Община бургас
НазваОбщина бургас
старонка1/3
Дата канвертавання17.01.2013
Памер296.81 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3
ОБЩИНА БУРГАС

ОП „СПОРТИ ИМОТИ, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ”

ЗАПОВЕД
№………/……………...2012 г.


На основание чл. 14, ал. 4 т. 2 и глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Заповед № 621/13.03.2012 г. на кмета на Община Бургас Димитър Николов и във връзка с необходимостта от осигуряване на водно-спасителната дейност и медицинското обслужване на територията на плажната ивица /брега/ на Морски плаж ”Бургас-Централен”, както и в прилежащата акватория на Черно море, стопанисвани от ОП „СИПГ”:


О П Р Е Д Е Л Я М:


І. Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП:

„Организиране и извършване през летен сезон 2012 г. /две хиляди и дванадесета/ водно-спасителна дейност и медицинското обслужване на територията на плажната ивица /брега/ на Морски плаж ”Бургас-Централен”, както и в прилежащата акватория на Черно море.

Посочената дейност ще бъде извършвана в рамките на визираните територия, вид и обем и произтича от правата, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава, съгласно Решение на Министерски съвет и Решение на Общински съвет за предоставяне на управлението на морски плаж „Бургас –Централен” на ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи”.


ІІ. Финансиране и прогнозна стойност - Финансирането на поръчката ще бъде осигурено от бюджета на ОП „СПОРТИ ИМОТИ, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ”

Прогнозната стойност на поръчката е 60 000/ шестдесет хиляди лева/ лв. без вкл. ДДС.


ІІІ. Правно основание и вид на процедурата- Изпълнителят по тази обществена поръчка следва да бъде избран при условията и реда на глава осма «а» от ЗОП- «Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана» , тъй като обществената поръчка е с обект услуга и общата стойност без вкл. ДДС попада в хипотезата на чл. 14 ал.4 т.2 ЗОП- от 20 000 до 66 000 лв. без вкл. ДДС.


ІV. На основание чл. 101 б и 101г от ЗОП определям следните длъжностни лица, на които се възлага да получат, разгледат и оценят офертите:


V. Критерий за оценка на офертите- „Най-ниска предложена цена“


VІ. Изисквания при изпълнение на поръчката, на основание чл. 101 б ал.1 т. 3: съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС 182 от 1996 г., обн., ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г./. и съгласно Докладна записка с вх. № 37-00-39/24.06.2011г. на председателят на общинската комисия по водно спасяване към Община Бургас.


О Д О Б Р Я В А М:


І. Публична покана, съгласно образец утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчка и чл. 101б от ЗОП;

ІІ. Приложения към публичната покана – оферта със срок на валидност, ведно с приложенията към нея, предложение за изпълнение на изискванията на 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП, ценово предложение и проект на договор.

ІІІ. Минимални изисквания към кандидатите и указания за попълване на офертата- Кандидатът следва да притежава ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката и да представи оферта в деловодството на ОП «СИПГ», находяща се в гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг” № 2, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, както следва:

1.Офертата следва да бъде представена в запечатан,непрозрачен плик,върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция ,телефони и лице за контакти, наименование на поръчката

2.Офертата Приложение № 1 трябва да съдържа:

2.1. Списък на документите съдържащи се в офертата

2.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

2.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП –Приложение - Образец № 2

2.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение Образец № 3 и Образец № 4

2.5. Декларация за приемане условията в проекта на договор - Приложение- Образец № 5

2.6. Декларация по по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки – Образец № 8


2.7. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 101в т.2 от ЗОП- Приложение-образец № 6, включващо:

-Декларация, че участникът разполага с необходимите технически средства за извършване на подобен род дейност съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС 182 от 1996 г., обн., ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г./. , а именно обзавеждане на медицински пункт съгласно Приложение № 5 на горецитираната наредба;

- Декларация, че участникът разполага с необходимия персонал – спасители и медицински кадри съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС 182 от 1996 г., обн., ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г./, а именно:

- минимум 10 спасители с успешно завършен курс към Българския червен кръст и заверен талон за 2012 г.,

- минимум 1 медицинска сестра със свидетелство да успешно завършен курс по интензивна медицина, издадено от катедрите по анестезиология и реанимация към висшите медицински училища;

- Декларация в свободен текст, съдържаща списък с основните договори с предмет аналогичен на настоящата обществена поръчка.


2.8. Ценово предложение- Приложение –Образец № 7. Кандидатите след подробен оглед и запознаване с условията на поръчката да представят ценови предложения, които да съдържат: Обща цена за изпълнение на поръчката- осигуряване на водноспасителна дейност и медицинско обслужване за периода 12.06.2012- 16.09.2012г., ……………….. лв. с вкл. ДДС, формирана , като общ сбор както следва:

1.1. За периода 12.06.2012-02.09.2012, който включва осигуряването на 5 /пет/ броя стационарни спасителни поста на плажната ивица с по 2 /двама/ спасители на всеки пост + 1 /един/ старши спасител, една реанимационна медицинска сестра, с работно време от 08:00 ч. /осем часа/ до 18 ч. /осемнадесет часа/ всеки ден …………………. Лв. с ДДС.

1.2. За периода 03.09.2012-16.09.2012 г., който включва осигуряването на 2х2 /две по двама/ обходни двойки + 1 /един/ старши спасител и една реанимационна медицинска сестра, от 09:00 ч. /девет часа/ до 17 ч. /седемнадесет часа/ всеки ден …………………. Лв. с ДДС.


Забележка: Предложената от участника обща цена не следва да надвишава прогнозната стойност описана подробно в т.ІІ от настоящата заповед.

Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените длъжностни лица за изпълнение.


Неразделна част от настоящата заповед са следните

Приложения:

1. Публична покана, съгласно образец утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчка и чл. 101б от ЗОП;

2. Оферта със срок на валидност ,ведно с приложенията към нея;

3. Предложение за изпълнение на изискванията на 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП

4. Ценово предложение

5. Проект на договор


Възложител:


ЖИВКО ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА ОП“СИПГ“


Приложение № 1


УЧАСТНИК: ………………………………………………………………………

Седалище и адрес на управление: ………………………………………………

Тел: …………………………./Факс: ………........………/Е-mail: ………………

ЕИК/Булстат: ……………………………………………………………………...

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………..


О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка при условията на чл. 14, ал. 4 по реда на глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП),


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване през летен сезон 2012 г. /две хиляди и дванадесета/ водно-спасителна дейност и медицинското обслужване на територията на плажната ивица /брега/ на Морски плаж ”Бургас-Централен”, както и в прилежащата акватория на Черно море.


Декларираме, че сме запознати с публичната покана и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 20 дни от датата, която е посочена в публичната покана за дата на получаване на офертата.

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните подизпълнители:Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер на участието на подизпълнителя в

в %

В случай, че се използват подизпълнители се представя заверено от участника копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лицe или едноличен търговец; когато участникът е юридическо лицe или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.


Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:


1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Предложение за изпълнение на изискванията на 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Приложение № 6);

3. Ценово предложение (Приложение № 7), което се поставя в отделен запечатан плик.

4. Други документи, съгласно изискванията на публичната покана и приложенията към нея.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:


__________________________ (име и фамилия)


__________________________ (длъжност на представляващия участника)


Дата: ……...


ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език.


Приложение № 6

УЧАСТНИК: ......................................................................................................

Адрес за кореспонденция .................................................................................


Предложение за изпълнение на изискванията на 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП


за обществена поръчка с предмет:

„Организиране и извършване през летен сезон 2012 г. /две хиляди и дванадесета/ водно-спасителна дейност и медицинското обслужване на територията на плажната ивица /брега/ на Морски плаж ”Бургас-Централен”, както и в прилежащата акватория на Черно море.


Уважаеми Госпожи и Господа,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване през летен сезон 2012 г. /две хиляди и дванадесета/ водно-спасителна дейност и медицинското обслужване на територията на плажната ивица /брега/ на Морски плаж ”Бургас-Централен”, както и в прилежащата акватория на Черно море.


Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.


За изпълнение на предмета на поръчката

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ

  1. Разполагаме с необходимите технически средства за извършване на подобен род дейност съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС 182 от 1996 г., обн., ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г./. , а именно обзавеждане на медицински пункт съгласно Приложение № 5 на горецитираната наредба;

  2. Разполагаме с необходимия персонал – спасители и медицински кадри съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС 182 от 1996 г., обн., ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г./, а именно:

- минимум 10 спасители с успешно завършен курс към Българския червен кръст и заверен талон за 2012 г.,

- минимум 1 медицинска сестра със свидетелство да успешно завършен курс по интензивна медицина, издадено от катедрите по анестезиология и реанимация към висшите медицински училища;


  1. Прилагаме списък с основните договори с предмет аналогичен на настоящата обществена поръчка:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Дата:.........................г. Подпис и печат:...............................

гр. …………………. /…………………../ (име и фамилия)


Приложение № 7


УЧАСТНИК: ......................................................................................................


Адрес за кореспонденция .................................................................................


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Организиране и извършване през летен сезон 2012 г. /две хиляди и дванадесета/ водно-спасителна дейност и медицинското обслужване на територията на плажната ивица /брега/ на Морски плаж ”Бургас-Централен”, както и в прилежащата акватория на Черно море.

Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на обекта, организационните и техни­ческите изисквания на Възложителя, условията на договора и разясненията по време на процедурата, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.


Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:


І. ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на поръчката -осигуряване на водноспасителна дейност и медицинско обслужване за периода 12.06.2012- 16.09.2012г., ……………….. лв. с вкл. ДДС, формирана , като общ сбор както следва:

1.1. За периода 12.06.2012-02.09.2012, който включва осигуряването на 5 /пет/ броя стационарни спасителни поста на плажната ивица с по 2 /двама/ спасители на всеки пост + 1 /един/ старши спасител, една реанимационна медицинска сестра, с работно време от 08:00 ч. /осем часа/ до 18 ч. /осемнадесет часа/ всеки ден …………………. Лв. с ДДС.

1.2. За периода 03.09.2012-16.09.2012 г., който включва осигуряването на 2х2 /две по двама/ обходни двойки + 1 /един/ старши спасител и една реанимационна медицинска сестра, от 09:00 ч. /девет часа/ до 17 ч. /седемнадесет часа/ всеки ден …………………. Лв. с ДДС.


Забележка: Общата цена не следва да надвишава прогнозната стойност на поръчката, а именно 60 000 лв. без ДДС.


Дата:.........................г. Подпис и печат:...............................

гр. …………………. /…………………../ (име и фамилия)


Приложение № 2

  1   2   3

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Община бургас iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...

Община бургас iconПротоко л
Днес 16. 03. 2012 г. (петък) от 10: 30 часа в залата на Общинските съветници в Община Бургас, се проведе заседание на Постоянната...

Община бургас iconКападоки я земя на феномени и скални чудеса Бургас-Истанбул-Анкара-Кападокия-Коня-Бурса-Бургас
Отпътуване от Бургас в 30 ч по маршрут Истанбул Анкара – 760 км. Пристигане привечер в Анкара. Вечеря и нощувка

Община бургас icon2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
Акционерно дружество (АД) “Никола Александров и Сие” – параходна агенция – Бургас

Община бургас iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас запове д
Технически задания за изработване на план на новообразуваните имоти на земите по § 4 от пзр на зспзз за местността „Старите лозя”...

Община бургас iconП рограма за управление на Община Казанлък
Създаване на условия за равен достъп на децата и младежите в община Казанлък до качествен образователен и възпитателен процес

Община бургас icon«Вечерняя Казань» Авиакомпания "Татарстан" открыла новый рейс в болгарский город Бургас
С 10 июня авиакомпания "Татарстан" начала выполнять прямые рейсы в Бургас (Болгария). Вылеты осуществляются с периодичностью раз...

Община бургас iconОбщинска избирателна комисия – враца
Относно: регистриране на застъпници на регистрирания кандидат за общински съветник в община Враца Митко Борисов Костов от кандидатската...

Община бургас iconНаредба за организацията движението на територията на община свищов глава първа
Чл (1) Тази наредба урежда въпросите за местните изисквания за ограничения, забрани, санкции и контрол, свързани със спирането, престоя...

Община бургас iconОбщинска избирателна комисия – враца
Относно: регистриране на застъпници на Владислава Тошева Лакова- регистрирана като кандидат за общински съветник в община Враца в...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка