Республика таджикистан
НазваРеспублика таджикистан
старонка1/14
Дата канвертавання07.02.2013
Памер0.83 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОНРЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ҚАРОРИ

Раиси шаҳри Душанбе


272 аз 22 апрели соли 2010


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председателя города Душанбе
Дар бораи тадбирњои таъхирнопазири Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар шањри Душанбе ва ноњияњои он, сохторњои марбута ва ањли љамоатчигї доир ба омодагии њамаљониба ба мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011


Бо маќсади дар њудуди марзї-маъмурии шањр омодасозии соњањои маориф, тандурустї, фарњанг, хизматрасонї, хољагии манзилию коммуналї, муњандисии њаётан муњим, системањои коммуникатсионї, фонди манзилию ањли љамоатчигї, бозори истеъмолї ба мавсими дарпешистодаи тирамоњу зимистони солњои 2010-2011 ва таъмин намудани фаъолияти мўътадилу босамари онњо, мутобиќ ба талаботи моддањои 19 ва 20 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї»,


ЌАРОР МЕКУНАМ:


 1. Муовини якум ва муовинони Раиси шањр, раисони ноњияњои пойтахт, роњбарони аввали сохторњои марбутаи Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар шањри Душанбе, субъектњои манзиливу коммуналї, идорањо, муассисањо, корхона ва ташкилотњои дар њудуди марзию маъмурии шањри Душанбе фаъолияткунанда вазифадор карда шаванд, ки доир ба сариваќт тайёр намудани иншоотњои њаётан муњим барои омодагї ба мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011 ва фаъолияти мунтазами онњо, то 10 октябри соли 2010 чорањои таъхирнопазир андешида, иљрои Ќарори мазкурро бо масъулияти шахсї, тањти назорати њамарўза ќарор дињанд.
 1. Наќша-чорабинињои замимагардида љињати омода намудани соњањои мухталифи шањри Душанбе ба мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011 тасдиќ ва таъмини иљрои онњо аз руи мўњлатњои муайяншуда дар тамоми субъектњои дар асоси моликияти коммуналї таъсисёфтаю фаъолияткунандаи соњањои марбутаи хизматрасонию истењсолї, бо обтаъминкунию гармидињї, соњањои маориф, тандурустї, фарњанг, хољагии манзиливу коммуналї, наќлиёти љамъиятї ва бозори истеъмолї шахсан ба зиммаи роњбарони аввал, муовинони Раиси шањри Душанбе ва раисони ноњияњои пойтахт вогузор карда шавад.

 2. Сохторњои муњандисии њаётан муњим: Љамъияти сањхомии кушодаи «Шабакањои барќии шањри Душанбе» (С. Аттоев), Љамъияти сањомии шакли кушодаи «Душанбегаз» (А.Махмадов), Ширкати сањомии шакли кушодаи «Маркази истењсоли барќу гармидињии шањри Душанбе» (У. Ниёзов), Шабакаи телефонии шањри Душанбе (С.Одинаев), Муассисаи шабакаи гармидињандаи шањри Душанбе (А.Табаров), Муассисаи равшании «Душанбешањр» (Н. Холматов), Корхонаи воњиди давлатии «Обу корези Душанбе» (Н. Хайруллоев), Шуъбаи назорати давлатии барќи шањри Душанбе (М. Саидов) вазифадор карда шаванд, ки:

- иљроиши наќша-чорабинињои соњањои худро оиди омодагї ба мавсими тирамоњу зимистони солхои 2010-2011 ба таври пурра мутобиќи замимаи №1 таъмин намоянд;

 • назорати меъёри истифодаи оби ошомиданї, нерўи гармї, барќ ва гази табииро аз рўи ќоидаю меъёрхои амалкунанда ва ба тариќи шартномавї ба роњ монанд;

 • дар корхонањои истењсоли гармї ва гармидињї захирањои лозимии сўзишвориро ташкил намоянд;

 • кафолати пурраи таъмини бехатарии иншоотњои оби ошомиданї, истењсоли гармї, нерўи барќ ва гази табииро таъмин созанд;

 • таъмиру барќарорсозї, нигоњдорї ва истифодабарии самараноки шабакањо, дастгоњу таљњизотњои технологии хизматрасонињои коммуналї (барќ, гази табиї, оби нушокї ва корезї, оби гарм ва гармї)-ро аз руи «њудуди љавобгарї»-и тибки санадхои меъёрии хукукї муайяншуда, амалї намоянд;

 • то 20 майи соли 2010 зимни ташкили комиссияњои босалоњияти муштарак (бо чалби мутахассисони соха аз хисоби вакилони Мачлиси вакилони халки шахри Душанбе ва Маљлиси вакилони халќи ноњияњои шањр) аз љониби Раисони ноњияњои пойтахт оид ба гузаронидани санљиш ва на дертар аз 1 октябри соли 2010 гирифтани шиносномаи тайёрї барои ќабули гармї дар дохили биноњои истиќоматї корњои заруриро анљом дода, гирифтани шањодатномањои тайёриро аз љониби корхонаву муассисањо (новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравиашон), ки аз хатњои гармидињандаи шањрї бо гармии муттамарказонидашуда таъмин мегарданд, бо санадхои дахлдори аз љониби сохибмулкон тасдиќшуда амалї намоянд;

 1. Раисони ноњияњои пойтахт вазифадор карда шаванд, ки:

 • омодагии сариваќтии фонди манзил, субъектњои хољагидории манзиливу коммуналї, маориф, тандурустї ва дигар соњањои иљтимоиву иќтисодии ноњияњоро дар якљоягї бо сохторњои дахлдори шањриву ноњиявї ба мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011 таъмин карда, соњибмулкони манзилњои истиќоматї ва дигар корхонањои хусусии дар ноњияњои пойтахт фаъолиятдоштаро дар ин љода сафарбар намоянд;

 • то 1 октябри соли 2010 иљрои наќша- чорабинињоро оид ба омадагии субъектњои хољагии манзилию коммуналии ноњияњоро ба мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011 мутобиќи замимаи №2 таъмин намоянд;

 • чорабинињоро оиди сарфаљуї ва нигоњдории гармї дар биноњои истиќоматї, тибќи талаботи санадњои меъёрии њуќуќї бо љалби бевоситаи соњибмулкони манзил (шишабандї, таъмири даромадгоњњо, тањхонањо, бомњо ва ѓайрахо) ба иљро расонида, камбудињои љойдоштаро то 1 октябри соли 2010 бартараф намоянд ва таъмини њар як хонаи истиќоматиро бо оби ошомиданї, гармии муттамарказ (аз рўи иќтидорњои гармиистењсолкунї), нерўи барќ ва гази табиї, ки аз љониби корхонаву муассисањои дахлдор сурат мегирад, тањти назорати ќатъї ќарор дињанд;

 • дар њамкорї бо роњбарони муассисањои таълимии тањсилоти умумї, дармонгоњњо, беморхонањо, кўдакистонњо ва дигар субъектњои аз буљети мањаллї маблаѓгузоришаванда, ки ба гармии мутамарказ пайваст нестанд, бо сузишворї (ангишт, њезум, генераторхо ва гармкунакњо) таъмин намоянд;

 • корњои таблиѓотию тарѓиботиро дар байни сокинони мањаллаву шањракњои ноњия оиди истифодаи сарфакорона ва оќилонаи оби ошомиданї, гармии муттамарказ, ќувваи барќ, гази табиї ва таъмини пардохти сариваќтии маблаѓи истифодаи онњо, идоракунии бевоситаи фонди манзил аз љониби соњтбмулкон таќвият бахшанд;

 • таъмири љории роњњои мошингард ва пиёдагарди дохили мањалла ва шањракњо, таъмиру тозакунии љўйборњою селпартовњоро то 1 ноябри соли 2010 ба итмом расонанд;

 • фаъолияти сохторњои навтаъсиси истифодабариву идоракунии фонди манзилро таквият бахшида, чихати нигохдории фонди манзил ва зиёд намудани мухлати истифодабарии он, баланд бардоштани сатњи хизматрасонии коммуналї чорањои мушаххас андешанд;

 • бо љалби мутахассисони соњаи њуќуќшиносї ва дар њамкори бо сохторњои шањриву шўъбањои дахлдори дастгоњи Раиси шањр бо маќсади шиносої ва кўмакрасони ба фаъолияти ширкатњои соњибмулкони манзил ва дигар сохторхои навтаъсис комиссияњои дахлдор дар ноњияњо таъсис дода, пайваста семинарњои омўзишї оид ба њуќуќу вазифањо дар соњаи хизматрасонињои коммуналї ва дуруст ба роњ мондани фаъолияти ин сохторњо доир намоянд.

 1. Чамъияти сањомии кушодаи “Шабакањои барќии шањри Душанбе”, Љамъияти сањомии шакли кушодаи «Душанбегаз», Корхонаи воњиди давлатии «Обу корези Душанбе», Муассисаи шабакањои гармидињандаи шањри Душанбе, Ширкати сањомии шакли кушодаи «Маркази истењсоли барќу гармидињии шањри Душанбе» вазифадор карда шаванд, ки дар њамкорї бо раисони ноњияњои пойтахт, роњбарони корхонаю муассисањои дахлдор, раисони шўроњои мањаллаю шањракњо, сохторњои идоракунии манзиливу коммуналї љињати њисобу китоб намудани пардохти њаќќи истифодаи оби ошомиданї, барќу гази табиї, неруи гармї ва интиќоли онњо ба истеъмолкунандагон:

 • то 1 июни соли 2010 санадњои муќоисавиро бо истеъмолкунандагон тартиб дода барои пўшонидани ќарзњои пешина ва пардохти сариваќтии пурраи њаќќи истифодаи об, гармидињї, ќувваи барќу таъмини газ ва нерўи гармї тадбирњои амалї андешанд;

 • дар соли 2010 маблаѓи љамъоварии истифодаи оби ошомиданї, гази табиї, ќувваи барќ ва неруи гармиро пурра таъмин намоянд.

 1. Муовини Раиси шањри Душанбе М. Сайфиев, сардори Сарраёсати молияи шањри Душанбе Д. Кенљаев вазифадор карда шаванд, ки дар њамоњангї бо раисони ноњияњои пойтахт:

 • аз буљети шањри Душанбе пардохти хизматрасонии хољагии манзиливу коммуналї, истифодаи оби нўшокї, гармидињии муттамарказ, нерўи барќу гази табиї ва хизмати алоќаи ташкилоту муассисањои аз буљети мањаллї маблаѓгузоришавандаро дар даврањои тайёрї ба мавсими тирамоњу зимистон дар доираи маблаѓњои тасдиќгардида таъмин намуда, руйхати истеъмолкунандагонро, ки ба онњо тибќи ќонун имтиёзњо пешбинї шудааст, бо сохторњои хизматрасонї мувофиќа намоянд;

 • пардохти љубронпулии оилањои камбизоатро аз рўи харољотњои истифодаи ќувваи барќ ва гази табиї, ки дар буљети љумњуриявї барои солњои 2010-2011 пешбинї шудааст, таъмин намоянд.

 1. Корхонаи воњиди давлатии «Обу корези Душанбе» вазифадор карда шавад, ки:

 • то 1 октябри соли 2010 таъмири асосї ва љории иншоотњо ва таљњизотњои обтаъминкунї, инчунин гузаронидани корњои таъмириву профилактикї ва санљиши фишори ќубурњои асосии берунию дохиликварталии обтаъминкунї ва оби ѓализро тибќи замимаи №1 ба анљом расонад;

 • сариваќт бартараф намудани садамањои оби ошомиданї ва оби ѓализро мунтазам ташкил намояд;

 • то 1 октябри соли 2010 барои барќарор намудани насосњои эњтиётї (резервї) дар истгоњњои обкашии барориши 3-юм, воќеъ дар шањраку мањаллањо чорањои амалї андешад;

 • таъмини таљњизонидани нуќтањои охири шабакаи обтаъминкунии шањрро бо дастгоњњои тозакунии такшинињо пешбинї намояд;

 • дар истгоњњои обтаъминкунии шањрї захирањои сариваќтии хлори моеъро дар миќдори меъёрї таъмин намуда, назорати доимиро љињати безарар гардонидани оби ошомиданї амалї сохта, сифатнокии онро дар мувофиќа ва тањти назорати Маркази назорати давлатии санитариву эпидемиологии шањри Душанбе ќарор дињад;

 • чорањои заруриро љињати кам кардани талафоти оби нўшокї пайваста амалї намояд.

 1. Љамъияти сањомии кушодаи «Шабакањои барќии шањри Душанбе» (С. Аттоев), Шуъбаи назорати давлатии барќи шањри Душанбе (М. Саидов) вазифадор карда шаванд, ки талафоти барќро дар њудуди марзиву маъмурии шањри Душанбе мутобиќ ба меъёрњои муќарраргардидаи воќеъї ба танзим дароранд.

 2. Аз Ширкати сањњомии холдингии кушодаи «Барќи Тољик» хоњиш карда шавад, ки:

 • якљоя бо Љамъияти сањњомии кушодаи «Тољиктрансгаз» љихати таъмини фаъолияти наќшавии Ширкати сањњомии шакли кушодаи «Маркази истењсоли барќу гармидињии шањри Душанбе» барои харидории гази табиї ва мазути камсулфур то 1 августи соли 2010 тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон чорахои зарурї андешад;

 • то 1 июни соли 2010 иќтидори даќиќи фаъолияти Маркази истењсоли барќу гармидињии шањри Душанберо (бо дегхонахои он) дар мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011, бо назардошти фаъолияти корхонањои мазкур бо рељаи гармидињии меъёрї, муайян намуда, ба Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар шањри Душанбе барои сариваќт омода намудани иншоотњои гармиќабулкунанда пешнињод созад;

 • татбиќи пурраи лоињаи васли 2 адад деги КВГМ-35-150 бо хатти истењсоли сўзишвории сунъии композитии моеъ (дар асоси ангишт) ва ба истифодадињии онро дар дегхонаи “Ѓарби” то мавсими гармидињии пешоянд таъмин намояд;

 • дар якљоягї бо Љамъияти сањњомии кушодаи «Шабакањои барќии шањри Душанбе» тањия ва иљрои барномаи ивазкунии трансформаторњои зеристгоњњое, ки бо серборї ва садамањои зиёд дар мавсими тирамоњу зимистони солњои 2009-2010 фаъолият намуданд, амалї сохта, таъминоти ЉСШК “Шабакањои баркии шахри Душанбе”-ро бо маводу ашёи зарўрї, дастгоњу таљњизот, ќисмњои эњтиётї ва техникаи зарўрї дар сатњи меъёрї ба роњ монад;

 • њаљми њармоњаи интиќоли барќро дар мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011 барои шањри Душанбе, бо назардошти ба истифода супоридани фондњои асосї, аз љумла иншоотњои муњими давлатии таъиноташон гуногун, њамчунин зиёд шудани иќтидори истењсолии корхонањои саноатї таъмин намояд;

 • аз љониби сохторхои зертобеъи худ чорањои заруриро љихати пардохти саривактии њаќќи хизматрасонињои коммуналї (барќу неруи гармї) татбиќ намояд.

 1. Аз Љамъияти сањомии кушодаи “Тољиктрансгаз” хоњиш карда шавад, ки дар якљоягї бо Љамъияти сањомии шакли кушодаи «Душанбегаз»:

 • чихати љорї намудани системаи муташаккили хизматрасонї ва љамъоварии њаќќи истифодаи гази табии, чорахои зарурї андешанд;

 • насби њисобкунакњои гази табииро дар ќаламрави шањр ба роњ монда, корњоро љињати пурра иваз намудани њисобкунакњои корношоям то 1 октябри соли 2010 ба анљом расонанд;

 • тањия ва иљрои чорабинињоро оид ба муоинаи техникї ва санљиши ќубуру таљњизотњои газтаъминкунї, шабака ва дастгоњњои газтаъминкунии дохилихонагї љињати пешгирии њолатњои садамавї ва таркишњо то 1 октябри соли 2010 амалї созанд;

 • љињати таъмини истеъмолкунандагони шањри Душанбе бо гази табиии мањаллї то 1 октябри соли 2010 чорањои зарурї андешанд.

 1. Ширкати сањомии шакли кушодаи «Маркази истењсоли барќу гармидињии шањри Душанбе» вазифадор карда шавад, ки:

 • то 1 октябри соли 2010 корњои таъмиру барќарорсозии Маркази истењсоли барќу гармидињии шањри Душанберо бо дегхонањои он барои истењсоли нерўи барќ ва неруи гармї ба анљом расонад;

 • миќдори лозимии гармиро бо сифати муайянкардашуда дар асоси шартнома, тибќи талаботњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» ба Муассисаи шабакаи гармидињандаи шањри Душанбе интиќол намояд;

 • то 1 октябри соли 2010 љињати кам кардани талафоти об дар шабакањои магистралии худ чорањои зарурии техникї андешад.

 1. Ширкати сањомии шакли кушодаи «Маркази истењсоли барќу гармидињии шањри Душанбе», Муассисаи шабакањои гармидињандаи шањри Душанбе вазифадор карда шаванд, ки:

 • то 15 июни соли 2010 минтаќањои эњтимолии интиќоли мунтазами нерўи гармї аз Маркази истењсоли барќу гармидињии шањри Душанбе (бо дегхонахои он) муайян сохта, барои мувофиќа ба Ситоди шањрии зимистонгузаронї пешнињод намоянд;

 • то 1 октябри соли 2010 дар њамоњангї бо Корхонаи воњиди давлатии «Обу корези Душанбе» санљиши пурраи фишори ќубурњои асосї ва дохилии оби гармро гузаронида, чорабинињои гарминигоњдорї (теплоизолятсия) намудани ќубурњои гармидињандаро ба итмом расонанд;

 • дар њамкорї бо сохторњои хољагии манзилию коммуналии ноњияњои пойтахт ва дигар ташкилоту муассисањо, ширкату кооперативњои соњибмулкони манзил на дертар аз 1 октябри соли 2010 зимни ташкили комиссияњои босалоњияти муштарак, оид ба гузаронидани санљиш ва гирифтани шиносномаи тайёрї барои ќабули гармї дар дохили биноњо корњои заруриро анљом дињанд.

 1. Муассисаи шабакањои гармидињандаи шањри Душанбе (А.Табаров) вазифадор карда шавад, ки дар якљоягї ва мувофиќа бо раёсатњои маорифу тандурустї, шўъбаи фарњанг ва Раисони ноњияњои пойтахт оиди омодасозї ва таъмини фаъолияти мунтазами дегхонањои автономї дар муассисахои иљтимої чорањои зарурї андешад.

 2. Раёсатњои маориф ва тандурустии шањри Душанбе, Шўъбаи фарњанги шањри Душанбе иљрои пурраи Накшаи чорабинињои бо Карори мазкур тасдикшударо тибќи замимањои №3, 4 ва 5 амалї намуда, бањри таъмини фаъолияти мунтазами беморхонањо, таваллудхонањо, мактаб-интернатњо ва мактабњои тањсилоти њамагонї дар мавсими тирамоњу зимистон ва роњ надодан ба ќатъи дарозмуддати интиќоли нерўи барќ дар онњо, зиёд намудани таљхизотњои хурди истењсоли барќро (дизель-генератор) дар муассисањои мазкур пешбинї намоянд.

 3. Корхонаи воњиди давлатии «Савдо ва бозорњои шањри Душанбе» (А. Ризоев) вазифадор карда шавад, ки дар њамкорї бо Иттифоќи љумњуриявии истеъмолкунандагони «Тољикматлубот» ва дигар сохторњои марбутаи љумњуриявї гузаронидани ярмаркањои фурўши мањсулоти кишоварзї ва саноатиро дар бозорњои истеъмолии пойтахт пайваста ба рох монда, бо риояи ќатъии ќоидаю меъёрњои санитарї, бехатарї, зиддисўхтор ва ѓайра дар анборњои шањр миќдори зарурии мањсулоти истеъмолї (орд, равѓан, биринљ, картошка, пиёз сабзавот, мевагї) ва маводи сузишворї, аз он љумла ангиштро тибќи замимаи №6-и Наќша-чорабинињо то 1 декабри соли 2010 захира намояд ва фурўши њаррўзаи онњоро дар љойњои муайяншуда таъмин созад.

 4. Корхонањои воњиди давлатии коммуналии «Автобус-1» (Ф.Саидов), «Автобус-2» (З. Ёрова), «Автобус-3» (Р. Чалилов) ва «Троллейбус» (Р. Њомидов):

 • наќшаи чорабинињои омодасозии корхонањои наќлиётиро барои мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011 то 1 июни соли 2010 љињати тасдиќ ба Ситоди шањрї пешнињод намуда, оиди рафти иљрои онњо мунтазам ахбор ирсол созанд;

 • то 1 декабри соли 2010 захираи лозимии сузишворї, равѓанњои молиданї ва ќисмњои эњтиётиро барои фаъолият дар мавсими зимистон таъмин намоянд.

 1. Муассисаи давлатии коммуналии «Душанбенаќлиёт- хадамотрасон»-и шањри Душанбе дар њамкорї бо корхонањои наќлиётии коммуналї ва ѓайрикоммуналї наќшаи кори мунтазами наќлиёти мусофирбарии пойтахтро барои мавсими тирамоњу зимистон тањия ва амалї намояд.

 2. Муассисаи давлатии “Равшании Душанбешањр” (Н.Холматов) захираи маводњои зарурї (ноќилњои барќї, чароѓњои равшанидињанда, васлкунандањо ва ѓайраро) ва гузаронидани корњои омодасозии шабакаи равшанидињї ва дастгоњу таљњизотњои технологиро тибќи замимаи №1 амалї карда, гузаронидани 2008 пешниёр Муа шавад.8 насб намудани ташкили равшании кўчањо ва нуќтањои таќсими нерўи барќро дар мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011 таъмин созад ва бо назардошти фаъолият дар шароитњои мухталиф оиди истифодаи сарфакоронаи чароѓњои шабонарузии кучањо то 1 июни соли 2010 таклифњои мушаххас љињати тасдиќ ба Ситоди шањрї пешнињод намояд.

 3. Сарраёсати ободонии шањри Душанбе (С. Бобоев) вазифадор карда шавад, ки дар њамкорї бо сохторњои дахлдор ва раисони ноњияњои пойтахт:

 • таъмири асосї ва љории роњњои автомобилгарди њудуди марзиву маъмурии шањр, таъмиру тозакунии каналњо ва селпартовњои дар мувозинаи Раёсати обёрї ќарор доштаро то 1 октябри соли 2010 ба анљом расонад;

 • корњоро љињати аз тарафи Раёсатњои истифодабарии роњњои ноњияњои пойтахт, омода намудани техникањои коммуналї ба мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011 (то 1 октябри соли 2010), тибќи меъёрњо захира намудани миќдори зарурии маводњои инертї (ќуму намак), аз партову гилу хок тоза кардани љуйборњои обгузари назди роњњои автомобилгард, тоза кардани дарахтон аз шохањои хушк ва зиёдатї, ба миќдори зарурї захира намудани олотњои мењнатї, либоси махсуси кормандон ва дизел-генераторњо тањти назорат ќарор дињад.

 1. Раёсати хадамоти оташнишонии шањри Душанбе, Ситоди њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании шањри Душанбе вазифадор карда шаванд, ки омодагии корхонаву ташкилот, муассисаву субъектњои хољагидории дар њудуди марзию маъмурии шањри Душанбе воќеъбударо, вобаста ба таъмини чорабинињои пешгирикунандаи зиддисухторї, садамавї ва њолатњои фавќулодда тањти санљиш ва назорати мунтазам ќарор дода, њармоња ба Ситоди шањрии зимистонгузаронї ахборот ирсол намоянд.

 2. Бо маќсади мутобиќ гардонидан ва таъмини фаъолияти самараноки сохторњои гуногуни шањрї ва њамоњангии корњои аввалиндараљаю таъхирнопазири муштарак бо Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар ноњияњои пойтахт ва сохторњои марбутаи љумњуриявї, омодагии иншоотњои њаётан муњим, корхонањои хизматрасонии манзилї – коммуналї, соњањои иљтимої-иќтисодии пойтахт дар фасли тирамоњу зимистони солњои 2010-2011, зоњир намудани диќќати љиддї ва фаврї ба мурољиат ва шикояти шањрвандон Ситоди шањрї дар њайати зерин:

- муовини якуми Раиси шањри Душанбе - сардори Ситод;

 • муовини Раиси шањри Душанбе, сарпарасти сохахои коммуналиву энергетикї - муовини сардори Ситод;

 • мудири шуъбаи коммуналии дастгоњи Раиси шањри Душанбе - њамоњангсози Ситод;

аъзоёни Ситод (аз рўи мансаб):

 • муовинони Раиси шањр;

 • раисони ноњияњои пойтахт;

 • директори Корхонаи воњиди давлатии «Обу корези Душанбе»;

 • директори Ширкати сањомии шакли кушодаи «Маркази истењсоли

барќу гармидињии Душанбе»;

 • директори Љамъияти сањомии кушодаи «Шабакањои барќии

шањри Душанбе»;

 • сардори Хадамоти давлатї оид ба назорат дар соњаи энергетикаи

шањри Душанбе;

 • директори Љамъияти сањомии шакли кушодаи «Душанбегаз»;

 • сардори Муассисаи Шабакањои гармидињандаи шањри Душанбе;

 • сардори «Шабакаи телефонии шањри Душанбе»;

 • директори Муассисаи давлатии «Равшании Душанбешањр»;

 • мудири шуъбаи энергетика ва саноати дастгохи Раиси шахри

Душанбе

таъсис дода шавад.

 1. Тартиби баргузории љаласаи Ситод тибќи љадвали зерин, яъне:

 • аз 15 майи соли 2010 то 15 сентябри соли 2010 њафтае як маротиба (рўзи љумъа соати 1700);

 • аз 15 сентябри соли 2010 то 15 ноябри соли 2010 ду маротиба дар як њафта (рузњои чоршанбе ва љумъа соати 1700);

 • аз 15 ноябри соли 2010 то 15 марти соли 2011 њаррўза аз соати 1800 то 2000 муайян гардида, ба сардори Ситод њуќук дода шавад, ки дар њолати зарурї дар асоси мувофиќа, роњбарони корхонањо ва намоядагони соњавии вазорату идорањои љумњуриявиро барои иштирок дар љаласањои Ситод даъват намояд ва љаласахои сайёри Ситодро дар ноњияњои пойтахт ва сохторхои дахлдор бо иштироки бевоситаи раисони мањаллаву шањракњо гузаронад. 1. Муќаррар карда шавад, ки оиди масъаллањои омодагї ва гузаронидани мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011 сокинони пойтахт метавонанд ба Ситоди шањрї:

 • тавассути телефонњои 221-26-72, 221-34-90; 221-33-72;

 • навбатдори Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар шањри Душанбе (шабонарўз)- телефонњои 223-22-14, 221-26-95;

 • шуъбаи мактубњо ва ќабули шањрвандони дастгоњи Раиси шањри Душанбе телефони 221-82-58,

 • ба Ситодњои ноњиявї:

 • Шохмансур – 221 - 07 – 61;

 • И.Сомонї – 221 - 06 – 34;

 • Фирдавсї – 233 – 60 – 32;

 • Сино – 236 –88 – 70

мурољиат намоянд.


 1. Ситоди шањрї вазифадор карда шавад, ки њамкории њамешагиро бо вазорату идорањои дахлдор ба роњ монда, љараёни иљрои Ќарори мазкурро дар љаласањои худ баррасї намуда, аз натиљааш мунтазам ба Раиси шањри Душанбе ахборот ва таввасути воситањои ахбори омма ба сокинони пойтахт иттилоъ дињад.
 1. Бо маќсади баланд бардоштани сатњи хизматрасонї ба ањолии пойтахт дар мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011, иљрои сариваќтии њамин Ќарор ва масъалањои баамаломада Ситодњои дахлдор дар ноњияњои пойтахт тањти сарварии бевоситаи раисони ноњияњо ва њар як субъекти дорои маќоми шахси њуќуќї тањти сарварии роњбарони аввали он ташкил дода шавад.
 1. Роњбари дастгоњи Раиси шањри Душанбе (Ф.Улмасов) вазифадор карда шавад, ки то 15 майи соли 2010 лоињаи Ќарори дахлдори Раиси шањри Душанберо оид ба таъсиси комиссияњои муваќќатии Маљлиси вакилони халќи шањри Душанбе бо љалби намояндагони њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї ва васоити ахбори омма љињати ба таври доимї аз 1 июни соли 2010 то 15 марти соли 2011 мунтазам гузаронидани санљишї корњои омодасозии ноњияњои пойтахт ва сохторњои шањрї, барои тасдиќ ба Раиси шањри Душанбе пешнињод намояд.

Дар робита бо ин амал, дар ноњияњои шањри Душанбе комиссияњои марбутаи ноњиявї созмон дода шаванд. 1. Котиби матбуоти Раиси шањри Душанбе тавассути воситањои ахбори омма љараёни иљрои Ќарори мазкурро инъикос ва ба пуррагї чоп намудани онро дар рўзномањои шањрї таъмин созад.
 1. Назорати иљрои Ќарори мазкур вобаста ба соњањои сарпараст ва њудудњои марзї ба зиммаи муовини якум, муовинони Раиси шањр ва Раисони ноњияњои пойтахт гузошта шавад.М. УБАЙДУЛЛОЕВ

Замимаи №1

ба Ќарори Раиси шањри Душанбе

№ 272 аз « 22 » апрели соли 2010


НАЌША – ЧОРАБИНИЊО

оид ба омодасозии корхонаю муассисањои муњандисии њаётан муњими шањри Душанбе

ба мавсими тирамоњу зимистони солњои 2010-2011


п/п  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Республика таджикистан iconАналитическая справка по Республике Таджикистан
Республика Таджикистан суверенное государство, расположенное на юго-востоке Средней Азии

Республика таджикистан iconКонвенция о биологическом разнообразии
Республика Таджикистан присоединилась к Конвенции 15 июля 1997 г. Для Республики Таджикистан Конвенция вступила в силу 27 января...

Республика таджикистан iconФедеративное устройство
Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная...

Республика таджикистан iconОсобенности формирования национального самосознания старшеклассников (на материалах исследования общеобразовательной школы Республики Таджикистан)
Защита состоится «15»декабря 2012 года, в 14: 00 часов на заседании диссертационного совета д 047. 016. 01 по защите докторских и...

Республика таджикистан iconНазвание проекта
Почтовый адрес: 735360, Республика Таджикистан, город Куляб, ул Комбрига Томина 7

Республика таджикистан iconThe World Bank Group
Регион Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызская Республика

Республика таджикистан iconПлан управления окружающей средой
Республика таджикистан: проект дополнительного финансирования развития муниципальной инфраструктуры

Республика таджикистан iconПостановление правительства республики таджикистан
О приеме студентов в высшие учебные заведения республики в соответствии с квотой Президента Республики Таджикистан

Республика таджикистан iconХусейнов Рахмон Рауфович Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. У. Хайдар, дом 2, кв. 11
...

Республика таджикистан iconК прайс-листу сп «coscom». Услуга роуминга «VivaCell», Армения обозначение сети на дисплее
Снг: Azercell (Азербайджан), GeoCell (Грузия), K’Cell (Казахстан),Moldcell (Молдавия) Indigo (Таджикистан,), Indigo Somoncom (Таджикистан),...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка