Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi "Гісторыя. Англійская мова" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі
НазваТэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi "Гісторыя. Англійская мова" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі
Дата канвертавання04.02.2013
Памер148.19 Kb.
ТыпДокументы
Лебедзеў А.Д.


Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi “Гісторыя. Англійская мова”


Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі (1914 -1916 гг.)


 1. Прычыны і пачатак вайны. Ваенныя дзеянні на германска-расійскім (Усходнім) фронце ў 1914—1916 гг.

 2. Становішча на неакупіраванай тэрыторыі Беларусі.

 3. Палітыка нямецкай акупацыйнай адміністрацыі. Беларускі нацыянальны рух у гады вайны.


1 Гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – Ч. 1: Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 416 с.

2 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: Экаперспектыва, 2000 – 2008. – Т. 4: Беларусь у складзе Рэасійскай Імперыі (канец XVIIШ –пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 519 с.

3 Кузнецов, И.Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов, В.А. Шелкопляс. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

4 Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: Беларусь, 1994 – 1995. – Ч. 1. / М. П. Касцюк [і інш.]. – 1994. – 527 с.

5 Першая сусветна вайна 1914 – 1918 гг. / рэдкал. Г.П. Пашкоў [і інш.] // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. – Мн.: БелЭн, 1999. – Т. 5. – С. 472 – 476.

6 Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002) / З. Шыбека. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

7 Турук, Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белоруссов / Ф. Турук. – М.: Государственное издательство, 1921. – 143 с.


Беларусь пасля падзення самадзяржаўя (сакавік - кастрычнік 1917 г.)


 1. Лютаўская рэвалюцыя ў Беларусі.

 2. Утварэнне Саветаў.

 3. Стварэнне салдацкіх камітэтаў у войсках Заходняга фронту.


1 Гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – Ч. 1: Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 416 с.

2 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: Экаперспектыва, 2000 – 2008. – Т. 4: Беларусь у складзе Рэасійскай Імперыі (канец XVIIШ –пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 519 с.

3 Игнатенко, И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Белоруссии / И.М. Игнатенко. – Мн.: Наука и техника,1986. – 344 с.

4 Кузнецов, И.Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов, В.А. Шелкопляс. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

5 Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. / рэдкал. Г.П. Пашкоў [і інш.] // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. – Мн.: БелЭн, 1997. – Т. 4. – С. 418 – 420.

6 Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: Беларусь, 1994 – 1995. – Ч. 1. / М. П. Касцюк [і інш.]. – 1994. – 527 с.

7 Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции. Ч. 2.: У истоков политического противостояния. Гомель, 1993. – 226 с.

8 Турук, Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белоруссов / Ф. Турук. – М.: Государственное издательство, 1921. – 143 с.

9 Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002) / З. Шыбека. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.


Беларускі нацыянальны рух пасля падзення самадзяржаўя


 1. Аднаўленне дзейнасці БСГ. Утварэнне беларускіх нацыянальных партый і арганізацый.

 2. З’езд беларускіх нацыянальных арганізацый 25—27 сакавіка 1917 г.

 3. II з'езд беларускіх нацыянальных арганізацый і партый 8—10 ліпеня 1917 г. Размежаванне ў беларускім нацыянальным руху.

 4. Пашырэнне беларускага нацыянальнага руху ў войску.


1 Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: Экаперспектыва, 2000 – 2008. – Т. 5: Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2005. – 613 с.

2 Гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – Ч. 2: Люты 1917 г. – 1997 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 464 с.

3 Игнатенко, И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Белоруссии / И.М. Игнатенко. – Мн.: Наука и техника,1986. – 344 с.

4 Турук, Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белоруссов / Ф. Турук. – М.: Государственное издательство, 1921. – 143 с.

5 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

7 Круталевич, В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917–1922) / В.А. Круталевич. – Мн.: Национальная академия наук Беларуси. Институт философии и права, 1999. – 388 с.

8 Кузнецов, И.Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов, В.А. Шелкопляс. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

9 Ладысеў, У.Ф. На пераломе эпох: Станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917 – 1920) / У.Ф. Ладысеў, П.І. Брыгадзін. – Мн.: БДУ, 1999. – 128 с.

10 Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: Беларусь, 1994 – 1995. – Ч. 1. / М. П. Касцюк [і інш.]. – 1994. – 527 с. 11 Рудовіч, С.С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе / С.С. Рудовіч. – Мн.: Тэхналогія, 2001. – 201 с.

12 Солский, В. 1917 год в Западной области и на Западном фронте / В. Солский. – .Мн.: Тесей, 2004. – 224 с.

13 Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002) / З. Шыбека. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.


Усталяванне Савецкай улады ў Беларусі


 1. Абвастрэнне палітычнай сітуацыі. Пераход улады да Саветаў і ваенкомаў у Беларусі і на Заходнім фронце.

 2. Утварэнне і дзейнасць Аблвыканкамзаха і СНК Заходняй вобласці. Першыя сацыяльна- эканамічныя пераўтварэнні.

 3. Стаўленне беларускіх нацыянальных партый да савецкай улады.Крынiцы


Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. Документы и материалы.-Мн.,1957. Т.1-2.

Солский В. 1917 год в Западной области и на Западном фронте. Мн., 2004.

Пратакол з’езду беларускіх нацыянальных арганізацый у Мiнску 25-27 марта 1917 г.// Спадчына. 1990г. – №4.

Езавітаў К. Першы Усебеларуски з`езд // Беларуская мінуўшчына. 1993 №1

Усебеларускі з`езд 1917 года: сведчанне сучасніка//БГЧ. 1999. №1-4.

Хрестоматия по истории БССР. 1917-1983 гг.- Мн., 1984.


Даследваннi


Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Башко П.К. Советы рабочих, солдатских депутатов Белоруссии (март-октябрь 1917). – Мн., 1987г.

Луцкевiч А. За двадцаць пяць гадоу (1903-1928гг.). –Мн.,1991.

Игнатенко И.М. Февральская буржуазно-демокрамтческая революция в Белоруссии.-Мн.,1986г.

Игнатенко И. М. Октябрьскя революция и самоопределение Белоруссии.-Мн.,1992г.

Ён жа. Кастрычницкая рэвалюцыя на Беларусі: Асаблівасці и вынікі. Мн., 1995

Нестяровiч Я.Ю. На шляху да беларускай савецкай дзяржаўнасцi // Актуальныя пытаннi гiсторыi БCCР.-Мн.,1991г.

Победа Советской власти в Белоруссии.-Мн.,1986

Рудовіч С. Час выбару: праблема самавызначэння Беларусі у 1917 г. Мн., 2001


Мяцеж польскага корпуса Доўбар-Мусніцкага. Ваенная інтэрвенцыя Германіі


 1. Палітычныя мэты мяцяжу, яго тэрыторыя.

 2. Наступление нямецкіх войскаў у пачатку 1918 г. Вынікі Брэсцкага міру для Беларусі.

 3. Нямецкі акупацыйны рэжым на захопленай тэрыторыі Беларусі.

 4. Вызваленне тэрыторыі Беларусі ад нямецкіх войскаў.


Крынiцы


Борьба за Советскую власть в Балоруссии. Сб.документов и материалов.-Мн.,1968.-Т.1.(февраль1918г.-февраль1919г.).

Крах немецкой оккупации в Белоруссии в 1918г. Сб. документов.-Мн., 1947.

Мирный договор между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой (3 марта 1918 г.)//Спадчына. 1993. №2

Русско-германский добавочный договор к мирному договору между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой (27 августа 1917 г.) // Спадчына. 1993. №3

Хрестоматия по истории БССР 1917-1983гг.-Мн.,1984г.


Даследваннi


Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии.-Мн.,1992.

Иностранная военная интервенция в Белоруссии, 1917-1920. Мн., 1990

Кароль А. Нараджэнне Беларускай Народнай Рэспублiкi// Голас Радзiмы,1991, 3 студзеня

Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг). Мн., 1999

Лыч Л. Вытокі беларускай нацыянальнай ідэі//БГЧ.1998.№3

Сташкевич Н.С. Приговор революции: крушение антисоветского движения в Белоруссии(1917-1925)-Мн.,1985г.

Турук Ф. Белорусское движение: очерк истории национального и революционного движения белорусов. Мн., 1994

Платонов Р . Сташкевич Н. Тернистый путь к свободе// Неман.1992г.№10-11.

Панцов А.В. Брестский мир//Вопросы истории. 1990.№2

Цвикевич А. Краткии очерк возникновения Белорусской Народной Республики.-Киев,1918(переизд. 1990г.).

Круталевіч В.А. На путях самоопределения: БНР-БССР-РБ. Мн., 1995


Беларуская Народная Рэспубліка


 1. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Устаўныя граматы.

 2. Узаемаадносіны Рады і ўрада БНР з германскімі акупацыйнымі ўладамі. Аднаўленне савецкай улады ў Беларусі.

 3. Месца БНР у гісторыі нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва беларускага народа.


Крынiцы


БНР: факты i дакументы//Звязда.1990г.22 сакавiка.

Борьба за Советскую власть в Балоруссии. Сб.документов и материалов.-Мн.,1968.-Т.1.(февраль1918г.-февраль1919г.).

Крах немецкой оккупации в Белоруссии в 1918г. Сб. документов.-Мн., 1947.

Мирный договор между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой (3 марта 1918 г.)//Спадчына. 1993. №2

Русско-германский добавочный договор к мирному договору между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой (27 августа 1917 г.) // Спадчына. 1993. №3

Устаўныя граматы БНР//БГЧ. 1993.№1

Хрестоматия по истории БССР 1917-1983гг.-Мн.,1984г.


Даследваннi


Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Багдановіч А. Праблемы нацыянальнай дзяржаўнасці: БНР 1917-1918 гг.//Беларуская думка. 1996.№7.

Сідарэвіч А. Старонкі з гісторыі БНР // Адраджэнне: Гіст. альманах. Вып. 1. Мн., 1995.

Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии.-Мн.,1992.

Иностранная военная интервенция в Белоруссии, 1917-1920. Мн., 1990

Кароль А. Нараджэнне Беларускай Народнай Рэспублiкi// Голас Радзiмы,1991, 3 студзеня

Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг). Мн., 1999

Лыч Л. Вытокі беларускай нацыянальнай ідэі//БГЧ.1998.№3

Сташкевич Н.С. Приговор революции: крушение антисоветского движения в Белоруссии(1917-1925)-Мн.,1985г.

Турук Ф. Белорусское движение: очерк истории национального и революционного движения белорусов. Мн., 1994

Платонов Р . Сташкевич Н. Тернистый путь к свободе// Неман.1992г.№10-11.

Панцов А.В. Брестский мир//Вопросы истории. 1990.№2

Цвикевич А. Краткии очерк возникновения Белорусской Народной Республики.-Киев,1918(переизд. 1990г.).

Круталевіч В.А. На путях самоопределения: БНР-БССР-РБ. Мн., 1995


Культура Беларусі ў пачатку XX ст.


Занятак 1.

 1. Умовы і асаблівасці культурнага развіцця Беларусі. «Заходнерусізм».

 2. Асвета і адукацыя.

 3. Развіццё навуковага беларусазнаўства.

Занятак 2.

 1. Развіццё літаратуры і мастацтва.

 2. Архітэктура. Беларускі тэатр і музыка.

 3. Беларуская інтэлігенцыя ў грамадска-палітычным жыцці.


1 Асветнікі зямлі Беларускай Х – пач. ХХ ст.: энцыкл.давед. / рэд.кал. Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 2001. – 490 с.

2 Багушэвіч Ф. Творы / Ф. Багушэвіч. – Мн.: Маст. літ., 1991. – 309 с.

3 Бярозкіна, Н.Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (ХVI- пачатак ХХ ст.) / Н.Ю. Бярозкіна. – Мн.: Беларуская навука, 1998. – 199 с.

4 Гiсторыя беларускага мастацтва: у 6 т. / рэдкалегія: С.В. Марцэлеў (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мн.: Навука і тэхніка, 1987 – 1994. – Т. 1. / С.В. Марцэлеў [і інш.]. – 1989. – 304 с.

5 Гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – Ч. 1: Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]. – 1998. – 416 с.

6 Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ – пач. ХХ ст.: падручнік / пад агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. – Мн.: Вышэйшая школа, 1998. – 559 с.

7 Канфесіі на Беларусі (к. XVIII - XX ст.) / В.В. Грыгорьева [і інш.]; навк. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск: ВП Экаперспектыва, 1998. – 340с.

8 Карскі, Я. Беларусы / Я. Карскі; уклад. і камент. С. Гараніна [і інш.]; навук. рэд. А. Мальдзіс; прадм. Я. Янушкевіча і К. Цвіркі. – Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. – 640 с.

9 Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Мн.: Экаперспектыва, 1996. – 453 с.

11 Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: Беларусь, 1994 – 1995. – Ч. 1. / М. П. Касцюк [і інш.]. – 1994. – 527 с.

12 Турук, Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белоруссов / Ф. Турук. – М.: Государственное издательство, 1921. – 143 с.

13 Цвікевіч, А. "Западно-руссизм": Нарысы з гісторыі грамадскай думкі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в. – 2-е выд. / А. Цвікевіч. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993. – 352 с.

14 Цітоў, B.C. Народная спадчына: Матэрыяльная культура ў лакальна-тыпалагічнай разнастайнасці / В.С. Цітоў. – Мн.: Навука і тэхніка, 1994. – 300 с.

15 Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002) / З. Шыбека. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.


Утварэнне БССР. Савецка-польская вайна на тэрыторыі Беларусі


 1. Барацьба па пытанні аб беларускай савецкай дзяржаўнасці.

 2. Абвяшчэнне Беларускай ССР. Першая Канстытуцыя Савецкай Беларусі.

 3. Стварэнне і сутнасць Літоўска-Беларускай ССР. Ліквідацыя Літбела і яе прычыны.

 4. Беларусь у час польска-савецкай вайны. Другое абвяшчэнне БССР.


Крынiцы


1 января 1919 года: Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии: док. и материалы. Мн., 2005.

Государственность Беларуси: проблемы формирования в программах политических партий. Мн., 1999

Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образование БССР.Док. и материалы.-Мн.,1954.-Т.4.

По воле народа. Док. и материалы.-Мн.,1988г.

Хрестоматия по истории БССР.-Мн.,1983г.

Борьба за Советскую власть в Белоруссии.Сб.док.и материалов.-Мн.,1971.-Т.2.(февраль 1919г.-1920г.).

Мирный договор между Россией и Литвой (12 июля 1920 г) // Спадчына.1993.№5

Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой // Спадчына.1993.№4

Невядомая вайна? Дакументальна-архiўныя сведчаннi...//Звязда.1991.15-16 сакавiка.

Польско-советская война 1919-1920: (Ранее не опубликованные документы и материалы). М., 1994. Ч. 1-2

По воле народа.Док.и материалы.-Мн.,1988

Революционные комитеты БССР (ноябрь1918г.-июль1920 г.Сб.док.и материалов.-Мн.,1961

Революционные комитеты БССР и их деятельность по упрочнению Советской власти и организации социалистического строительства (июль-декабрь1920г.).Сб.док.и материалов.-Мн.,1957

Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакументах і ўспамінах. Мн., 2001


Даследваннi


Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Малыхіна Л. Перыяд існавання і прычыны ліквідацыі ЛітБелССР // Гістарычны альманах. 2003. Т. 8. С. 174-187.

Игнатенко И.М. Октябрьская революция и сомоопределение Белоруссии-Мн.,1992.

Калубовiч А. Айцы БССР i iхнi лес.// Спадчына.1990.№3-4.

Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг). Мн., 1999.

Ладысеў У.Ф., Брыгадзін П.И. На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917-1920 гг) Мн., 1999.

Сташкевич Н. На грани возможного // Неман.1995.№10 11.

Круталевіч В.А. На путях самоопределения: БНР-БССР-РБ. Мн., 1995

Маль К. Антыбальшавіцкі рух у Беларусі ў 1919-1921 г. // БГА. 1999. Т. 6. С. 49-72.

Мельтюхов М. Советско-польские войны. 1918-1939 гг. М., 2001.

Беларуская справа падчас польскай акупацыі 1919-1920.//Спадчына. 1994. №6

Волаціч М. Лінія Керзона на фоне падзеяў і тэрытарыяльных зьменаў у Усходняй Еўропе//Спадчына. 1993.№5,6

Наленч Д., Наленч Т. Юзеф Пилсудский. Легенды и факты. М., 1990

Луцкевiч А. Польская акупацыя у Беларусi.-Мн.,1992 г.

Петриков П.Т.Ревкомы Белоруссии.-Мн.,1975г.

Пилсудский против Тухачевского. Два взгляда на советско-польскую войну 1920 г. м., 1992

Хохлов А.Г.Крах антисоветского бандитизма в Белоруссии в 1918-1928 годах.-Мн.,1981.


Прамысловасць Беларусі ў 20 - 30-я гады XX ст.


 1. Развіццё прамысловасці ў ўмовах НЭПу.

 2. Ажыццяўленне індустрыялізацыі ў БССР.

3. Вынікі індустрыялізацыі ў БССР.

Крынiцы


Восстановление народного хозяйства БССР (1921-1925).Сб. док. и материалов.-Мн.,1981

Хрестоматия по истории БССР 1917-1983.-Мн.,1984.

Индустриализация Белорусской ССР (1926-1941 гг.). Сб. док. и материалов. – Мн., 1985 г.

Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК.- Мн., 1984 – Т.2 (1928-1932); 1985. Т.3 (1933-1945)

Хрестоматия по истории БССР 1917-1983. – Мн., 1984 г.


Даследваннi


Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.

Протько Т. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.). Мн., 2002.

Яна ж. Эканамічнае развіццё беларускай вёскі (20-я гг. ХХ ст.)//БГЧ, 1997., №1

В.Л.Носевич Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе // http://vn.belinter.net/book/part5_4.htm


Раманава І. “Рабочы ўжо усімі фібрамі свайго існавання зразумеў … што ўсялякая ўлада вораг рабочага класа” // Гістарычны альманах. 2005. Т. 11. С. 71-85.

Актуальныя пытанні гісторыі БССР. – Мн., 1991

История рабочего класса в Белорусской ССР. – Т.2,3; 1987. – Т.4. Мн., 1985 г.

Старонкі гісторыі Савецкага грамадства: факты, праблемы, людзі. – Мн.,1990 г.


Сельская гаспадарка Беларусі ў 20 - 30-я гады XX ст.


 1. Пераход да масавай калектывізацыі.

 2. "Раскулачванне", прымусовыя высылкі,

 3. рэпрэсіі.

 4. Завяршэнне калектывізацыі беларускай вёскі, яе палітычныя, сацыяльныя і эканамічныя вынікі.


Крыніцы


Кооперативно-колхозное строительство в Белорусской ССР (1917-1927 гг). Сб. док. и мат. Мн., 1980

Документы свидетельствуют. 1917- 1929; 1929-1932.- М., 1989.

Подготовка сплошной коллективизации сельского хозяйства Белорусской ССР (ноябрь 1927- ноябрь 1929 гг.) Сб. док и материалов. – Мн.,1973.

Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства Белорусской ССР (ноябрь 1929-1932 гг.) Сб. док и материалов. – 1976.


Даследванні


Адамушка У.І. Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гадоў на Беларусі. Мн., 1994.

Врублевский А.П., Протько Т.С. Из истории репрессий против белорусского крестьянства 1929-1934 гг.-Мн., 1992.

Актуальныя пытанні гіторыі БССР. – Мн., 1991.

Правда истории: память и боль. – Мн., 1991.

Старонкі гісторыі Савецкага грамадства: факты, праблемы, людзі.-Мн.,1990.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.

Протько Т. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.). Мн., 2002.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Бяспалая М.А Беларуская вёска ў першыя гады нэпа (1921-1923 гг). Мн., 1999


Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў 20 - 30-я гады XX ст. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва. Беларускае замежжа ў міжваенны перыяд


 1. Палітыка «ваеннага камунізму». Абвастрэнне сацыяльнай напружанасці.

 2. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў БССР у 1921—1927 гг.

 3. Палітыка беларусізацыі. Становішча нацыянальных меншасцей у БССР.

 4. Усталяванне аднапартыйнай сістэмы. Прыняцце Канстытуцыі БССР 1927 г.


Крынiцы


Государственность Беларуси: проблемы формирования в программах политических партий. Мн., 1999

Знешняя палітыка Беларусі: Зб. дак. і. мат. Т. 1-2. Мн., 1997, 1999

Идеологическая деятельность Компартии Белоруссии. Ч. 1. 1918-1928. Мн., 1990

Аляхновіч Ф. У капцюрох ГПУ. Мн., 1994.

Рэабілітацыя: Зборнік дакументаў і нарматыўных актаў па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў 1920-1980-х гадоў у Беларусі. – Мінск: Athenaeum, 2001.

Уголовный кодекс БССР (1928 г.) // http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/historia/kuzniacou/

index/03.htm

История советской конституции (в документах). 1917-1956. Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1957.

Калубовіч А. На крыжовай дарозе. Мн., 1994.

ДаследванніГісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Хоміч С. Асноўныя этапы фарміравання тэрыторыі БССР (1918-1926) // БГА. 2000. Т. 7. Сшытак 2. С. 351-364.

Протько Т. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.). Мн., 2002.

Пичуков В.П., Старовойтов М.И. Гомельщина многонациональная 20-30-е годы ХХ века. Вып. 1. Гомель, 1999

Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990

Касцюк М.П. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мн., 2000.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Адамушка У.І. Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гадоў на Беларусі. Мн., 1994.

Без грифа "секретно", Автор-составитель Игорь Н. Кузнецов, Минск 1997. // http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/historia/kuzniacou/sekretno/index.htm

Кандыбовіч С. Разгром нацыянальнага руху ў Беларусі. Мн., 2000.


Культурнае жыццё ў БССР


 1. Фарміраванне савецкай сістэмы адукацыі. Навука.

 2. Развіццё мастацкай літаратуры, тэатра. Музычнае і выяўленчае мастацтва.

 3. Развіццё нацыянальных культур.

 4. Палітыка «культурнай рэвалюцыі» ў 30-я гг.


Крынiцы


Народное образование в БССР.Сб.док.и материалов. Т. 1-2 -Мн.,1979-1980

Хрестоматия по истории БССР 1917-1983г.г.-Мн.,1984.

Мастацтва Савецкай Беларусі: зборнік дакументаў і матэрыялаў у 2-х тамах. Мн., 1976.

Калубовіч А. На крыжовай дарозе. Мн., 1994.


Даследаваннi

Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1993

Возвращённые имена. Сотрудники Академии Наук Беларуси, пострадавшие в период сталинских репрессий. Мн., 1992

Гiсторыя беларускага тэатра.-Мн.,1985.-T.2; 1987.-T.3.

Гicторыя беларускай савецкай лiтаратуры.-Мн.,1965.-T.1;1966.-T.2.

Інстытут беларускай культуры. Мн., 1993.

Красовский Н.Высшая школа Советской Белоруссии -Мн.,1963

Правда истории: память и боль.-Мн.,1991.

Протько Т. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.). Мн., 2002.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Канфесіі на Беларусі (к. XVIII - XX ст.). Мінск, 1998.

Ходзін С.М. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920-1930-я годы. Дапаможнік для студэнтаў. Мн., 2001.

Кандыбовіч С. Разгром нацыянальнага руху ў Беларусі. Мн., 2000.

Станкевіч С. Русіфікацыя беларускае мовы ў БССР. Мн., 1994.


Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы


 1. Палітыка польскіх улад у Заходняй Беларусі. Нацыянальны прыгнёт.

 2. Асноўныя палітычныя партыі і арганізацыі ў Заходняй Беларусі. Уздым рабочага і сялянскага руху ў пачатку 1930-х гг.

 3. Культура Заходняй Беларусі.


Крыніцы


Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР. Сб. док. и материалов. – Мн., 1962.- Т.1 (1921-1929 гг.); 1972.-Т.2 (1929-1939гг.).

Назаўсёды разам: Да 60-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР. Мн., 1999.

У новай айчыне: Штодзеннае жыцце беларусаў беласточчыны у міжваенны перыяд. Беласток, 2001.


Даследванні


Ізаляцыйны лагер у Бярозе Картузскай // http://brama.brest.by/nomer9/artic01.shtml

Ільін А. Раман Скірмунт у грамадска-палітычным і культурным жыцці Піншчыны у 20-30-я гг. // Гістарычны альманах. 2003. Т. 8. С.98-106.

Зелинский П.И. Политическая работа КПЗБ в массах, 1928-1938. Мн., 1998

Кухарев Б.Е. Сельское хозяйство Западной Белоруссии 1919-1939гг. – Мн.,1975.

Ладысев В.Ф. В борьбе за демократические права и свободы. 1926 –1938. Мн., 1988

Ён жа. І.К, Лагіновіч: нарысы жыцця і палітычнай дзейнасці.//БГЧ, 1996, №3,4

Ён жа Цяжкі шлях выпрабаванняў // БГЧ, 1994, №1

Лазько Р. Праблемы заключэння польска-савецкога саюзу ў 1938 –1939 гг.// БГЧ, 1997,№4

Полуян В.А. Революционно-демократическое движение в Западной Белоруссии. Мн., 1970.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi \"Гісторыя. Англійская мова\" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі iconКафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу "краязнаўства І этналогія беларусі" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi "Гiсторыя. Англійская мова" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны
Класіфікацыя народаў свету (лінгвістычная, антрапалагічная, геаграфічная, рэлігійная, гаспадарча-культурная). Беларусы: этналагічная...

Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi \"Гісторыя. Англійская мова\" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны
Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей

Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi \"Гісторыя. Англійская мова\" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі iconПланы практычных занятка ў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "гісторыя"
Занятак Першабытная эпоха на тэрыторыі Беларусі (100 – 35 тыс. Гг. Да н э. –Viii ст н э.)

Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi \"Гісторыя. Англійская мова\" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі iconТэматыка практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
Мова як сродак камунікацыі І інструмент пазнання рэчаіснасці. Роля І месца беларускай мовы ў сучасным грамадстве. Сацыяльна-функцыянальная...

Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi \"Гісторыя. Англійская мова\" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі iconКурс І семестр " Гісторыя. Англійская мова" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны)
Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000

Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi \"Гісторыя. Англійская мова\" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі iconПытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец."Гісторыя айчынная І ўсуагульная" І "Гісторыя. Ангілійская мова"
Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае афармленнне беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – першая палова ХІХ ст.)

Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi \"Гісторыя. Англійская мова\" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі
Тэма 1 Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XIX стст. (2 гадзіны)

Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi \"Гісторыя. Англійская мова\" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi \"Гісторыя. Англійская мова\" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi \"Гісторыя. Англійская мова\" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка