Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений.
НазваПрограма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений.
Дата канвертавання23.01.2013
Памер114.28 Kb.
ТыпПрограма

Новини Законодавства

№ 90, 7 – 14 лютого, 2005 рік


ЗМІСТ

I. Акти органів центральної влади

  1. Постанова Кабінету Міністрів України №115 від 4 лютого 2005 року „Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям”

2

  1. Постанова Національного банку України №689 від 29 грудня 2004 року „Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України”

3

  1. Постанова Національного банку України №10 від 17 січня 2005 року „Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”

4

  1. Наказ Державної податкової адміністрації України №733 від 31 грудня 2004 року „Про внесення змін та доповнень до наказу ДПА України від 24.03.2004 №160”

5

  1. Наказ Державної податкової адміністрації України №39 від 25 січня 2005 року „Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору”

6І. Акти органів центральної влади


Прийнято програму новосформованого Уряду України „Назустріч людям”


4 лютого 2005 року Постановою Кабінету Міністрів України №115 затверджено „Програму діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям”(надалі – Програма), яка була направлена до Верховної Рада України для розгляду. Цього ж дня Програму схвалено на пленарному засіданні Верховною Радою України, що означає набуття нею чинності з цієї дати.

Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений. Зокрема, в розділі „Віра” викладена концепція діяльності держави у сфері духовності та моральних підвалин існування суспільства. Розділ „Справедливість” стосується основ діяльності держави на шляху зміцнення законності та правопорядку, а також принципів проведення судової системи, кінцевою метою якої визначено забезпечення права кожного на судовий захист його інтересів.

Розділ „Гармонія” присвячений засадам узгодження інтересів громадян і суспільства. В ньому визначено місце та роль держави у розподілі матеріальних благ, що виробляються у процесі економічної діяльності між громадянами. У цій сфері Програмою передбачено:

- підвищення ролі бюджету як головного інструмента державної економічної політики;

- впровадження міжнародних стандартів прозорості та звітності бюджетного процесу та звітності про результати виконання бюджету тощо.

Одним з основних завдань діяльності Уряди за Програмою є подолання бідності. Вирішувати цю проблему планується шляхом створення економіко-правових умов для збільшення доходів, підвищення економічної активності населення та зменшення його розшарування за рівнем доходів. Як визначено Програмою, засобами досягнення цієї мети є зменшення навантаження на фонд оплати праці через перерозподіл між роботодавцями та працівниками платежів і зборів, а також розширення бази оподаткування; усунення диспропорцій у міжгалузевих та міжпосадових співвідношеннях оплати працівників бюджетної сфери та інше.

У сфері регуляторної політики Уряд спрямує свої зусилля на:

- радикальне спрощення процедури започаткування підприємницької діяльності;

- заміну дозвільної системи за окремими видами діяльності на нормативне встановлення додаткових, особливих вимог до певної діяльності з наступним контролем їх дотримання;

- обмеження кількості та чітке визначення функцій контролюючих органів, зміну принципів оскарження їх рішень тощо.

Уряд вважає своїм першочерговим завданням забезпечити ефективне використання державного майна та збільшення надходжень від діяльності державних підприємств. Передбачається оптимізувати обсяг надходжень від управління об’єктами державної власності, забезпечити продаж об'єктів приватизації за ринковою ціною з одночасним створенням умов для стимулювання процесу надходження інвестицій, прискорення технологічного і управлінського оновлення підприємств. Для цього Кабінет Міністрів України планує переглянути критерії віднесення підприємств до таких, що не підлягають приватизації, а також з’ясувати причини збитковості господарських товариств, частка держави в яких перевищує 50 відсотків.

Основним завданням промислово-інвестиційної політики в умовах утвердження ринкових засад економіки Уряд вважає формування конкурентного на внутрішньому та зовнішньому ринку виробничого потенціалу. Від цього очікується підвищення науково-технічного рівня та збалансованості економіки та збільшення експортної складової валового внутрішнього продукту. Сучасна промислова політика передбачає мінімізацію адміністративного втручання у господарську діяльність.

Пріоритетом своєї діяльності у сфері фінансових ринків Уряд вважає забезпечення захисту прав власності його учасників. В своїй діяльності Кабінет Міністрів України буде виходити з визнання безумовної цінності права власності у фінансових відносинах. Передбачається перегляд структури державних органів, предметом діяльності яких є регулювання фінансових секторів економіки.

Заключна частина Програми присвячена зовнішній політиці держави. Уряд розглядає свою міжнародну діяльність як важливий інструмент підтримки внутрішніх політичних та економічних реформ. Основною метою цієї діяльності є захист національних інтересів та прав співвітчизників за кордоном. Стратегічним партнером України у міжнародному співробітництві Уряд бачить Європейський Союз.


Нацбанк затвердив порядок функціонування електронної пошти

в банківській системі29 грудня 2004 року Правління Національного банку України видало Постанову №689 „Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України”. Постанова набула чинності 4 лютого 2005 року.

Положення про систему електронної пошти Національного банку (на далі – Положення) встановлює порядок функціонування електронної пошти в абонентів системи електронної пошти Національного банку України. Вимоги Положення поширюються на відносини, що виникають у абонентів та користувачів системи електронної пошти (ЕП) щодо її використання.

Дані про електронні адреси абонентів та користувачів системи ЕП заносяться в довідник вузлів системи ЕП та довідник користувачів системи ЕП. Довідник вузлів системи ЕП є систематизованим переліком усіх абонентів системи ЕП із зазначенням їх реквізитів. Робота абонентів здійснюється лише за маршрутами, визначеними довідником вузлів системи ЕП на кожному з її вузлів. Зміни в довіднику вузлів системи ЕП здійснюються лише шляхом автоматизованого ведення його коректур (змін). Довідник користувачів системи ЕП створюється під час установлення відповідних програмних засобів на вузлі системи ЕП і містить перелік усіх користувачів системи ЕП на кожному з вузлів систем ЕП із зазначенням їх реквізитів. Довідник є складовою частиною системи ЕП і використовується під час роботи всіх її програмно-технічних комплексів. Цей довідник коригується адміністратором вузла системи ЕП.

Права на поштову скриньку для формування, пересилання, приймання поштового конверта та його розкриття може мати в конкретний період часу лише одна відповідальна особа. Адміністратор вузла системи ЕП має доступ до всіх поштових скриньок. Права доступу відповідальної особи до електронних поштових скриньок визначаються згідно з доповідною запискою керівника відповідного підрозділу на адресу керівника підрозділу, який забезпечує роботу місцевого вузла системи ЕП.

Електронні повідомлення в системі ЕП відправляються адресатам, які повинні бути абонентами системи ЕП. Користувачі системи ЕП можуть відправляти електронні повідомлення одному або декільком адресатам одночасно (групове розсилання).

Система ЕП використовує технологію, за якою електронні повідомлення запам'ятовуються на одному вузлі системи ЕП, а потім передаються іншому вузлу системи ЕП, доки електронне повідомлення не буде доставлене адресату. Така технологія забезпечує гарантію доставки електронного повідомлення адресату від відправника з можливістю надсилання останньому зворотного підтвердження про те, що електронне повідомлення доставлено адресату.

Право розсилати електронні повідомлення всім без винятку абонентам та користувачам системи ЕП надається лише головному адміністратору центрального вузла системи ЕП.

Положення визначає також структуру та умови підключення до системи ЕП, функції її служб та адміністраторів вузлів, гарантії абонентам і порядок вирішення спорів.

Постанова прийнята з метою створення інформаційного середовища для автоматизації банківської діяльності та ефективнішого використання засобів обміну електронною інформацією.


Національний банк України змінює порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків


17 січня 2005 року Національний банк України прийняв Постанову №10 (далі - Постанова), якою затверджуються Зміни (далі - Зміни) до „Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” (далі – Положення). Постанова набула чинності 12 лютого 2005 року (крім окремих її положень, які набирають чинності із 1 березня 2005 року).

Змінами було уточнено, відповідно до яких саме нормативно-правих актів повинен здійснюватися бухгалтерський облік, формування та використання резервів. Також, було переглянуто перелік видів заборгованості за кредитними операціями (перелік балансових рахунків, за якими обліковується така заборгованість), що становлять кредитний портфель банку.

Крім цього, уточнюється Змінами і встановлене Положенням визначення поняття кредитні операції (кредит). Зокрема, Змінами чітко встановлюється, що будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу) є кредитною операцією (кредитом).

Встановлено Змінами і обмеження щодо встановлення банком можливого класу для позичальника/ контрагента, проти якого було порушено справу про банкрутство або (для банків) відкликано банківську ліцензію. Зокрема, таких контрагентів/ позичальників банк не матиме право віднести до класу фінансового стану, вище ніж клас "Г", який, в свою чергу, свідчить про те що:

- фінансова діяльність контрагента/ позичальника є незадовільною;

- є високий ризик настання значних збитків;

- ймовірність повного погашення кредитної заборгованості та відсотків/комісій за нею є низькою.

Встановлюються Змінами і нові вимоги до визнання зобов’язання за наданими гарантіями, поруками та авалями за станом обслуговування боргу "добрий".

Уточнюється Змінами також порядок віднесення до відповідних категорій тих кредитних операцій, що здійснені на пільгових умовах.

Крім цього, Змінами встановлюється новий строк після закінчення якого нараховані банком доходи за активними операціями вважатимуться сумнівними щодо отримання. Зокрема, нараховані доходи вважатимуться сумнівними якщо платіж за основним боргом буде прострочено понад 180, а не 90 днів, як це є на сьогодні.

Змінами встановлюється новий перелік балансових рахунків, за якими мають обліковуватися резерви під прострочені понад 31 день та сумнівні щодо отримання нараховані доходи банку.

Постанову було видано у зв’язку із набранням чинності Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, який, в свою чергу, було затверджено постановою Національного банку України від 17 червня 2004 року №280.


ДПА України змінила порядок відвантаження спирту зі складів підприємств31 грудня 2004 року Державна податкова адміністрація України видала Наказ №733 „Про внесення змін та доповнень до наказу ДПА України від 24.03.2004 №160” (далі - Наказ). Наказ набув чинності 4 лютого 2005 року.

Наказ містить зміни до Положення про контрольні пости державних податкових інспекцій на підприємствах, що виробляють спирт, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24 березня 2004 року №160.

Згідно Наказу, зазначені контрольні пости діють на території акцизних складів підприємств за місцем їх розташування. Відвантаження спирту з акцизного складу підприємства - виробника спирту здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником контрольного поста.

Дозвіл на відвантаження спирту з акцизного складу оформляється на підставі документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує сплату акцизного збору до бюджету в грошовій формі або про взяття на облік податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), в якому зазначається сума акцизного збору, що підлягає сплаті.

Дозволи на відвантаження спирту з акцизного складу підприємства-виробника реєструються у контрольному журналі реєстрації дозволів на відвантаження спирту з акцизного складу.

Наказ Видано у зв’язку з набранням чинності Закону України від 18 листопада 2004 року № 2189-IV „Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів” з метою посилення контролю за обігом спирту.


ДПА України змінила порядок нарахування акцизного збору


25 січня 2005 року Державна податкова адміністрація України видала Наказ №39 „Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору” (далі – Наказ). Наказ набув чинності 13 лютого 2005 року.

Наказ визначає особливості нарахування акцизного збору з тютюнових виробів у 2005 році. Згідно Наказу, суми акцизного збору, обчислені за ставками у відсотках до обороту з продажу та за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), передбачається не додавати, а записувати у Розрахунку окремо. При визначенні акцизного збору з тютюнових виробів застосовується ставка акцизного збору у розмірі 7 відсотків. Крім того, сума акцизного збору, обчислена за ставками у відсотках, не може бути меншою 40 відсотків установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах, помноженої на обсяги реалізованого товару (продукції), і до нарахування приймається та сума, яка має більше значення.

Відповідні зміни відображені у Порядку складання платниками розрахунку акцизного збору.

Наказом також визначено особливий порядок сплати акцизного збору для підприємств, які здійснюють виробництво вин виноградних натуральних з вмістом цукру не більш як 3 г/дм3 (сухих), вин виноградних натуральних з вмістом цукру більш як 3 г/дм3 (напівсухих, напівсолодких), вин марочних та зброджених плодових і ягідних напоїв (сидр, черрі та інші) без додання спирту. Відтепер, вони сплачують акцизний збір на третій робочий день після здійснення обороту з реалізації такої виноробної продукції, а не при придбанні марок акцизного збору.

Зазначені зміни обумовлені Законом України „Про Державний бюджет України на 2005 рік”, відповідно до якого на 2005 рік було зупинено дію статті 1 Закону України „Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби” в частині встановлення ставки у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) у розмірі 5 відсотків.
2003-2005. Інститут проблем законодавства імені Ярослава Мудрого. Всі права на інформацію, що надається, захищені згідно законодавства України. При використанні цих матеріалів посилання на Інститут проблем законодавства імені Ярослава Мудрого є обов’язковим.


tel/fax (380-44) 254-00-00 http://www.welcometo.kiev.ua

e-mail: ili@ili.kiev.ua http://www.legality.kiev.ua

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений. iconКнига складається з двох частин: «З історії села І його людей»
Немовичі, в якому народився 17 жовтня 1955 року І пішов з нього у широкий світ життя у 1973 році. Виникло питання – чому б не написати...

Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений. iconКнига складається з двох частин: «З історії села І його людей»
Немовичі, в якому народився 17 жовтня 1955 року І пішов з нього у широкий світ життя у 1973 році. Виникло питання – чому б не написати...

Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений. iconНа цій сторінці ми зібрали фото речей які мають безпосереднє відношення до історії села, були знайдені на подвір'ях, городах,або які слугують й донині. Вони
Вони мають не аби яку історичну цінність. Ці старі пам'ятки мають свою історію, своє життя. Виникає маса питань: кому вони слугували,...

Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений. iconПрограма «Кунілінгус» орієнтована на прекрасну половину наших клієнтів. Широкої популярності вона набула серед жінок, які комплексують щодо своєї зовнішності, тому мають проблеми у спілкуванні з чоловіками. Але співробітники програми «Кунілінгус»
Саме з цією метою було створено інноваційний Центр. Він дбає про тіло, але підтримує моральний стан клієнтів

Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений. iconЗагальний курс «Історія світової літератури» охоплює світовий літературний процес від Античності до кінця ХХ століття І складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби Відродження І Х
Античності до кінця ХХ століття І складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби...

Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений. iconТворчі диктанти із завданням на розширення, доповнення тексту
Він призначений для вивчення І повторення основних правил української орфографії І пунктуації на матеріалі художніх текстів, які...

Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений. iconМіжпредметні зв’язки у позакласному заході
Гра не є пустою забавою, це зміст життя дитини, її творча діяльність потрібна для її розвитку. У грі дитина живе, І сліди цього життя...

Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений. iconУ якому рядку всі слова наголошені правильно?
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?

Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений. iconПрограма авторських воркшопів
«Клубу щасливих людей». Суть методу прийти І віддати 5 хв свого позитиву І отримати натомість по 5 хв від кожного іншого учасника...

Програма складається з шести частин, які мають назву: віра, справедливість, гармонія, життя, безпека, світ. Зміст кожного з цих розділів систематизований за підрозділами відповідно до напрямку державної політики, якому він призначений. iconПрограма «Перший крок до успіху 2011» розпочинається! Молодь відіграє особливу роль в житті країни. Саме тому програма «Перший крок до успіху»
Молодь відіграє особливу роль в житті країни. Саме тому програма «Перший крок до успіху» покликана надати поштовх, сприяти розвитку...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка