Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
НазваУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Дата канвертавання01.02.2013
Памер57.89 Kb.
ТыпДокументы
УО «Барановичский государственный университет»

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Утверждаю

Зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин

А.В. Литвинский

«30» мая 2011 г.


Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры.

Протокол № 9 от 30. 05. 2011 г.


ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ

па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі”

для студентов 3 курса факультета непрерывного образования

специальности «1-25 01 07 15 Экономика и управление на предприятии АПК”, 1. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі ў каменным веку.

 2. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі ў бронзавым і раннім жалезным вяках.

 3. Станаўленне ўсходнеславянскай дзяржаўнасці. Кіеўская Русь. Першыя княствы на тэрыторыі Беларусі (Полацкае Тураўскае і інш.) (IX – першая палова XIII стст.).

 4. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у IX – першай палове XIII ст.

 5. З’яўленне хрысціянства на беларускіх землях. Развіццё культуры ў ІХ – першай палове ХІІІ ст.

 6. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага: перадумовы і канцэпцыі.

 7. Грамадска-палітычнае развіццё Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVI ст.). Палітычная сістэма. Статуты ВКЛ.

 8. Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVI ст.).

 9. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель ў складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVI ст.). Магдэбургскае права.

 10. Культура Беларусі другой паловы ХІІІ – першай паловы XVI ст. Уплыў ідэй Адраджэння на яе развіццё.

 11. Фарміраванне беларускай народнасці. Паходжанне назвы “Белая Русь”.

 12. Утварэнне Рэчы Паспалітай і статус ВКЛ у яе складзе.

 13. Грамадска-палітычнае жыццё ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай (другая палова ХVI–XVII ст.). Рэлігійнае жыццё.

 14. Войны і сацыяльна-палітычныя канфлікты на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХVI–пач. XVIІI ст.

 15. Сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай (другая палова ХVI–XVIIІ ст.).

 16. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай XVIII ст. Падзелы Рэчы Паспалітай.

 17. Культура беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай (другая палова ХVI–XVIIІ ст.). Уплыў ідэй Асветніцтва на яе развіццё.

 18. Змены ў становішчы Беларусі пасля далучэння яе да Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XIX ст.).

 19. Беларусь у вайне 1812 г.

 20. Грамадска-палітычны рух на Беларусі. Паўстанне 1831 г. і яго наступствы.

 21. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель ва ўмовах крызісу феадалізму (першая палова ХІХ ст.). Рэформы Кісялёва.

 22. Культурнае жыццё Беларусі ў складзе Расійскай імперыі (першая палова ХІХ ст).

 23. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 1860-х гг. – 1870 гг. і асаблівасці іх правядзення на Беларусі.

 24. Развіццё капіталістычных адносін у эканоміцы Беларусі ў парэформенны перыяд. (60 – 90-я гг. ХІХ ст.)

 25. Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Беларусі і яго вынікі.

 26. Культура Беларусі ў 60 – 90-я гг. ХІХ ст. Фарміраванне беларускай нацыі.

 27. Фарміраванне агульнарасійскіх партый. Першыя палітычныя арганізацыі на Беларусі (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.).

 28. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. на Беларусі і яе вынікі. Сталыпінская рэформа.

 29. Становішча Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (1914 – люты 1917 г.).

 30. Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя і Беларусь. Беларускі нацыянальны рух пасля падзення самаўладдзя (вясна – восень 1917 г.).

 31. Культура Беларусі ў пачатку ХХ ст. “Нашаніўскі” перыяд у развіцці культуры.

 32. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. і ўстанаўленне савецкай улады на Беларусі.

 33. Беларускі нацыянальны рух пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Усебеларускі кангрэс. Абвяшчэнне БНР.

 34. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці. Савецка-польская вайна 1919 – 1920 гг. на Беларусі і яе вынікі.

 35. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні на савецкай тэрыторыі Беларусі ў 1918-1920 гг. Палітыка “ваеннага камунізму”. Новая эканамічная палітыка ў БССР (1920-я гг.).

 36. Утварэнне СССР і ўваходжанне БССР у яе склад. Узбуйненне тэрыторыі БССР.

 37. Фарміраванне камандна-адміністрацыйнай сістэмы ў 1920 – 1930-я гг. Палітычныя рэпрэсіі.

 38. Індустрыялізацыя і калектывізацыя БССР (другая палова 1920-х – 1930-я гг.).

 39. Палітыка беларусізацыі. Культурнае будаўніцтва ў БССР (1920 – 1930-я гг.).

 40. Грамадска-палітычнае і культурнае развіццё Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы (1921 –1939 гг.).

 41. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Заходняй Беларусі ў 1921 – 1939 гг.

 42. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

 43. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Нямецка-фашыстскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі.

 44. Супраціўленне акупантам: падпольны і партызанскі рух. Беларусы на франтах Вялікай Айчыннай вайны і ў савецкім тыле.

 45. Вызваленне тэрыторыі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Страты БССР у Другой сусветнай вайне.

 46. Беларусь на міжнароднай арэне ў другой палове 1940-х – 1980-я гг.

 47. БССР у 1946 – 1985 гг. Аднаўленне і далейшае развіццё народнай гаспадаркі. Нарастанне застойных з’яў у эканоміцы.

 48. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1946 – 1985 гг. Нарастанне кансерватызму ў палітыцы.

 49. Культура БССР ў другой палове 1940-х – 1980-я гг. Адукацыя, навука, літаратура і мастацтва: дасягненні і супярэчнасці развіцця.

 50. Палітыка перабудовы і яе сацыяльна-эканамічныя вынікі (1985-1990-ы гг.). Пачатак працэсу дэмакратызацыі ў БССР. Фарміраванне шматпартыйнай сістэмы.

 51. Абвяшчэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Дзяржаўнае будаўніцтва. Грамадска-палітычнае жыццё Рэспублікі Беларусь (1991 – 2007 гг.).

 52. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ва ўмовах правядзення рыначных рэформ (1991 – 2007 гг.): праблемы, шляхі іх вырашэння, вынікі.

 53. Знешняя палітыка Беларусі на сучасным этапе (1991 – 2007 гг.).

 54. Змены ў духоўным і культурным жыцці Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе (1991 – 2007 гг.).


Літаратура


 1. Асветнікі зямлі Беларускай: Энцыкл. даведнік. – Мн.: БелЭн, 2001.

 2. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 2000. – 432 с.

 3. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай цывілізацыі): Вучэбны дапаможнік / В.Г.Галубовіч [ і інш.]; пад рэд. В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. – Мінск: Экаперспектыва, 2005. – 584 с.

 4. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі. / Л. В. Лойка [ і інш.]; пад рэд. Л. В. Лойкі. – Мінск, 2004. – С. 74-112.

 5. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэд. кал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [ і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 - 2005.– 6 т.

 6. Гісторыя Беларусі:У 2 ч. / Курс лекцый. Мінск: РІВШ БДУ, 2000. – 2 ч.

 7. Гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / пад рэд. А.Г.Каханоўскага і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 1996. – 496 с.

 8. Гісторыя Беларусі: Падруч. у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка , Г.С. Марцуля. – Мінск: Выш. Шк., 2003. – 2 ч.

 9. Доўнар – Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар – Запольскі. - Мінск, 1994.

 10. Ермаловіч, М.У. Старажытная Беларусь. Полацкі і Навагародскі перыяды / М.У. Ермаловіч.- Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. - 366 с.

 11. Загорульский, Э.М. Древняя история Беларуси. Очерки этнической истории и материальной культуры / Э.М. Загорульский. – Мінск: Изд-во БГУ, 1997.

 12. История Беларуси / Под ред. А.Г. Кохановского и О.А. Яновского.- Мінск, 1997.- С. 31-60.

 13. История Беларуси в документах и материалах. Мн.: Амалфея 2000.-С. 183-219.

 14. История Беларуси: Словарь справочник / под ред.С.Ф.Дубенецкого. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 320 с.

 15. Ковкель, И.И., Ярмусик, Э.С. История Беларуси с древнейших времен до настоящего времени / И.И.Ковкель, Э.С. Ярмусик. - Мінск: Аверсэв, 1998.

 16. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. М. П. Касцюк, У. Ф. Ісаенка, Г. В. Штыхаў і інш. – Мн.: Беларусь, 1994. – Ч.2

 17. Парашкоў С. А. Гісторыя культуры Беларусі / А. С. Парашкоў. – Мн.: Бел. навука, 2003. – 444 с.

 18. Сагановіч Г. М. Нарыс гісторыі Беларусі. – Мн., 2001. – С.347.

 19. Трещенок Я.И. История Беларуси. У 2 Ч. Досоветский период:Учебное пособие.-Могилёв:МГУ им.А.А.Кулешова, 2003, - Ч. 2.

 20. Чигринов П. Г. История Беларуси с древности до наших дней. – Мн.: Книжный дом, 2004. – С. 186-217, 230-270.

 21. Чигринов П.Г. Очерки истории Беларуси: Учеб. пособ. для вузов. - Мінск: Вышэйшая школа, 2000, - 672 с.

 22. Эканамічная гісторыя Беларусі. / Пад рэд. В. Галубовіча. Мн., 1993. – 288 с.


Падрыхтаваў выкладчык

кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін _______________________ В.В. Горбач

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Сацыяльна-эканамічнае становішча заходнебеларускіх зямель у складзе польскай дзяржавы

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прапедэўтычны характар прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”, яго змест І асноўныя прынцыпы навучання

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прапедэўтычны характар прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”, яго змест І асноўныя прынцыпы навучання

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тэма: Эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Грамадска-палітычны рух у 30-40-х гг. XIX ст

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тэма: Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921 – 1939). Уз’яднанне Заходняй Беларусі з бсср

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тэма: Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921 – 1939). Уз’яднанне Заходняй Беларусі з бсср

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
...

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прадмет І задачы гістарычнай навукі. Месца гісторыі Беларусі ў еўрапейскай І сусветнай гісторыі

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прадмет І задачы гістарычнай навукі. Месца гісторыі Беларусі ў еўрапейскай І сусветнай гісторыі

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconКонцепция оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования
В настоящее время на дисциплины социально-гуманитарного цикла отведено 1584 часа (включая физическую культуру), в том числе 1236...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка