O opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi
НазваO opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi
старонка1/12
Дата канвертавання16.01.2013
Памер0.65 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. novembra 1999

o opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi kmetijskih gospodarstev

(notificirana pod številko dokumenta K(1999) 3875)

(2000/115/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE


ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,


ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 571/88 z dne 29. februarja 1988 o organizaciji statističnih raziskovanj Skupnosti o strukturi kmetijskih gospodarstev(1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 98/377/ES(2), in zlasti člena 8 (1),


Ob upoštevanju naslednjega

1) V skladu členom 8 (1) Uredbe (EGS) št. 571/88 so vse morebitne spremembe seznama značilnosti raziskovanj, kot tudi opredelitve značilnosti raziskovanj in razmejitev regij, popisovalnih okolišev in drugih ozemeljskih enot določene s postopkom iz člena 15 te uredbe, to je Odločbe Komisije, ki se ravna po mnenju, ki ga je podal Stalni odbor za statistiko kmetijstva;

2) Rezultati raziskovanj o strukturi kmetijskih gospodarstev Skupnosti, predvidenih v Uredbi (EGS) št. 571/88, so lahko skladni v vsej Evropski skupnosti le, če se pogoji, vsebovani v seznamu značilnosti, razumejo in uporabljajo na enoten način;

3) Seznam značilnosti raziskovanj je bil nazadnje spremenjen z Odločbo 98/377/ES o osnovnem raziskovanju struktur kmetijskih gospodarstev 1999/2000 in ker določa Odločba Komisije 89/651/EGS(3), kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 97/418/ES(4), opredelitve, seznam kmetijskih pridelkov, izjeme pri opredelitvah, ki se uporabljajo v nekaterih državah članicah, in regijah ter popisovalnih okoliših, ki naj se uporabljajo v okviru raziskovanj o strukturi 1988 do 1997, in ker je treba posledično prilagoditi in dopolniti Odločbo 89/651/EGS;

4) Na seznam značilnosti so bile dodane nove spremenljivke, ker je zaradi razvoja kmetijstva postalo nujno, da se pregledajo in popravijo stare spremenljivke, in ker vsebuje Priloga I k tej Odločbi Komisije nov seznam opredelitev glede na raziskovanja o strukturi Skupnosti po 1997;

5) Seznam kmetijskih pridelkov, naveden v opredelitvi kmetijskih gospodarstev in seznam izjem pri opredelitvah Skupnosti, je treba zaradi posebnih okoliščin v nekaterih državah članicah prav tako pregledati in popraviti in ker sta ta revidirana seznama kmetijskih pridelkov in sprejetih izjem k seznamu opredelitev vsebovana v Prilogah II in III k tej Odločbi Komisije;

6) Potrebna je večja jasnost soodnosnosti med nomenklaturo statističnih ozemeljskih enot (NUTS) in regij ter okolišev, uporabljenimi za namene raziskovanja o strukturi kmetijstva, in ker bi bilo koristno, da bi te regije in okoliše opredelili v posebni Prilogi IV k tej Odločbi Komisije;


7) ker so ukrepi, predvideni v tej direktivi, skladni z mnenjem Stalnega odbora za statistiko kmetijstva


SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Opredelitve Skupnosti, ki naj se uporabljajo za raziskovanja struktur kmetijskih gospodarstev Skupnosti po 1997, kot so predvidene v Uredbi (EGS) št. 571/88, so podane v Prilogi I skupaj z ustreznimi razlagami in primeri.

Člen 2

Seznam kmetijskih pridelkov, navedenih v opredelitvi kmetijskih gospodarstev v Prilogi I, je podan v Prilogi II.

Člen 3

Izjeme pri opredelitvah Skupnosti glede posebnih okoliščin za nekatere države članice se sprejmejo, kot je navedeno v Prilogi III.

Člen 4

Seznam območij in okolišev za namene raziskovanja o strukturi kmetijstva Skupnosti, navedenih v opredelitvi okolišev v Prilogi I, je podan v Prilogi IV.

Člen 5

Odločba 89/651 se s tem razveljavi.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.


V Bruslju, dne 24. novembra 1999

Za Komisijo

Pedro SOLBES MIRA

Član Komisije


PRILOGA I

OPREDELITVE IN RAZLAGE, KI VELJAJO ZA SEZNAMZNAČILNOSTI, KI NAJ SE UPORABIJO PRI RAZISKOVANJU O STRUKTURI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV SKUPNOSTI

(I = definicije, II = opombe za razlago)

KMETIJSKO GOSPODARSTVO

I. Samostojna enota tako tehnično kot ekonomsko, ki ima eno vodstvo in prideluje kmetijske pridelke. Kmetijsko gospodarstvo lahko zagotavlja tudi druge dopolnilne (nekmetijske) pridelke.

II. 1. Kmetijsko gospodarstvo je tako opredeljeno z naslednjimiznačilnostmi:

1.1. Pridelava kmetijskih pridelkov

Za namene tega raziskovanja šteje, da so ‘kmetijski pridelki’ tisti pridelki, ki so našteti v Prilogi II.

1.2. Enotno vodstvo

Enotno vodstvo je tudi tisto, ki ga izvršujejo dve ali več oseb, ki skupno delujejo.

1.3. Samostojna enota tehnično in ekonomsko

Na splošno se to kaže v skupni uporabi delovne sile in proizvajalnih sredstev (strojev, stavb ali zemljišč itd.).

2. Posebni primeri

2.1. a) Kadar je kmetijsko gospodarstvo zaradi davkov ali drugih razlogov razdeljeno med dve ali več oseb ali

b) kadar se dve ali več posameznih kmetijskih gospodarstev, ki so bila prej neodvisna kmetijska gospodarstva, združi v rokah enega gospodarja,

se to kmetijsko gospodarstvo obravnava kot samostojno, če ima enotno vodstvo in je tehnična in ekonomska enota.

2.2. Primeri, ko prejšnji lastnik ob prenosu kmetijskega gospodarstva na svojega naslednika (dediča, najemnika itd.) zadrži del zemljišč.

Ta je:

a) vključena v naslednikovo kmetijsko gospodarstvo, če se zadržana zemljišča obdeluje skupaj s preostalim kmetijskim gospodarstvom in če se na splošno uporabljajo ista delovna sila in proizvajalna sredstva kot za ostali del kmetijskega gospodarstva,

b) pripisana kmetijskemu gospodarstvu prejšnjega lastnika, če se normalno obdeluje z delovno silo in proizvajalnimi sredstvi tega kmetijskega gospodarstva.

2.3. Za namene tega raziskovanja štejejo kot kmetijska gospodarstva, če izpolnjujejo druge zgoraj navedene kriterije, ki opredeljujejo kmetijsko gospodarstvo, naslednje enote:

a) živinorejske postaje, kjer vzrejajo bike, merjasce, ovne in kozle, kobilarne in valilnice,

b) kmetijska gospodarstva raziskovalnih inštitutov, sanatorijev in okrevališč, verskih skupnosti, šol in zaporov,

c) kmetijska gospodarstva, ki tvorijo del industrijskih podjetij;

d) skupna zemljišča, ki jih sestavljajo pašniki, vrtnarska in druga zemljišča, pod pogojem, da jih lokalni organi upravljajo kot kmetijska gospodarstva (npr. z jemanjem živali v najem, to je z jemanjem goveda drugih oseb na pašo po določeni tarifi).

Sem ne spadajo:

- dodeljena skupna zemljišča (C/03),

- skupna zemljišča, oddana v najem (C/02)

2.4. Naslednje enote niso vključene med kmetijska gospodarstva za namene tega raziskovanja:

a) staje z jahalnimi konji, staje z dirkalnimi konji, hipodromi (zemljišča, ki se uporabljajo za vadbo dirkalnih konjev) brez vzrejnih dejavnosti,

b) pesjaki,

c) trgi, klavnice itd. (kjer ne redijo živali).

2.5. ‘Skupinska kmetijska gospodarstva z enim pridelkom’ se obravnavajo kot kmetijska gospodarstva, neodvisna od ‘matičnega’ kmetijskega gospodarstva, če v glavnem uporabljajo svoja lastna proizvodna sredstva in v glavnem niso odvisna od proizvodnih sredstev ‘matičnega’ kmetijskega gospodarstva. ‘Skupinska kmetijska gospodarstva z enim pridelkom’ so kmetijska gospodarstva, kjer posamezna kmetijska gospodarstva združijo svoja sredstva za določeno kmetijsko podjetje, da bi ustvarila drugačno skupno podjetje, vodeno ločeno od ‘matičnih kmetijskih gospodarstev’ (npr. skupen sadovnjak ali skupna partija goveda) (delna spojitev)

A. GEOGRAFSKI POLOŽAJ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

II. Za kmetijsko gospodarstvo in vse podatke v zvezi z njim velja, kot da je v tistem okolišu in občini ali delu popisovalnega okoliša, kjer je sedež kmetijskega gospodarstva (A/01).

Sedež kmetijskega gospodarstva je opredeljen v skladu z dokumentiranimi lastnimi pravili držav članic.

A/01 Raziskovalni okoliš

I. Geografski položaj vsakega kmetijskega gospodarstva se opiše s kodo, ki označuje državo, v kateri je regija in popisovalni okoliš.

II. Regije in okoliši za namene raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev so našteta v Prilogi IV.

A/01 a) Občina ali del popisovalnega okoliša

I. V okviru raziskovanja 1999/2000 se geografski položaj opiše z dodatno kodo, ki označuje občino ali del popisovalnega okoliša, kar omogoča združitev rezultatov vsaj po ‘objektivnih conah’ v smislu Uredbe Sveta (EGS) št. 2052/88(1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3193/94(2) ali, kjer je primerno, z najnovejšo zakonodajo za vse podobne cone ali območja, ki so opredeljena v poznejši fazi in uporabljena pri izvajanju nalog strukturnih skladov.

II. Države članice sporočijo Eurostatu h kateri ‘objektivni coni’ spada posamezna občina ali del popisovalnega okoliša. Če meje med različnimi conami ali območji delijo občino ali del popisovalnega okoliša, se za vsa kmetijska gospodarstva v občini ali delu popisovalnega okoliša določi, da ležijo v coni ali območju, ki tvori največji del občine ali dela popisovalnega okoliša.

Uporabljene kode občin ali delov popisovalnega okoliša so usklajene s 4. ali 5. nivojem nomenklature statističnih ozemeljskih enot (NUTS). Če teh kod ni mogoče posredovati, države članice namesto tega sporočijo za vsako kmetijsko gospodarstvo kodo, ki označuje, v kateri ‘objektivni coni’ se nahaja kmetijsko gospodarstvo. Ti podatki naj se nanašajo na stanje 30. junija 1999, vendar se sporočijo ponovno, če se cone, uporabljene v okviru strukturnih skladov, pozneje spremenijo.

A/02 Področje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

I. Področja, ki so na dan raziskovanja označena kot tista z omejenimi možnostmi v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 950/97(1) (in, kjer je primerno, najnovejše zakonodaje), ki se pojavljajo na seznamu področij z omejenimi možnostmi Skupnosti, kot jih sporočijo države članice pri uporabi člena 21 Uredbe (ES) 950/97.

II. Če je kmetijsko gospodarstvo le delno nameščeno na področju z omejenimi možnostmi, se klasificira glede na to, kateremu področju pripada večji del kmetijskega gospodarstva.

A/02 a) Gorsko področje

I. Področja, ki so na dan raziskovanja označena kot področja z omejenimi možnostmi v smislu člena 23 Uredbe Sveta (ES) št. 950/97 in se pojavljajo na seznamu področij z omejenimi možnostmi Skupnosti, kot jih sporočijo države članice pri uporabi člena 21 Uredbe (ES) 950/97.

II. Če je kmetijsko gospodarstvo le delno nameščeno na področju z omejenimi možnostmi, se klasificira glede na to, kateremu področju pripada večji del kmetijskega gospodarstva.

B. PRAVNA OSEBNOST IN VODSTVO KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA (na dan raziskovanja)

B/01 in B/02 Oseba, pravno in ekonomsko odgovorna za kmetijsko gospodarstvo: imetnik

I. Imetnik na kmetijskem gospodarstvu, je fizična oseba, skupina fizičnih oseb ali pravna oseba, ki upravlja podjetje za svoj račun in v svojem imenu in je pravno in ekonomsko odgovorna za kmetijsko gospodarstvo, to je tista, ki prevzema gospodarska tveganja kmetijskega gospodarstva. Imetnik ima lahko kmetijsko gospodarstvo v neposredni lasti ali v najemu ali pa je dedni dolgoročni zakupnik ali uživalec ali skrbnik.

II. Pravna in gospodarska odgovornost je opredeljena v skladu z dokumentiranimi lastnimi pravili držav članic.

Imetnik lahko pravico ali del pravice odločanja za normalno dnevno finančno in proizvodno rutino pri vodenju kmetijskega gospodarstva poveri upravniku.

V primeru kmetovanja s soudeležbo (glej točko C/03) a)) se za imetnika navaja soudeleženega kmetovalca in ne zemljiškega posestnika.

B/01 a) in b) Fizična oseba

I. Za namen tega naslova je lahko fizična oseba bodisi en posameznik (edini imetnik) ali skupina posameznikov (družbenikov v skupinskem kmetijskem gospodarstvu).

II. Vprašanje, ali je imetnik ‘fizična’ ali ‘pravna’ oseba je pomembno za klasifikacijo kmetijskih gospodarstev v naslednje skupine:

Kmetijska gospodarstva, kjer je imetnik:

a) fizična oseba in edini imetnik na neodvisnem kmetijskem gospodarstvu,

b) skupina fizičnih oseb, ki so skupina družbenikov v ‘skupinskem kmetijskem gospodarstvu’,

c) pravna oseba.

Zakoni nekaterih držav članic obravnavajo ‘pravno’ osebo (družbo) zaradi fiskalnih in/ali pravnih razlogov, kot da bi bila ‘fizična’ oseba ali skupina ‘fizičnih’ oseb. To so navadno vse oblike podjetij, kjer imajo en član ali vsi polno osebno odgovornost za dolgove podjetja. V takih primerih lahko države članice pripišejo tako ‘pravno’ osebo v razred ‘edinih imetnikov’ ali ‘skupinskih kmetijskih gospodarstev’.

B/01 a) Fizična oseba, ki je edini imetnik, kadar je kmetijsko gospodarstvo neodvisno

I. En posameznik in fizična oseba, ki je imetnik na kmetijskem gospodarstvu, ki ni povezano z nobenim kmetijskim gospodarstvom drugih imetnikov niti s skupnim upravljanjem niti podobnimi dogovori.

II. Ta imetnik lahko sam sprejema vse odločitve v zvezi s kmetijskim gospodarstvom.

Zakonski partnerji ali ožji družinski člani, ki imajo kmetijsko gospodarstvo skupaj v lasti ali najemu se navadno obravnavajo kot eno neodvisno kmetijsko gospodarstvo, ki ga upravlja edini imetnik.

Dve osebi, ki živita skupaj kakor zakonska partnerja in nista poročeni, se prav tako obravnavata kot zakonca, če se v zadevnih državah članicah pravno priznavata kot taka.

Kot edini imetniki se, inter alia, obravnavajo naslednji: bratje in sestre, skupni upravičenci po oporoki ali brez nje itd., če niso sklenili sporazuma in niso fiskalno in/ali pravno obravnavani kot skupinski imetnik ali kot pravno podjetje v skladu z zakoni države članice.

Če je podjetje (pravna oseba) v lasti samo ene fizične osebe in se v državi članici obravnava kot fizična oseba (glej opredelitev ‘fizične osebe’), se obravnava kot kmetijsko gospodarstvo z edinim imetnikom.

Če ima samo ena oseba polno pravno in ekonomsko odgovornost za kmetijsko gospodarstvo, se obravnava kot edini imetnik, tudi če kmetijsko gospodarstvo sicer izpolnjuje kriterije za skupinsko kmetijsko gospodarstvo.

B/01 b) Ena ali več fizičnih oseb, ki so družbeniki v skupinskem kmetijskem gospodarstvu

I. Ena ali več fizičnih oseb, ki so družbenik(i) skupine fizičnih oseb, ki ima v lasti, najemu ali drugače skupaj upravlja kmetijsko gospodarstvo ali skupaj upravlja svoja posamezna kmetijska gospodarstva, kot da bi bila eno kmetijsko gospodarstvo. Sodelovanje se mora izvajati bodisi v skladu z zakonom ali s pisnim sporazumom.

II. Če je družba (pravna oseba) v lasti več kot ene fizične osebe in jo država članica obravnava kot fizično osebo, se šteje, da je skupinsko kmetijsko gospodarstvo.

Države članice, ki imajo na izbiro, ali zabeležijo spremenljivko B/01 b), zberejo vse podatke o vseh kmetijskih gospodarstvih, kjer so imetniki fizične osebe po spremenljivki B/01 a) ne glede na to, ali so to ‘skupinska kmetijska gospodarstva’, kot je opredeljeno spodaj. V teh državah članicah se, kadar na enem kmetijskem gospodarstvu izvaja funkcije imetnika dve ali več fizičnih oseb, samo ena od teh prikaže kot taka. (Na primer tista, ki nosi največji delež tveganja ali ki prevzema glavni del pri upravljanju kmetijskega gospodarstva. Če po teh kriterijih še vedno ni mogoče izbrati enega posameznika, temelji izbira na kakem drugem kriteriju, na primer na starosti).

B/01 c) Pravna oseba

I. Pravna oseba, ki ni fizična oseba, vendar ima normalne pravice in dolžnosti posameznika, kot na primer sposobnost, da toži ali je tožena (lastna splošna pravna sposobnost).

II. Pravna oseba je lahko javna ali zasebna, inter alia:

- država, regija, občine itd.,

- cerkev in njene ustanove,

- druge podobne ustanove javnega ali pol-javnega značaja,

- vsa komercialna podjetja, razen tistih pod B/01 a) ali b), zlasti družbe z omejeno odgovornostjo, vključno z zadružnimi podjetji,

- vse delniške družbe (podjetja, ki so izdala delnice),

- skladi (organi, ki upravljajo sredstva, predvidena za določene namene, ki so pogosto socialni ali človekoljubni),

- nedelniške družbe z omejeno odgovornostjo,

- vsa druga podjetja podobnega značaja.

B/01 d) Število družbenikov

I. Število oseb v skupinskem kmetijskem gospodarstvu, ki so soudeležene pri pravnih in gospodarskih odgovornostih v zvezi s kmetijskim gospodarstvom in ki so udeležene pri kmetijskem delu na kmetijskem gospodarstvu.

B/01 e) Družinski člani

I. Na splošno so družinski člani imetnika zakonski partner, predniki in potomci in drugi sorodniki (vključno s sorodniki po poroki ali posvojitvi posvojitvijo) in bratje ter sestre imetnika in njegovega zakonskega partnerja.

II. Imetniki sami niso vključeni med družinske člane.

B/01 f) Koliko članov družin družbenikov opravlja kmetijsko delo na kmetijskem gospodarstvu?

I Število družinskih članov družbenikov skupinskega kmetijskega gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko delo (kot je opredeljeno v razdelku L) na kmetijskem gospodarstvu s polnim ali skrajšanim delovnim časom. Nepomembno je, ali prejemajo plačo ali ne.

II. Potrebni podatki o delovni sili, ki se zahtevajo za te družinske člane se zabeležijo pod L/04 ‘Redno zaposlena nedružinska delovna sila’ ali L/05 + L/06 ‘Nedružinska delovna sila, ki ni redno zaposlena’.

B/02
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

O opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi iconMedvedi izvirajo iz psov podobnih prednikov. Že pri psih, ki so pretežno mesojedi, lahko predstavlja rastlinstvo pomemben delež V prehrani. Pri medvedih se je
Ni prava hibernacija. Med mirovanjem pride do drastičnega zmanjšanja telesne temperature in osnovnih življenjskih funkcij. Spola...

O opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi iconAddress: 3 Bakats ter, h-1092 Budapest, Hungary Mobile: +36 70 365 0630

O opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi iconSrovnání vývoje cestovního ruchu ve vybraných městech ČR, která jsou zapsána na Seznamu světového dědictví unesco

O opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi iconTrencianska informacna agentura pri kz-tn

O opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi iconIzvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta

O opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi iconPredavanja pri prof. Pezdirc Bartol

O opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi iconPgy 1’s pri conference Room 111

O opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi iconSeminarska naloga pri predmetu geografija

O opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi icon1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat

O opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi iconMarcus tullius cicero kato pliaĝa pri la maljuno

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка