Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
НазваУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Дата канвертавання31.01.2013
Памер38.79 Kb.
ТыпДокументы
УО «Барановичский государственный университет»

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Утверждаю

Зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин

А.В. Литвинский

«29» мая 2012 г.


Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры.

Протокол № 12 от 29. 05. 2012 г.


Тэмы практычных заняткаў

по дысцыпліне «Гісторыя Беларусі»

для студэнтаў 2 курса завочнай формы навучання

спецыяльнасці «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве».


СЕМІНАР № 1

Тэма: Эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Грамадска-палітычны рух у 30-40-х гг. XIX ст.


План

 1. Палітыка царызму ў Беларусі пасля ўключэння яе ў склад Расійсакй імперыі.

 2. Беларусь у Руска-Французскай вайне 1812 г.

 3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у першай палове XIX ст.

 4. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў першай палове XIX ст.

 5. Культура Беларусі ў першай палове XIX ст.


СЕМІНАР № 2

Тэма: Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Беларусі ў пачатку XX ст.

(1900 – 1917 гг.)


План

 1. Прамысловасць і сельская гаспадарка Беларусі ў пачатку XX ст.

 2. Грамадска-палітычнае развіццё. Беларускі нацыянальны рух.

 3. Рэвалюцыйныя падзеі 1905 – 1907 гг. на Беларусі.

 4. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.

 5. Беларусь у перыяд Лютаўскай буржуазнай рэвалюцыі (зіма-лета 1917 г.).

 6. Культура Беларусі ў пачатку XX ст.


СЕМІНАР № 3

Тэма: Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921 – 1939 гг.).

Уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР.


План

 1. Сацыяльна-эканамічнае становішча заходнябеларускіх зямель у складзе Польшчы.

 2. Грамадска-палітычнае становішча заходнябеларускіх зямель у складзе Польшчы.

 3. Нацыянальна-вызваленчы, сялянскі і рабочы рух у Заходнчй Беларусі.

 4. Аб'яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

 5. Грамадска-палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і культурныя ператварэнні ў Заходняй Беларусі (1939 – 1941 гг.).


СЕМІНАР № 4

Тэма: Сацыяльна-эканамічнае, грамадска-палітычнае і культурнае развіццё БССР (1945 – 1985 гг.).


План

 1. Аднаўленне народнай гаспадаркі БССР пасля Вялікай Айчыннай вайны.

 2. Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у 1950-я – першай палове 1980-х гг.

 3. Грамадска-палітычнае развіццё БССР у 1950-я – першай палове 1980-х гг.

 4. Культура Беларусі ў 1950-я – першай палове 1980-х гг.

 5. БССР на міжнароднай арэне.


Літаратура

 1. Асветнікі зямлі Беларускай: Энцыкл. даведнік. – Мн.: БелЭн, 2001.

 2. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 2000. – 432 с.

 3. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай цывілізацыі): Вучэбны дапаможнік / В.Г.Галубовіч [ і інш.]; пад рэд. В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. – Мінск: Экаперспектыва, 2005. – 584 с.

 4. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі. / Л. В. Лойка [ і інш.]; пад рэд. Л. В. Лойкі. – Мінск, 2004. – С. 74-112.

 5. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэд. кал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [ і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 - 2005.– 6 т.

 6. Гісторыя Беларусі:У 2 ч. / Курс лекцый. Мінск: РІВШ БДУ, 2000. – 2 ч.

 7. Гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / пад рэд. А.Г.Каханоўскага і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 1996. – 496 с.

 8. Гісторыя Беларусі: Падруч. у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка , Г.С. Марцуля. – Мінск: Выш. Шк., 2003. – 2 ч.

 9. Доўнар – Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар – Запольскі. - Мінск, 1994.

 10. Ермаловіч, М.У. Старажытная Беларусь. Полацкі і Навагародскі перыяды / М.У. Ермаловіч. Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. - 366 с.

 11. Загорульский, Э.М. Древняя история Беларуси. Очерки этнической истории и материальной культуры / Э.М. Загорульский. – Мінск: Изд-во БГУ, 1997.

 12. История Беларуси / Под ред. А.Г. Кохановского и О.А. Яновского. Мінск, 1997. С. 3160.

 13. История Беларуси в документах и материалах. Мн.: Амалфея 2000.-С. 183-219.

 14. История Беларуси: Словарь справочник / под ред.С.Ф.Дубенецкого. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 320 с.

 15. Ковкель, И.И., Ярмусик, Э.С. История Беларуси с древнейших времен до настоящего времени / И.И.Ковкель, Э.С. Ярмусик.  Мінск: Аверсэв, 1998.

 16. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. М. П. Касцюк, У. Ф. Ісаенка, Г. В. Штыхаў і інш. – Мн.: Беларусь, 1994. – Ч.2

 17. Парашкоў С. А. Гісторыя культуры Беларусі / А. С. Парашкоў. – Мн.: Бел. навука, 2003. – 444 с.

 18. Сагановіч Г. М. Нарыс гісторыі Беларусі. – Мн., 2001. – 347 с.

 19. Трещенок Я.И. История Беларуси. У 2 Ч. Досоветский период:Учебное пособие. – Могилёв:МГУ им.А.А.Кулешова, 2003, - Ч. 2.

 20. Чигринов П. Г. История Беларуси с древности до наших дней. – Мн.: Книжный дом, 2004. – С. 186-217, 230-270.

 21. Чигринов П.Г. Очерки истории Беларуси: Учеб. пособ. для вузов.  Мінск: Вышэйшая школа, 2000,  672 с.

22. Эканамічная гісторыя Беларусі. / Пад рэд. В. Галубовіча. Мн., 1993. – 288 с.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі ў бронзавым І раннім жалезным вяках

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Сацыяльна-эканамічнае становішча заходнебеларускіх зямель у складзе польскай дзяржавы

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прапедэўтычны характар прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”, яго змест І асноўныя прынцыпы навучання

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прапедэўтычны характар прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”, яго змест І асноўныя прынцыпы навучання

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тэма: Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921 – 1939). Уз’яднанне Заходняй Беларусі з бсср

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тэма: Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921 – 1939). Уз’яднанне Заходняй Беларусі з бсср

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
...

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прадмет І задачы гістарычнай навукі. Месца гісторыі Беларусі ў еўрапейскай І сусветнай гісторыі

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прадмет І задачы гістарычнай навукі. Месца гісторыі Беларусі ў еўрапейскай І сусветнай гісторыі

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconКонцепция оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования
В настоящее время на дисциплины социально-гуманитарного цикла отведено 1584 часа (включая физическую культуру), в том числе 1236...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка