Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
НазваПытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
Дата канвертавання02.11.2012
Памер45.55 Kb.
ТыпДокументы
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад18.05.2011 №_11____

Заг. кафедры філалогіі

___________Т.М. Пучынская


Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова” для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці “Пачатковая адукацыя”
(гр. ПАзс-31/11)1. Беларуская мова – нацянальная мова беларускага народа. Прыметы нацыянальнай мовы.

2. Беларуская літаратурная мова, яе вусная і пісьмовая формы; дыялекты.

3. Нормы сучаснай беларускай мовы.

4. Фанетыка як раздзел мовазнаўства. Паняцце фанемы і яе адрозненне ад гука.

5. Фізіялагічны, акустычны і лінгвістычны аспекты вывучэння гукаў мовы.

6. Моўны апарат.

7. Галосныя гукі і іх характарыстыка.

8. Зычныя гукі і іх характарыстыка.

9. Склад. Тыпы складоў.

10. Націск ў беларускай мове.

11. Фанетычная транскрыпцыя.

12. Арфаэпія і яе задачы. Прычыны адхілення ад літаратурнага вымаўлення.

13. Графіка, яе змест і задачы. Прынцыпы беларускай графікі.

14. Арфаграфія. Прынцыпы беларускай арфаграфіі.

15. Правілы, заснаваныя на фанетычным і марфалагічным прынцыпах напісання.

16. Дыферэнцыйныя і традыцыйныя напісанні ў сучаснай беларускай мове.

17. Лексікалогія. Паняцце пра лексіку.

18. Лексічныя (поўныя) амонімы. Шляхі ўзнікнення амонімаў. Выкарыстанне амонімаў у мове.

19. Адрозненне аманіміі ад мнагазначнасці. Абазначэнне амонімаў і мнагазначных слоў у слоўніках.

20. Абсалютныя сінонімы, або лексічныя дуплеты. Шляхі ўзнікнення сінонімаў.

21. Запазычаныя словы ў беларускай мове.

22. Стылістычныя разрады лексікі. Нейтральная (міжстылявая) лексіка.

23. Кніжная лексіка: навуковая, афіцыйна – справавая, публіцыстычная, мастацка- паэтычная.

24. Гутарковая (размоўная) лексіка. Наватворы, аказіянізмы.

25. Фразеалогія як раздзел мовазнаўства. Фразеалагічныя адзінкі, іх прыметы.

26. Прыказкі, крылатыя выразы, перыфразы.

27. Слоўнікі сучаснай беларускай мовы.

28. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне.

29. Паняцце марфемы. Словаўтваральная і формаўтваральная марфемы.

30. Марфалогія, яе прадмет і задачы. Прынцыпы размежавання часцін мовы.

31. Сістэма часцін мовы сучаснай беларускай літаратурнай мовы: самастойныя і службовыя часціны мовы.

32. Выклічнік. Безасабова- прэдыкатыўныя і мадальныя словы як асобныя разрады слоў.

33. Назоўнік. Лексіка- граматычныя групы назоўнікаў: агульныя і ўласныя, адушаўлёныя і неадушаўлёныя, канкрэтныя і абстрактныя, зборныя, адзінкавыя, рэчыўныя.

34. Катэгорыя роду назоўнікаў. Размеркаванне назоўнікаў па родах.

35. Катэгорыя склону назоўнікаў. Сістэма склонаў у беларускай мове.

36. Прыметнік як часціна мовы. Значэнне, марфалагічныя прыметы і сінтаксічная функцыя прыметнікаў.

37. Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх значэнне і марфалагічныя асаблівасці.

38. Ступені параўнання якасных прыметнікаў.

39. Лічэбнік як часціна мовы. Значэнне, марфалагічныя асаблівасці і сінтаксічная функцыя лічэбнікаў.

40. Разрады лічэбнікаў паводле значэння.

41. Займеннік як часціна мовы. Значэнне, марфалагічныя прыметы і сінтаксічныя функцыі займеннікаў.

42. Разрады займеннікаў паводле значэння.

43. Дзеяслоў як часціна мовы. Лексічнае значэнне, граматычныя катэгорыі і сінтаксічная функцыя дзеяслова.

44. Неазначальная форма дзеяслова, яе граматычныя катэгорыі і сінтаксічная функцыя.

45. Дзеепрыметнік. Прыметы дзеяслова і прыметніка ў дзеепрыметніках. Сінтаксічныя фунцыі дзеепрыметнікаў.

46. Пераклад дзеепрыметнікаў з рускай на беларускую мову.

47. Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова. Прыметы дзеяслова і прслоўя ў дзеепрыслоўях. Сінтаксічная функцыя дзеепрыслоўяў.

48. Прыслоўе як часціна мовы. Значэнне, марфалагічныя асаблівасці і сінтаксічныя функцыі прыслоўяў. Разрады прыслоўяў паводле значэння.

49. Безасабова- прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану). Значэнне, марфалагічныя асаблівасці і сінтаксічная функцыя безасабова- прэдыкатыўных слоў.

50. Мадальныя словы. Месца мадальных слоў у сістэме часцін мовы. Разрады мадальных слоў паводле значэння і іх суадноснасці з іншымі часцінамі мовы, іх роля ў сказе.

51. Прыназоўнік як часціна мовы. Асноўныя значэнні прыназоўнікаў у канструкцыях з рознымі склонамі. Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі.

52. Злучнік як службовая часціна мовы. Яго функцыі ў сказе. Разрады злучнікаў паводле паходжання, ужывання, складу і функцыянальнага значэння.

53. Часціцы як службовая часціна мовы. Разрады часціц паводле значэння і функцыі.Правапіс часціц.

54. Выклічнікі. Месца выклічнікаў сярод іншых часцін мовы. Гукапераймальныя словы.

55. Сінтаксіс як раздзел граматыкі, яго змест і задачы. Словазлучэнне як сэнсава- граматычнае аб’яднанне двух ці больш паўназначных слоў.

56. Віды сінтаксічнай сувязі ў словазлучэннях.

57. Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка. Камунікатыўная функцыя сказа.

58. Двухсастаўны сказ. Яго характарыстыка.

59. Дзейнік. Дзейнік і спосабы яго выражэння.

60. Тыпы выказніка.

61. Даданыя члены сказа, іх функцыя ў сказе.

62. Дапаўненне, яго віды.

63. Азначэнне і яго віды.

64. Акалічнасці, іх віды і спосабы выражэння.


Літаратура

1. Беларуская мова / Пад рэд. Л.М. Грыгор’евай. У 2 ч. – Ч. 1. – Мн., 1998. – Ч. 1.

2. Беларуская мова / Пад рэд. Л.М. Грыгор’евай. У 2 ч. – Ч. 1. – Мн., 1998. – Ч. 2.

3. Бурак Л.І. Даведнік па пунктуацыі беларускай мовы. – Мн., 1980.

4. Бурак Л.І. Сучасная беларуская мова. – Мн., 1985.

5. Лепешаў І.Я., Малажай Г.М., Панюціч К.М. Практыкум па беларускай мове.-Мн., 1980

6. Юргелевіч П.Я. Курс сучаснай беларускай мовы з гістарычнымі каментарыямі – Мн., 1974.

7. Янкоўскі Ф.М. Беларуская мова – Мн., 1978.

8. Яўневіч М.С., Стяцно П.У. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы. – Мн., 1980


Складальнік выкладчык В.П. Дмухоўскі


.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-31/11) iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-41/11)
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, ІХ сэнсавая І сінтаксічная роля ў сказе

Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-31/11) iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне " Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя (па-41/11) Практычныя заняткі
Беларуская мова: у 2 ч. Ч. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка: Падручнік / Пад агульнай рэд. Л. М. Грыгор’евай. – Мінск: Вышэйшая школа,...

Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-31/11) iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/10)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-31/11) iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці

Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-31/11) iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці

Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-31/11) iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-31/11) iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-31/11) iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-31/11) iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 4 курса...

Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-31/11) iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка