Проверочный тест по курсу "Общая экология" Что изучает классическая экология?
НазваПроверочный тест по курсу "Общая экология" Что изучает классическая экология?
старонка5/5
Дата канвертавання02.11.2012
Памер459.63 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5


а) еволюція живих організмів;

б) кругообіги речовин і енергії;

в) стабільність зовнішніх меж біосфери.


5. З перерахованих функцій виберіть функції живої речовини:


а) газова, енергетична, трофічна, структурна, деструктивна;


б) окисно-відновна, концентраційна, енергетична, деструктивна, газова;


в) газова, водна, літосферна, ґрунтоутворююча.


6. Етап еволюції органічного світу, пов'язаний з розумною діяльністю людини, В. І. Вернадський назвав:


а) антропогеном;


б) біосферою;


в) ноосферою.


7. За В. І. Вернадським вищою формою розвитку матерії на Землі є:


а) життя;

б) розум;

в) біовідстала речовина.


8. Ноосфера це –


а) “мисляча” оболонка, сфера розуму, вища стадія розвитку біосфери, пов’язана з виникненням у ній цивілізованої людини;


б) нова оболонка Землі, створена діяльністю організмів класу Ссавців;


в) оновлена оболонка біосфери знову заселена видами, які раніше покинули цю сферу існування.


9. За Вернадським, найактивнішою формою матерії у Всесвіті є:


а) іонізуюче випромінювання;


б) жива речовина;


в) каталізатори.


10. Якими показниками характеризується біологічний кругообіг:


а) об’єм біологічного кругообігу, швидкість кругообігу в екосистемі;


б) площа поверхні екосистеми;


в) кількість видів, що населяють дану екосистему приналежність цих видів до різних трофічних видів.


11. У всіх речовинах біосфери містяться одні і ті ж самі компоненти, але в різних кількостях і концентраціях, це правило сформулював:


а) Бусенгофф;


б) Преффер;


в) Вернадський.


ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


1. Основними джерелами надходження кисню в атмосферу Землі є:


а) вологі тропічні ліси;


б) водорості Світового океану;


в) хімічні реакції, що відбуваються в абіотичному середовищі;


г) виверження гейзерів.


2. Основні забруднювачі атмосфери.


а) будівельна індустрія; д) текстильна промисловість;


б) хімічна промисловість; е) машинобудування;


в) теплова енергетика; є) харчова промисловість;


г) вугільна промисловість; ж) металургія.


3. Що відбувається з температурою повітря при піднятті вверх в тропосфері.


а) зростає;


б) понижується;


в) залишається незмінною.


4. Озоновий шар розташований у:


а) тропосфері;


б) стратосфері;


в) іоносфері.


5. Озоновий шар захищає поверхню Землі від…


а) потрапляння на неї космічних тіл;


б) надмірних інфрачервоних променів;


в) надмірних ультрафіолетових променів;


г) аерозолей космічного походження.


6. Деградації озонового шару сприяє накопичення в атмосфері:


а) кисню;

б) вуглекислого газу і метану;

в) хлорфторвуглеводнів.


7. В переліку газів, що містяться в атмосфері вкажіть ті п’ять, які відносяться до “Парникових”.


а) вуглекислий газ; е) аргон;


б) сірководень; є) хлорфторвуглеводні;


в) метан; ж) водень;


г) оксиди азоту; з) чадний газ;


д) озон; і) фреон.


8. Можливим наслідком парникового ефекту може бути:


а) збільшення кількості атмосферних опадів;

б) підвищення рівня Світового океану;

в) руйнування озонового шару.


9. Накопичення в атмосфері вуглекислого газу в результаті антропогенної дії може викликати:


а) кліматичні зрушення;


б) утворення викопних залишків;


в) поява озонових дірок.


10. Найбільшим джерелом сірчистого газу, що викликає кислотні дощі, є:


а) теплові електростанції;


б) підприємства нафтохімії;


в) підприємства будівельних матеріалів;


г) автотранспорт.


11.Евтрофікація викликається:


а) кислотними дощами;


б) стічними водами;


в) вітровою ерозією;


г) розливами нафти.


12. Основні забруднювачі водного середовища.

а) целюлозно-паперова; д) виробництво кислот;


б) виробництво хімічних волокон; е) металургійна промисловість;


в) будівельна індустрія; є) текстильна промисловість;


г) вугільна промисловість; ж) виробництво соди.


13. Розмістіть у відповідності із запасами води складові частини гідросфери.


а) світовий океан; г) льодовики;


б) підземні материкові води; д) поверхневі материкові води.


в) атмосферна волога;


14. Основні джерела антропогенного забруднення Світового океану.


а) річковий стік; д) захоронення відходів;


б) стоки прибережних міст; е) атмосферні забруднення;


в) аварії на транспорті; є) випробування ядерної зброї;


г) ведення війн; ж) побутове забруднення.


15. Основні причини дефіциту і нестачі прісних вод:


а) надмірне водокористування;


б) зміна клімату;


в) забруднення Світового океану;


г) проблема малих річок;


д) інше. _________________________


16. Причиною обміління малих річок є:


а) сівозміни;


б) глибока оранка;


в) вирубка лісів;


г) будівництво доріг.


17. До несприятливих природно-антропогенних процесів, що ведуть до деградації ґрунтів не відносяться:


а) водна і вітрова ерозія;


б) порушення озонового шару;


в) порушення механічної структури ґрунту;


г) хімічне забруднення;


д) заболочення.


18. Використання якого добрива не впливає на збільшення кислотності ґрунту:


а) аміачна селітра;


б) калійна селітра;


в) ціанід кальцію - CaCN2 ;


г) сечовина - CO(NH2)2.


19. До першого класу небезпеки відноситься забруднююча ґрунт речовина:


а) бензопірен;


б) мідь;


в) хром;


г) стронцій.


20. Який відсоток мінеральної сировини, що добуває людина з надр планети перетворює на готову продукцію?


а) 10%; б) 20%; в) 30%; г) 40%; д) 50%; е) 60%.


21. Гігієнічним нормативом називають:


а) чітко визначений діапазон параметрів фактора середовища, який є оптимальним або принаймні не є небезпечним з точки зору збереження нормальної життєдіяльності і здоров’я людини, людської популяції і майбутніх поколінь;


б) кількість токсичної речовини, проникнення або вплив якої не пошкоджує організм і не призводить до негативних наслідків;


в) максимальну інтенсивність дії всієї сукупності факторів навколишнього середовища, яка не виявляє прямого чи побічного шкідливого впливу на організм людини та її нащадків і не погіршує санітарних умов життя.


22. Здоров’я часто розглядають:


а) як відсутність хвороби;


б) як здатність організму швидко адаптуватись до умов середовища, що постійно змінюється, здатність до оптимального виконання професійних та інших функцій, як суспільних, так і біологічних;


в) як здатність до оптимального виконання професійних та інших функцій, як суспільних, так і біологічних.


23. Забруднення за своїм походженням поділяються на:


а) природні і антропогенні;


б) хімічні, фізичні і механічні;


в) вулканічні, радіаційні, бактеріологічні.


24. Характерною особливістю важких металів після потрапляння до організму є:


а) порушення обміну речовин та спричинення кисневого голодування клітин та тканин;


б) їх нерівномірний розподіл між клітинами і тканинами та здатність утворювати в організмі депо;


в) ураження щитовидної залози.


25. Радіотоксичність:


а) це властивість радіоактивних ізотопів спричинювати патологічні зміни у випадку потрапляння їх до організму;


б) це міра стійкості клітин і тканин або організмів до дії іонізуючого випромінювання;


в) це чутливість біологічних об’єктів до дії іонізуючого випромінювання, яке викликає у клітинах організмів різні зміни, ступень прояву яких різна.


26. “Соціоекологічна криза” це…


а) порушення рівноваги між природними умовами і впливом людини на навколишнє середовище;


б) порушення стійкої рівноваги в біосфері в наслідок впливу природних процесів;


в) загострення відносин в суспільстві під впливом зміни політичного устрою.


27. Форми виявлення екологічної кризи:


а) утилізація; г) забруднення;


б) абсорбція; д) диструкція;


в) реконструкція; е) порушення рівноваги.


28. Назвіть економічні причини, які лежать в основі екологічних проблем.


а) відсутність матеріальної зацікавленості виробників до бережливого відношення до природи, недостатність коштів для захисту навколишнього середовища.


б) відсутність матеріальної зацікавленості виробників до бережливого відношення до природи.


в) недостатність коштів для захисту навколишнього середовища.


г) зниження якості продукції в наслідок забруднення навколишнього середовища.


29. Причини, що привели до екологічної кризи.


а) урбанізація і індустріалізація;


б) хімізація сільського господарства;


в) зниження морального рівня людини;


г) підходять всі три відповіді.


30. Який із факторів не впливає на критичний екологічний стан розвитку України:


а) зниження доходів;


б) зростання захворюваності;


в)зростання народжуваності;


г) збільшення міграційних процесів.


ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ НОРМАЛІЗАЦІЇ


СТАНУ ДОВКІЛЛЯ


1. Методи захисту навколишнього природного середовища:


а) технологічні; г) техногенні;


б) картографічні; д) математичні;


в) організаційно-технічні; е) аналітичні..


2. Водоохоронна зона це …


а) територія водозбірного басейну річки;


б) територія взята під охорону в районі витоку річки;


в) зони природної рослинності в річковій долині.


3. Способи очистки стічних вод:


а) сорбція; д) адсорбція;


б) коагулювання; е) дегазація;


в) екстрагування; є) хемосорбція;


г) фільтрація; ж) абсорбція.


4. Найефективніший метод очищення води від забруднення органічними речовинами:


а) механічний;


б) хімічний;


в) біологічний;


г) фізичний.


5. Біологічний метод очищення води від забруднення заснований на використанні:


а) риб;


б) рослин;


в) мікроорганізмів;


г) торфу.


6. При боротьбі з закисленням ґрунту необхідно:


а) підняти рівень ґрунтових вод;


б) опустити рівень ґрунтових вод;


в) зменшити норми добрив.


г) зменшити використання пестицидів;


д) провести вапнування;


е) змінити час обробки ґрунту.


7. Біотехнологія це - …


а) область біотехнологічних досліджень, розвиток яких зв’язаний з процесом технології біології;


б) технологічний процес, який характеризується техніко-технічними характеристиками.


в) ваш варіант.


8. Найбільш ефективним засобом захисту ґрунту від ерозії є:


а) луки;


б) ліс;


в) пасовища;


г) рілля;


д) місце житлового та промислового будівництва.


9. Рекультивація земель — це:


а) кар'єрні земельні роботи;


б) відновлення порушених земель;


в) відкриття цілини;


10. Джерелами екологічного права є:


а) закони; б) норми; в) правила; г) постанови; д) кодекси; е) інше.


11. Що складає предмет екологічного права?


а) екологічні закономірності;


б) екологічні правовідносини;


в) екологічні інтереси;


г) інше____________________________


12. Який закон України є провідним в системі екологічного законодавства?


а) “Про природно-заповідний фонд”;


б) “Про екологічну експертизу”;


в) “Про охорону навколишнього природного середовища”;


г) інший____________________________


13. Основні напрямки екологічної політики України поширюються на:


а) екологічну безпеку населення;


б) екологічний контроль;


в) раціональне природокористування;


г) охорону довкілля;


д) інше______________________________


14. Найбільш ефективний спосіб вирішення проблем, пов'язаних з утворенням відходів полягає у:


а) зміні способу життя;


б) зміні способу життя і характеру виробництва;


в) введенні жорсткого контролю за станом навколишнього середовища;


г) зміні способу життя, характеру виробництва і споживання.


15. Науково-технічний прогрес:


а) повинен розвиватися з урахуванням законів природи;


б) повинен встановлювати нові закони розвитку природи;


в) не повинен враховувати закони природи;


г) розвивається незалежно від розвитку природи.


16. Екологічна політика це сукупність науково обґрунтованих і узагальнених


а) законів; б) завдань; в) принципів; г) стратегії; д) дій; е) інше_______


17. В галузі охорони довкілля Україна співпрацює з наступними міжнародними організаціями за програмами ЮНЕП, програмою Розвитку, МАГАТЕ.


а) НАТО; б) ООН; в) ЮНЕСКО; г) Європейський Союз; д) Рада Європи; е) інші_______


18. Де і в якому році на Міжнародній конференції була прийнята конвенція про біологічну різноманітність?


а) 1972 а) Відень


б) 1982 б) Ріо-де-Жанейро


в)1992 в) Бухарест


г)1995 г) Хельсінкі


19. Червона книга України видається з:


а) 1948 р.;

б) 1966 р.;

в) 1974 р.


20. Яка із наведених категорій найбільш вагома за своїм змістом?


а) екологічна освіта;


б) екологічне виховання;


в) екологічна культура.


21. Екологічна освіта є суспільною реакцією на…


а) невідновність змістовного забезпечення навчального процесу;


б) загострення екологічної кризи;


в) покращення екологічної ситуації;


г) діалектичний процес розвитку науки.


22. Який із наведених висловів найбільш повно відповідає основному принципу екології.


а) думай локально, а дій локально;


б) думай глобально, а дій локально;


в) думай глобально, і дій глобально;


г) думай локально, і дій локально.


23. Кожна людина має найбільший шанс поводитись культурно; кожна діє у відповідності до:


а) екологічних знань;


б) екологічних навичок;


в) екологічних переконань.


24. Які з перерахованих природних заповідних об’єктів мають безпосереднє відношення до екологічного просвітництва?


а) державні заповідники;


б) природні національні парки;


в) заказники;


г) пам’ятки природи;


д) дендрологічні парки;


е) заповідні урочища.


25. Екологічну проблему можливо вирішити, якщо діяти в наступній послідовності:


а) на локальному, регіональному, а потім на глобальному рівнях;


б) на регіональному, локальному, а потім на глобальному рівнях;


в) на глобальному, регіональному, а потім на локальному рівнях;


г) на всіх рівнях одночасно.


26. Екологічною освітою має бути охоплене все населення, тому що:


а) вона є складною;


б) вирішення екологічних проблем залежить від кожного з нас;


в) це веління часу.


27. Екологічна свідомість є складовою частиною:


а) релігії; б) моралі; в) суспільної свідомості; г) політичної свідомості.


28. Яка функція екологічної свідомості створює підґрунтя для формування екологічної культури відповідальності і поведінки окремих людей і суспільства в цілому.


а) пізнавальна;


б) виховна;


в) регулятивна;


г) нормативна.


29. Екологічна культура виступає як…


а) кодекс поведінки;


б) рівень освіти;


в) регулятор діяльності людини;


г) інше________________


30. Що є основою формування і розвитку екологічної культури населення:


а) екологічна освіта;


б) екологічна етика;


в) екологічний гуманізм;


г) екологічне виховання.


31. Наслідками екологізації суспільної свідомості виступають екологічні…


а) право; б) етика; в) мораль;. г) культура; д) ідеологія.
1   2   3   4   5

Падобныя:

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconУчебное пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом и программой по экологии. Книга состоит из трех частей: учение о биосфере, общая экология, прикладная экология.
Экология : учеб пособие : рек. Умо/ С. И. Колесников. 3-е изд М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009. 384 с Библиогр в конце...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconПамятка школьника
Эрнст Геккель впервые использовал термин «экология». Он образовал его от двух греческих корней: «ойкос» (жилище) и «логос» (наука)....

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconОсновные понятия экологии
Предмет и задачи экологии. Организм и надорганизменные системы: популяции, сообщества, экосистемы как объекты экологии. Биоэкология...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconЭкология образовательного пространства и психофизическое благополучие школьников
Цель: продолжить работу по формированию здорового образа жизни из серии «Экология человека. Пища»

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconРеферат По предмету: Экология
Но поскольку экология это наука о взаимоотношении видов со средой, а в данном случае нас больше других интересует один конкретный...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconОбщая экология
Разнообразие способов использования вещества и энергии: большие возможности прокариот и крайне ограниченные – эукариот. Биосфера...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconБюллетень новых поступлений февраль 2010 года
С. И. Кузьмина, С. П. Уточкиной]; м-во природных ресурсов и охраны окружающей среды рб, Гл информ аналит центр Нац системы мониторинга...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconПроверочный тест 7-8 класс

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconВнедрение новой учебной программы Прикладная экология и устойчивое природопользование
...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? icon1. Биология как наука, ее достижения, связи с другими науками. Методы изучения живых объектов. Роль биологии в жизни и практической деятельности человека
Лярная биология, цитология, морфология, экология и пр.), разные царства (ботаника, зоология), различающихся предметом рассмотрения...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка