Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі
НазваТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі
Дата канвертавання30.01.2013
Памер87.13 Kb.
ТыпДокументы
Тэматыка практычных заняткаў

па гісторыі Беларусі

2 курс ІІ семестр

Гісторыя. Англійская мова”


Тэма 1 Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XIX стст. (2 гадзіны)


1. Тэрытарыяльна-адміністрацыйнае ўладкаванне беларускіх зямель.

2. Сацыяльная і нацыяльна-рэлігійная палітыка царызма.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах і матэрыялах: хрэстаматыя. - Вільня, 2007.

2. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000.

3. Гісторыя Беларусь 3 1795 г. да вясны 1917 г.: вучэб. дапам. / рэдкал.: I.П. Крэнь, 1.1. Коўкель. - Мінск, 2001.

4. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -Мінск, 2000-2006. - Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.)

5. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.

6. История Беларуси: курс лекций РИВШ БГУ в 2-х ч. Ч. 2 Мн., 2000.


Тэма 2. Вайна 1812 г. на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны)


1. Пачатак вайны і ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі летам 1812 г. Палітыка французскіх улад.

2. Адносіны насельніцтва да вайны і яго ўдзел у баявых дзеяннях.

3. Ваенныя дзеянні восенню 1812 г. і выгнанне французаў. Вынікі вайны для беларусаў.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах і матэрыялах: хрэстаматыя. - Вільня, 2007.

2. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000.

3. Карнейчык Я. Белорусский народ в отечественной войне 1812 года. Мн., 1962 г.

4. Таляронак “Апошняя армія ВКЛ”. ‒ БГЧ. 1992. №2.

5. Гісторыя Беларусь 3 1795 г. да вясны 1917 г.: вучэб. дапам. / рэдкал.: I.П. Крэнь, 1.1. Коўкель. - Мінск, 2001.

6. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -Мінск, 2000-2006. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.)

7. История Беларуси: курс лекций РИВШ БГУ в 2-х ч. Ч. 1 Мн., 2000.

8. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст. (4 гадзіны)


Занятак 1 (2 гадзіны)

1. Сельская гаспадарка. Разлажэнне феадальна-прыгонніцкага ладу і фарміраванне капіталістычных адносін.

2. Крызіс паншчыннай гаспадаркі. Рэформы П. Дз. Кісялёва.


Занятак 2 (2 гадзіны)

1. Памысловасць. Структура і формы яе арганізацыі. Пачатак прамысловага перавароту.

2. Шляхі зносін і гандаль у Беларусі.

3. Узрастанне ролі гарадоў і мястэчак. Гарадское самакіраванне.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах і матэрыялах: хрэстаматыя. - Вільня, 2007.

2. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000.

3. Гісторыя Беларусь 3 1795 г. да вясны 1917 г.: вучэб. дапам. / рэдкал.: I.П. Крэнь, 1.1. Коўкель. - Мінск, 2001.

4. Чепко В.В. Сельское хозяйство Беларуси в первой половине 19 века.- Мн., 1996.

5. Лютый А.Н. Социально-экономическое развитие городов в конце 18 – первой половине 19 века.

6. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -Мінск, 2000-2006. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.)

7. История Беларуси: курс лекций РИВШ БГУ в 2-х ч. Ч. 1 Мн., 2000.

8. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.

9. Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / пад рэд. В. I.Галубовіча. - Мінск, 1999.

10. Панюціч “Рэформа дзяржаўных сялян” // БГЧ №3. 1996 г.


Тэма 4. Грамадска-палітычны рух. Паўстанне 1830-1831 гг.

(2 гадзіны)


1. Паўстанне 1830-1831 гг.

2. Грамадска-палітычны рух у 30-50-ыя гады. “Дэмакратычнае таварыства”. Ф. Савіч.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах і матэрыялах: хрэстаматыя. - Вільня, 2007.

2. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000.

3. Гісторыя Беларусь 3 1795 г. да вясны 1917 г.: вучэб. дапам. / рэдкал.: I.П. Крэнь, 1.1. Коўкель. - Мінск, 2001.

4. Гарбачова В. Паўстанне 1830-1831 гг. на Беларусі.

5. Мохнач “Идейная борьба в Беларуси 30-40 гг. ХІХ в.”

6. История Беларуси: курс лекций РИВШ БГУ в 2-х ч. Ч. 1 Мн., 2000.

7. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.

8. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -Мінск, 2000-2006. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.)


Тэма 5. Змена палітыкі самадзяржаўя ў Беларусі (2 гадзіны)


1. “Польскае” пытанне ва ўрадавай палітыцы і курс на русіфікацыю Беларусі. “Разбор шляхты”.

2. Канфесіянальная палітыка ў Беларусі. Полацкі царкоўны сабор.

3. Дзейнасць Камітэта па справах заходніх губерняў і ўвядзенне расійскага заканадаўства.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах і матэрыялах: хрэстаматыя. - Вільня, 2007.

2. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000.

3. Гісторыя Беларусь 3 1795 г. да вясны 1917 г.: вучэб. дапам. / рэдкал.: I.П. Крэнь, 1.1. Коўкель. - Мінск, 2001.

4. Самбук, С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX в. / С.М. Самбук. - Минск, 1980.

5. История Беларуси: курс лекций РИВШ БГУ в 2-х ч. Ч. 1 Мн., 2000.

6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.

7. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -Мінск, 2000-2006. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.)


Тэма 6. Буржуазныя рэформы і асаблівасці іх правядзення ў Беларусі. Стан гаспадаркі ў другой палове XIX ст. (4 гадзіны)


Занятак 1 (2 гадзіны)

1. Гістарыяграфія пытання.

2. Адмена прыгоннага права. Рэалізацыя “Палажэнняў” 19 лютага 1861 г. і асаблівасці правядзення рэформы ў Беларусі.

3. Рэформа аграрных адносін дзяржаўных сялян.

4. Рэформы дзяржаўных інстытутаў і мясцовага кіравання (ваенная, земская, гарадская, судовая, школьная, цэнзурная).


Занятак 2 (2 гадзіны)

1. Развіццё сельскай гаспадаркі Беларусі. Аграрны крызіс80-ых гадоў і яго ўплыў на спецыялізацыю сельскай гаспадаркі.

2. Спецыялізацыя прамысловасці і яе галіновая структура. Прамысловае развіццё гарадоў і мястэчак.

3. Развіццё шляхоў зносін і транспарту.

4. Фарміраванне фінансава-крэдытнай сістэмы і развіццё гандлю.


Літаратура:

1. Беларусь у эпоху капіталізма. Зб. дакументаў. Том 1.

2. Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах і матэрыялах: хрэстаматыя. - Вільня, 2007.

3. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000.

4. Гісторыя Беларусь 3 1795 г. да вясны 1917 г.: вучэб. дапам. / рэдкал.: I.П. Крэнь. - Мінск, 2001.

5. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -Мінск, 2000-2006. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.)

6. Гісторыя сялянства. Т 2. Разд. 1. Гл. 1. Мн., 2002.

7. Фридман М.Б. Отмена крепостного права в Беларуси.

8. История Беларуси: курс лекций РИВШ БГУ в 2-х ч. Ч. 1 Мн., 2000.

9. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.

10. Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / пад рэд. В. I.Галубовіча. - Мінск, 1999.

11. Самбук, С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX в. / С.М. Самбук. - Минск, 1980.


Тэма 7. Вызваленчая барацьба на беларускіх землях у другой палове XIX ст. (4 гадзіны)


Занятак 1 (2 гадзіны)

1. Гістарыяграфія пытання.

2. Ход паўстання 1863-1864 гг. Тактыка “белых”.

3. Падаўленне паўстання, прычыны паражэння і яго тактыка.


Занятак 2 (2 гадзіны)

1. Сялянскі і рабочы рух у 60-90-ых гадах.

2. Народніцкія гурткі ў Беларусі, асаблівасці народніцтва 80-90 –ых гадоў.

3. Пачатак прапаганды і распаўсюджванне марксізму. Першыя сацыял-дэмакратычныя гурткі і эвалюцыя рабочага руху.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах і матэрыялах: хрэстаматыя. - Вільня, 2007.

2. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000.

3. Рэвалюцыйны пад’ём на Беларусі. Зб. дакументаў.

4. Восстание в Литве и на Беларуси. Сб. документов.

5. Шалькевич В.Ф. Константин Калиновский:страницы биографии.

6. Самбук, С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX в. / С.М. Самбук. - Минск, 1980.

7. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -Мінск, 2000-2006. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.)

8. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 8. Фарміраванне буржуазнай нацыі. Культура Беларусі ў 60-90-ыя гады ХІХ ст. (2 гадзіны)


1. Развіццё мастацкай літаратуры.

2. Асвета і палітыка ўрада ў галіне школьнай справы. Прапаганда ідэалогіі “заходнерусізму”.

3. Развіццё навуковага беларусазнаўства.

4. Мастацтва. Архітэктура і горадабудаўніцтва.


Літаратура:

1. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -Мінск, 2000-2006. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.)

2. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.

3. Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі: вучэб. дапам. / С. А.Парашкоў. - Магілёў, 2001.

4. Лазука, Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва У 2 т. - Мінск. Т. I. 2007.

5. Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. - Мінск, 1997.

6. Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі / А. Ф. Самусік. - Мінск, 2004.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны
Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі
Тэма 1 Унутрыпалітычнае становішча вкл ў другой палове XIII xv стст. (2 гадзіны)

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconТэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi "Гісторыя. Англійская мова" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі
Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi “Гісторыя. Англійская мова”

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconУводзіны ў гісторыю беларусі
Беларусі; сувязь гісторыі з нацыянальнымі І этнічнымі асаблівасцямі; інтэграцыйны характар гісторыі Беларусі ў сістэме ўсеагульнай...

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconКафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу "краязнаўства І этналогія беларусі" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi "Гiсторыя. Англійская мова" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны
Класіфікацыя народаў свету (лінгвістычная, антрапалагічная, геаграфічная, рэлігійная, гаспадарча-культурная). Беларусы: этналагічная...

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі icon4. Тэматыка практычных заняткаў Заняткі 1
Заняткі гблм як асобная дысціпліна. Гістарычная зменлівасць паняцця літаратурная мова

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconТэматыка семінарскіх заняткаў для 2 курса
Уступленне Чырвонай Арміі ў заходнія вобласці Беларусі І украіны. Уз'яднанне Заходняй Беларусі з бсср

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconПланы практычных занятка ў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "гісторыя"
Занятак Першабытная эпоха на тэрыторыі Беларусі (100 – 35 тыс. Гг. Да н э. –Viii ст н э.)

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка