«Беларускае літаратуразнаўства»
Назва«Беларускае літаратуразнаўства»
старонка1/5
Дата канвертавання28.10.2012
Памер0.67 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5


Беларускае літаратуразнаўства


Паважаныя калегі!

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмер-кавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас : 220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

факс прыёмнай : (017) 2−66−37−06


Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркаван-ня аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.

Тэл. 293−25−83

jukovskaya@nlb.by


Узор

ЗАКАЗ

на выданні з фонду ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектаванння фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

па спісу «Беларускае літаратуразнаўства»

______________________________________________________.

(назва ўстановы)


Просім перадаць згодна нумароў пазіцый літаратуру ў колькасці _____ адз.


Адказная асоба : _____________________________________________________________________________


Нумары пазіцый :______________________________________________________________.

п/п

Аўтар, загаловак

Месца

выдання

Год

выданняАбабурка, М.В. Стылістычна абмежаваныя словы ў мове беларускай мастацкай літаратуры

Мінск

1981Адамович, А. Горизонты белорусской прозы : Лит.-критич. очерки

Москва

1974Адамович, А. Ничего важнее : Соврем. пробл. воен. прозы

Мінск

1987Адамович, А. О современной военной прозе

Москва

1981Адамовіч, А. Здалёк і зблізку : (беларуская проза на літаратурнай планеце) : [зборнік літаратурна-крытычных артыкулаў]

Мінск

1976Адамовіч, А. Літаратура,мы і час : Арт.і выступленні

Мінск

1979Адамовіч, А. Маштабнасць прозы : урокі творчасці Кузьмы Чорнага.

Мінск

1972Адамовіч. А. Выбери - жизнь : Лит.критика,публицистика.

Мінск

1986Адзінства і ўзаемаўзбагачэнне : Пытанні ўзаемасувязей сав.літ.

Мінск

1980Александровіч, С.Х. Беларуская літаратура 19-пачатку 20 ст. : Хрэстаматыя крыт.матэрыялаў

Мінск

1978Александровіч, С.Х. Вольнадумца з-пад Нясвіжа Аляксандр Незабытоўскі : З гіс. беларус.-пол.літ.і грамад.-паліт.сувязей у 40-я 19 ст.

Мінск

1975Александровіч, С.Х. Гісторыя і сучаснасць : Літ.-крыт.арт.

Мінск

1968Александровіч, С.Х. Кнігі і людзі : даследаванні, архіўныя знаходкі, успаміны, эсэ : [зборнік літаратурна-крытычных артыкулаў].

Змест : пра Я. Купалу, Я. Коласа, Ц. Гартнага.

Мінск

1976Александровіч, С.Х. Незабыўнымі сцежкамі : Нарысы аб беларус.пісьменніках. – 2-е выд., дап.

Мінск

1962Аляхновіч, В.В. Янка Брыль у школе : Дапам. для настаўніка.

Мінск

1979Андраюк, С. А. Вывяраючы жыццём : Крыт. арт.

Мінск

1976Андраюк, С. А. Жыць чалавекам : Літ.-крыт.арт.

Мінск

1983Андраюк, С. А. Чалавек на зямлі : Нарыс творчасці І.Пташнікава.

Мінск

1988Арабей, Л. Л. Стану песняй : Жыццё і творчасць Цёткі.

Мінск

1977Арочка, М.М. Беларуская савецкая паэма.

Мінск

1979Арочка, М.М. Валянцін Таўлай : крытыка-біяграфічны нарыс.

Мінск

1969Арочка, М.М. Галоўная служба паэзіі : літаратурная крытыка .

Мінск

1974Арочка, М.М. На парозе 90-х : Літ.агляд.

Мінск

1993Арочка, М.М. Пад выcокай зоркай М.Ю.Лермантава ў творчым лёсе Аркадзя Куляшова.

Мінск

1990Арочка, М.М. Саюз часу і майстэрства : Літ.крытыка.

Мінск

1981Архіўныя матэрыялы да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча / Літ. музей М.Багдановіча .

Мінск

1997Архіўныя матэрыялы да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча / Літ. музей М.Багдановіча ; [Рэд. А.Бялецкі].

Мінск

1996Ахрыменка, П.П. Летапіс братэрства : аб беларуска-ўкраінскіх фальклорных, літаратурных і тэатральных сувязях.

Мінск

1973Ахрыменка, П.П. Тарас Шаўчэнка і Беларусь.

Мінск

1969Барскі, А. З пабачанага і перажытага : абразкі, арт., дарож. нататкі.

Мінск

1992Барташэвіч, Г.А. Беларуская народная паэзія веснавога цыкла і славянская фальклорная традыцыя .

Мінск

1985Барысенка, В.В. Роля рускай класічнай літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры пачатку 20ст.

Мінск

1963Бас, Ісідар. Літаратуразнаўчыя эцюды : Пра бел. пісьменнікаў і культур. дзеячаў другой паловы 19-пачатку 20 ст.

Мінск

1977Бас, Ісідар. Літаратурныя пошукі, знаходкі, даследаванні.

Мінск

1969Бас, Ісідар. Падарожжа ў літаратурнае мінулае : літаратурна-крытычныя артыкулы .

Мінск

1971Бачыла, А. Дарогамі Максіма Багдановіча : Для сярэд.і стар.шк.узросту. – 2-е выд.,перапрац.і дап.

Мінск

1971Бачыла, А.М. Крыло неспакою : Пошук, роздум, палеміка, ўспаміны.

Мінск

1985Беларусая савецкая проза.

Мінск

1971Беларуская дакастрычніцкая проза : Зборнік.

Змест : Ф.Багушэвіч, К.Каганец, Цётка, Я.Колас, Ш.Ядвігін.

Мінск

1965Беларуская дзіцячая кніга : літаратурна-крытычныя артыкулы : для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту.

Мінск

1986Беларуская дзіцячая літаратура : Хрэстаматыя крыт.матэрыялаў:Вуч.дапаможнік для філал.фак. ВНУ.

Мінск

1981Беларуская драматургія : Зборнік. Вып. 2 : [П'есы сучасных аўтараў. Творы са спадчыны].

Мінск

1995Беларуская казка : пытанні вывучэння яе нацыянальнай самабытнасці параўнальна з іншымі ўсходнеславянскімі казкамі / Л. Р. Бараг.

Мінск

1969Беларускі савецкі нарыс : У 2-х т. / Рэд.калегія: У.Юрэвіч і інш. ; Прадм.У.Юрэвіча. т.1.

Мінск

1977Беларускія пісьменнікі : Біябібліягр. слоўн. : У 6 т. / Ін-т літ імя Я.Купалы АН Рэсп. Беларусь, Беларус. Энцыкл. ; Пад. рэд. А.В.Мальдзіса. т.2.

Мінск

1993Беларускія пісьменнікі : Біябібліягр. слоўн. : У 6 т. / Ін-т літ імя Я.Купалы АН Рэсп. Беларусь, Беларус. Энцыкл. ; Пад. рэд. А.В.Мальдзіса. т.5.

Мінск

1995Бельскі, А.І. Сучасная беларуская літаратура : Станаўленне і развіццё творчых індывідуальнасцяў (80-90-я гг.) : Вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў.

Мінск

1997Берёзкин, Г.С. Мир Купалы : Мысли и наблюдения / Авториз.пер.с белорус.З.Крахмальниковой.

Москва

1973Бечык, В. Шлях да акіяна : Кніга пра А.Куляшова

Мінск

1981Бечык, В.Л. Выбранае.

Мінск

1989Бечык, В.Л. Выбранае : Літ.-крыт.арт. / Уклад.Л.Кароткай ; Прадм.С.Андраюка.

Мінск

1989Бечык, В.Л. Прад высокаю красою : Літ.-крыт.арт.

Мінск

1984Бечык, В.Л. Свет жывы і блізкі : літаратурна-крытычныя артыкулы / Варлен Бечык.

Мінск

1974
  1   2   3   4   5

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

«Беларускае літаратуразнаўства» iconДа экзамена па "Уводзінах у літаратуразнаўства" для 1-га курса спецыяльнасці "славянская філалогія"
Літаратуразнаўства як навуковая дысцыпліна. Прадмет літаратуразнаўства І прадмет літаратуры

«Беларускае літаратуразнаўства» icon«Беларускае літаратуразнаўства»
Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па літаратуразнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену...

«Беларускае літаратуразнаўства» iconУводзіны ў літаратуразнаўства вершаванне вучэбны комплекс Мінск
Уводзіны ў літаратуразнаўства. Вершаванне: Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў-філолагаў І журналістаў/ В. П. Рагойша. — Мн.:...

«Беларускае літаратуразнаўства» iconВ. П. Рагойша беларускае вершаванне
Беларускае вершаванне: вучэб дапам для студэнтаў выш навуч устаноў па філалаг спец. / В. П. Рагойша. – Мінск: бду, 2010. – 150 с

«Беларускае літаратуразнаўства» iconБеларускае войска будзе ў чаравіках І шкарпэтках
Беларускае войска, як І ўкраінскае, у адрозьненьне ад расейскага, скідае кірзавыя боты І анучы. Вайскоўцы пераходзяць на чаравікі...

«Беларускае літаратуразнаўства» iconІ. І. Паўлоўскі беларускае красамоўства праграма факультатыўных заняткаў па беларускай мове для IV класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання
Асноўная мэта факультатыўных заняткаў «Беларускае красамоўства» — забяспечыць развіццё здольнасцей малодшых школьнікаў да ўмелага...

«Беларускае літаратуразнаўства» iconІ. І. Паўлоўскі беларускае красамоўства праграма факультатыўных заняткаў па беларускай мове для IV класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання
Асноўная мэта факультатыўных заняткаў «Беларускае красамоўства» — забяспечыць развіццё здольнасцей малодшых школьнікаў да ўмелага...

«Беларускае літаратуразнаўства» iconБеларускае мора

«Беларускае літаратуразнаўства» iconБеларускае адзенне 14-18 ст

«Беларускае літаратуразнаўства» iconКафедра беларускага літаратуразнаўства Вучэбная фальклорна-краязнаўчая лабараторыя
Фальклор, гісторыя І літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян”

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка