Проверочный тест по курсу "Общая экология" Что изучает классическая экология?
НазваПроверочный тест по курсу "Общая экология" Что изучает классическая экология?
старонка3/5
Дата канвертавання02.11.2012
Памер459.63 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5

б) в гідросфері;


в) на межі розділу середовищ.


6. Як впливає зміна температур середовища, які виходять за межі оптимальних, на життєдіяльність холоднокровних тварин:


а) заціпеніння; б) сплячка; в) анабіоз; г) загибель?


ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА. АДАПТАЦІЯ ОРГНАНІЗМІВ ДО ЇХ ДІЇ


І рівень


1. Екологічні фактори – це:


а) форми впливу живих істот одні на одні;


б) властивості і елементи середовища, які впливають на організм;


в) форми діяльності людського суспільства, які призводять до зміни природи, середовища існування інших організмів.


2. Властивості неживої природи, які прямо або опосередковано впливають на живі організми називають:


а) біотичними факторами;


б) матеріальними факторами;


в) абіотичними факторами.


3. Сукупність дій людини на неживу і живу природу називається:


а) антропогенними чинниками;


б) лімітуючими чинниками;


в) екологічними чинниками.


4. До едафічних факторів відносяться:


а) тривалість дня і ночі, рельєф місцевості;

б) сонячне світло, температура, вологість;

в) склад і властивості ґрунтів.


5. Рельєф, клімат, грунт, повітря відносяться до:


а) біотичних факторів;


б) абіотичних факторів;


в) антропогенних факторів.


6. Лімітуючою для життєдіяльності організмів є мінімальна дія фактора або ж його повна відсутність. Цей вираз належить:


а) Шелфорду;


б) Одуму;


в) Лібіху.


7. Екологічні чинники, що найбільш віддалені від свого оптимального значення і обмежують життєдіяльність організму або екосистеми, називаються:


а) антропогенними чинниками;

б) лімітуючими чинниками;

в) екологічними чинниками.


8. Пойкілотермія – це:


а) здатність організмів в активному стані підтримувати постійну температуру тіла, а в неактивному – понижену;


б) здатність тварин підтримувати постійну температуру тіла;


в) залежність температури тіла організму від зовнішніх температур.


9. Кріофіти – це:


а) організми, оптимум існування яких лежить в діапазоні високих температур;


б) організми, оптимум існування яких лежить в діапазоні низьких температур.


10. Виберіть рослину що належить до сукулентів:


а) кактус;


б) молодило;


в) аспарагус;


г) очиток.


11. Які групи тварин виділяють у відношенню до вологості?


а) гідатофіти, ксерофіти, мезофіти;


б) гігрофіли, ксерофіли, мезофіли;


в) мезофіти, ксерофіти, гігрофіти.


12. Виберіть основні шляхи надходження води в організм тварин:


а) через шкіру, через пиття, з соковитою їжею;


б) в результаті метаболізму, з соковитою їжею, через пиття;


в) через покриви, з питтям, з вологим повітрям.


13. Діапазон екологічного чинника між мінімумом і максимумом це:


а) межею толерантності;

б) нормою толерантності;

в) оптимумом толерантності.


14. За якою ознакою екологічні фактори класифікують на регулярно-періодичні, нерегулярні і направлені:


а) за періодичністю;


б) за тривалістю в часі;


в) за походженням.


15. Сприятлива сила впливу екологічного фактору на організм це:


а) зона комфорту;


б) зона песимуму;


в) зона оптимуму.


16. Світло для тварин це:


а) необхідна умова бачення, зорової орієнтації в просторі


б) життєво важлива енергія, яка відповідає за органічний синтез в організмі.


в) фактор, який є необов‘язковим для повноцінного існування


17. Анабіоз це:


а) стан майже повного спокою при якому неможливі ніякі біохімічні процеси, припиняються всі життєві процеси;


б) стан при якому відсутня рухова активність організму, але всі біохімічні процеси протікають в нормальному руслі;


в) стан в якому сильно уповільнені всі життєві процеси, в тому числі і рухові реакції.


18. Дайте визначення обмежуючому фактору:


а) найбільш сприятлива для організму інтенсивність екологічного фактора;


б) фактор середовища, що виходить за межі витривалості організму;


в) інтенсивність фактора, при якому ще можливе існування організму?


ІІ рівень


1. Вид з низькою екологічною валентністю називається:


а) стенотопний;


б) стенобіонтний;


в) евритермний.


2. Екологічна валентність виду:


а) вужча від екологічної валентності окремої особини;


б) ширша від екологічної валентності окремої особини;


в) дорівнює екологічній валентності окремої особини.


3. Поняття про лімітуючий вплив максимуму ввів:


а) Шелфорд;


б) Швердтфегер;


в) Лібіх.


4. Фанерофіти, хамефіти, гемікриптофіти, криптофіти, терофіти. Такі життєві форми рослин виділив:


а) Гумбольдт;


б) Раункієр;


в) Вернадський.


5. Як діє світло на рослини?


а) регулює діяльність продихового апарату;


б) визначає строки і плодоношення;


в) здійснює формотворчі впливи;


г) сприяє дисиміляції вуглеводів.


6. Основний спосіб регуляції температури тіла у пойкілотермічних тварин:


а) хімічна терморегуляція;


б) поведінкова терморегуляція;


в) фізична терморегуляція.


7. Виберіть недоліки гомойотермії:


а) існують у вузькому діапазоні температур;


б)зменшуються потреби в їжі;


в) економно витрачаються енергетичні запаси;


г) втрачена витривалість до коливання температури тіла;


д) важко розширювати місця проживання.


8. Способи регуляції водного балансу у тварин:


а) хімічний, фізичний, етологічний;


б) етологічний, фізіологічний, хімічний;


в) морфологічний, фізіологічний, етологічний.


9. Межа витривалості це:


а) ступінь витривалості організмів чи їхніх угруповань до впливу факторів середовища;


б) ступінь витривалості організмів до несприятливого впливу інших організмів;


в) рубіж, за межами якого існування організму неможлива?


10. В який період життя організму більшість факторів є лімітуючими:


а) період статевого дозрівання;


б) період старіння;


в) період розмноження.


11. Екологічний спектр виду – це:


а) набір специфічних можливостей виду щодо адаптації;


б) набір екологічних валентностей виду по відношенню до різних факторів середовища;


в) сукупність екологічних факторів, які утруднюють існування виду в даному середовищі.


12. Взаємний вплив факторів середовища на зони оптимальної дії один на одного для даного виду називається:


а) взаємодією факторів;


б) взаємне виключення дії факторів;


в) взаємодія факторів і особин виду.


13. На які особливості будови і життєдіяльності рослин впливає температура навколишнього середовища:


а) на процес накопичення органічних речовин;


б) на формоутворення;


в) на хід фотосинтезу;


г) на хід кореневого живлення;


д) на зміну форми листя;


е) на ріст наземних і підземних органів;


є) на різноманітність фізіологічних процесів;


ж) на форму плодів;


14. При підвищенні освітленості, температури, сухості повітря транспірація:


а) зменшується;


б) збільшується;


в) не змінюється.


15. Виберіть групу ознаки, які характеризують гідрофітні рослини:


а) соковиті рослини з сильно розвиненою водозапасаючою паренхімою, продихи відкриті вночі, є гідатоди;


б) є водяні продихи – гідатоди, живуть в умовах підвищеної вологості на вологих ґрунтах, листки тонкі з тіньовою структурою; в) ростуть повільно, коренева система неглибока, але сильно приповерхнево розгалужена, вуглекислий газ запасається у вакуолях.


16. Фізіологічні пристосування тварин до екологічної вологи:


а) здатність до утворення метаболічної вологи;


б) ороговіння покривів;


в) економія води при виділенні сечі і калу;


г) розвиток витривалості до зневоднення;


д) риття нір.


БІОТИЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ – ВАЖЛИВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР


І рівень


1. Міжвидові взаємостосунки, при яких один вид живе за рахунок іншого, поселяючись всередині або на поверхні тіла організму, називаються:


а) конкуренція;

б) паразитизм;

в) хижацтво.


2. Форма зв’язків між видами, при якій організм-споживач використовує живого хазяїна не тільки як джерело їжі, а як місце проживання, називається:


а) коменсалізм;


б) мутуалізм;


в) паразитизм.


3. Виберіть пару тварин, між якими існують відносини нахлібництва:


а) лев – гієна;


б) терміти – інфузорії ряду Hypermastigina;


в) кіт – миша.


4. Аменсалізм найбільш характерний для:


а) ссавців;


б) рослин;


в) комах;


г) риб.


5. Мутуалізм – це:


а) взаємокорисні відносини видів;


б) одностороннє використання одного виду іншим без нанесення йому шкоди;


в) суперництво видів за сховища, кормові ресурси і інші засоби до існування.


6. Форма взаємостосунків організмів, при якій один вид організмів живе за рахунок іншого, поїдаючи його, називається:


а) конкуренція;

б) паразитизм;

в) хижацтво.


7. Форма взаємостосунків, при якій організми борються за їжу і інші умови існування, пригнічуючи один одного, називається:


а) конкуренція;

б) паразитизм

в) хижацтво.


8. Взаємовигідні, але не обов'язкові взаємостосунки різних видів організмів називаються:


а) коменсалізм;


б) мутуалізм;


в) симбіоз.


9. Взаємостосунки, при яких один з партнерів отримує вигоду, а іншому вони байдужі, називаються:


а) коменсалізм;


б) мутуалізм;


в) симбіоз.


ІІ рівень


1. Вузької спеціалізації видів вимагає:


а) хижацтво;


б) паразитизм;


в) нейтралізм.


2. Коменсалізм в природі необхідний для:


а) взаємної регуляції чисельності видів у середовищі існування;


б) сприяння більш тісному співжиттю видів, більш повному освоєнню середовища існування і використання харчових ресурсів; в) розподілу видів у середовищі існування.


3. Хімічний взаємовплив рослин через продукти обміну речовин:


а) алелопатія;


б) синайкія;


в) копрофагія.


4. У природні відносини "хижак-жертва" вступають:


а) скопа і плітка;


б) польовий лунь і окунь;


в) перепелятник і польовий горобець;


г) орлан-білохвіст і бурундук;


д) білоспинний дятел і дрімлюга;


е) зозуля і кукша.


5. У природні відносини "паразит-господар" вступають:


а) сиза чайка і косатка;


б) малий ставковик і печінковий сисун;


в) золотиста щурка і чорний стриж;


г) річковий окунь і широкий стьожак;


д) соболь і ласка;


е) бичачий ґедзь і дрозофіла.


6. Основна екологічна роль хижацтва і паразитизму полягає в:


а) живі організми створюють умови для кругообігу речовин в природі, без якого неможливе життя;


б) взаємна регуляція чисельності видів;


в) сприяють взаємному розселенню і адаптації видів до середовища існування.


7. Яка форма екологічних відносин негативно впливає на обидва взаємодіючі види?


а) аменсалізм;


б) коменсалізм;


в) конкуренція;


г) паразитизм.


8. Біотичне оточення, при якому вид відчуває найменший тиск з боку ворогів і конкурентів, що дозволяє йому успішно розмножуватися:


а) фабрикація;


б) синекологічний оптимум;


в) фізичний оптимум.


9. Вчений, який виділив трофічні, топічні, форичні, фабричні відносини:


а) Гаузе;


б) Беклемишев;


в) Вармігн;


г) Парк.


ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ


І рівень


1. Популяція це:


а) сукупність різновікових особин, об'єднаних загальними умовами існування і єдиним ареалом;


б) сукупність різновікових особин одного вигляду, що обмінюються генетичною інформацією, об'єднаних загальними умовами існування, необхідними для підтримки чисельності протягом тривалого часу;


в) сукупність особин, що становлять населення певної екосистеми.


2. Співвідношення статей у популяціях встановлюються:


а) під впливом середовища існування;


б) за генетичними законами;


в) в процесі боротьби за існування між статтями.


3. Звичайна реакція на територіальні мітки у тварин:


а) порушення територіальних меж;


б) уникнення;


в) ігнорування міток.


4. Виберіть характерні ознаки популяції:


а) народжуваність, смертність, темп росту, приріст, біотичний потенціал, розподіл організмів за віком, гомеостаз;


б) комплекс абіотичних і біотичних факторів, щільність, структура популяції;


в) домінанта, ієрархія, конфлікти.


5. Розрізняють такі типи популяцій:


а) географічна, етологічна, вікова;


б) географічна, екологічна, мікропопуляція;


в) фітоценологічна мікропопуляція.


6. Відносна щільність – це:


а) щільність особин у певний проміжок часу;


б) середня кількість особин на весь приріст;


в) максимальна кількість особин в популяції.


7. Зміни у популяції, що забезпечують її розвиток називають:


а) агрегація популяції;


б)гомеостаз популяції;


в)домінанта популяції.


8. Екологічна смертність це:


а) загибель особин в реально існуючих умовах середовища;


б) загибель особин в ідеальних умовах;


в) загибель особин в популяції під дією лише одного несприятливого фактора.


9. Екологічні сукцесії це:


а) послідовні зміни популяцій в екосистемі;

б) послідовні зміни екосистем при поступовій направленій зміні умов середовища;
1   2   3   4   5

Падобныя:

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconУчебное пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом и программой по экологии. Книга состоит из трех частей: учение о биосфере, общая экология, прикладная экология.
Экология : учеб пособие : рек. Умо/ С. И. Колесников. 3-е изд М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009. 384 с Библиогр в конце...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconПамятка школьника
Эрнст Геккель впервые использовал термин «экология». Он образовал его от двух греческих корней: «ойкос» (жилище) и «логос» (наука)....

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconОсновные понятия экологии
Предмет и задачи экологии. Организм и надорганизменные системы: популяции, сообщества, экосистемы как объекты экологии. Биоэкология...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconЭкология образовательного пространства и психофизическое благополучие школьников
Цель: продолжить работу по формированию здорового образа жизни из серии «Экология человека. Пища»

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconРеферат По предмету: Экология
Но поскольку экология это наука о взаимоотношении видов со средой, а в данном случае нас больше других интересует один конкретный...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconОбщая экология
Разнообразие способов использования вещества и энергии: большие возможности прокариот и крайне ограниченные – эукариот. Биосфера...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconБюллетень новых поступлений февраль 2010 года
С. И. Кузьмина, С. П. Уточкиной]; м-во природных ресурсов и охраны окружающей среды рб, Гл информ аналит центр Нац системы мониторинга...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconПроверочный тест 7-8 класс

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? iconВнедрение новой учебной программы Прикладная экология и устойчивое природопользование
...

Проверочный тест по курсу \"Общая экология\" Что изучает классическая экология? icon1. Биология как наука, ее достижения, связи с другими науками. Методы изучения живых объектов. Роль биологии в жизни и практической деятельности человека
Лярная биология, цитология, морфология, экология и пр.), разные царства (ботаника, зоология), различающихся предметом рассмотрения...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка