Українська мова професійного спілкування
НазваУкраїнська мова професійного спілкування
старонка1/4
Дата канвертавання26.01.2013
Памер476.07 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4


Вищий навчальний заклад України

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

Харків
УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ


Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

з напряму 0502 "Менеджмент"

за фаховим спрямуванням 6.050200 "Менеджмент організацій".


Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Українська мова професійного спілкування" підготовки бакалавра з напряму 0502 "Менеджмент" за професійним спрямуванням 6.050200 "Менеджмент організацій".

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою гуманітарних і соціально-економічних дисциплін протоколом № ___ від ______________ .

 3. УКЛАДАЧ: Левченко Т.Л., доц. кафедри гуманітарних і соціально-економічних дисциплін.

 4. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Лимар Я.О., доц., зав. кафедри гуманітарних і соціально-економічних дисциплін.Височина В.

 • Харків: ХІНЕМ. - 2004. - 25 с.

ВСТУП


Курс "Українська мова професійного спілкування" спрямований поглибити знання і сприяти закріпленню навичок, набутих у школі із сучасної української літературної мови та діловодства.

Мета даної контрольної роботи:

 • допомогти студенту в підготовці до екзамену;

 • поглибити і систематизувати знання з лексикології, фразеології, морфології та орфографії сучасної української мови;

 • засвоїти основні ознаки, мовні засоби і підстилі офіційно-ділового стилю;

 • ознайомитись із принципами класифікації ділових документів і вимогами щодо їх складання;

 • навчитись доцільно використовувати синонімічне багатство сучасної української літературної мови та розрізнювати слова-пароніми ділового мовлення;

 • закріпити навички з української пунктуації;

 • засвоїти синтаксичні структури ділових документів тощо.1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Пропонована контрольна робота для студентів заочної форми навчання включає завдання зі стилістики, орфографії, лексикології, фразеології, морфології, синтаксису і діловодства, тобто, з одного боку, при її виконанні студентом сприяє засвоєнню і повтору програмного матеріалу з курсу "Українська мова професійного спілкування" у повному його обсязі, а з другого боку, при її перевірці, дає можливість викладачу скласти чітке уявлення про рівень знання і якість практичних навичок студента з даного курсу (звичайно ж за умови, що робота буде виконана самостійно). Підготовка до виконання контрольної роботи, по суті, є також підготовкою до екзамену, оскільки вимагає ґрунтовного засвоєння як теоретичного, так і практичного матеріалу, поданого в нормативній і робочій програмах.

Готуючись до виконання контрольної роботи, бажано ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи студентів з курсу "Українська мова професійного спілкування", де подані контрольні питання. Вони допоможуть розібратися в об'ємному матеріалі курсу.

Виконання завдань з лексикографії вимагає роботи з тлумачними словниками, а також словниками іншомовних слів, паронімів, синонімів і антонімів.

Знайти відповіді на теоретичні питання допоможуть довідники, посібники, підручники, монографії і статті, наведені в списку рекомендованої літератури. Зразки оформлення ділових документів також слід шукати в посібниках і підручниках, вказаних у списку.

Варіант контрольної роботи визначається залежно від останньої цифри номера залікової книжки студента.

Виконану контрольну роботу необхідно подати до навчальної частини інституту для реєстрації і перевірки за місяць до початку залікової сесії.

Роботу належить виконувати не лише грамотно, але й охайно, з дотриманням необхідних абзаців та інтервалів, залишаючи поля для позначення зауважень і помилок.

Контрольна робота повинна бути зброшурована і мати титульний аркуш, оформлений за встановленою формою.

Якщо відповіді на теоретичні питання є невичерпними та недостатньо обґрунтованими або виконання практичної частини містить кількість помилок, що перевищує встановлені норми, викладач повертає контрольну роботу студентові для аналізу наявних помилок і виконання іншого її варіанта.

2 ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Варіант 1

1 Подайте розгорнуту характеристику офіційно-ділового стилю, спираючись на наступні критерії:

 • сфера використання;

 • призначення;

 • підстилі;

 • основні ознаки;

 • мовні засоби (лексичні, фразеологічні, морфологічні, синтаксичні).

2 Охарактеризуйте категорію роду іменників та особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням тощо.

3 Визначіть особливості вживання службових частин мови в офіційно-діловому стилі.

4 Напишіть пояснювальну записку про порушення навчальної дисципліни.

5 Розкриваючи дужки, запишіть з великої чи малої літери.

(п)резидент (а)кадемії (п)едагогічних (н)аук (у)країни, (з)аступник (г)олови (в)ерховного (с)уду (у)країни, (з)аслужений (п)рацівник (н)ародної (о)світи (у)країни, (л)ауреат (в)сеукраїнського (к)онкурсу (а)ртистів (б)алету, (п)очесне (з)вання, (п)осол (р)еспубліки (х)орватії, (г)олова (к)иївської (м)іської (д)ержавної (а)дміністрації, (п)резидент (р)еспубліки (г)рузії, (г)оловний (р)едактор (ч)асопису "(с)узір'я", (к)андидат (с)оціологічних (н)аук, (г)енерал-(м)айор, (п)роректор з (н)ауково-(д)ослідної (р)оботи (р)івненського (д)ержавного (п)едагогічного (і)нституту, (п)осол (к)оролівства (б)ельгії, (з)аслужений (ж)урналіст (у)країни, (л)ауреат (н)обелівської (п)ремії, (о)лімпійський (ч)емпіон, (г)оловний (р)ежисер (о)деського (о)бласного (т)еатру (л)яльок, (м)іністр (ф)інансів (у)країни, (р)адник (п)осольства.

6 Запишіть подані складні прикметники відповідно до правописних норм.

Зовнішньо/політичний, міні/тракторний, вище/зазначений, історико/культурний, м’ясо/молочний, відео/записувальний, паперово/грошовий, видо/змінений, жовто/гарячий, гідро/термо/динамічний, промислово/інвестиційно/будівельний, ранньо/середньо/вічний, мало/знайомий, все/видющий, багато/кольоровий, двадцяти/поверховий, воєнно/полонений, кисло/солодкий, зимо/стійкий, жовто/зелений, сімдесяти/літній, воєнно/стратегічний, соціал/демократичний, екс/чемпіонський, зовнішньо/торговельний, офіційно/діловий, старо/церковно/слов'янський, мало/прибутковий, яскраво/ліловий, ультра/фіолетовий, інженерно/будівельний, народно/господарський, авто/салонний.

7 Перекладіть подані словосполучення українською мовою:

Явка в суд; вводить закон в силу; находиться в пользовании; оплата наличными или по безналичному расчету; текущий счет; большой по объему; добрый по натуре; специалист по экономике; в сущности; по приказу; тоска по дому; по состоянию на первое января; при всех обстоятельствах; на следующий день; формирующий мировоззрение; обозначающий степень риска; объясняющий события современности; доказывающий выдвинутые положения; для видимости; занимать должность; экстренное заседание; пожизненное пользование; вызывающий обратный процесс, базирующийся на теории.

8 До поданих слів доберіть синоніми:

Розносити, падіння, обривати, надзвичайний, наглий, ініціатор, ізольовано.

9 Поясніть лексичне значення поданих слів іншомовного походження:

Ідеологія, ідентичний, інгредієнт, парі, ентузіазм.

10 Поясніть семантичні відмінності між словами, наведеними в групах. Як такі слова називаються? Складіть з цими словами словосполучення.

Військовий – воєнний – воїнський; економічний – економний; ефективність – ефектність; індосант – індосат.

11 Доберіть антонімічну пару поданим словам:

Працювати, хвилюватися, в’язень, вхідний, звивати, поширений, нейтральний, зайнятий, зайвий, твердий, знавець, спокусливий, зростання, короткий, скопійований, одноманітний, збочувати, споконвічний, заохочення, смертельний, сліпий, кмітливий, смеркатися, славити, спокутувати, славнозвісний, свіжий, піднімати.

12 Напишіть подані географічні назви відповідно до правописних норм.

Йошкар/ола, Нові/білокоровичі, Порто/ріко, Микільська/слобідка, Джеймс/таун, Джерсі/сіті, Дніпро/петровськ, Домо/дєдово, Нижні/сірогози, Камінь/каширський, Кам'янка/бузька, Мала/данилівка, Єкатерин/бург, Корсунь/шевченківський, Кесон/сіті, Усть/каменогорськ, Старо/київська гора, Сан/себастьян, Спас/клепики, Сан/сальвадор, Світло/дарське, Един/бург, Семи/гори, Ла/плата, Булонь/сюр/мер, Лас/вегас.

13 Напишіть подані прізвища українською мовою:

Брежнев, Горбачев, Гагарин, Радич, Гавлик, Фучик, Дарвин, Каринский, Огарев, Петрашевский, Кураев, Пасик, Коперник, Уманец, Голубев, Ардеев, Устинцева, Соловьев, Николаенко, Никитин, Сохин.

14 Напишіть подані іменники у формі родового відмінка однини:

Пакистан, парадокс, авторитет, загін, текст, вир, Череповець, кодекс, заробіток, Львів, модуль, Буг, вузол, фабрикант, фанатик, Фелікс, холодець, хрін, циліндр, гуманізм, потенціал, підприємець, світанок, збір, класицизм, пріоритет.

15 Напишіть подані іменники у формі кличного відмінка однини:

Жак, Ольга, вітер, Андрій Іванович, Ростислав Геннадійович, Алла Борисівна, Анжеліка Робертівна, колега, Клавдія, Дарина, Уляна, Ганна Хомівна, Зиновій, адмірал, льотчик, офіціант, друг, глядач, випускник, дитина, Констанція Людвігівна, перекладач, секретар.

16 Від поданих прикметників утворіть, якщо це можливо, вищий і найвищий ступені порівняння (синтетичну й аналітичну форми):

Доброзичливий, підготовлений, цілий, червонуватий, архіобережний, надглибокий, ультракороткий, дрібний, прогресивний, систематичний.

Поясніть, які прикметники не утворюють ступенів порівняння.

17 Провідмінюйте подані числівники:

47; 715; 2964; 129-ий; ¾; 0,41; 85-ий; 11-а.

18 Перекладіть поданий текст українською мовою.

Экономические связи обеспечивают движение продуктов от производителя к потребителю, происходит многосторонний обмен между производителями, с одной стороны, и потребителями – с другой.

Такие обменные процессы обусловлены общественным разделением труда, которое, с одной стороны, разъединяет производителей, разобщает их по видам трудовой деятельности, с другой – порождает устойчивые функциональные взаимосвязи между ними. Первое перерастает в экономическую обособленность, в независимость хозяйствования каждого производителя и выступает экономической основой формирования субъектов рыночных отношений. Второе модифицируется в обменные процессы на эквивалентной основе через куплю-продажу товаров. В результате экономическая предпосылка превращения простого производителя в субъект рыночных отношений материализуется и производство становится товарным. Производители самостоятельно организуют производство и реализацию продукции, возмещают издержки, расширяют и совершенствуют производство. Обменные процессы в условиях товарно-денежных отношений принимают форму рыночных отношений.

В чем заключается их содержание? При раскрытии сущности рыночных отношений надо иметь в виду, что в экономической литературе приводятся разнообразные определения. Самое упрощенное определение рынка – это место, где люди в качестве продавцов и покупателей находят друг друга.

(Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича. – СПб., 1999.)


Варіант 2

1 Проаналізуйте фразеологічні одиниці офіційно-ділового стилю (джерела походження, мета застосування, класифікаційна характеристика).

2 Проаналізуйте особливості відмінювання прізвищ в українській мові.

3 Визначіть стилістичні особливості вживання займенників у офіційно-діловому стилі.

4 Напишіть довідку службового характеру.

5 Розкриваючи дужки, запишіть з великої чи малої літери.

(М)узей (н)ародної (а)рхітектури та (п)обуту, (с)евастопольський (в)ійськово-(м)орський (і)нститут, (х)арківська (н)аціональна (ю)ридична (а)кадемія (і)мені (я)рослава (м)удрого, (б)удинок (в)чених (н)аціональної (а)кадемії (н)аук (у)країни, (г)аазька (а)кадемія (м)іжнародного (п)рава, (о)бласний (п)ідрядний (с)пеціалізований (р)емонтно-будівельний (т)рест, (т)рест №2 "(п)ромтехмонтаж", (т)овариство (в)етеранів (л)іквідації (а)варії та її (н)аслідків на (ч)орнобильській (а)томній (е)лектростанції, (т)аврійська (д)ержавна (а)гротехнічна (а)кадемія, (с)пілка (а)удиторів (у)країни, (х)арківська (а)строномічна (о)бсерваторія, (є)лисейський (п)алац, (п)алац (к)ультури (і)нституту (і)нженерів (ц)ивільної (а)віації, (м)узей (і)сторичних (к)оштовностей (у)країни, (п)арк (п)ушкіна (неофіційна назва), (а)лупкінський (л)андшафтний (п)арк, (п)арк (н)ивки (неофіційна назва), (р)ада (ф)ізико-(т)ехнічного (ф)акультету, (з)асідання (к)афедри (у)країнознавства, (д)есята (с)есія (х)мельницької (о)бласної (р)ади.

6 Запишіть подані слова разом, окремо чи через дефіс:

Суспільно/необхідний, пів/фінальний, темно/синій, ощадно/позичковий, давньо/грецький, кредито/спроможний, західно/європейський, серцево/судинний, віце/президентський, класико/романтичний, нафто/переробний, нижче/підписаний, внутрішньо/ринковий, двадцяти/п’яти/річний, дослідно/показовий, англо/російсько/український, добродушно/хитрий, жовтувато/червоний, напів/офіційний, діаметрально/протилежний, само/закоханий, південно/східний, військово/зобов’язаний.

7 Перекладіть подані словосполучення українською мовою:

Находиться в пользовании; расписка в получении; заказное письмо; косвенная причина; плыть по течению; при исполнении служебных обязанностей; писать на украинском языке; к началу года; сказать в двух словах; сообщить по телефону; по поручению; мероприятия по улучшению быта; по выходным дням; по недоразумению; отпуск по болезни; инспектор по технике безопасности; переживаемые события; принимаемые методы; слабо мерцающие окна; спасать тонущих людей; приносящие плоды; спящие животные.

8 До поданих слів доберіть синоніми:

Розправлятися, нагромадження, нагода, капітал, ініціатива, капітальний, запорука.

9 Поясніть лексичне значення поданих слів іншомовного походження:

Ідентифікувати, імунітет, індекс, позиція, дезінтеграція.

10 Поясніть семантичні відмінності між словами, наведеними в групах. Як такі слова називаються? Складіть з цими словами словосполучення.

Ділянка – дільниця; декоративний – декораційний – декораторський; демонстративний – демонстраційний; винахідливий – винахідницький.

11 Утворіть словосполучення прикметників з іменниками, що пропонуються:

Поверхневий//поверховий: дихання, враження, тлумачення, джерело, проект; гарантійний//гарантований: лист, ремонт, заробіток, кредит, збут, оплата, праця, мінімум, термін, свобода, дохід, прибуток; гнівливий//гнівний: погляд, командир, тон, чоловік, відсіч, вірші; грамотний//освічений: чоловік, люди, переклад, учень, твір, керівник, інженер; рятувальний//рятівний//рятівничий: команда, пояс, берег, суперечка, служба, укриття, станція, експедиція, шлюпка; уривчастий//уривистий: яр, розповідь, дзвінок, річка, мелодія, слова; шкідливий//шкодливий: комахи, норов, кіт, звір.

12 Напишіть подані географічні назви відповідно до правописних норм.

Санта/клара, Копет/даг, Ріо/негро, Пуща/водиця, Китай/город, Рудольф/штадт, Даугав/пілс, Гуляй/поле, П’яти/хатки, Ашг/абад, Андріано/поль, Три/пілля, Печи/води, Сент/луїс, Фолл/ривер, Атлантик/сіті, Іст/лондон, Бел/град, Люксем/бург, Ново/селиця, Бахчи/сарай, Андрієво/іванівка, Олександро/пащенкове, Скала/подільська, Сан/мігель/де/тукумано, Санкт/моріц, Пальма/де/майорка, Нью/касл.

13 Напишіть подані прізвища українською мовою:

Воинов, Бжозович, Тимирязев, Зиновьев, Мечислав, Федоров, Бугаев, Афанасьев, Прокофьев, Свящев, Дехтярев, Заболоцкий, Соловьев, Грачев, Мицкевич, Веденеев, Гаршин, Твердохлебов, Лесков, Артемов, Муромцев.

14 Напишіть подані іменники у формі родового відмінка однини:

Університет, менеджмент, інститут, відділ, декан, мільярд, рахунок (процес), мороз, дах, маяк, ідеал, стид, памфлет, Дін, Сибір, промовець, Андрій, Лондон, Донбас, вівторок, листопад (місяць), залік, курс, абітурієнт, збірник, початківець.

15 Напишіть подані іменники у формі кличного відмінка однини:

Діяч, дружина, Сава, Кузьма, Євгенія, Ілона, президент, водій, Улита, Степан, Кіндрат Григорович, товариш, клієнт, Ірина Іванівна, Юлія Петрівна, пан, друг, Богдан, Гордій В’ячеславович, Вадим Ростиславович.

16 Від поданих прикметників утворіть, якщо це можливо, вищий і найвищий ступені порівняння (синтетичну й аналітичну форми):

Ультрасучасний, вузькуватий, багатий, галасливий, сильний, веселий, геніальний, жонатий, демократичний, досконалий.

Поясніть, які прикметники не утворюють ступенів порівняння.

17 Провідмінюйте подані числівники:

6/7; 464; 917; 88-ий; 57-а; 2/3; 0,25; 3348.

18 Перекладіть поданий текст українською мовою.

Объем производства в сельском хозяйстве тесно связан с биологическими факторами, и этим обусловлен целый ряд особенностей интенсификации производства, процесса перевода его на индустриальную основу. Это выражается не только во внедрении техники, но и в широком распространении технологий индустриального типа. Сами же изменения в технологии эффективны в аграрном производстве лишь в том случае, если обеспечивается органическая связь биологических (растения, животные, почва) и механических (рабочие машины и оборудование) элементов производства, если они образуют единую биоиндустриальную систему.

Отличительной особенностью биоиндустриальных систем является то, что технологическая схема производства строится здесь по типу: "человек – механические средства – биологический объект". Но это не значит, что аграрный труд может быть сведен к функциям регулирования, контроля и управления техникой. В аграрном производстве любое техническое усовершенствование средств труда проявляется лишь опосредованно – через функционирование земли. В силу этого разрозненные вложения в производство оказываются неэффективными.

Интенсификация предполагает взаимоувязанное совершенствование организации производства, хозяйственного механизма, техники, технологии, улучшение сортов растений и пород скота и т.п. Современное агропромышленное производство – сложная производственная биолого-экономическая система. По сравнению с системой промышленности большее значение имеет естественный цикл воспроизводства, фактор времени, экономические процессы приспосабливаются к биологическому ритму, ярче выражен вероятностный характер производства из-за зависимости результатов от погодных условий. Поэтому здесь большая необходимость выбора и оценки вариантов развития.

(Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича. – СПб., 1999).

  1   2   3   4

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Українська мова професійного спілкування iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Українська мова професійного спілкування iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Українська мова професійного спілкування iconСпортивна термінологія – у курсі "Українська мова"
Активно формується професійна мова у всьому її багатстві та розмаїтість. Тому досить актуальним є на сьогоднішній день впровадження...

Українська мова професійного спілкування iconРаїнська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ "Каравела" 2005
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Українська мова професійного спілкування iconМетодичні рекомендації І контрольні завдання для виконання практичних занять з дисципліни: "Стилістика"
Автор: доцент кафедри історії України І культури професійного спілкування Голдун Людмила Іванівна

Українська мова професійного спілкування iconПсихологічні особливості синдрому «професійного вигорання» у працівників освітніх оранізацій
Синдром «професійного вигорання» як результат хронічного професійного стресу в педагогічних працівників

Українська мова професійного спілкування iconТема. Мова І мовлення
Мета. Поглибити знання учнів про мову як найважливіший засіб людського спілкування; навчити дітей диференціювати зміст термінів...

Українська мова професійного спілкування iconКультура спілкування І мовний етикет
Доброго дня, дорогі друзі! Вітаємо вас усіх на сьогоднішній конференції «Культура спілкування та мовленнєвий етикет». Наша зустріч...

Українська мова професійного спілкування iconУкраїнська мова більш давня ніж російська мова
Україна вже котрий рік є незалежною державою та, здавалося б, не має жодних перешкод для розвитку української мови, багато українців...

Українська мова професійного спілкування iconНавчальне видання
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка