Пытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета
НазваПытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета
Дата канвертавання02.11.2012
Памер38.02 Kb.
ТыпДокументы
ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ

Па беларускай мове

для студентов заочной формы обучения

юридического факультета


1. Мова людзей і яе роля у працэсе сацыялізацыі асобы.

2. Мауленне і яго функцыі.

3. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.

4. Літаратурная мова і дыялекты.

5. Паняцце стылю. Стылістычны падзел беларускай мовы.

6. Характарыстыка стыляў беларускай мовы.

7. Віды інтэрферэнцыі : фанетычная, акцэнтная, лексічная, словаўтваральная, граматычная.

8. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання.

9. Развіцце беларускай лексікі у 20 ст.

10. Лексіка беларускай мовы паводле ўжывання.

11. Тэрміналагічная лексіка. Паняцце тэрмінасістэма.

12. Утварэнне тэрмінаў. Асаблівасці перакладу.

13. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковага тэксту з пункту гледжання зместу (тэма, падтэма).

14. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковага тэксту з пункту гледжання выкладання інфармацыі ( апісанне, апавяданне, разважанне, доказ).

15. Лексіка-граматычныя сродкі арганізацыі навуковага тэксту : лексічныя, граматычныя, марфалагічныя і сінтаксічныя).

16. Сістэма жанраў навуковай літаратуры.

17.Кампазіцыйна-змястоўная арганізацыя анатацыі, рэферата, тэзісаў рэзюмэ.

18. Асаблівасці афіцыйна -- справавога стылю : сфера ўжытку, лексіка-граматычныя асаблівасці.

19.Паняцце дакументу. Віды запісу тэкстаў службовага дакументу.

20. Лексіка-граматычныя асаблівасці мовы справавых папер. Паняцце “канцэлярскі штамп”.


ДАДАТКОВЫЯ ПЫТАНІІ

1 Якое месца беларускай мовы сярод іншых моў свету

 1. Якія функцыі выконвае мова

 2. Што агульнае і адметнае паміж мовай і маўленнем

 3. Разнавіднасці беларускай нацыянальнай мовы. Ці характэрны нормы напісання і вымаўлення для дыялектнай мовы

 4. Якія нормы характэрны вуснай форме літаратурнай мовы, а якія – пісьмовай

 5. Якая роля знакаў прыпынку ў тэксце

 6. Якія значымыя часткі выдзяляюцца ў слове

 7. Што аб’ядноўвае і што адрознівае прыстаўку і суфікс

 8. Як разумееце паняцце “словазлучэнне”

10 Ці заўсёды аднолькавая пабудова словазлучэнняў у беларускай і рускай мовах

11 Чым адрозніваюцца складаназлучаны, складаназалежны і бяззлучнікавы сказы і ў чым іх агульнасць

12 Ад чаго залежыць выбар моўных сродкаў пры маўленні і чым кіруюцца пры іх выбары

13 Як разумееце паняцце “стыль”

14 Якія функцыянальныя стылі беларускай мовы выдзяляюцца

15 Што аб’ядноўвае і што адрознівае публіцыстычны і навуковы стылі ( публіцыстычны і мастацкі, размоўны і мастацкі)

16 Якія моўныя сродкі характэрны ўсім функцыянальным стылям

17 Якія моўныя сродкі характэрны толькі для пэўнага функцыяналь нага стылю

18 Чаму правільнасць маўлення з’яўляецца асноўнай якасцю маўлення

19 Ваша меркаванне наконт ўжывання іншамоўных слоў у вашай галіне навукі

20 Якія групы слоў складаюць лексіку навуковых тэкстаў

21 Ці заўсёды агульнаўжывальная лексіка стылістычна нейтральная ў навуковых тэкстах Чаму?

22 Якая розніца ва ўжыванні агульналітаратурных слоў у мастацкім і навуковым тэкстах

23 Якая група лексікі вызначае адметнасць мовы навукі і тэхнікі Чаму?

24 Чаму фразеалагізмы абмежавана выкарыстоўваюцца ў навуковых тэкстах?

25 Словы якой часціны мовы не ўжываюцца ў навуковым маўленні

26 Якія правілы маўленчай этыкі Вы сфармулюеце адносна ўжыван ня займеннікаў у навуковым тэксце

27 Чым вы растлумачыце ўжыванне апавядальных двухсастаўных развітых сказаў у мове навукі

28 Чаму ў навуковым маўленні з усіх тыпаў складаных сказаў пераважае складаназалежны сказ

29 Што абазначае слова “тэрмін”

30 Што разумееце пад паняццем “тэрміналогія”

31 Якая розніца паміж агульнаўжывальным словам і тэрмінам

32 Якія выдзяляюцца асаблівасці тэрмінаў

33 Чаму тэрмін павінен быць адназначным

34 Якія прычыны ўзнікнення варыянтных і сінанімічных тэрмінаў

35 Якія тыпы тэрмінаў выдзяляюцца ў залежнасці ад будовы

36 Тэрмінаў якой часціны мовы найбольш і чаму

37 Як вы растлумачыце абмежаванасць прыслоўяў у сістэме тэрміналогіі

38 Якія дзве групы тэрмінаў паводле паходжання выдзяляюцца

39 Чым адрозніваюцца словы- тэрміны ад агульнаўжывальных слоў

тыпу : нос, пята, лапа, гняздо, свечка
40 Як пранікаюць у беларускую мову іншамоўныя тэрміны

41 Якія прыкметы іншамоўных тэрмінаў

42 Якія часткі іншамоўных тэрмінаў інтэрнацыянальнага ўжывання ведаеце і што яны абазначаюць

43 Якія змены могуць адбывацца ў афармленні іншамоўных тэрмінаў

пэўнай галіны навукі пры ўключэнні ў склад беларускай тэрміналогіі

44 Якімі спосабамі ўтвараюцца тэрміны

45 У чым сутнасць семантычнага ўтварэння тэрмінаў


2.2 Тэмы для разважанняў
1. Суд Лінча і суд гонару : агульнае і адрозненні

 1. Амбіцыі : станоўчае і адмоўнае

 2. Традыцыі народных свят і сучаснасць

 3. Прывілея і імунітэт

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета iconУчебно-методический комплекс для студентов очной и заочной формы обучения по специальностям: 080105. 65 «Финансы и кредит»
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов очной и заочной формы обучения экономического факультета института

Пытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета iconЗаочной формы обучения
Культурология: Методические указания для студентов заочной формы обучения / Сост. Н. А. Завершинская, Р. Н. Черникова. – 3-е изд.,...

Пытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета iconМетодические указания и индивидуальные задания по выполнению домашних контрольных работ №№3, 4 для студентов заочной формы обучения на базе среднего (полного) общего образования и среднего
К решению задач и выполнению домашних контрольных работ для студентов заочной формы обучения

Пытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета iconПытанні для заліку (экзамену) па беларускай мове
Лексіка беларускай літаратурнай мовы паводле паходжання, ужывання І стылістычнай прыналежнасці

Пытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета iconКонрольные задания по химии для студентов заочной формы обучения учебное пособие Челябинск
Таблица вариантов контрольных заданий по химии для студентов энергетического и приборостроительного факультетов

Пытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета iconСанкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
Данные методические указания для студентов заочной формы обучения включают в себя

Пытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета iconПытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09)
Методыка навучання беларускай мове як навука. Прадмет І задачы курса методыкі беларускай мовы ў пачатковых класах. Прынцыпы І метады...

Пытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета iconПытанні да заліку па беларускай мове
Лексіка беларускай мовы паводле паходжання: спрадвечна беларуская лексіка, запазычаная лексіка

Пытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 4 курса...

Пытанні да заліку па беларускай мове для студентов заочной формы обучения юридического факультета iconБиологический мониторинг программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 330200
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова (технический университет)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка