Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны
НазваТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны
Дата канвертавання31.01.2013
Памер171.76 Kb.
ТыпДокументы
Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей


Тэма 1


Уводзіны


1 Метадалагічныя асновы і прынцыпы вывучэння гісторыі, яе перыядызацыя.

2 Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі.

3 Прадмет вывучэння гісторыі.


Літаратура


Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987.

Сідарцоў Ул. Метадалогія гісторыі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 5 / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1999. с. 119-120.

Сидорцов В.Н. Методология истории: количественные методы и информационные технологии: Учеб.-метод. пособие. Мн.: БГУ, 2003.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. (любое издание)

Грэчнева А. Марксізм-Ленінізм // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 5 / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1999. с. 77-79.


Тэма 2


Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі


1 Матэрыяльная і духоўная культура першабытнага грамадства.

2 Пачатак рассялення славян па тэрыторыі Беларусі і славянізацыя балтаў.

3 Усходнеславянская супольнасць.


Літаратура


1 Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 1. Каменны і бронзавы вякі / Э.М. Зайкоўскі [і інш.]; пад рэд. М.М.Чарняўскага. – Мн.: Беларуская навука, 1997. – 424 с.

2 Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. - Мн.: БелЭн, 2000. – 432 с.

3 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т.1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / рэдкал: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]; - Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 351 с.

4 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

5 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк [і інш.]; - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

6 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 3


Фарміраванне раннекласавага грамадства на тэрыторыі Беларусі


1 Грамадскі лад усходніх славян у VIII—IX стст.

2 Развіццё феадальных адносін у беларускіх зямлях у перыяд сярэднявечча.

3 Полацкае і Тураўскае княствы.

4 Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і набегамі ардынцаў.


Літаратура


1 Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча / Пад. Рэд. В.І.Шадыры. - Мн.: Беларуская навука, 1999. - 502 с.

2 Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыкл./ Беларус. Энцыкл.: Рэдкал.: В.В.Гетаў [і інш.]; - Мн.: БелЭн, 1993. – 702 с.

3 Богомольников, В.В. Радимичи (по материалам курганов Х – ХІІ вв.) / В.В. Богомольников.- Гомель, 2004. - 226 с.

4 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т.1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / рэдкал: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]; - Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 351 с.

5 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

6 Лысенко, П. Ф. Дреговичи. Под ред. В. В. Седова; Минск.: Навука i тэхнiка, 1991. – 244 с.

7 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк [і інш.]; - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

8 Пилипенко, М.Ф. Возникновение Белоруссии: новая концепция. - Мн.: Беларусь, 1991. - 142 с.

9 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М.: Наука,1981. - 608с.

10 Седов В.В. Восточные славяне в VI-ХІІІ вв. - М.: Наука,1982. - 326 с.

11 Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн.: Юнацтва, 1990. – 350 с.

12 Штыхаў Г.В. Крывічы: па матэрыялах раскопак курганоў у Паўночнай Беларусі. – Мн., 1992.

13 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 4


Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання ВКЛ


1 Цэнтралізатарская палітыка і ўмацаванне ўлады вялікіх князё'ў.

2 Барацьба з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай.

3 Эвалюцыя ВКЛ ад адзінаўладдзя да саслоўна-прадстаўнічай манархіі.


Літаратура


1 Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432.

2 Вялікага княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

3 Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

4 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / Пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

5 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

6 Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI-ХV ст.ст.). пад. р эд. Г.В.Штыхава. – Мн.: Народная асвета, 1998. – 191 с.

7 Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь. Віленскі перыяд. - Мн.,1993.

8 Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. - Мн.: Беларуская навука, 1998. — 208 с.

9 Міндаўг-Mindauh: Пачатак гаспадарства: нарыс / Алесь Краўцэвіч; маст. А. Лукашык.— Мн.: Маст. літ., 2005.— 163 с.

10 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

11 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

12 Насевіч В.Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. - Мн.: Полымя, 1993.

13 Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIIIст. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

14 Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн.: Юнацтва, 1990. – 350 с.

15 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 5


Духоўнае жыццё беларускіх земляў у эпоху сярэднявечча


1 Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці.

2 Асаблівасці развіцця духоўнай культуры беларускіх зямель у ВКЛ.

3 Этнічная сітуацыя на беларускіх землях у перыяд утварэння ВКЛ.


Літаратура


1 Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: са старажытных часоў да 1917 г. - Мн.,1984

2 Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432.

3 Бярозкіна Н.Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (ХVI- пачатак ХХ ст.). – Мн.: Беларуская навука, 1998. – 199 с.

4 Вялікага княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

5 Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

6 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

7 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

8 Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI-ХV ст.ст.). пад. рэд. Г.В.Штыхава. – Мн.: Народная асвета, 1998. – 191 с.

9 Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: Экаперспектыва,1996. – 453 с.

10 Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. Мн.: БелЭн, 1995.

11 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

12 Падокшын С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. – Мн.: Бел. Навука, 2003. – 316 с.

13 Саверчанка І. Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і ранняе барока. – Мн.: Тэхналогія, 1998. – 319.

14 Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIIIст. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

15 Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн.: Юнацтва, 1990. – 350 с.

16 Франциск Скорина и его время: Энцикл. справочник / редкол. И.П. Шамякин и др. – Мн.: БелСЭ, 1990. – 631 с.

17 Чаропка В. Уладары Вялікага княства. 2-е выд. Мінск: Беларусь, 2002.

18 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 6


Сацыяльна-палітычнае і эканамічнае жыццё беларускіх земляў ў ХVІ-ХVШ стст


1 Уваходжанне ВКЛ у склад Рэчы Паспалітай.

2 Сацыяльна-палітычнае развіццё гарадоў.

3 Юрыдычнае і эканамічнае становішча сялян.

4 Войны ХVІ-ХVШ стст. і іх наступствы.


Літаратура


1 Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432.

2 Вялікага княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

3 Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

4 Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

5 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: Вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

6 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

7 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

8 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

9 Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIIIст. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

10 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года: Тэкст. Даведнік. Каментарыі. - Мн.,1989.

11 Чаропка, В. Уладары Вялікага княства. 2-е выд. Мінск: Беларусь, 2002.

12 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 7


Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця Беларусі пасля ўключэння ў склад Расійскай імперыі.


1 Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай.

2 Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяржаўя ў Беларусі.

3 Беларусь у вайне 1812 г.

4 Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы.


Літаратура


1 Анішчанка Я. Беларусь у часы Кацярыны ІІ. - Мн.,1998.

2 Анішчанка Я. Генеральнае межаванне на Беларусі. – Мн., 1996.

3 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

4 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХVIII- пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 2005. – 519 с.

5 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

6 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

7 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

8 Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 446 с.

9 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 8


Расійскі шлях палітычнай мадэрнізацыі.


1 Буржуазныя рэформы 60-70-х гг. XIX ст.: асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.

2 Шляхецкія паўстанні і іх уплыў на палітыку самадзяржаўя ў Беларускі.

3 Рэвалюцыя 1905-1907 гг.

4 Беларусь ва ўмовах Першай сусветнай вайны.


Літаратура


1 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

2 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХVIII- пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 2005. – 519 с.

3 Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да нашых дзен. У 3 т. Т. 2. Гісторыя сялянства Беларусі ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. Пад рэд. В.П.Панюціча. – Мн.: Бел. Навука, 2002. – 552.

4 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

5 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

6 Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапаможник: 3-е выд. пад рэд. праф. В.І. Галубовіча. - Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 454 с.

7 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 9


Духоўнае жыццё беларускіх земляў у эпоху Новага часу


1 Рэфармацыя і Контррэфармацыя, фарміраванне уніяцкай царквы.

2 Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускай нацыі ў XIX – пач. XX ст.

3 Першыя праявы беларускай нацыянальнай ідэі ў мастацкай літаратуры, гістарычных і этнаграфічных даследаваннях.


Літаратура


1 Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: са старажытных часоў да 1917 г. - Мн.,1984

2 Асветнікі зямлі Беларускай Х – пач. ХХ ст.: Энцыкл.давед. / рэдкал. Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2001. – 490 с.

3 Багушэвіч Ф. Творы. Мн.: Маст. літ., 1991. – 309 с.

4 Бярозкіна Н.Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (ХVI- пачатак ХХ ст.). – Мн.: Беларуская навука, 1998. – 199 с.

5 Гiсторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 3. Мн., 1989.

6 Гiсторыя беларускага тэатра: У 3 т. Т. 1. Беларускі тэатр ад вытокаў да кастрычніка 1917 г. Мн., 1983.

7 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

8 Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ – пач. ХХ ст.: падручнік / пад агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. – Мн.: Вышэйшая школа, 1998. – 559 с.

9 Канфесіі на Беларусі (к. XVIII - XX ст.) / В.В. Грыгорьева [и др.]; навк. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск: ВП Экаперспектыва, 1998. – 340с.

10 Карскі Я. Беларусы / Уклад. і камент. С. Гараніна і Л. Ляўшун; навук. рэд. А. Мальдзіс; прадм. Я. Янушкевіча і К. Цвіркі. – Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. – 640 с.

11 Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: Экаперспектыва,1996. – 453 с.

12 Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. Мн.: БелЭн, 1995.

13 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

14 Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белоруссов. Москва, Государственное издательство, 1921. – 143 с.

15 Цвікевіч А. "Западно-руссизм": Нарысы з гісторыі грамадскай думкі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в. 2-е выд. - Мн.: Навука і тэхніка,1993.- 352 с.

16 Цітоў B.C. Народная спадчына: Матэрыяльная культура ў лакальна-тыпалагічнай разнастайнасці. – Мн.: Навука і тэхніка, 1994. – 300 с.

17 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

18 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 10


Рэвалюцыйныя падзеі 1917 г. на Беларусі


1 Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага, палітычнага крызісу ў Расіі.

2 Роля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў гістарычным лёсе беларускага народа.

3 Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі.


Літаратура


1 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

2 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХVIII- пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 2005. – 519 с.

3 Игнатенко И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Белоруссии. - Мн.,1986.

4 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

5 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

6 Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі. У 2-х ч. Ч. 2. Ад канца XVIII да пачатку ХХ ст. Мн.: БДУ, 2004.

7 Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции. Ч. 2. У истоков политического противостояния. Гомель, 1993. - 226 с.

8 Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белоруссов. Москва, Государственное издательство, 1921. – 143 с.

9 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

10 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 11


Шляхі фарміравання беларускай дзяржаўнасці


1 Вынікі Усебеларускага з'езда.

2 Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

3 Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці.

4 Рыжская мірная дамова ў гістарычным лёсе беларускага народа.


Літаратура


1 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.

2 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

3 Игнатенко И.М Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. – Мн., 1992.

4 Ігнаценка І. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі: Асаблівасці і вынікі. – Мн., 1995.

5 Ігнаценка І.М. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі. - Мн.,1995.

6 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

7 Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 308 с.

8 Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг.). – Мн., 1999.

9 Круталевіч В.А. На путях самоопределения: БНР-БССР-РБ. Мн., 1995.

10 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

11 Ладысеў У.Ф., Брыгадзін П.І. На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917 – 1920). - Мн.,1999.

12 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

13 Солский В. 1917 год в Западной области и на Западном фронте. Мн.: Тесей, 2004. – 224 с.

14 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

15 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 12


Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР і яе асноўныя характарыстыкі


1 Устанаўленне аднапартыйнасці.

2 Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. XX ст.

3 Асаблівасці працэсу дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў другой палове 50-х - 60-я гг. XX ст.

4 Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 70-я - першай палове 80-х гг. XX ст.


Літаратура


1 Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гг. ХХ ст на Беларусі. - Мн.,1994.

2 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

3 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.

4 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

5 Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 308 с.

6 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

7 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

8 Пичуков В.П., Старовойтов М.И. Гомельщина многонациональная 20-30-е годы ХХ века. Вып. 1. Гомель, 1999.

9 Платонаў Р. Палітыкі. Ідэі. Лёсы: Грамадзянскія пазіцыі ва ўмовах ідэолага-палітычнага дыктату ў Беларусі 20-30-х гг. Мн., 1996.

10 Протько, Т.С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.). - Минск: Тесей, 2002.- 688 с.

11 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

12 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 13


Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў савецкай Беларусі

1 Асаблівасці ажыццяўлення нэпа ў БССР.

2 Індустрыялізацыя.

3 Калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

4 Асноўныя тэндэнцыі індустрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах разгортвання навукова-тэхнічнай рэвалюцыі.


Літаратура


1 Врублевский А.П., Протько Т.С. Из истории репрессий против белорусского крестьянства. 1929- 1934 гг. Мн., Навука i тэхнiка, 1992.

2 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.

3 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / Пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

4 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

5 Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.: ВП Экаперспектыва, 2000. – 308 с.

6 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

7 Протько, Т.С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.).- Минск: Тесей, 2002.- 688 с.

8 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

9 Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапаможник: 3-е выд. пад рэд. Праф. В.І. Галубовіча. - Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 454 с.

10 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.

Тэма 14


Культурнае і духоўнае жыццё ў БССР


1 Станаўленне і развіццё савецкай беларускай культуры.

2 Палітыка беларусізацыі.

3 Узмацненне адміністрацыйна-партыйнага кантролю ў сферы культуры.

4 Адносіны да рэлігіі і царквы.


Літаратура


1 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

2 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.

3 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

4 Канфесіі на Беларусі (к. XVIII - XX ст.) / В.В. Грыгорьева [і інш.]; навк. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск: ВП Экаперспектыва, 1998. – 340с.

5 Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 308 с.

6 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

7 Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: Экаперспектыва,1996. – 453 с.

8 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

9 Пичуков В.П., Старовойтов М.И. Гомельщина многонациональная 20-30-е годы ХХ века. Вып. 1. Гомель, 1999.

10 Платонаў Р. Палітыкі. Ідэі. Лёсы: Грамадзянскія пазіцыі ва ўмовах ідэолага-палітычнага дыктату ў Беларусі 20-30-х гг. Мн., 1996.

11 Протько, Т.С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.). - Минск: Тесей, 2002.- 688 с.

12 Ходзін С.М. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920-1930-я годы. Дапаможнік для студэнтаў. Мн., 2001.

13 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

14 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 15


Геапалітычнае становішча Беларусі ў сярэдзіне XX ст.


1 Пачатак Другой сусветнай вайны.

2 Захоп Беларусі гітлераўскімі войскамі і ўстанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму.

3 Аперацыя «Баграціён».

4 Беларусь на міжнароднай арэне у пасляваенны час.


Літаратура


1 Беларусь у гады вялікай Айчыннай вайны 1941-1945 гг.: Энцыклапедыя. - Мн.,1990.

2 Великая отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учеб. пособ. под ред. А.А.Ковалени. – Мн.: БГУ, 2004. – 279 с.

3 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.

4 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

5 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

6 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

7 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

8 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 16


Станаўленне незалежнай Рэспублікі Беларусь


1 Нарастанне крызісу савецкай сістэмы.

2 Распад СССР і новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне.

3 Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь.


Літаратура


1 Алексиевич С. Цинковые мальчики. Чернобыльская молитва. М.: ЭКСМО-Прес, 2001. – 448 с.

2 Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. - Мн.: БелЭн, 2000. – 432 с.

3 Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Кніга успамінаў. Мн.: ГА БТ Кніга, 2004. – 544 с.

3 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

4 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

5 Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.: ВП Экаперспектыва, 2000. – 308 с.

6 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

7 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

8 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

9 Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапаможник: 3-е выд. пад рэд. праф. В.І. Галубовіча. - Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 454 с.

10 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны iconКафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу "краязнаўства І этналогія беларусі" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi "Гiсторыя. Англійская мова" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны
Класіфікацыя народаў свету (лінгвістычная, антрапалагічная, геаграфічная, рэлігійная, гаспадарча-культурная). Беларусы: этналагічная...

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны iconТэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi "Гісторыя. Англійская мова" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі
Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi “Гісторыя. Англійская мова”

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі
Тэма 1 Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XIX стст. (2 гадзіны)

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі
Тэма 1 Унутрыпалітычнае становішча вкл ў другой палове XIII xv стст. (2 гадзіны)

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны iconПланы практычных занятка ў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "гісторыя"
Занятак Першабытная эпоха на тэрыторыі Беларусі (100 – 35 тыс. Гг. Да н э. –Viii ст н э.)

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны iconУводзіны ў гісторыю беларусі
Беларусі; сувязь гісторыі з нацыянальнымі І этнічнымі асаблівасцямі; інтэграцыйны характар гісторыі Беларусі ў сістэме ўсеагульнай...

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны iconДа практычных заняткаў па дысцыпліне "Уводзіны ў літаратуразнаўства" для 1-га курса спецыяльнасці "беларуская філалогія"
Мастацкі вобраз, яго асноўныя характарыстыкі. Першасныя І другасныя мастацкія вобразы

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны iconТэмы практычных заняткаў па курсе "Літаратура бліжняга замежжа" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
Тэмы практычных заняткаў па курсе “Літаратура бліжняга замежжа” для студэнтаў IV курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія”

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны iconЛекцыя Уводзіны. Свет І Беларусь ў старажытны перыяд
...

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны iconТэматыка семінарскіх заняткаў для 2 курса
Уступленне Чырвонай Арміі ў заходнія вобласці Беларусі І украіны. Уз'яднанне Заходняй Беларусі з бсср

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка