А. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
НазваА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Дата канвертавання28.10.2012
Памер79.57 Kb.
ТыпДокументы
УА «Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт»

Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін


«Зацвярджаю»

Заг. кафедры сацыяльна-гуманітарных

дысцыплін

А.У. Літвінскі

30. 05. 2011 г.


Разгледжана і зацверджана

на пасяджэнні кафедры.

Пратакол № 9 ад 30. 05. 2011 г.


Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»(сокр.)

Семінар № 1


Тэма:

Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. і грамадзянскай вайны. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці


Пытанні:

1. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне Савецкай улады ва Усходняй і Цэнтральнай Беларусі.

2. Нацыянальнае пытанне і беларускі нацыянальны рух у Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Абвяшчэнне БНР.

3. Утварэнне БССР. Беларусь у час савецка-польскай вайны (1919 – 1920).

4. Утварэнне СССР. Узбуйненне тэрыторыі БССР.


Літаратура: [5; 9; 10; 19 – 24; 28 – 33; 37; 38; 45; 56; 73; 79; 81; 84 – 88; 91].


Семінар № 2


Тэма:

Савецкая грамадска-палітычная сістэма ў БССР і яе асноўныя характарыстыкі.


Пытанні:

1. Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР і яе асноўныя характарыстыкі.

2. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР (другая палова 1950-х гг. – 1985 г.)

3. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай сістэмы падчас палітыкі перабудовы.

4. Прычыны крызісу і распаду СССР.


Літаратура: [5; 10; 19 – 24; 28 – 33; 37; 38; 41; 45; 52; 56; 73; 75; 77; 85 – 87; 91; 97].


Заўвага: лічбы ў квадратных дужках адпавядаюць нумарам выданняў у спісе інфармацыйна-метадычных матэрыялаў па гісторыі Беларусі.


ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ


АСНОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА

/. Дакументы і матэрыялы

 1. Беларусізацыя. 1920-я гады: дакументы і матэрыялы. — Мінск, 2001.

 2. Беларускія летапісы і хронікі. — Мінск, 1997.

 3. Белоруссия в эпоху феодализма: сб. документов и материалов : в 4 т. — Минск, 1959—1979.

 4. Белоруссия в эпоху капитализма : сб. документов и материалов : в 4 т. — Минск, 1983; 1990.

 5. Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах / А. Ф. Вішнеўскі, Я. А. Юхо. — Мінск. 2003.

 6. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Документы и материалы : в 3 т. — Минск, 1967—1982.

 7. Гісторыя Беларусі канца XVIII — пачатку XX стст. у дакументах і матэрыялах : хрэстаматыя. — Вільня, 2007.

 8. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР «Аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі». 27 ліпеня 1990 г. — Мінск, 1990.

 9. Знешняя палітыка Беларусі : зб. дакументаў і матэрыялаў : у 7 т. — Мінск, 1997—2004.

 10. История Беларуси в документах и материалах. — Минск, 2000.

 11. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. — Мінск, 2007.

 12. Лукашенко, А. Г. Единство Беларуси, освященное историей и устремленное в будущее / А. Г. Лукашенко. — Минск, 1999.

 13. Лукашенко, А. Г. Исторический выбор Беларуси : лекция Президента Республики Беларусь в Белорусском государственном университете, Минск, 14 марта 2003 г. / А. Г. Лукашенко. — Минск, 2003.

 14. Мартынюк, А. В. Средневековая Русь в текстах и документах / А. В. Мартынюк. — Минск, 2005.

 15. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006—2010 годы. — Минск, 2006.

 16. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г: Тэкст. Даведнік. Каментарыі. — Мінск, 1989.


2. Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі, курсы лекцый

 1. Асветнікі зямлі Беларускай X — пачатак XX стст. : энцыкл. даведнік / рэдкал. Г. П. Пашкоў. — Мінск : БелЭн, 2001. — 490 с.

 2. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў / Ў. М. Абрамаў. — Мінск : БелЭн, 2000. — 428 с.

 3. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай цывілізацыі) : Вучэбны дапаможнік / В. Г. Галубовіч [і інш.]; пад рэд. В. І. Галубовіча і Ю. М. Бохана. —Мінск : Экаперспектыва, 2005. — 584 с.

 4. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі. / Ў. А. Сосна [і інш.]; пад рэд. Л. В. Лойкі. — Мінск : РІВШ, 2004. — 332 с.

 5. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / Ю. Бохан, В. Галубовіч, У. Емельянчык [і інш.]; рэд. кал. М. Касцюк (гал. рэд.). — Мінск : Экаперспектыва, 2000 —2005. — 6 т.

 6. Гісторыя Беларусі :у 2 ч. : курс лекцый. — Мінск : РІВШ БДУ, 2000. — 2 ч.

 7. Гісторыя Беларусі : вучэб. дапам. / пад рэд. А. Г. Каханоўскага і інш. — Мінск : Экаперспектыва, 1996. — 496 с.

 8. Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / пад рэд. Я. К. Новіка , Г. С. Марцуля. — Мінск : Выш. шк., 2003. — 2 ч.

 9. Доўнар-Запольскі, М. В. Гісторыя Беларусі / М. В. Доўнар-Запольскі. —Мінск : БелЭн, 1994. — 510 с.

 10. Ермаловіч, М. У. Старажытная Беларусь. Полацкі і Навагародскі перыяды / М. У. Ермаловіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1990. — 366 с.

 11. Загорульский, Э. М. Древняя история Беларуси. Очерки этнической истории и материальной культуры / Э. М. Загорульский. — Минск : Изд-во БГУ, 1997.

 12. История Беларуси / В. П. Емельянчык [і інш.]; под ред. А. Г. Кохановского и О. А. Яновского. —Мінск : Юніпрес, 2005. — 414 с.

 13. История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. — Минск : Амалфея, 2000. — 672 с.

 14. Вішнеўскі, А. Г., Юхо, Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах : вучэб. дапам. / пад аг. рэд. А. Г. Вішнеўскага. — Мінск : Акадэмія МУС РБ, 1998. — 311 с.

 15. История Беларуси : Словарь-справочник / И. Н. Кузнецов руков. [и др.]; под ред.С. Ф. Дубенецкого. — Минск : Экономпресс, 2000. — 319 с.

 16. Ковкель, И. И., Ярмусик, Э. С. История Беларуси с древнейших времен до настоящего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик : 6-е изд. — Минск : Аверсэв, 2006. — 604 с.

 17. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2-х ч. / М.  П.  Касцюк, У.  Ф. Ісаенка, Г.  В.  Штыхаў [і інш.] — Мінск : Беларусь, 1994. — Ч.2

 18. Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі : 2-е выд. / А.  С.  Парашкоў. — Мінск : Бел. навука, 2004. — 444 с.

 19. Сагановіч, Г. М. Нарыс гісторыі Беларусі : ад стараж. да канца XVIIIст. / Г. М . Сагановіч. — Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. — 411 с.

 20. Трещенок, Я. И. История Беларуси : у 2 ч. Досоветский период: учебное пособие. — Могилёв : МГУ им.А. А. Кулешова, 2003. — Ч. 2.

 21. Чигринов, П. Г. История Беларуси с древности до наших дней / П. Г. Чигринов. — Мінск : Книжный дом, 2004. — 670 с.

 22. Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси: учеб. пособ. для вузов / П. Г. Чигринов. — Минск : Вышэйшая школа, 2000. — 672 с.

 23. Эканамічная гісторыя Беларусі. / пад рэд. В. Галубовіча. — Мінск, 1993. — 288 с.


ДАДАТКОВАЯ ЛІТАРАТУРА:


 1. Абецедарский, Л. С. Белоруссия и Россия : очерки русско-белорусских связей второй половнны ХVІ—ХVІІвв. / Л. С. Абецедарскнй. — Минск, 1978.

 2. Адамушка, У. I. Палітычныя рэпрэсіі 20—50-х гадоў на Беларусі / У. I. Адамушка. — Мінск, 1994.

 3. Алексеев, Л. В. Полоцкая земля в ІХ—ХІІІвв. / Л. В. Алексеев. — М., 1966.

 4. Асвета і педагагічная думка ў Беларусі : са старажытных часоў да 1917 г. — Мінск, 1985.

 5. Асветнікі зямлі Беларускай. X — пачатак XX ст. : энцыклапед. даведнік. — Мінск, 2006.

 6. Беларусазнаўства / пад рэд. П. Брыгадзіна. — Мінск, 1998.

 7. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. — Мінск, 2000.

 8. Беларусь у Вялікай Айчьганай вайне, 1941—1945: энцыклапедыя. — Мінск, 1990.

 9. Беларусь в годы Велнкой Отечественной войны 1941—1945 гг. / А. А. Коваленя, А. М. Литвин, В. Н. Кузьменко. — Минск, 2005.

 10. Беларусы. — Мінск, 2001. — Т. 4: Вытокі і этнічнае развіццё.

 11. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы северо-западного края. — Минск, 2004.

 12. Біч, М. В. Беларускае адраджэнне ў XIX — пачатку XX ст. / М. В. Біч. — Мінск, 1993.

 13. Верашчагіна, А. Гісторыя канфесій у Беларусі : мінулае і сучаснасць / А. Верашчагіна, А. Гурко. — Мінск, 2000.

 14. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны : в 3 т. — Минск, 1983—1985.

 15. Всеобшая история России с древнейших времен до конца XVIII века / под ред. О. А. Яновского. — М, 2008.

 16. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя : у 2 т. — Мінск, 2005; 2006. Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы. — Мінск, 2001.

 17. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000—2006. — Т. 1: Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст.; Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (ХVП—ХVІІІстст.); Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII — пачатак XX ст.); Т. 5: Беларусь у 1917—1945 гг.

 18. Гісторыя сялянства Беларусі : у 3 т. —Мінск, 1997. — Т. 1.; 2002. — Т. 2.

 19. Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму / пад. рэд. А. П. Жытко. — Мінск, 2005.—Ч. 1.

 20. Голенченко, Г. Я. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в XVI — середине XVII в. / Г. Я. Голенченко. — Минск, 1989.

 21. Греков, И. Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды / И. Б. Греков. — М, 1975.

 22. Дзмітрачкоў, П. Ф. Старажытная гісторыя Беларусі / П. Ф. Дзмітрачкоў. — Магілёў, 1999.

 23. Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии / М. В. Довнар-Запольскнй. — Минск, 2003.

 24. Ермаловіч, М. I. Старажытная Беларусь : полацкі і новагародскі перыяды / М. I. Ермаловіч. — Мінск, 2001.

 25. Ермаловіч, М. I. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае/ М. I. Ермаловіч. — Мінск, 2003.

 26. Живописная Россия : Литовское и Белорусское Полесье. — Минск, 1993.

 27. Загорульский, Э. М. Древняя история Белоруссии : очерки этнической истории и материальной культуры (до IX в.) / Э. М. Загорульский. — Минск, 1977.

 28. Загарульскі Э. М. Заходняя Русь. ІХ—ХПІстст. / Э. М. Загарульскі. — Мінск, 1998.

 29. Запруднік, Я. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях / Я. Запруднік. — Мінск, 1996.

 30. Ігнатоўскі, У. М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі /У М. Ігнатоўскі. — Мінск, 1991. Иллюстрированная хронология истории Беларуси. — Минск, 1998. Імя тваё Белая Русь. — Мінск, 1991.

 31. Игнатенко, И. М. Революция в историческом процессе. Очерки. / И. М. Нгнатенко. — Мннск, 1997.

 32. История Белорусской ССР. — Минск, 1977.

 33. История Европы. Научное редактирование и предисловие к русскому изданию В. С. Кошелева. — Минск; М., 1996.

 34. История Беларуси : словарь-справочник / под ред. С. Ф. Дубенецкого. — Минск, 2000. 38

 35. Казлоў, Л. Р. Беларусь на сямі рубяжах / Л. Р. Казлоў, А. К. Цітоў. — Мінск, 1993.

 36. Канфесіі на Беларусі (канец ХVІІІ—ХХстст.). — Мінск, 1998.

 37. Карскі, Я. Беларусы / Я. Карскі. — Мінск, 2001.

 38. Касцюк, М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі / М. Касцюк. — Мінск, 2000.

 39. Краўцэвіч, А. К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага / А. К. Краўцэвіч. — Мінск,1998.

 40. Круталевич, В. А. История Беларуси : становление национальной державности (1917—1922 гг.) / В. А. Круталевич. — Минск, 2003.

 41. Культурология : теория и история культуры / под общ. ред. И. Е. Шнршова. — Минск, 2004.

 42. Ладысеў, У. Ф. Паміж Усходам і Захадам : станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917—1939 гг.) / У. Ф. Ладысеў, П. I. Брыгадзін. — Мінск, 2003.

 43. Ластоўскі, В. Ю. Кароткая гісторыя Беларусі / В. Ю. Ластоўскі. — Мінск, 1992.

 44. Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. — Мінск, 1997.

 45. Марцуль, Г. С. Гісторыя Беларусі : насельніцтва, фарміраванне і вызначэнне этнічных і дзяржаўна-адміністрацыйных межаў, беларускае замежжа / Г. С. Марцуль, М. С. Сташкевіч. — Мінск, 1997.

 46. Мірановіч, Я. Найноўшая гісторыя Беларусі / Я. Мірановіч. — СПб., 2003.

 47. Мяснікоў, А. Сто асоб беларускай гісторыі / А. Мяснікоў. — Мінск, 2008.

 48. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / пад рэд. М. П. Касцюка. — Мінск, 1994—1995.

 49. Основы идеологии белорусского государства : учеб. пособие / под общ. ред. Г. А. Василевича, Я. С. Яскевич. — Минск, 2004.

 50. Очерки истории науки и культуры Беларуси. IX—XXвв. — Минск, 1996.

 51. Падокшын, С. А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры / С. А. Падокшын. — Мінск. 2003.

 52. Памяць : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. — Мінск, 1985—2004.

 53. Пашута, В. Т. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточных славян / В. Т. Пашута, Б. Н. Флоря, А. Л. Хорошкевич. — М., 1982.

 54. Пилипенко, М. Ф. Возникновение Белоруссии : новая концепция / М. Ф. Пилипенко. — Минск, 1991.

 55. Пичета, В. И. История белорусского народа / В. И. Пичета. — Минск, 2003.

 56. Пічэта, У. I. Гісторыя Беларусі / У. I. Пічэта. — Мінск, 2005.

 57. Равяка, К. А. Антычная спадчына на Беларусі / К. А. Равяка. — Мінск, 1998.

 58. Рэлігія і царква на Беларусі : энцыклапед. даведнік. — Мінск, 2001.

 59. Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі / А. Ф. Самусік. — Мінск, 2004.


Падрыхтаваў _____________________ В.І. Крывуць

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

А. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Літаратура: [3; 5; 9; 10; 14; 17; 19 – 38; 42 – 45; 52; 54; 56; 61 – 63; 65 – 69; 73; 74; 76; 80; 82; 83; 87; 89; 91; 94; 95; 97;...

А. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

А. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г iconЗьявілася адсутнае ў справе 17. 10. 2011 пасьля вынясеньня рашэньня суда «Асобнае вызначэньне» суда ад 17. 10. 2011, якое датычыцца несваечасовасьці апавяшчэньня заяўнікоў выканкамам
Жодзінскага выканкаму ў часе падачы заявы 07. 08. 2011 І атрыманьня 19. 08. 2011 І 07. 09. 2011 адказаў аб забароне мірнага сходу...

А. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г iconЗьявілася адсутнае ў справе 17. 10. 2011 пасьля вынясеньня рашэньня суда «Асобнае вызначэньне» суда ад 17. 10. 2011, якое датычыцца несваечасовасьці апавяшчэньня заяўнікоў выканкамам
Жодзінскага выканкаму ў часе падачы заявы 07. 08. 2011 І атрыманьня 19. 08. 2011 І 07. 09. 2011 адказаў аб забароне мірнага сходу...

А. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г iconВ ред. Постановлений Правительства рб от 09. 08. 2011 n 412, от 04. 10. 2011 n 512, от 30. 11. 2011 n 625
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Республики Бурятия"...

А. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г iconОтчет о проверке реализации муниципальной целевой программы
Владивостока от 25,04. 2006 №24-мпа "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока", распоряжения председателя Контрольно-счётной...

А. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г iconПрограмма развития факультета естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности фгбоу впо «Мурманский государственный гуманитарный университет»
Мггу на 2011-2014 гг.» (от 13. 04. 2011), «Программа развития образовательной деятельности мггу на 2011-2014 гг.» (от 13. 04. 2011),...

А. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г iconОб утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год
Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» («Ульяновская правда» от 01. 12. 2010 №97-98;...

А. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г iconИтоги приёма 2011 Приём 2011 осуществляла комиссия в следующем составе: Ермолаева Л. А. председатель
В 2011 году Северный педагогический колледж осуществлял набор по следующим специальностям

А. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік (витяг): указ Президента України від 20 травня 2011...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка