай этнаграфii. Пачатак. ХХ ст. – Мн., 1970.

Бандарчык В.К. Гiсторыя беларускай савецкай этнаграфii. – Мн., 1972.

Беларусы. Т3. Бандарчык В.К. Гiсторыя этналагiчнага вывучэння. – Мн., 1999.

Беларусы. – М., 1998 (серия “Народы и культуры”). – С. 7-35.

Беларусы: Сучасныя этнакультурныя працэсы / Г.I. Каспяровiч [i iнш]; А.I. Лакотка [i iнш]; Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т мастацтвазнаỳства, этнаграфii i фальклору iмя Кандрата Крапiвы.- Мiнск: Беларус. навука, 2009.

Ященко, О.Г. Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора имени К. Крапивы. – Мн.: Беларус. навука, 2010.- 466 с. (в соавторстве).


Васiлевiч В.К. Збiральнiкi. – Мн., 1991.

Мiхайлец М.А. Польская этналогiя ХIХ – п.п. ХХ ст. аб матэрыяльнай культуры беларусау.- Мн., 2008.

“Открыть миру душу белоруса…”, міжнародная навукова-практычная канферэнцыя (2005, Гомель). Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, 25-26 кастрычніка 2005г.: [прысвечаная 150-годдзю з дня нараджэння Е.Р. Раманава: зборнік матэрыялаў / рэдкал.: А.Р. Яшчанка [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2005.

Пыпин А.Н. История русской этнографии. Т4. Белоруссия и Сибирь.- Мн., 2005.

Старообрядчество как историко-культурный феномен / Материалы Международной научно-практической конференции “Старообрядчество как историко-культурный феномен” (Гомель, 27-28 феврвля 2003 г.): Гомель: ГГУ, 2003.

Будникова, Т.А. (Шкрабова Т.А.) Проникновение городской культуры в сельский быт на Беларуси в XIX – начале XX века в трудах этнологов второй половины XX – начала XXI века / Т.А. Будникова // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы V междунар. науч. конф., Гомель, 24–25 мая 2007 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель, 2007. – С. 212.

Шкрабова, Т.А. История этнологического исследования традиционных форм материальной культуры населения Гомельщины во второй половине ХХ – начале ХХI века / Т.А. Шкрабова // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. : в 2 ч. / под ред. В.Ф. Беркова. - Минск : РИВШ, 2009. - Ч. 1, вып. 8(13). - С. 197-202.

Шкрабова, Т.А. Культура сельских и городских детей в освещении белорусских советских и современных этнографов / Т.А. Шкрабова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 9 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка.- Мінск: Права и эканоміка, 2010.

Будникова, Т.А. ( Шкрабова Т.А.) Проникновение городской культуры в сельский быт на Беларуси в XIX – начале XX века в трудах этнологов второй половины XX – начала XXI века / Т.А. Будникова // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы V междунар. науч. конф., Гомель, 24–25 мая 2007 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель, 2007. – С. 212.

Яшчанка А.Р. Гомель у другой палове ХIХ – пачатку ХХ стагоддзя: Гiсторыка-этнаграфичны нарыс.- Гомель, 1997.- 80 с.

Ященко, О.Г. Весенние развлечения гомельчан в начале XX века / О.Г. Ященко // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. / Інстытут мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – Вып. 7. - С. 353-362.

Ященко, О.Г. День Розового цветка как форма благотворительной деятельности в городской культуре Беларуси начала XX в. / О.Г. Ященко // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. статей. В 2 ч. Ч.1. Вып. 10 (15) / Под ред. В.П.Беркова. – Мн.: РИВШ, 2010. – С. 252–257.

Ященко, О.Г. Формы проведения свободного времени населения Гомельщины в природной среде в конце XX – начале XXI / О.Г. Ященко // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка.- Мінск: Права и эканоміка, 2010. - С. 487 - 492.

Ященко, О.Г. Эволюция культурно-бытовых процессов в городской среде в 1990-е – 2000-е г. (по материалам Гомеля) / О.Г. Ященко, Т.А. Будникова // Известия Гомельск. госуд. ун-та им. Ф. Скорины. - 2008. - № 4. - С. 132-140.

Ященко, О.Г. Этнологическое изучение сельского населения Гомельщины в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины на современном этапе. Роля традыцыйнай народнай культуры ў адраджэнні беларускага сяла : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канференцыі ; 24 верасня 2010 г., г. Іванава / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; гал. рэд. А.І. Лакотка.- Мінск: Права и эканоміка, 2010. - С. 184-188.


ТЭМА 3 ЭТНІЧНАЯ ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ


1 Этнагенез беларускага этнасу.

2 Этнічнае развіццё беларусаў.


Літаратура


Асноўная


Беларусы: Сучасныя этнакультурныя працэсы / Г.I. Каспяровiч [i iнш]; А.I. Лакотка [i iнш]; Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т мастацтвазнаỳства, этнаграфii i фальклору iмя Кандрата Крапiвы.- Мiнск: Беларус. навука, 2009.- С.28-87.

Беларусы: Т4. Вытокі і этнічнае развіцце. – Мн., 2001.

Верашчагіна, А.У. Гiсторыя канфесiй на Беларусi ў другой палове XX стагоддзя / Ін-т сац.-паліт. даслед. пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэсп. Беларусь. - Мн. : ІСПД, 1999. – 136 с.

Гурко, А.В. Конфессиональная ситуация в Республике Беларусь: этнический и исторический аспекты / А.В.Гурко; Ин-т соц.-полит. исслед. при Администрации Президента Респ. Беларусь. - Мн. : ИСПИ, 2001. - 102 с.

Микулич, А.И. Наша генетическая память: современные аспекты антропогенетики / А.И.Микулич; [Науч. ред. И.И.Саливон]; Акад. наук, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. - Мн. : Наука и техника, 1987.

Пилипенко, М.Ф. Возникновение Белоруссии: Новая концепция / М.Ф. Пилипенко. – Минск: Беларусь, 1991. – 132 с.

Этнаграфiя Беларусi: Энцыклапедыя / І.П. Шамякін [і інш.]. – Мінск: БелСЭ, 1989. - 575 с.

Цітоў, В.С. Этнаграфічная спадчына. Беларусь. Краіна і людзі: Вучэб.-метад. дапам. / В.С. Цітоў. – Мінск: Беларусь, 1996. – 208 с.


ТЭМА 4 СЯМ’Я


(6 ГАДЗІН)


ЗАНЯТАК 1

1 Сям’я. Формы, функцыі сям’і беларусаў.

2 Традыцыйная сістэма выхавання беларускіх сялян.


ЗАНЯТАК 2


3 Беларускі вясельны абрад і яго састаўныя часткі.

4 Перадвясельная частка.

5 Вяселле і паслявясельная частка.


ЗАНЯТАК 3


6 Радзільна-хрэсьбінная абраднасць беларусаў.

7 Пахавальна-памінальная абраднасць на Беларусі.


Лiтаратура


Асноўная


Пилипенко М.Ф. Этнография Белоруссии. - Мн., 1981. – С. 98-122.

Этнаграфiя Беларусi. Энцыклапедыя. – Мн., 1989. – С. 126-131.

Этналогія Беларусі: традыцыйная культура насельніцтва ў гістарычнай перспектыве: вучэб.-метад. дапам. / Т.А. Навагродски [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – 335 с.


Крыніцы


Живописная Россия Т.3. Литовское и Белорусское Полесье. – Мн., 1993.

Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М., 1991.

Карскi Я. Беларусы. – Мн., 2001. Т3.

Федароýскi М. Люд беларускi. Вяселле. – Мн., 1991.

Дадатковая


Беларусы: Т5. Сям’я. – Мн., 2001.

Беларусы: Сучасныя этнакультурныя працэсы / Г.I. Каспяровiч [i iнш]; А.I. Лакотка [i iнш]; Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т мастацтвазнаỳства, этнаграфii i фальклору iмя Кандрата Крапiвы.- Мiнск: Беларус. навука, 2009.- С. 88-184.

Белорусы. – М., 1998 (серия “Народы и культуры”).

Варфаломеева Т.Б. Северо-белорусская свадьба: обряд, песенно-мелодические типы.-Мн., 1988.

Вяселле. Абрад./ рэд. В.К. Бандарчык, А.С. Фядосiк – Мн., 2004.

Вяселле на Гомельшчыне: Фальклорна-этнаграфiчны зборнiк / I.Ф. Штэйнер, В.С. Новак. - Мн., 2003.

Калачова, І.І. Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям’і беларусаў у апошняй трэці ХХ – пачатку ХХI ст. – Мн., Беларус.навука, 2009.

Кухаронак Т.I. Радзiнныя звычаi i абрады беларусаý. – Мн., 1993.

Кухаронак Т.I. Ушанаванне памерлых: светапоглядныя уяуленнi сучасных вясковых жыхароу Гомельшчыны. Беларусь у гiстарычнай рэтраспектыве ХIХ- ХХ стагодзяу : этнакультурныя i нацыянальна-дзяржауныя працэсы [Тэкст] : зборнiк навуковых артыкулау : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. : В.А. Мiхедзька (адказны рэд.) [ i iнш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009.- с. 122-129.

Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья. – Мн., 1987.

Ракава Л.В. Традыцыi сямейнага выхавання ý беларускай весцы. – Мн., 2000.

Ракава, Л.В. Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання беларусау у ХIХ – ХХ стст.– Мн., 2009.

Сям’я i сямейны быт беларусаý. – Мн., 1990.

Фядосiк А. Беларускае вяселле. Сватанне. // Роднае слова.- 2003.-№7.-с. 102-105.

Шкрабова, Т.А. Образ детства белорусов в 50-80-е годы ХХ в., запечатленный в воспоминаниях сельского населения Гомельщины / Т.А. Шкрабова // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. Вып. 10(15) / под ред. В.Ф. Беркова.- Минск: РИВШ, 2010. - С. 222-227.

Шкрабова, Т.А. Условия жизни сельских детей Гомельщины в конце XX – начале XXI в. (на материалах полевых этнологических исследований) / Т.А. Шкрабова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. / Інстытут мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – Вып. 7. - С. 344-349.

Ященко, О.Г. Ученические экскурсии гомельчан накануне Первой мировой войны / О.Г. Ященко // Известия Гомельск. госуд. ун-та им. Ф. Скорины. - 2010. - № 6.

Ященко, О.Г. Формы проведения свободного времени населения Гомельщины в природной среде в конце XX – начале XXI / О.Г. Ященко // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка.- Мінск: Права и эканоміка, 2010. - С. 487 - 492.

Якубинская, А.Дз. Традыцыйная сацыялизацыя дзяцей беларуских сялян у другой палове XIX – першай палове XX ст. / А.Дз. Якубінская. – Мінск: РІВШ, 2010. – 118 с.


ТЭМА 5 ТРАДЫЦЫЙНАЯ ДУХОУНАЯ КУЛЬТУРА


ЗАНЯТАК 1


1 Народныя веды беларусаў (земляробчы каляндар беларусаў, астраномія і касмалогія, метыаралогія, метралогія, народная медыцына).

2 Вераванні беларусаў (міфалагічныя вобразы традыцыйнай народнай рэлігіі, магічныя абрады, гаспадарчая, лячэбная, любоўная і шкоданосная магія, замовы).


ЗАНЯТАК 2


3 Беларуская народная казка як жанр вусна-паэтычнай творчасці.

4 Класіфікацыя беларускіх народных казак.

4.1 Казкі пра жывел.

4.2 Чарадзейныя казкі.

4.3 Сацыяльна-бытавыя казкі.


ЗАНЯТАК 3


5 Беларуская народная музыка і харэаграфія.

6 Народны тэатр беларусаў. Народныя гульні.


Літаратура


Асноўная


Беларусы: Сучасныя этнакультурныя працэсы / Г.I. Каспяровiч [i iнш]; А.I. Лакотка [i iнш]; Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т мастацтвазнаỳства, этнаграфii i фальклору iмя Кандрата Крапiвы.- Мiнск: Беларус. навука, 2009.

Этналогія Беларусі: традыцыйная культура насельніцтва ў гістарычнай перспектыве: вучэб.-метад. дапам. / Т.А. Навагродски [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – 335 с.

Этнаграфiя Беларусi. Энцыклапедыя. – Мн., 1989.


Крыніцы


Богданович, А.Е. Пережитки древнего мирисозерцания у белорусов. – Мн., 1995.

Сержпутоýскi, А.К. Прымхi i забабоны беларусаý-палешукоý. – Мн., 1998.

Беларускія народныя казкі. (са зборнікаў Е.Р. Раманава). –Мн., 1962.

Беларускія народныя казкі.- Мн., 1981.

Беларускія казкі. – Мн., 2006.


Дадатковая


Беларусы Т.7. Вусна-паэтычная творчасць. – Мн., 2004.

Беларусы Т.10. Славянскія этнакультурныя традыцыі. – Мн., 2007.

Беларусы Т. 6. Грамадскія традыцыі.- Мн., 2002.

Земляробчы каляндар: Абрады і звычаі. –Мн., 2003.

Кухаронак, Т.І. Маскі ў каляндарнай абраднасці беларусаў / Т.І. Кухаронак. – Мінск: Ураджай, 2001.

Шумскі, К.А. Традыцыйныя веды беларусаў аб раслінным свеце і надвор’і (XIX – пачатак XXI ст.) і іх экалагічная значнасць / Мінск: Права і эканоміка, 2009.

Лозка, А.Ю. Беларускі народны каляндар. – Мн., 2002.

Кабашнікаў, К.П. Казкі і легенды роднага краю. – Мн., 1960.

Кабашнікаў, К.П. Беларуская казка ў казачным эпасе славян. - Мн.,

1968.

Минько, Л.И. Народная медицина Белоруссии.-Мн., 1969.

Беларускі казачны эпас. – Мн., 1974.

Фядосік, А. Беларуская сацыяльна-бытавая казка.- Мн., 1995.

Ященко, О.Г. Формы проведения свободного времени населения Гомельщины в природной среде в конце XX – начале XXI / О.Г. Ященко // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка.- Мінск: Права и эканоміка, 2010. - С. 487 - 492.

А таксама тамы з серыі “Беларуская народная творчасць” (БНТ).


СПІС ЛІТАРАТУРЫ ДЛЯ ПАДРЫХТОЎКІ К ЭКЗАМЕНУ


Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях.- Мн., 1996.

Без-Корнилович М.О. Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии.- Мн., 1995.

Чачот Я. Выбраныя творы. Мн., -1996. (або іншае выданне). Гл. Да іх прадмовы.

Дембовецкий А.С. Опыт описания Могилевской губернии.- М., 2008.

Живописная Россия Т.3. Литовское и Белорусское Полесье. – Мн., 1993. (см. стр. 235 по 490 “Белорусское Палесье” из них очерк 2, 3, 7, 9).

Шпилевский П.М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю. – Мн., 1992. (см. разделы 4, 5, 7, 8, 13).

Сербов И.А. Белорусы-сакуны (в распечатанном виде).

Сыракомля У. Вандроýкi па маiх былых ваколiцах. – Мн., 1992. (см. стр. 40-44, 145-153).

Богданович, А.Е. Пережитки древнего мирисозерцания у белорусов. – Мн., 1995.

Сержпутоýскi, А.К. Прымхi i забабоны беларусаý-палешукоý. – Мн., 1998.

Федароўскі М. Люд беларускі. Вяселле.- Мн., 1991.

Карскі Я. Беларусы. Т.3. – Мн., 2001.

Никифоровский Н.Я. и Романов Е.Р. (в электронном виде).

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Кафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу \"краязнаўства І этналогія беларусі\" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi \"Гiсторыя. Англійская мова\" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны iconТэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi "Гісторыя. Англійская мова" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі
Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi “Гісторыя. Англійская мова”

Кафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу \"краязнаўства І этналогія беларусі\" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi \"Гiсторыя. Англійская мова\" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны
Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей

Кафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу \"краязнаўства І этналогія беларусі\" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi \"Гiсторыя. Англійская мова\" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу «Краязнаўства І этналогія Беларусі» для студэнтаў 1 курса гістарычнага факультэта
Уклад выкладчыкаў І студэнтаў уа «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны» у вывучэнне гісторыі І культуры Гомельшчыны

Кафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу \"краязнаўства І этналогія беларусі\" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi \"Гiсторыя. Англійская мова\" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці

Кафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу \"краязнаўства І этналогія беларусі\" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi \"Гiсторыя. Англійская мова\" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці

Кафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу \"краязнаўства І этналогія беларусі\" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi \"Гiсторыя. Англійская мова\" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

Кафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу \"краязнаўства І этналогія беларусі\" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi \"Гiсторыя. Англійская мова\" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

Кафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу \"краязнаўства І этналогія беларусі\" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi \"Гiсторыя. Англійская мова\" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны iconПытанні па курсу "Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi" для уступных экзаменаў у аспірантуру
Прадмет, задачы, асаблівасці гiсторыi дзяржавы I права Беларусi. Гiстарыяграфiя навукi гiсторыi дзяржавы I права

Кафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу \"краязнаўства І этналогія беларусі\" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi \"Гiсторыя. Англійская мова\" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны iconТэматыка практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
Мова як сродак камунікацыі І інструмент пазнання рэчаіснасці. Роля І месца беларускай мовы ў сучасным грамадстве. Сацыяльна-функцыянальная...

Кафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу \"краязнаўства І этналогія беларусі\" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi \"Гiсторыя. Англійская мова\" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне " Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя (па-41/11) Практычныя заняткі
Беларуская мова: у 2 ч. Ч. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка: Падручнік / Пад агульнай рэд. Л. М. Грыгор’евай. – Мінск: Вышэйшая школа,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка