Выніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні
НазваВыніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні
Дата канвертавання28.10.2012
Памер101.78 Kb.
ТыпДокументы
ВЫНІКОВЫ ТЭСТ. Варыянт 1

 1. Адзначце непадзельныя словазлучэнні.

а) Млечны Шлях; в) бабіна лета;

б) сонца ўзыходзщь; г) глянуў увысь.

 1. Устанавіце адпаведнасць паміжтэрмінамi яго азначэннем.а) члены сказа, якія адказваюць на адно i тое ж пытанне, адносяцца да аднаго i таго ж слова i вымаўляюцца з інтанацыяй пералічэння

1. развіты сказ

б) даданы член сказа, які абазначае прадмет iадказвае на пытанніўскосных склонаў

2.зваротак

в) двухсастаўны сказ, у склад якога, апрача дзейніка iвыказніка, уваходзяць даданыя члены сказа

3. адасобленыя члены сказа

г) слова ці спалучэнне слоў, якія абазначаюць таго, да якога звяртаюцца з мовай

4. дапаўненне
5. аднародныя члены сказа 1. Вызначце, якія члены сказа неабходна адасобіць, i ўстанавіце адпаведнасць паміж слупкамі табліцы.а) Нягледзячы на скон дня на дварэ увачавщю святлела. (М. Стральцоу.)

1. недапасаванае азначэнне

б) У чыстым палатняным касцюме, у просценькай кашулі з расшпіленым кауняром, загарэлы ён выглядае значна маладзейшым за свае гады. (I. Шамяюн.)

2. прыдатак

в) Пачынау ющ дождж дробны i нясме- лы. (I. Шамяюн.)

3. удакладняльныя члены сказа

г) Я сщплы педагог пераступаю боязна парог. (А. Бачыла.)

4. дапасаванае азначэнне
5. акалічнасць

 1. Адзначце сказы, у якіх знаю прыпынку пастаулены правшьна.

а) Пахне хвояй i смалой, мохам i грыбамь (Н. Плевіч.)

б) А двое усё яшчэ сядзелі на сасновых калодах, не здымаючы кажухоуi працягвалі да печыpyKi. (У. Шахнавец.)

в) Цяпер, у спакойны лшеньсю дзень, возера нечым нагадвала сшяе казачнае мора... (У. Карпау.)

г) Так, клімат у вас, можна сказаць — суровы, бязлітасны клімат. (М. Лынькоу.)

 1. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы з'яуляюцца адна- роднымі членаміi раздзяляюцца косками

а) Ад гэтага рэагавання... шкомуui горача т холадна. (П.MicbKO.)

б) Зачынаецца майсш пагодны ранак. (В. Быкау.)

в) Хмары былі чорныя цяжкгя. (Я. Курто.)

г) Буду пець сваю я песню узгмку улетку напрадвесш. (А. Гурло.)

 1. Адзначце сказы, у якіх дапушчана пунктуацыйная памылка.

а) Не доктар а дрэвы лечыць. (Загадка.)

б) Трава i дрэва, рыба i звер усё ёсць. (I. Шамякш.)

в) Лшуу густы i цёплы дождж. (Т. Хадкевіч.)

г) Усе ведалі яго як лепшага рабочага.

 1. Прачытайце тэкст, устауце прапушчаныя літары, раскрыйце дужкі, пастауце неабходныя знакі прыпынку. Вызначце яго стыль i тып маулення.

Красавік у Бярэзш...сшм бі...сферным запаве...шку час пры- лёту птушак. Пакуль сне... яшчэ л...жыць у лесе i на балоце, птушкі(падарожшцы) а...пачываюць у поймах рэк. Тут у цар­стве вады i сон...ца можна убачыць i чорных буслоу.

Чорны бусел руплівы буда...шк. Яго гняздо унушальная па- будова (паутара)м...тровага ды...метра з сучкоу галшак сцёблау раслш зямль Птушш прывязан...ы да аднойчы выбран...ага месцаi па ма...чымасщ выводзяць птушанят у аднымi тым жа гн...здзе некалью гадоу запар. Кожны год яны рамантуюць i дабудоуваюць гняздо ператвараючы яго у падабенства слое- нага торта м...тровайтаушчыш. Усё ...будаванне можа дасягаць Bariі00 кг. («Родная прырода».)


ВЫНІКОВЫ ТЭСТ. Варыянт 2

 1. Адзначце непадзельныя словазлучэнні.

а)круглы месяц; в) Змітрок Бядуля;

б)пяцёра дзетак; г) слёзы льюцца.

 1. Устанавіце адпаведнасць паміж тэрмінам i яго азначэннем.

  а) сказы, выражаныя адным словам, якія даюць станоўчы ці адмоўны адказ на чыё-небудзь выказванне, перадаюць розныя пачуцці або пабуджэнні

  1. адасобленыя члены сказа

  б) азначэнне, выражанае назоўнікам iдапасаванае да паяснёнага слова звычайна ў склоне

  2. прыдатак

  в) словы ці словазлучэнні, якія ўказваюць на падабенства адных прадметаў да другіх iўводзяцца ў сказ пры дапамозе злучнікаў як, што, быццам

  3. словы-сказы

  г) словы, словазлучэнніi сказы, пры да­памозе якіх выражаюцца адносіны да таго, пра што паведамляецца

  4. параўнальны зварот
  5. пабочнае слова

 2. Вызначце від сувязі слоў у словазлучэнніiўстанавіце адпавед­насць паміж слупкамі табліцы.

  а) дапасаванне

  1. куст ракіты

  б) прымыканне

  2. гулкае рэха

  в) кіраванне

  3. выць не сціхаючы
  4. шэсцьдзясят пяць

 3. Адзначце сказы з састаўным дзеяслоўным выказнікам.

а) Я жадаў бы чытаць свае вершы Дзвіне i Бярозе. (П. Панчанка.)

б) Усе хлопцы мусілі пагадзіцца з Косцевай думкай. (I. Ша­мякін.)

в) Раніца выдалася сонечная, яркая. (М. Лынькоў.)

г) Янка надумаўся пайсціў сваю школу. (Я. Колас.)

 1. Вызначце, якім членам сказа з'яўляюцца выдзеленыя словы, i ўстанавіце адпаведнасць паміж слупкамі табліцы.

  а) Жаданне вучыцца заўсёды трэба вітаць. (Я. Колас.)

  1 прыдатак

  б) Апоўдні маці пайшла падаіць карову. (Я. Брыль.)

  2. дзейнік

  в) Жыццё пражыць — не песеньку спець. (Прыказка.)

  3. дапаўненне

  г) Ён nanpaciў госця пасадзіць на памяць дрэўца.

  (А. Кулакоўскі)

  4. акалічнасць
  5. недапасаванае азначэнне

 2. Адзначце словазлучэнні з памылкай у кіраванні.

а)дзівіцца надвор'ю; в) спазніцца праз цябе;

б) жаніцца на дзяўчыне; г) займацца па нядзелях.

 1. Адзначце сказы, у якіх правільна ўжыта форма выказніка.

а) Пад купчастымі хвойкамі расло вельмі многа добрых грыбоў. (Я. Колас.)

б) Да Новага года аставаліся два дні. (I. Шамякін.)

в) У нашым класе некалькі хлопцаўпісала вершы. (А. Русецкі.)

г) Калі-нікалі на зямлю спадала некалькі кропелек дожджыку. (Я. Колас.) 1. Выпішыце з тэксту граматычныя асновы аднасастаўных сказаў, вызначце від сказа.

Лепш пакуль схавацца ў пограбе.

Як гэта ён не падумаў адразу! Так сцішна, цёпла было тут, у цемені. Колькініўзірайся, колькінінапружвай зрок, усё адно нічога не ўбачыш. Але ён ведае i так, дзе тут высыпае кожнай раніцы маці на жалязку вуголле. (Паводле М. Стральцова.)

 1. Адзначце сказ,які адпавядае характарыстыцы: просты, двухсастаўны, ускладнены.

а) Група хлапчукоў смела кружылася вакол шырокай калонкі. (I. Шамякін.)

б)Зоркі разбаўлялі начную цемру ледзь прыметнай шэра-дымчастай празрыстасцю. (М. Зарэцкі)

в) Маланка залівала жоўтым святлом зямныя iнябесныя абшары. (JI. Дайнека.)

г) Чыгунка з Гарбылёў да прыдняпроўскага гарадка як бы служыць натуральнай граніцай. (I.Навуменка.)

 1. Адзначце сказы, уякіхпрацяжнік пастаўлены правільна.

а) Залатая пара — маладосць. (К. Буйло.)

б)Кветкі — сонцавы дзеці. (У. Дубоўка.)

в) Ён — слаўны хлопец. (Я. Колас.)

г) Гусь уранні выйшла з хаты, важна тупае лужком. А за ёю — гусяняты, дзе падскокам, дзе трушком. (В. Вольскі.)

 1. Вызначце,якіячлены сказа неабходна адасобіць, i ўстанавіцеадпаведнасць паміж слупкамі табліцы.

  а) 3 густой імглы празрыста падрумяненай усходам сонца на мяне паглядала казуля. (Я. Брыль.)

  1. дапаўненне

  б) Ад зямлі награваецца паветра асабліва яго ніжнія слаі. (У. Мезенцаў.)

  2. прыдатак

  в) Леснічыха прыгадала бацьку Максіма Антона Лескаўца... (I. Шамякін.)

  3. недапасаванае азначэнне

  г) Памыўшыся iпаснедаўшы Косця з партфельчыкам у руках выбег на вуліцу. (М. Гамолка.)

  4. дапасаванае азначэнне
  5. акалічнасць

 2. Адзначце сказы, у якіх знакі прыпынку пастаўлены правільна.

а) То тут, то там віднеліся паселішчы. (П. Галавач.)

б) Грабцы — дзяўчаты, маладзіцы — штораз варушацца жывей, бо чуюць голас навальніцы. (Я.Колас.)

в) Кут мой родны, кут прыгожы да цябе я зноў прыйшоў. (П. Броўка.)

г) Праз балотца бегла чыстая, як падмеценая сцежка. (В. Адамчык.)

 1. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы з'яуляюцца аднароднымі членаміi раздзяляюцца коскамі.

а) Ганька слухала гэта матчына апавяданне не магла вушам даць веры. (А. Васілевіч.)

б)Кашы маслам не сапсуеш. (Прыказка.)

в) За намі быў блакітны туманны Дняпро. (У. Караткевіч.)

г) Павее ад нашых палёу залатых не казкай а шчасцем сапраўдным, вялізным. (П. Панчанка.)

 1. Адзначце сказы, у якіх дапушчана пунктуацыйная памылка.

а) Стэп iнеба, усё ў змроку. (М. Танк.)

б) Як франтавік ён дайшоу да Эльбы. (П. Кавалёу.)

в) Засцігнутыя знянацку, нямецкія роты ў начным незнаёмым лесе не маглі аказаць сур'ёзнага супраціўлення. (У Шахавец.)

г) Ён, ведаеш ва ўніверсітэце вучыцца. (А. Адамовіч.)

 1. Прачытайце тэкст, устаўце прапушчаныялітары,раскрыйце дужкі, пастаўце неабходныя знакі прыпынку. Вызначце яго стыль i тып маўлення.

Патранат з боку магутнага Полацка быу надзвычай выгадны для мясцовых пл...мёнаўi знаці. (Па)першае у любым выпа..- ку яны мусілі па...парадкавацца камус...ці з больш магутных кня...тваў, якія пачалі набіраць сілу пас...ля ра...паду «iмnepыiРурыкавічаў». (Па)другое паміж навакольнымі з...мляміi Полацкам ужо існавалі даволі трывалыя эканамічныя i гандлёвыяcyв...зi. (Па)трэцяе крывічы(палачане) як ніхто іншы былі блі...кія па этнічным паходжан.і па балта(славянскай) кр...ві да cвaix суседзяў. Таму зразумела, што дрыгаві...кія i часткова бал...кія землі выбраліў якасці свайго апекуна Полацк горад, які можна было параўнаць xi6aтолькі з Кіевам Ноўгарадам ці Смаленскам. (С. Тарасаў.)

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Выніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні iconВыніковы тэст за 10 клас
А12. Адзначце выпадкі, у якіх дапушчаны памылкі ў дапасаванні да роду назоўнікаў

Выніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні iconАдзначце выразы, якія з’яўляюцца словазлучэннем
Адзначце словазлучэнні, у якіх словы звязаны падпарадкавальнай сувяззю прымыканне

Выніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні iconТэст №1 Адзначце словы, у якіх літара І
Адзначце выпадкі, калі пры ўтварэнні пэўнай формы назоўніка адбываецца чаргаванне зычных гукаў

Выніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні iconТэст па тэме "Прыслоўе"(варыянт 1)

Выніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні iconТэст да раздела "Дзеяслоў як часціна мовы" (6 клас) Варыянт 1

Выніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні iconТэст па тэме "Прыназоўнік"
Б службовая часціна мовы, якая выражае залежнасць назоўніка, лічэбніка, займенніка ва ўскосным склоне ад іншых слоў у словазлучэнні...

Выніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні iconВарыянт 4
АЗ. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ў (нескладовае)

Выніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні iconВарыянт 2
АЗ. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ў (нескладовае)

Выніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні iconВарыянт 5
АЗ. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару у (нескладовае)

Выніковы тэст. Варыянт 1 Адзначце непадзельныя словазлучэнні iconВарыянт 3
АЗ. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ў (нескладовае)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка