Пытанні да экзамена па дысцыпліне "Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія
НазваПытанні да экзамена па дысцыпліне "Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія
Дата канвертавання28.10.2012
Памер57.73 Kb.
ТыпДокументы
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад 15.12.2012 11

Загадчык кафедры філалогіі

______________Т.М. Пучынская


Пытанні да экзамена па дысцыпліне “Сусветная і айчынная дзіцячая літаратура” для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія


 1. Праблема спецыфікі літаратуры для юнага чытача. Перыядызацыя беларускай дзіцячай літаратуры.

 2. Паняцце аб дзіцячым фальклоры. Малыя жанры дзіцячага фальклору, іх характарыстыка.

 3. Беларускія народныя казкі. Агульная характарыстыка жанра.

 4. Узнікненне беларускага кнігадрукавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній).

 5. Зараджэнне беларускай дзіцячай літаратуры. Дзейнасць Ф. Багушэвіча, Я. Лучыны, П. Багрыма і інш. Значэнне твораў пісьменнікаў у развіцці дзіцячай літаратуры.

 6. Развіццё беларускай дзіцячай літаратуры пач. XX ст. Адкрыццё беларускіх школ, стварэнне першых чытанак для дзяцей.

 7. Паэзія Максіма Багдановіча ў дзіцячым чытанні. Зварот да традыцый вусна-паэтычнай творчасці ў паэме-казцы “Мушка-зелянушка і Камарык – насаты тварык”.

 8. Агульная характарыстыка развіцця беларускай дзіцячай літаратуры ў 20-ыя гады XX ст.

 9. Агульная характарыстыка развіцця беларускай дзіцячай літаратуры ў 30-ыя гады XX ст.

 10. Асветніцкая дзейнасць Цёткі, яе роля ў развіцці беларускай дзіцячай літаратуры.

 11. Трагічны лёс дзяцей, беднасць беларускай вёскі ў празаічных творах Цёткі (апавяданні “Сірата”, “Міхаська” і інш.).

 12. Цётка. “Першае чытанне для дзетак беларусаў” – кніга для чытання ў першым класе. Характарыстыка чытанкі.

 13. Янка Купала. Дарэвалюцыйныя вершы паэта аб сірочай долі. Творы для дзяцей у савецкі час.

 14. "Другое чытанне для дзяцей беларусаў" Якуба Коласа. Кампазіцыя кнігі. Ідэйна-тэматычнае і жанравае багацце твораў чытанкі, іх гуманістычны змест.

 15. Гуманістычны змест апавяданняў Якуба Коласа “Дзеравеншчына”, “Сірата Юрка”, “У старых дубах”. Прырода і дзеці ў творах.

 16. Якуб Колас. Эстэтычнае і пазнавальна-выхаваўчае значэнне казкі "Рак-вусач". Паэтызацыя роднай прыроды. Вобразы рака-пустэльніка, карася-паэта, жыта.

 17. Якуб Колас. Пейзажныя вершы для дзяцей. Меладычнасць, высокая культура верша.

 18. Змітрок Бядуля  адзін з заснавальнікаў беларускай дзіцячай літаратуры. Дарэвалюцыйныя апавяданні для дзяцей (“Малыя дрывасекі”, “Пяць лыжак заціркі”, “Дзе канец свету?”, “Велікодныя яйкі”). Тэматыка, мастацкія асаблівасці твораў.

 19. Змітрок Бядуля. Ідэя сілы і непераможнасці калектыву ў вершаванай казцы "Мурашка Палашка". Алегарычны сэнс вобразаў і сітуацый. Мастацкія асаблівасці.

 20. Празаічныя казкі Змітрака Бядулі “Скарб”, “Музыка”, “Панская хвароба”, “Сіла ў грамадзе”, “Снежны дзед”.

 21. Шляхі развіцця літаратуры ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, яе шматтэмнасць і шматжанравасць.

 22. Алесь Якімовіч  таленавіты казачнік. Фальклорныя матывы у казках "Каваль Вернідуб", “Першае яечка”, “Вераб’ёвы госці”, “Байка пра казла” і інш.

 23. У. Дубоўка. Творчае асваенне традыцый вуснай народнай творчасці народаў свету.

 24. Тэма чалавека і прыроды ў навукова-прыгодніцкіх аповесцях У. Дубоўкі “Жоўтая акацыя”, “Як Алік у тайзе заблудзіўся”, “Ганна Алелька”. Асаблівасць падачы пазнавальнага матэрыялу.

 25. Максім Танк. Высокі эстэтычны ўзровень паэтычных казак пісьменніка.

 26. Максім Танк. Займальнасць сюжэта казкі "Быліна пра касмічнае падарожжа Мураша Бадзіні", напаўненне традыцыйнага казачнага сюжэта рэальным зместам.

 27. Тэматыка і праблематыка твораў М. Танка для дзяцей. Метафарычнасць, казачная асацыятыўнасць, нацыянальны каларыт паэзіі.

 28. Тэматыка і праблематыка твораў Васіля Віткі для дзяцей.

 29. Васіль Вітка. Таленавітая апрацоўка аўтарам беларускіх народных забаўлянак, пястушак, жартоўных вершаў, скорагаворак, лічылак.

 30. Васіль Вітка. Творчае выкарыстанне фальклору ў казкх “Буслінае лета”, “Казка пра цара Зубра”, “ППШ”, “Генерал Верабей”, “Азбука Васі Вясёлкіна” і інш.

 31. Артур Вольскі.Наватарскія пошукі ў галіне тэм і жанраў. Спалучэнне паэзіі, прозы і драматургіі ў творах паэта (“Рагатка”, “Лясныя мастакі”, “Сцяпан – Вялікі Пан”, “Ізумрудавы горад, дзе ты?”, “Хлеб – усяму галава” і інш.).

 32. Тэматыка і праблематыка твораў Станіслава Шушкевіча. Майстэрства выкарыстання традыцый дзіцячага фальклору ў творах.

 33. Свет роднай прыроды ў паэтычных і празаічных казках для дзяцей Станіслава Шушкевіча.

 34. Жанрава-тэматычная разнастайнасць дзіцячай літаратуры 1966 – 1985 гадоў.

 35. Еўдакія Лось. Жанравая разнастайнасць паэзіі. Пазнавальная вартасць вершаў. Адухаўленне прыроды, яе паэтызацыя.

 36. Віталь Вольскі. Кніга прыродазнаўчых нарысаў і апавяданняў “Родны край”.

 37. Свет прыроды ў паэзіі Аляксея Пысіна (зб. “Вясёлка над лесам”, 1964; “Колькі сонцаў”, 1979).

 38. Алена Васілевіч. Маральна-этычная праблематыка апавяданняў.

 39. Ніна Галіноўская. Родная прырода ў розныя поры году, жывёльны свет у вершах.

 40. Ніл Гілевіч. Увага да пытанняў развіцця беларускай дзіцячай літаратуры, адраджэння роднай мовы, культуры. Фальклорныя матывы і жанры ў паэзіі для дзяцей.

 41. Ніл Гілевіч. Новы падыход да асэнсавання тэмы беражлівых адносін да прыроды і яе прадстаўнікоў у вершах паэта.

 42. Алег Лойка. Фальклорныя традыцыі ў паэзіі для дзяцей. Казачнае і рэальнае, гумар у кнізе "Дзед Аяяй і бабка Оёёй".

 43. Алег Лойка. Паэтызацыя роднай прыроды і далучэнне да свету прыгажосці дзяцей-дашкольнікаў.

 44. Рыгор Барадулін. Вобразы дзяцей у вершах. Творы пра жывёл і птушак.

 45. Рыгор Барадулін. Агульны агляд дзейнасці ў галіне беларускай дзіцячай літаратуры.

 46. Рыгор Барадулін. Традыцыі фальклору і наватарскія пошукі паэта ў жанры казкі. “Бабуліна казка”, “Мех шэрых, мех белых”, “Не паслухаў зайчык маму”.

 47. Эдзі Агняцвет. Тэматычная і жанравая шматстайнасць творчасці пісьменніцы.

 48. Эдзі Агняцвет. Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў паэмах. Гуманістычны пафас твораў.

 49. Васіль Зуёнак. Дзейнасць у галіне беларускай дзіцячай літаратуры. Тэматычнае багацце, традыцыі фальклору ў кнізе "Хата, поўная гасцей". Жанр загадкі.

 50. Творчая спадчына для дзяцей Івана Муравейкі. Дзеці дашкольнага ўзросту  асноўныя героі твораў.

 51. Авяр’ян Дзеружынскі. Гумар, элементы гульні, лірычная пранікнёнасць у вершах для дашкольнікаў. Дзеці і прырода ў паэзіі аўтара.

 52. Янка Маўр – класік беларускай дзіцячай літаратуры, пісьменнік-наватар, заснавальнік новых жанраў.

 53. Псіхалагічныя апавяданні Янкі Маўра: “Шчасце”, ”Бярозавы конь”, “Падарожжа вакол дома”. Вобразы дзяцей. Матывы дабрыні, даверу, узаемаразумення паміж людзьмі.

 54. Гуманістычны пафас твораў Янкі Маўра пра абпаленае вайной маленства. Апавяданні “Дом пры дарозе”, “Завошта?, “Максімка”.

 55. Ларыса Геніюш. Трагічнасць лёсу. Агляд паэтычных зборнікаў: “Казкі для Міхаські”, “Добрай раніцы, Алесь”.

 56. Сучасная драматургія для дзяцей, яе тэматычная разнастайнасць.

 57. Мастацкае чытанне і аналіз беларускай народнай казкі “Вол і асёл”.

 58. Мастацкае чытанне і аналіз верша А. Гурыновіча “Каток”.

 59. Чытанне верша Цёткі “Мой сад”.

 60. Мастацкае чытанне і аналіз верша М. Багдановіча “Па-над белым пухам вішняў...”

 61. Чытанне верша Я.Купалы “Хлопчык і лётчык”.

 62. Мастацкае чытанне і аналіз верша Я.Купалы “Мароз”.

 63. Мастацкае чытанне і аналіз верша Я.Коласа “Дзед-госць”.

 64. Мастацкае чытанне і аналіз абразка Я.Коласа “Дуб і чароціна”

 65. Мастацкае чытанне і аналіз верша Я.Коласа “На рэчцы зімою”.

 66. Мастацкае чытанне і аналіз верша М.Танка “Ірынка”.

 67. Мастацкае чытанне і аналіз верша М.Танка “Хлеб”.

 68. Мастацкае чытанне і аналіз верша С.Шушкевіча “Казка-быль пра рэпку”

 69. Мастацкае чытанне і аналіз верша С.Шушкевіча “Колькі кіпцікаў у кошкі”.

 70. Мастацкае чытанне і аналіз верша А.Пысіна “Ці маленькі самалёт”.

 71. Мастацкае чытанне і аналіз верша Е. Лось “Чулі – звер завёўся ў доме”.

 72. Мастацкае чытанне і аналіз верша Н.Галіноўскай “Я сам”.

 73. Мастацкае чытанне і аналіз верша Н. Галіноўскай “Не паслухаўся”.

 74. Чытанне на памяць верша Н.Гілевіча “Я – беларус”.

 75. Мастацкае чытанне і аналіз верша А.Лойкі “Спрытны ўнучак, як каўбой...”

 76. Чытанне верша Э.Агняцвет “Зямля з блакітнымі вачамі”.

 77. Мастацкае чытанне і аналіз верша Э.Агняцвет “Першае слова”.

 78. Мастацкае чытанне і аналіз верша І.Муравейкі “Пра мышку і кніжку”.

 79. Мастацкае чытанне і аналіз верша А.Дзеружынскага “Васілёк”.


Складальнік: М.С. Малатоўнік

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамена па дысцыпліне \"Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Пытанні да экзамена па дысцыпліне \"Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Пытанні да экзамена па дысцыпліне \"Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія iconПытанні да экзамена па дысцыпліне "Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура" для студэнтаў 4 курса факультэта завочнай адукацыі спецыяльнасці
...

Пытанні да экзамена па дысцыпліне \"Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія iconТ. М. Пучынская Змест семінарскіх заняткаў ў зімовую сесію
Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура” для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрыманяя адукацыі

Пытанні да экзамена па дысцыпліне \"Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці

Пытанні да экзамена па дысцыпліне \"Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-41/11)
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, ІХ сэнсавая І сінтаксічная роля ў сказе

Пытанні да экзамена па дысцыпліне \"Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія iconПытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова” для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы...

Пытанні да экзамена па дысцыпліне \"Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне " Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя (па-41/11) Практычныя заняткі
Беларуская мова: у 2 ч. Ч. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка: Падручнік / Пад агульнай рэд. Л. М. Грыгор’евай. – Мінск: Вышэйшая школа,...

Пытанні да экзамена па дысцыпліне \"Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/10)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Пытанні да экзамена па дысцыпліне \"Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 4 курса...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка