Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Шрифт" для студентів
НазваМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Шрифт" для студентів
Дата канвертавання17.01.2013
Памер182.86 Kb.
ТыпМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ДИЗАЙН»


Рег. № __________________


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до виконання практичних робіт з дисципліни

"Шрифт"

для студентів

напряму підготовки 020207

галузі знань 0202

факультету


ІІ курсу

Дизайн

Мистецтво

КібернетикаХерсон 2009


Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Ергономіка" / С.Г. Сазонов, - Херсон. ХНТУ. 2009.-22с.


Рецензент:


Затверджено

на засіданні кафедри дизайну

протокол № 5 від . 01. 08 р.

Зав. кафедри О.В.Чепелюк

_________________________


Відповідальний за випуск – О.В.Чепелюк, доцент, к.т.н.

ВСТУП


Методичні рекомендації для студентів II-го курсу надаються в продовження вивчення дисципліни «Шрифт». Студенти інформаційного напрямку навчання продовжують роботу над шрифтами у 3-му та 4-му семестрі. Студенти напрямку «Інтер’єр» завершують освоєння шрифту у 3-му семестрі.

Сучасне мистецтво шрифту являє собою вже самостійну галузь діяльності. Не переоцінюючи ролі й місця шрифтових форм в житті сучасного суспільства, можна стверджувати, що шрифт є важливою складовою частиною загальної культури людства. Поряд з іншими зображувальними формами він являє собою найбільш важливу і розповсюджену сферу художньої діяльності, дуже часто визнаючи смак, характер та рівень естетичного виховання людини.

Творчість дизайнера значною мірою пов'язана з використанням шрифту. Шрифт як сигнальна система сучасного інформаційного простору відіграє дуже важливу роль, а тому серед художніх засобів, володіння якими конче необхідно дизайнеру, культура шрифту – одне з найбільш важливіших.

Більшість дизайнерських робіт не обходиться без тих чи інших написів, а іноді й сам напис, художньо виконаний текст, являє собою суть завдання. Але й там, де текст не відіграє самостійної ролі, напис теж повинен бути не простим додатком, а органічною частиною цілого. Його побудова, форма, його зв'язок з іншими елементами композиції не повинні бути випадковими.

Для того, щоб виконати шрифтову композицію не достатньо простого вміння писати. Для цього потрібно володіння особливими графічними та композиційними прийомами. Їх вивченню та оволодінню навичками шрифтової роботи присвячені завдання заключного другого курсу.


Побудова та порядок практичних робіт

II курсу 5-го семестру


Виходячи з положення, що кожен з шрифтів фіксує людську мову у її письмовій або друкованій формі, це його головне завдання. При цьому у нього є свій художній світ, свій голос, котрий повинен бути почутий та зрозумілий митцем. Знайомство з цим світом, з художньою культурою шрифту, складає завдання 5-го семестру і мають форму наочного зображального оповідання.

У набір вправ включені завдання на засвоєння історичних форм європейського та слов'янського шрифтів та їх сучасної форми. Це не набір вправ на копіювання. Ці роботи скеровані на знайомство з історією розвитку шрифту, відкриття шляху до розуміння художніх скарбів та виразних можливостей шрифту.


Практична робота №1

Змістовий модуль 3

2 курс 3 семестр


Вивчення основ створення шрифтової композиції на основі різних шрифтових гарнітур

Вправи на засвоєння історично-обумовлених форм шрифту

Методична ціль: Закріплення теоретичних знань з історії розвитку європейського шрифту. Збагачення арсеналу формальних прийомів написання латинічного тексту. Знайомство з можливостями шрифтового формоутворення. Практичне оволодіння основними засобами формальної композиції, побудованої на літерних знаках, а також набуття навичок свідомого управління вирішення завдання: «історичні шрифтові форми» як загальної системоутворюючей основи при створенні формально-композиційного твору.


Учбове завдання і зміст роботи

Для виконання цієї роботи необхідне попереднє ознайомлення з історією виникнення та розвитку європейського шрифту та його основних напрямків. В умовах обмеженого учбового часу неможливо закріпити теоретичні відомості з усіх питань практичними вправами. Тому рекомендована реферативна форма створення шрифтових композицій, коли кожен має можливість виконати один або декілька графічних аркушів за темою, що найбільше йому до вподоби на базі зразків, що кожен студент знаходить для себе в довідковій літературі, спеціальних книгах, Інтернеті та робить з них свою довідкову бібліотеку, яку додає до свого твору.

Одна з умов методичного плану в справі вивчення шрифту є своєрідна заборона «змальовувати» літери з існуючих гарнітур, оскільки шрифти не призначені для практичного використання у проектній роботі. Це не повинно стати набором вправ для учбового копіювання. Воно потрібно як допомога у вивченні краткої історії розвитку європейського шрифту, надихаючи студентів до самостійного пошуку.

Під час засвоєння матеріалів розділу студент закріплює навички свідомого підходу до історичних взірців шрифту, намагаючись звести різнохарактерні елементи шрифту до єдиної абстрактної композиції.


Загальні вимоги


 1. Робота виконується на аркушах цупкого паперу формату А-3. Тверда підоснова не обов'язкова. Графічні матеріали: туш, гуаш.

 2. При розбудові композиційного задуму не повинна порушуватися міра його художньої цілісності.

 3. Особливу увагу слід приділити свідомому аналізу діапазону виразних можливостей кожного зразка шрифту та його об'єму як засобу його внутрішній кількісній міри.Практична робота №2

Змістовий модуль 3

2 курс 3 семестр


Формально-образотворча композиція, побудована з літер по модульній сітці за допомогою інструментів креслення на основі рубленого шрифту або Антикви Дюрера


Методична ціль: Вивчення основ створення шрифтової композиції на основі різних шрифтових гарнітур. Грамотне використання ритмічної взаємодії окремих літер та словосполук. Побудування літери по модульній сітці за допомогою інструментів креслення. Створення шрифтової композиції, побудованої на сполученні шрифтових оздоблюваних елементів (лінії, плями, геометричні форми). Засвоєння засобів формально-шрифтової композиції. Придбання навичок суворої відповідності до характеру завдання. Включення до творчого процесу поняття «емоційний резонанс» як основу формально-композиційного твору.


Учбове завдання і зміст роботи

На першому етапі необхідно засвоїти теоретичні засади побудови шрифтових форм:

 • класифікація шрифтів;

 • функція шрифту;

 • принципи геометричної будови шрифту;

 • конструювання шрифтових форм;

 • напис і його композиція;

 • засоби і технічне виконання шрифтів у дизайнерській та архітектурній практиці.

До основи виконання практичної роботи покладено дослідницько-творчий принцип. Наприклад, щоб вивчити конструктивну будову того чи іншого шрифту, студент має візуально проаналізувати геометричну морфологію формоутворюючих елементів і створити з них основні комбінації літерних форм.

Необхідно засвоїти закономірності будови шрифту, узяв за основу літеру як окремий графічний знак та її сполучення з іншими знаками, не змінюючи графему («скелет» літери), що дозволяє відрізняти одну літеру від іншої. З графічної точки зору Алфавіт – це сукупність графем даної системи письма, що складає єдине ціле, засноване як на єдності, схожості літерних знаків, так і на контрасті їх форм. Тому важливо підкреслити метричність характеру для шрифтів визначеного малюнку, а також ритмічність їх розташування, пропорційність основних літерних форм та їх світлоту.

Характер активності цих співвідношень – внутрішніх і зовнішніх – завдають композиційні категорії: контраст, нюанс, тотожність. На даному етапі загальна організація композиційного твору будується з урахуванням поняття «емоційний резонанс».


Загальні вимоги


 1. Максимальна творча винахідливість та оригінальність у пошуках засобів композиційної реалізації шрифтової композиції. Забезпечення зрозумілості та цілісності її художньо-образного втілення.

 2. Підкреслення характерних рис обраної форми шрифту.

 3. Вибір засобів формально-композиційної організації та художньо-образної виразності, який повинен здійснюватись виходячи із необхідності забезпечення їх цілісного сприйняття.


Склад роботи


Робота виконується на планшетах з твердою підосновою розміром 500х500мм або 500х750мм. Матеріали графічного виконання: туш, акварель, гуаш. Будова літерних знаків повинна виконуватись за максимальною допомогою креслярських інструментів.


Практична робота №3

Змістовий модуль 3

2 курс 3 семестр


Кирилиця (устав, напівустав, скоропис)

Графеми, форми та взаємодії графічних елементів


Методична ціль: Підкреслення єдності розвитку європейського та слов'янського абеткового письма. Вказати студентам на особливість кириличного письма, його своєрідність. Дати зрозуміти умови його виникнення, становлення, родові ознаки та відокремлення. Засвоєння характерних ознак будови уставного та напівуставного письма, декоративні можливості в'язі та скоропису, специфічні властивості слов'янських графічних та шрифтових форм, графем та взаємодії графічних елементів історичного оздоблення рукопису.


Учбове завдання і зміст роботи


На першому етапі необхідно зібрати матеріали, що відображають шляхи розвитку слов'янського та руського письма, ознайомитись на теоретичному рівні з історією письма, різними його формами та напрямами (глаголиця, кирилиця), часом та умовами його виникнення й становлення. Зібрати наочні взірці найбільш цікавих рукописних текстів історичного минулого: текстів глаголиці «Остромирова Євангелія», львівського «Апостола», «Пересопницького Євангелія», в'язі чи різних форм скоропису для своєї «бібліотеки».

Результати пошуків відобразити у короткому рефераті.

На наступному етапі необхідно зробити реферативні графічні роботи, що відображають бачення автора та його сприйняття історичних форм слов'янського та руського письма: глаголиця, устав, напівустав, в'язь, скоропис. Ці роботи мають на увазі не копіювання, а сучасне авторське переусвідомлення значення та графічного сенсу кожного типу письма. З цих робіт створити тематичний альбом слов'янського письма.

На завершення студент робить плакат, художньо-графічну композицію на тему слов'янського письма, у якому він намагається творчо відобразити значення історичного минулого через максимальне осмислення формальної композиції (тон, колір, конфігурація, пластика, фактура, пропорції, положення у просторі тощо). Все це повинно бути забарвлено авторським розумінням у відповідності з розкриттям понять «емоційний стимул» та «емоційний резонанс».


Загальні вимоги

 1. При побудові композиції треба мати на увазі в першу чергу відображення сенсу твору за допомогою шрифтової форми.

 2. При побудові композиції не повинна порушуватися міра її художності та цілісності.

 3. Особливу увагу слід приділити змістовому аналізу діапазону виразних можливостей кожного формально-композиційного засобу.


Склад роботи


 1. Тематичний альбом складається з 5-7 окремих аркушів-робіт і об'єднюючей папки, оздобленої написом «Слов'янське письмо» або «Руські шрифти». Робити на цупкому папері довільного формату. Матеріали виконання: туш, акварель, гуаш.

 2. Додається короткий теоретичний реферат у декілька аркушів стандартного розміру.

 3. Завершальний плакат - художньо-графічна композиція виконується планшеті 500х750мм на твердій підоснові. Матеріали виконання: довільного авторського вибору. Робота повинна у своєму складі відповідати основному завданню, нести інформацію про час, типи письма, культурні традиції народу у прямому відображенні або непрямо, асоціативно. Це може бути формально-шрифтова композиція або цитатою з літературного твору. До складу композиції можуть входити фрагмент архітектурної споруди, або архітектурний чи книжковий орнамент, або образотворчі репліки. Але треба твердо пам'ятати, що робота повинна бути мистецьким графічним твором, плакатом із шрифтовою домінантою.Критерії оцінки практичних робіт

1, №2, №3 змістового модуля 3

При оцінці робіт даної групи враховуються наступні критерії:

 • Легкість сприйняття, зручність читання кожного окремного знаку.

 • Індивідуальність побудови знаків при узагальненості їх стильових ознак.

 • Підкреслений характер основних ліній та елементів у знаку.

 • Відчуття міри та художній смак при доборі шрифту.

 • Пропорційність та насиченість знаків.

 • Відчуття композиційної розбудови на площині.

 • Супідрядність змістових елементів.

 • Підкреслена стильова приналежність елементів композиції та кожного окремого знаку до історичного прототипу, відповідність елементів оздоблення історичній правді та художній єдності.

 • Якість виконання та художня привабливість роботи.Практична робота №4

Змістовий модуль 4

2 курс 3 семестр


Композиційні вправи на поєднання різних шрифтових форм


Методична ціль: Оволодіння принципами та методами формально-композиційної, художньо-графічної організації шрифтових та знакових систем на основі категорії сорозмірності.


Учбове завдання і зміст роботи

Виконання шрифтових композицій за допомогою різних інструментів, на основі різних типів шрифту та шрифтових гарнітур. Засвоєння фундаментальної засади декоративно-шрифтової композиції, а саме:

 • Умовність, знаковість, не зображальний характер;

 • Двомірність, цілковите сприйняття;

 • Конвенціональна обумовленість послідовності сприйняття.

 • Внутрішня взаємодія різнохарактерних шрифтових елементів у єдиній абстрактній композиції.

Знайомство з технікою компонування різних шрифтових гарнітур та елементів оздоблення на єдиній площині. Пошук гармонійного розташування декоративних та інформаційних елементів. Поняття «шрифтова рима».

Робота повинна складатись з декількох аркушів-учбових вправ, які розкривають наступні поняття:

 1. Пропорційність різних літерних знаків (2-5) як відношення ширини, висоти та товщини основних ліній.

 2. Світлота шрифту – що є відношенням ширини основних штрихів до висоти знаків, а також між літерних просвітів. Вправи підкреслюють контрасти у шрифті як засіб виразності за допомогою протилежностей, але із збереженням враження цілісності.

 3. Ще одна вправа повинна бути побудована на принципі інверсії (оптичної ілюзії, на принципі зміни темного та світлого), або підкреслення значення між літерних просвітів.

 4. Наступна група вправ переслідує мету поєднання літерних форм підкреслено рукописного шрифту з кресленими літерами.


Методичні пояснення


Ці вправи починають такий новий етап професійного освоєння графічно-шрифтової грамоти дизайнера як граматика мови формальної виразності шрифту. Ця мова адаптована безпосередньо до професійних цілей і завдань проектно-образотворчого формоутворення у дизайні. Композиції будуються на категоріях розмірності, що треба розуміти як творчий процес створення цілісного композиційного твору.

Студенти повинні навчитися гнучко оперувати принципами організації різних типів цілісності для того, щоб у своїй подальшій професійній діяльності творчо й свідомо здійснювати узгодження різноманітних елементів тексту.


Загальні вимоги

 1. Особливу увагу слід спрямувати у кожній окремій роботі на підкреслення принципу, за яким вирішується завдання.

 2. Усі роботи повинні складати художньо-графічну єдність та художню цілісність.

 3. Змістовий аналіз діапазону виразних можливостей кожного формально-композиційного засобу має бути підтримано чіткою охайністю виконання.


Склад роботи

Роботи подають на окремих аркушах паперу, виконані у різних графічних техніках. Має бути 5-7 робіт (по узгодженню з викладачем). Формат робіт стандартний А-3, всі або горизонтального, або вертикального спрямування. Матеріали виконання: туш, гуаш.


Практична робота №5

Змістовий модуль 4

2 курс 3 семестр


Шрифтовий плакат

(поетична фраза або вислів, цитата)


Практична робота №5 є завершальною роботою циклу вивчення дисципліни «Шрифт» для студентів, що обрали спеціальність «Інтер'єр, дизайн середовища», а також етапною роботою для студентів за спеціальністю «Інформаційний дизайн».

Методична ціль: Поєднання знань та навичок, що студент отримав підчас вивчення усього попереднього курсу «Шрифт». На базі набутих теоретичних знань з історії розвитку шрифтових форм, класифікації та функції шрифтів:

 • показати практичні навички та знання принципів геометричної будови шрифту;

 • конструювати шрифтові форми;

 • подати інформаційний текст у формах формально-художньої композиції;

 • знати засоби втілення і вміння технічного виконання шрифту у дизайнерській практиці;

 • вміти донести до глядача інформаційне послання у художньо-пластичній формі.Учбове завдання і зміст роботи

Створити засіб комунікативного спілкування у формі шрифтового плакату, зміст якого складається з поетичної фрази або цитати з літературного твору (дуже невеликих по об'єму, та значних за змістом), або афористичного вислову.

Плакатна форма передбачає за допомогою літерних знаків, що складаються в слова й фрази, а також умовних елементів, створити виразну художньо-графічну композицію, що є одним з елементів візуалізації слова або фрази. Сутність шрифтової композиції – гармонійне поєднання зображальної форми шрифту, текстового змісту, художньо-композиційного мислення та технічних навичок.

Для створення композиції студент має візуально проаналізувати геометричну морфологію формоутворюючих елементів і створити з них основні комбінації літерних форм. Треба вдало вибрати основну гарнітуру шрифту, що співвідноситься з темою та змістом послання, розкриває і емоційно збагачує його. Важливим виявляється вміння знайти співвідношення між масою літер і аркушем (планшетом), орієнтацію рядків (або окремого рядка) відносно сторін роботи, узгодження масштабу літер, відстань між елементами, тонову та кольорову насиченість і таке інше.

Необхідно враховувати у кожній дії художньо-композиційні закономірності, що студент отримав під час навчання з курсу «Шрифт», «Композиція», «Основи проектної графіки». Студент повинен вміти за допомогою засобів графіки шрифтової композиції надати текстовому посланню максимальної спроможності передати емоційно-художні аспекти вислову, речення.


Склад роботи

Робота подається на планшеті з твердою підосновою стандартного розміру 500х750мм або по узгодженню з керівником курсу. Графічні матеріали: без обмежень. Для студентів спеціалізації «Інформативний дизайн» - додаткова папка з пошуковими варіантами або фрагменти з варіантами графіки (3-5 аркушів стандартного формату А-3). Для студентів спеціалізації «Інтер'єр» - невеликий фрагмент у об’ємній формі розміром не менш 300х500мм з паперу, пінопласту тощо.


Методичні доповнення


Основна ціль кожного завдання – привчити майбутнього дизайнера, художника по можливості більш тонко відчувати конструкцію і пластичну виразність кожної окремої літери, стильову єдність усієї композиції і кожного слова, що складає зміст послання.

З цією метою студенту рекомендовано:

 • постійно вивчати історичні та найбільш сучасні взірці шрифтового мистецтва з книг, журналів, Інтернету;

 • мати свою «малу бібліотеку» шрифтових гарнітур, що припали до вподоби авторові на різних етапах навчання;

 • постійно копіювати кращі взірці олівцем, а не на ксероксі, тому що це є найкращий метод механічного засвоєння шрифтів та їх аналізу.

При виконанні конкретної роботи старанно підбирати шрифтові гарнітури, що на ваш погляд найбільш підходять до даного твору або побудувати алфавітні знаки за взірцем якої-небудь однієї літери. Скомпонувати весь текст на площині.

Роботу треба виконувати свідомо і цілеспрямовано. Не треба бездумно копіювати навіть дуже відомі оригінали. Композиція повинна складати враження цілісного організму.

Визначте чітко силует шрифтової плями та її розташування відносно країв планшету. Треба намагатися підкреслити красу та виразність ритму літер, чіткість та охайність малюнку.

Спочатку вирішить основні композиційні питання на маленьких компонувальних ескізах. Потім виконайте композицію «начорно» олівцем, але в розмірі майбутнього твору. Уточнить усі сумнівні моменти силуету, ритму, розмірів літер. Тільки після цього перенесіть ескіз з «картону» на планшет. Ніколи не поспішайте і не малюйте «приблизно». Старанно опрацьовуйте усі знаки олівцем і тільки після цього починайте роботу графічними матеріалами «начисто».

Олівцем уточнюйте малюнок за допомогою креслярських інструментів, прагнучи до чіткості та паралельності ліній. «Начисто» робіть тільки «від руки» пензлем, фарбами, тушшю.

У роботі над композицією тексту необхідно уяснити для себе розуміння, сенс напису, який підкаже вам як розташувати ті чи інші акценти у композиції тексту, супідрядність значень, кольору, масштабу окремих слів та речень.

Пам’ятайте: «композиція – це сукупність усіх виражальних засобів, спрямованих на образне, художнє рішення визначеної теми».

У першу чергу на характер компоновки справляє вплив сенс тексту, його змістовність, яка обов’язково повинна відображуватись емоційно та пластично у визначені композиційного прийому. Від цього залежить характер ритму, динаміка плям, їх масштабне співвідношення.

Таким чином, та чи інша схема застосовується не безпідставно, а диктується необхідністю найбільш повного виявлення змістовної суті тексту.

Головне у роботі те, що треба йти від теми, від суті, від змісту тексту, і це треба пам’ятати на усіх етапах праці. А для цього ви повинні використовувати увесь арсенал накопичених та практичних знань, досвід, отриманий у результаті попередніх робіт.


Критерії оцінки практичних робіт

4 та №5 змістового модуля 4

Критерії оцінок відповідають вимогам, що висувалися до попередніх робіт, оскільки ці роботи є логічним завершенням циклу навчання. Найважливіші з них:

 • єдність накреслення кожного знаку стилістиці роботи в цілому;

 • відповідність шрифтової композиції змісту та емоційній спрямованості інформаційного послання;

 • відчуття міри та художній смак;

 • чітка виразність, енергійність та охайність художнього твору;

 • висока якість виконання та художня привабливість роботи.Основна література


 1. Гордон Ю. Книга про буквы от А до Я - Москва, 2006.

 2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги – М.:Книга, 1988.

 3. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974 гг. - М.:Книга, 1977.

 4. Королькова А. Живая типографика - Москва, 2007.

 5. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению - М.:Книга, 1982.

 6. Уильямс Р. Не дизайнерская книга о Дизайне. Основы дизайна типографики для новичков – СПб.:Весь, 2002.


Методичне забезпечення дисципліни


 1. Робоча програма з дисципліни «Шрифт», 2008.

 2. Навчальна програма з дисципліни «Шрифт», 2009.

 3. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Шрифт» для студентів І, ІІ курсу спеціальності «Дизайн».

 4. «Каліграфія та краса рукопису» конспект лекцій для самостійної роботи студентів І-ІІІ курсу, 2006р.

 5. «Письмо, шрифт та друк України» конспект лекцій для самостійної роботи студентів І-ІІІ курсу, 2006р.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни \"Шрифт\" для студентів iconМетодичні рекомендації І контрольні завдання для виконання практичних занять з дисципліни: "Стилістика"
Автор: доцент кафедри історії України І культури професійного спілкування Голдун Людмила Іванівна

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни \"Шрифт\" для студентів iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Фізика". Модуль1 "Механіка матеріальної точки", модуль 2 "Механіка твердого тіла" [Електронний ресурс] : для студ денної та заочної форм навч за напрямом підготовки: 100102,
Функції багатьох змінних [Електронний ресурс] / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, О. А. Мірошниченко [та ін.]; Факультет механізації...

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни \"Шрифт\" для студентів iconСхідноукраїнський національний університет
Завдання І методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів спеціальностей...

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни \"Шрифт\" для студентів iconА. Е. Марцінковський методичний посібник
Розробки містять рекомендації для виконання експериментальних робіт, відомості, необхідні для їх виконання

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни \"Шрифт\" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія»
«Фізіологія» для студентів денної форми навчання галузі знань 0306 Менеджмент напряму підготовки: 050202 Організація виробництва...

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни \"Шрифт\" для студентів iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Туристські ресурси України» / хнамг, Уклад.: М. М. Поколодна. –...

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни \"Шрифт\" для студентів iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технології матеріалів» для студентів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технології матеріалів» для студентів...

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни \"Шрифт\" для студентів iconПрактична робота №1
В даному посібнику міститься повний комплект інструкцій для виконання практичних робіт з фізики для учнів

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни \"Шрифт\" для студентів icon1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни \"Шрифт\" для студентів iconМетою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного економічного світогляду, національної свідомості І гідності у розумінні важливих актуальних
Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних проблем розвитку...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка