Проверочный тест по курсу "Общая экология" Что изучает классическая экология?
НазваПроверочный тест по курсу "Общая экология" Что изучает классическая экология?
старонка4/5
Дата канвертавання02.11.2012
Памер459.63 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5

в) зміни умов середовища.


10. Яке поняття ширше?


а) географічна популяція;


б) екологічна популяція;


в) мікропопуляція.


11. Етологія - це:


а) наука про способи взаємодіє тварин і середовища;


б) наука про закономірності поведінки живих істот в природі;


в) наука про взаємні стосунки рослинного і тваринного світу.


12. Розрізняють такі типи розселення особин у популяції:


а) еміграція, імміграція, міграція;


б) випадкове, рівномірне, спорадичне;


в) випадкове, рівномірне, групове.


13. Періодичні спалахи чисельності популяції відбуваються і визначаються при умовах:


а) сезонності явищ у природі;


б) діяльності людини;


в) циклічності біологічних процесів у виду.


14. Підвищення конкуренції між особинами; зменшення доступних кормів; зменшення життєвого простору –все це:


а) позитивно впливає на стан популяції;


б) нейтрально впливає на стан популяції;


в) негативно впливає на стан популяції.


15. Біотичний потенціал –це:


а) здатність популяції засиляти своїми нащадками оточуючі незаймані території за одиницю часу;


б) здатність популяції давати максимум нащадків від однієї пари чи особин за одиницю часу на весь життєвий простір популяції;


в) здатність популяції конкурувати і пригнічувати діяльність інших популяцій на спільному життєвому просторі.


ІІ рівень


1. Генетична структура популяцій визначається:


а) різноманітністю особин в популяції;


б) характером місцевості;


в) наявністю мутацій.


2. Характер розподілу організмів у популяції вивчав:


а) Гаузе;


б) Оллі;


в) Парк.


3. Виберіть методи закріплення ділянки особиною в популяції:


а) ритуальна поведінка, яка демонструє загрозу;


б) система специфічних сигналів і міток;


в) швидке виїдання кормових ресурсів по границі території.


4. Виберіть переваги осілого способу життя:


а) вільна орієнтація на території;


б) метушливість;


в) обдивляння;


г) менші затрати часу на пошуки харчів;


д) створення зимових запасів;


е) освоєння чужих гнізд і схованок.


5. Механізм гомеостазу популяції залежить від:


а) екологічної специфіки виду ; рухливості ступеня впливу хижаків і паразитів;


б)взаємних стосунків між членами популяції;


в) від природної зони типу клімату ; висоти ареалу над рівнем моря.


6. Ступінь агрегації особин в популяції визначається (за Оллі):


а) однорідністю чи неоднорідністю умов існування; характером розселення особин; типами росту та екологічними потребами особин популяції;


б)характером рельєфу і структурою і властивостями ґрунтів і ґрунтових вод на території існування;


в) кількістю особи в популяції.


7. Популяції поділяються на J і S за:


а) типом росту чисельності;


б) статевим складом із переважанням представників однієї із статей;


в) розмірами представників.


8. Сукупність популяцій, що функціонує в певному просторі абіотичного середовища називається:


а) біоценоз;

б) біогеоценоз;

в) біотоп.


9. Стан індивідуального розвитку особини в якому вона характеризується певними морфологічними і фізіолого-біологічними особливостями:


а) віковий спектр;


б) віковий стан;


в) віковий локус.


ЕКОЛОГІЯ УГРУПУВАНЬ ТА ЕКОСИСТЕМ


I рівень


1. Тварини поїдають плоди і переміщуючись з місця на місце розповсюджують насіння з продуктами виділення. Це явище:


а) форезія;


б) пасивна зоохорія;


в) активна зоохорія.


2. Біоценотичні відносини, поширення одного виду іншими називаються:


а) топічними;


б) фабричними;


в) форичними.


3. Які структури розрізняють у біоценозі?


а) видова, екологічна, просторова;


б) апотивна , пасивна;


в) ярусна, полішарова, моношарова.


4. Які види визначають характер функціонування біоценозу:


а) домінантні;


б) едифікаторні;


в) консортамні.


5. Кочовий спосіб життя властивий:


а) зграям, групам;


б) поодиноким тваринам.


6. Екосистема - це ...


а) це єдиний природний комплекс, який утворюють рослини, тварини і люди та навколишнє середовище, середовище їх існування;


б) це простір життєдіяльності живих організмів.


в) природні об'єкти різної складності і розмірів.


7. Термін "біогеоценоз" ввів в науку:


а) Вернадський;

б) Сукачов;

в) Тенслі.


8. Обов'язковими складовими екосистеми є:


а) флора і фауна;


б) біоценоз і біотоп;


в) ґрунтовий і рослинний покриви.


9. Екосистеми, що змінилися під впливом діяльності людини:


а) природними;


б) модифікованими;


в) трансформованими.


10. Ланцюги живлення це:


а) ряди організмів в яких можна прослідкувати шляхи витрачання початкової енергії засвоєної продуктами;


б) сукупність організмів одного виду, які по черзі харчуються на даній території;


в) паразитизм – одні організми живляться за рахунок інших, а за їх рахунок живуть ще інші види – паразити.


11. Ланцюг живлення який починається з продуцентів і закінчується третім консументом називають:


а) ланцюг розкладання;


б) ланцюг виїдання;


в) асиміляційний ланцюг.


12. Діяльність людини в біогеоценозі спрямована на:


а) на зменшення продукції;


б) збільшення видової різноманітності;


в) збільшення продукції.


13. Тропічний рівень це:


а) місце організмів в екосистемі;


б) різноманітність кормової бази для певного виду;


в) рівень розвитку травної системи виду.


14. Продуценти, консументи і редуценти входять до групи:


а) абіотичних компонентів;


б) біотичних компонентів;


в) антропогенних компонентів екосистеми.


15. Організми, що використовують як джерело енергії сонячне світло є:


а) редуцентами;

б) автотрофами;

в) хемотрофами.


16. Організми, що використовують енергію хімічних зв’язків:


а) редуценти;

б) автотрофи;

в) хемотрофи.


17. Органічними речовинами мертвих залишків харчуються:


а) редуценти;


б) сапротрофи;


в) фаготрофи.


18. Перенесення енергії їжі в процесах живлення від її джерела через послідовний ряд тваринних організмів називається:


а) трофічною мережею;

б) трофічним ланцюгом;

в) трофічним рівнем.


19. Початковим джерелом енергії в більшості екосистем служать:


а) мінеральні речовини;

б) харчові об'єкти;

в) сонячне світло.


20. Кількість речовини створеної за одиницю часу в процесі фотосинтезу:


а) валова первинна продукція;


б) вторинна продукція;


в) сумарна речовина.


21. Хомінг – це:


а) інстинкт продовження роду в тварин;


б) відчуття часу тваринами;


в) “почуття дому” тваринами.


22. Виберіть пояснення осілих тварин:


а) зграя;


б) колонія;


в) стадо.


23. Поняття “екосистеми” ввів вчений


а) Тенслі;


б) Сукачов;


в) Вернадський.


24. Угрупування здатні до саморозвитку, цей процес називають:


а) біологічний ритм;


б) сукцесія.


25. Пасовищний ланцюг починається:


а) від зелених рослин;

б) від консументів;

в) від мертвої органічної речовини.


26. Детритний ланцюг починаєтеся:


а) від зелених рослин;

б) від консументів;

в) від мертвої органічної речовини.


27. Початком ланцюгів живлення у водних екосистемах є:


а) риби;


б) ікра риб;


в) планктон;


г) личинки риб.


II рівень


1. Місце яке займає вид у біоценозі, адреса виду і сукупність всіх взаємозв’язків між даним видом та іншими видами у біоценозі називають:


а) фабриція;


б) екологічна ніша;


в) біотоп.


2. При кожному черговому перенесенні енергії в ланцюгу живлення розсіюється:


а) 10-20% потенційної енергії;


б) 40-50% потенційної енергії;


в) 80-90% потенційної енергії.


3. Вовки і леви знаходяться на одному трофічному рівні, тому що:


а) поїдають рослиноїдних тварин;


б) мають великі розміри;


в) їх раціон різноманітний.


4. Біологічна продуктивність біогеоценозу визначається:


а) різноманітністю рослин і хребетних тварин,

б) чисельністю комах,

в) біомасою.


5. Правильно складений харчовий ланцюг:


а) рослина – жук-короїд - сова – іволга;

б) рослина - жук-короїд - іволга – сова;

в) рослина - іволга - жук-короїд – сова.


6. Довжина ланцюга живлення лімітується:


а) кількістю їжі;

б) втратою енергії на кожному трофічному рівні;

в) швидкістю накопичення органічної речовини.


7. Біогенна міграція - це кругообіг:


а) органічних речовин;


б) енергії;


в) елементів, що входять до складу організмів.


8. Продуктивність екосистеми в результаті сукцесії:


а) залишається постійною;


б) зростає;


в) зменшується.


9. Біоценоз за систематичними ознаками поділяється на


а) зооценоз, фітоценоз, мікробоценоз;


б) сім’ї, колонії, зграї, стада;


в) ценопопуляції, фітоценопопуляції.


10. Графічним зображенням трофічних зв’язків є


а) експонента;


б) піраміда ;


в) гіпербола.


11. Причиною сукцесій є:


а) надлишок енергетичних запасів у даному ценозі;


б) не повний кругообіг речовин у даному ценозі;


в) випадання одного складового компоненту біоценозу.


12. Первинні сукцесії виникають на:


а) не засолених ґрунтах;


б) на субстратах не зачеплених ґрунтоутвореннях;


в) на заселених лише рослинами територіях.


13. Виберіть приклад сукцесії:


а) сухий степ   зелений степ;


б) озеро   болото;


в) ліс   степ.


14. Закономірність, пов'язана з витрачанням енергії на кожному подальшому трофічному рівні, називається:


а) трофічною мережею;


б) трофічною пірамідою;


в) екологічною пірамідою.


15. Механізми, що підтримують стабільний стан екосистем, називаються:


а) гомеостатичними;

б) сервомеханізмами;

в) механізмами зворотного зв'язку.


16. Екологічна рівновага це:


а) стан екосистеми, при якому біомаса рослин рівна біомасі тварин;


б) стан екосистеми, при якому склад і продуктивність біотичної частини відповідають її абіотичним умовам;


в) стан екосистеми, при якому швидкість протікання автотрофних процесів рівна швидкості протікання гетеротрофних процесів.


17. Стійкий розвиток екосистем досягається, в основному, за рахунок:


а) біологічної різноманітності;


б) екологічного моніторингу;


в) міжнародної політики;


г) стабілізації круговороту води;


д) збільшення кількості ланцюгів живлення.


18. Агроценоз відрізняється від біогеоценозу:


а) основними компонентами;


б) основною рушійною силою еволюції;


в) екологічною пірамідою.


19. Найбільш швидка зміна екосистем відбувається під впливом:


а) зміни клімату;


б) господарської діяльності людини;


в) зменшення кількості видів.


БІОСФЕРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ ПРИРОДИ


І рівень.


1. Термін "біосфера" ввів в науку:


а) Вернадський;

б) Зюсс;

в) Ламарк.


2. Біосфера є результатом взаємодії:


а) живої і неживої матерії;

б) живої матерії і господарської діяльності людей;

в) неживої матерії і космічних випромінювань.


3. Речовину біосфери класифікував на: живу речовину, біогенну, костну, біокосну, розсіяні атоми, вчений:


а) Ламарк;


б) Зюсс;


в) Вернадський.


4. Речовина, яка створена живими організмами в неорганічній природі:


а) косна;


б) біокосна;


в) біогенна.


5. Основним продуцентом в біосфері є:


а) бактерії;

б) гриби;

в) зелені рослини.


6. Мінералізація органічних залишків в біосфері відбувається завдяки:


а) редуцентам;

б) фаготрофам;

в) автотрофам.


7. Нижня межа біосфери в літосфері теоретично визначається:


а) наявністю води;

б) умовами аерації;

в) високою температурою.


8. Яка група містить біофільні елементи?


а) H, O, Pb, Cu, Mg, P, S;


б) N, O, H, C, S, P;


в) N, C, H, P, Co, Ni.


9. Організми, що утворюють органічні речовини з неорганічних:


а) продуценти;

б) консументи;

в) редуценти.


10. Консументи другого порядку харчуються:


а) рослинами;

б) м'ясоїдними тваринами;

в) хижаками.


11. Організми, розкладаючі мертву органічну речовину називаються:


а) продуцентами;


б) консументами;


в) редуцентами.


ІІ рівень.


1. Елементарною структурною одиницею біосфери є:


а) популяція;


б) вид;


в) біогеоценоз.


2. Верхня межа біосфери проходить на висоті:


а) 5-6 км;


б) 15-20 км;


в) 30 км.


3. Нижня межа біосфери обмежена тепловим бар’єром на межі:


а) 4 км;


б) 5 км;


в) 8 км.


4. Основою динамічної рівноваги і стійкості біосфери є:
1   2   3   4   5

Падобныя:

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconУчебное пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом и программой по экологии. Книга состоит из трех частей: учение о биосфере, общая экология, прикладная экология.
Экология : учеб пособие : рек. Умо/ С. И. Колесников. 3-е изд М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009. 384 с Библиогр в конце...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconПамятка школьника
Эрнст Геккель впервые использовал термин «экология». Он образовал его от двух греческих корней: «ойкос» (жилище) и «логос» (наука)....

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconОсновные понятия экологии
Предмет и задачи экологии. Организм и надорганизменные системы: популяции, сообщества, экосистемы как объекты экологии. Биоэкология...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconЭкология образовательного пространства и психофизическое благополучие школьников
Цель: продолжить работу по формированию здорового образа жизни из серии «Экология человека. Пища»

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconРеферат По предмету: Экология
Но поскольку экология это наука о взаимоотношении видов со средой, а в данном случае нас больше других интересует один конкретный...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconОбщая экология
Разнообразие способов использования вещества и энергии: большие возможности прокариот и крайне ограниченные – эукариот. Биосфера...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconБюллетень новых поступлений февраль 2010 года
С. И. Кузьмина, С. П. Уточкиной]; м-во природных ресурсов и охраны окружающей среды рб, Гл информ аналит центр Нац системы мониторинга...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconПроверочный тест 7-8 класс

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconВнедрение новой учебной программы Прикладная экология и устойчивое природопользование
...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? icon1. Биология как наука, ее достижения, связи с другими науками. Методы изучения живых объектов. Роль биологии в жизни и практической деятельности человека
Лярная биология, цитология, морфология, экология и пр.), разные царства (ботаника, зоология), различающихся предметом рассмотрения...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка