Кодекс на общинския съветник
НазваКодекс на общинския съветник
Дата канвертавання27.01.2013
Памер68.33 Kb.
ТыпКодекс
ПРОЕКТ


ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАНАГЮРИЩЕ


І. Общи положения

Настоящият кодекс има за цел да установи принципи, правила и стандарти на поведение, които следва да бъдат спазвани от общинските съветници от Общински съвет – Панагюрище. Основната цел на Етичния кодекс е издигане на общественото доверие и авторитет на общинския съветник и общинския съвет като колективен орган на местното самоуправление.

Обхват на действие

Етичният кодекс се прилага от общинските съветници при или по повод осъществяване на функциите им на представители и защитници на интересите на гражданите на Община Панагюрище.


ІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Политическа безпристрастност

1. Общинският съветник е длъжен при всяко свое действие да се ръководи от интересите на цялото население в общината, без оглед на политическите си убеждения.
• Той е представител не само на своите избиратели, а на цялото население в общината.


Законност

2. При осъществяване на своите функции общинският съветник действа в съответствие с Конституцията, международните актове, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, както и в съответствие със законите на страната, като защитава интересите на общината по съвест и вътрешно убеждение.


Публичност

3. Общинският съветник е длъжен да поддържа връзки с избирателите си и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.
3.1.Общинският съветник следва да насърчава открития обмен на идеи и информация, при спазване на действащото законодателство.
3.2. Общинският съветник е длъжен да не разкрива информация, която съставлява държавна, служебна или фирмена тайна..


Безпристрастност

4. Общинският съветник не може да има специално отношение или да отдава предимство на което и да било физическо или юридическо лице.


Обществен дълг и личен интерес

5. Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови лични интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права и съребрена линия до четвърта степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на заинтересовани лица, с които се намира в отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.
6. Общинският съветник не може да използва служебното си положение или общинско имущество за лична изгода.
7. Общинският съветник не може да използва служебното си положение или общинско имущество с цел да набави за другиго имотна или неимуществена облага или да причини другиму имотна или неимуществена вреда, т.е. да не обслужва лични и корпоративни интереси.

8. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или чужди незаконосъобразни или неправомерни действия.
9. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на обществените интереси.
10. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на длъжностно лице.

Подарък – всяко имуществено или неимуществено право, оценимо в пари, предоставено на общинския съветник с цел да окаже влияние върху него при изпълнение на обществените му задължения или като отплата за негово действие или бездействие.


Декларация за имотното състояние

11. Общинските съветници са длъжни в едномесечен срок от приемане на настоящия Кодекс да депозират декларация за имотното си състояние в Комисията по местно самоуправление, ред, законност и безопасност на движението към Общинския съвет.
11.1. Декларациите се подават по образец, изготвен от Комисията
11.2. Декларацията за имотното състояние на общинския съветник за предходната година се подава ежегодно в срок до 30 март на следващата календарна година.


Компетентност

12. Общинският съветник е длъжен да отстоява своята позиция, позовавайки се на действащото законодателство и факти, подкрепящи становището му. Посланието трябва да бъде сбито, ясно и допълнено с точни аргументи.


Поведение на съветниците в обществото

13. Общинските съветници трябва да имат такова поведение в обществото, което следва да се определя като неукоримо – т.е. да не предизвикват отрицателни представи и нагласи за тях като за недосегаеми от гледна точка на законността и общоприетите норми за поведение.

14. Общинските съветници следва да избягват недоразумения и стълкновения, а при възникнали по-особени случаи да спомагат за неутрализирането им и ако е невъзможно, да повикат компетентните органи.
Поведение на съветниците в зала

15. Ощинският съветник е длъжен да заеме мястото си си в залата до определения начален час на заседанието.
16. Общинският съветник няма право да прекъсва изказващия се оратор, да взема думата, без да е дадена от председателя, да отправя лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, да разгласява данни, отнасящи се до личния живот и увреждащи доброто име на гражданите, да има непристойно поведение и да нарушава реда в залата.


17. Общинският съветник няма право съзнателно и преднамерено да подтиква или принуждава когото и да било ог колегите си към нарушаване на настоящия Eтичен кодекс.


Конфликт на интереси

18. Общинският съветник не може :

18.1. да осъществява журналистическа дейност за своя или чужда сметка, свързана с отразяването на дейността на общинския съвет и общинската администрация.

18.2. да осъществява адвокатска дейност за своя или чужда сметка при въпроси, при които страна е община Панагюрище в т.ч. да представлява общината в съдилищата или в търгове и конкурси или в специализирани експертни съвети, организирани от общината или от общинските търговски дружества.

Правомощия на Комисията по местно самоуправление, ред, законност и безопасност на движението


19. За спазването на нормите от настоящия Етичен кодекс следи Комисията по местно самоуправление, ред, законност и безопасност на движението , която има следните правомощия:
19.1. Да проучва всички оплаквания и да извършва проверка на сигнали за нарушения на този кодекс.
19.2 Всички жалби за предполагаеми нарушения на разпоредбите на настоящия етичен кодекс трябва да бъдат в писмена форма и да бъдат подписани от жалбоподателя.
19.3. Ако Комисията стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни, веднага прекратява проверката, като изготвя мотивирано писмено заключение, което изпраща на жалбоподателя и на общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата.
19.4 Ако Комисията констатира нарушение, изпраща на всички общински съветници преписи от жалбата и общо становище относно това кои разпоредби са нарушени.
19.5. Не по-късно от 14 дни от получаването на жалбата Комисията следва да проведе проучване на твърденията, които се съдържат в нея.
19.6. Комисията следва да предостави възможност на общинския съветник да отговори на обвиненията и да се защити.
19.7. Ако Комисията прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните правомощия или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага становище пред Общинския съвет за решение за сезиране на компетентните органи.


Правомощия на общинския съвет

20. Ако Комисията установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс, предлага на общинския съвет да наложи на извършителя дисциплинарно наказание.
21. Ако общинският съвет стигне до заключение, че са налице ясни и убедителни доказателства за нарушение на настоящия Етичен кодекс, налага следните наказания:
• Забележка
• Порицание
• Лишаване от едно до три месечни взнаграждения

22.Решението за налагане на дисциплинарно наказание се взема на заседание на общинския съвет с мнозинство повече от половината от всички общински съветници при тайно гласуване.


ІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

23. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от общинските съветници като всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано и оценявано в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на ОбС, както и с всички нормативни актове, свързани с тяхното прилагане.
24. Общинските съветници се задължават да гарантират, че са прочели и разбрали всички клаузи на Етичния кодекс и неговите правила и да декларират писмено, че имат волята да следват клаузите на кодекса.
25. Общинските съветници следва да подкрепят и популяризират всички мерки, подпомагащи разпространението на настоящия кодекс, с цел повишаване разбирането на неговите принципи сред обществеността.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Кодекс на общинския съветник iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 201 2
Водний кодекс України; Лісовий кодекс України; Кодекс України про надра. – К. Форум, 2008. – № – 220 с

Кодекс на общинския съветник iconКодекс торгового мореплавания союза сср
Настоящий Кодекс не распространяется на военные суда, за исключением Приложений V, VI

Кодекс на общинския съветник iconКодекс республики узбекистан
Статья Задачи Кодекса Уголовный кодекс имеет своей задачей охрану от преступных посягательств личности, ее прав и свобод, интересов...

Кодекс на общинския съветник iconПрепис-извлечение
От Протокол 2 на заседание на Общинския съвет Раднево, проведено на 23. 11. 2007 г от 00 ч., на което са взети следните

Кодекс на общинския съветник iconКодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года №212-iii экологический кодекс Республики Казахстан

Кодекс на общинския съветник iconКодекс Мастера» и«Шандилья Упанишада»
Тексты «Кодекс Мастера» и «Шандилья Упанишада». Терпение. Пестование воли. Развитие концентрации. Понятие самьямы. Самьяма на различных...

Кодекс на общинския съветник icon«Кодекс царя Хаммурапи»
Вавилония древневосточное государство, расположенное в междуречье Тигра и Евфрата. «Кодекс законов царя Хаммурапи» (1792-1750 до...

Кодекс на общинския съветник iconКодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года n 99-iv
Настоящий Кодекс регулирует властные отношения по установлению, введению и порядку исчисления и уплаты налогов и других обязательных...

Кодекс на общинския съветник iconРешение №1
Общински съвет-Радомир избира временна комисия по избора на председател на Общинския съвет в състав

Кодекс на общинския съветник iconКодекс Республики Казахстан
Уголовное законодательство Республики Казахстан состоит исключительно из настоящего Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иные...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка