Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране
НазваПредмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране
старонка1/9
Дата канвертавання15.01.2013
Памер1 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Въпрос 1121

Предмет на българското ЗП. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране.

Предмет на ЗП са онези обществени отношения, вьзникнали въз основа на действащите правила на зп. Тези обществени отношения, КОИТО са вече правно регулирани, стават правоотношения

В края на 18 8 е било модерно строгото диференциране на Qrраслите на правото Гражданско-правните, наказателно-правните и административно-правните отрасли се разграничават по метода на правно регулиране. За гражданско-правните отрасли действат диапозитивните правила. При тях празнотата от свободната воля се замества 01 диапозитивните правни норми При административното право имаме вертикални отношения, те на власт и подчинение При наказателното право методът е наказателната държавна принуда

Всеки клон от правото има основното задължение, регулирайки материята. да защити правата на гражданите и правовия ред

Горното простичко деление днес се различава Днес делението е на публично­правни и частно-правни отрасли Щом има власт и подчинение в правоотношението отиваме към публичното право, а в частното право действа равнопоставеността Най­авторитарният субект на публичното право е държавата Но тя е и субект на частното право Затова и собствеността днес е пубпична и частна

ЗП се състои от пубпично-правни норми, които се намират изцяло в ЗЗ, като една част от тях се намира в ТЗ - за застрахователния договор Щом се изискват реквизити минаваме към публично-правната уредба

ЩОМ ЗП се състои от съвкупност от публично-правни и частно-правни норми, то и методы ще бъде смесен Публично-правни са tiормите, които уреждат: понятието застраховане, основните принципи, предметът на дейност на застрахователните компании, структурата им и Т.Н Същото се отнася и за защитата на застрахованите лица - законы строго изисква къде да се влагат средствата, събрани при застрахован ето. Публично-правна е материята, свързана с възникването и изменението на застрахователните компании Задължителното застраховане също е с властнически характер. Всички норми, предвиждащи давността вън от застрахователните договори имат публично­правен характер

Частно-правните норми на ЗП предвиждат равнопоставеност

ЗП е система от правни норми, КОИJО реryлират застрахователните правоотношения То е част или подвид на ТП, имащо за цел да изучи детайлно правоотношенията във връзка със застраховането, ппюс възникването на компаниите и тяхната дейност

ЗП като наука има за задача да изучава тези правни норми, да обобщава опита то тяхното приложение и да прави предложения за тяхното усъвършенстване

Въпрос 1123 Субекти на ЗП.

Субектите на ЗП са страните по

застрахователното правоотношение, Това са 1 Застрахователите,

2, Презастрахователите:

З.Дирекцията за застрахователен надзор: 4 Националния съвет по застраховане;

5 Застрахованите;

6.Застраховащите

ЧЛ.2 от ЗЗ дефинира какво е това застраховане ~застраховането е дейност, която се състои в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на

~~~;~евТаенНеИ~аИ ~w:тии~:rт,~Ч~~ъ~~~~еП~~

условия, предвидени в договор или закон, и се осъществява чрез сключване на застрахователни договори, както и в управлението на тези средства

Набирането на застрахователни средства става единствено чрез застрахователен договор Тези средства се наричат застрахователен фонд До 90 г застрахователният фонд бе централизиран в ДЗИ Този единен фонд имаше условно деление

1. фонд за личното застраховане;

2 фонд за имущественото застраховане Но неговото основно предназначение беше

да бъде кредитор на републиканския бюджет Беше дойна крава на бюджета

Сега този застрахователен фонд по персони е разхвърлян по отделни застрахователни компании В тези застрахователни компании имаме и второ диференциране

1, фонд за лично застраховане,

2, фонд за имуществено застраховане Когато се говори за набирането на фонд се

има предвид икономическото набиране Правната дисциплина застраховане е униформата на застрахователната дейност, Т,8 на икономиката Това крие в себе си огромен труд Напр. каква е вероятността от всички движещи се автомобили да изчислите колко са възможните катастрофи Така можем да изчислим застрахователната премия Това е много сложно, но ако не се предвид~т нероятностите добре. застрахователят ще фапира

Принципи на ЗП

1. Чл.3 ~Застраховането е доброволно" Следователно, първият принцип е доброволност, Тя е с доста сериозни последици. защото се явява в два вида

а)доброволност за всички застрахователни субекти,

б) за всички органи на власт

Чл. 3 (г) ~Задължително застраховане може да се лредвиди със закон или международен договор"

Страните имат суверенното право върху волята си относно избора на застраховател, дали да сключи застраховка. с кого да я сключи

J(I('IIII'(l..\-пtuт"~111tJ "IШ/Ш С1р I

Vj tJ "'d"'btJ fJd.JМ~I-'. ПdI-'УШ<:Шdн~ru На тази триада е нарушаване на принципа на доброволността Тази норма беше създадена за елиминирането на силовите застрахователи

Този лринцип ще намерим и в

правомощията на Националния съвет по застраховане Той е въведен и като задължение за застрахователния брокер, който е длъжен да разяснява

2 Принцип на равнопоставеност

Застрахователната компания представлява съвкупност от хора с различни специалности Насреща имате един чичо, който решил да се застрахова, но не знае правилата Въпросы за измамничеството е историята на ЗП Така че този, който иска де се застрахова, трябва да бъде информиран - това е принципът на равнопоста веността. Застрахователн и ят брокер и посредник има задължение да информира застрахованите

4л 44 "Застрахователят води за

застрахователните си помощници списък, който лредставя на .gирекцията за застрахователен надзор Тои снабдява всеки помощник с документ и знак, който го легитимира като такьв при упражняване на дейността му Образец от легитимационния документ се одобрява и депозира в Дирекцията за застрахователен надзор Промените в списъка се съобщават на Дирекцията за застрахователен надзор в 15-дневен срок"

Чл 45 ~При осъществяване на деиността си застрахователният посредник и застрахователният помощник спазват принципа на доброволността и добросъвестно разясняват правата и задълженията по застрахователния договор с оглед защитата на интересите на застрахованите

Застрахователната компания е

предизвикана да регулира равномерното постъпване на застрахователните премии и неравномерното изплащане на вредите от евентуалните застрахователни събития Колко е неравномерното изплащане на се знае, тайна е

3 Разделност на застраховането Целият

е

  1. застраховане,

2. презастраховане,

3, застраховане и презастраховане

(2) "В устава на застрахователя се определят предметът на дейността и видовете

засr~)х?з~~~~~~~с~~т ~~~л~~~~~ет~з" въ р шв а

застраховки по живот и срещу злополука, не може да извършва други застраховки Застраховател, който извършва имуществени застраховки, не може да извършва застраховки по живот"

4, Принцип на изключителност, Има го и при правораздаването - никой не може да правораздава, освен съдът, И при застраховането е същото - чл4 (г) "Застрахователят не може да осъществява

~~~~~ит~~~~
някакво дружество

Всичките принципи досега са помощни на един основен принцип.

5. Защита на интересите на застрахованото пице, Създаването на Национален съвет по застраховането и на Дирекция за застрахователен надзор е проява на този принцип

1 доброволност

  1. равнопоставеност 3. разделност

4, изключителност

5 защита на интересите на застрахованото лице

Въпрос N.4 Застрахователна тайна.

Тя се регламентира в чл, 7 и чл.23 оТ ЗЗ Застраховането е доброволно, имаме

суверенитет, Когато един търговец се застрахова, за деЙността му е от голямо

зна~~Н7(1 fРj~~~~:х~~:т~~~~~:~·ъжен да пази

в тайна сведенията по застрахователното правоотношение"

(2) "Разкриването на сведения по застрахователното правоотношение може да става само със съгласието на другата страна по договора, на третото ползващо се лице, както и на трето лице, по чийто живот е сключена застраховката съгласно условията на сключения договор или на презастрахователи по този AOrOBOpN

(3) "Районният съд по седалището на застрахователя може да постанови разкриване на сведения по застрахователно правоотношение по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпления С ъд ът се произнася по искането на закри го заседание не по·късно от 24 часа от постъпването му"

За нас е интересно как тази тайна може да бъде пробива на

1. по доброволен принцип, който изисква съгласието на застрахователя, застрахования, застраховащия, третото лице (бенефициер), което се ползва от застрахователния договор С ъщо се изисква и съгласието на този, който е дал съгласието си да бъде застрахован по "живот~.

2. По начин, в който разгласяването на обстоятелствата става независимо от волята на горните Това право е дадено на районния съд и то само по искане на прокуратурата Но само в един единствен случаи - при наличието на данни за извършено престъпление

Чл 2З "Служителите на Дирекци~та за застрахователен надзор са длъжни да пазят в тайна сведенията и данните, които са им станали известни при упражняването на контрол върху застрахователите Разкриването на тези сведения и данни може да стане само по реда на чп 7(3)

Дирекцията за застрахователен надзор има право да осъществява контрол за законосъобразност. Затова на неговите служители е забранено да издават тайната Само когато са видели нещо нередно, сезирали са прокурора, той пък е сезирал районния съд тази тайна може да бъде открита

Въпрос N25

Акционерно дружество. Застраховател. Според чл 4(1) от ЗЗ "Застраховател може

да бъде аКЦИОtiОрtiО дружество. взаимозастрахователна кооперация или чуждестранен застрахова,ел чрез клон, които имат за предмет на дейност застраховане"

АД е изучавано 8 П 1. Тук ние трябва да научим само отликите tiЭ застрахователното АД от обикновеното АД по ТЗ Затова и чл 8( 1) от ЗЗ гласи. че АД за застраховане се учредява. извършва деЙНОСТТа си и се прекратява по ТЗ, Доколкото в ЗЗ не е предвидено друго

Отлики

1 В минималния уставен капитал

а) при застраховки по живот и злополука 2 мпрд пв. /2 ООО ООО tЮUИ пв

б) при презастраховане - 4 млрд лв

До момента на гюдаuането на молбата капиталът трябва да бl,де изцяло внесен в БНБ

Апортните вноски не могат да бъдат по­големи 01 ? от каПИJа/lа

Застрахователните дружества могат да откриват повече от слин клон В отделно населено място, FJКЛЮ'iИrеllНО по седалището си

2 Чл 9 "Акциите на застраховатеЛНОJО дружесгво са само rlОимеlНtи" Така се отстраняват нежеланите пица

3 Има разрешение за притежаването на акции повече от 5/100 от капитала Това разрешение се дава на съответното ФЛ или ЮЛ оТ Националния съвет Г1О застраховането

За акции над 1/100 от капитала на застрахователното дружество заявитеЛЯ1 YДOCTooep~Ba произхода на средствата си

4 Лица. които извършват сходна дейност не могат да бъдат акционери в застрахователни АД Също така. тези, които се занимават с охранителна дейност не могат да бъдат акционери в застрахователно АД

5 Чл 1 О Има ог раничения вьв връзка с персоните, които учаСIIJат в ръководството Председател на управи1СЛНИЯ съвет, на съвета на директорите, ИЗГlЫНtителен директор и актюер може да бъде лице, което

1. има местожителство или Постоянно пребиваване в страната.

2 има висше икономическо или юридическо образование, а за ак', юера - и/или висше образование по математика или информатика., 3, притежава необхо"имия професионален ОПИ1 А застрахованеrо

4 не е осъждано на л,с за умишлено престъпление от общ характер;

5 не е било член на ИЗПЪЛНИJелен или контролеti орган или ~ЮOl раничено OTroBOpeti съдружник на дружест 110 и{lи кооперация прекратени поради tЮСI>сто~теЛtЮСТ. ако е останал неудовлетворен кредитор,

6 не е лишеtiО ОТ Г1равото да заема материапноотговорна ДJ1ЬЖНОСТ:

7 не е съпруг или роднина до трета степен, включи гелно по права или съребрена линия или сватовство, на чrюн на управителния съвет наДЗОр~tия съве1, сыют а на директорите или актюера.

8 не заема ДРУГiще fН1aTeHa дльжност oCBe~i като сьтрудник в научен институт или преподавател в учебно занедение,

9 не е член на рЪКоводен или контролен

орган на дружеСТIIО коего извършва

охранителна дейност

Акционерно дружество IlperoBop от ТП Определението за Ап се извлича от чл. 158 (1) от ТЗ АД е търговско дружество, чийто капитал е разделен на еднакви части - акции, което отговаря за зад ЬJ1женията си само със своето имущество

Родовите черти на Ап са

1 АД е ЮЛ и по СИJ1аlа tiЭ ТЗ е търговец: 2 АД подлежи на IIIlиспане в търговския

регисrър при ОКРЪЖНИ~I Сl,Д,

То възниква от дсtfSI на вписването, което има конститутивно значение Обнародването в ЧДьржавен вестник" има декларативно значение

3 АД приема парични и tЮГ1арични вноски, 4 АД има фирма, ссдалище и органи,

5 Учредитепи и 'НЮtЮВQ могат да бъдЭJ български и чуждеС1 ранни ФЛ и ЮЛ Учредители са тези. които са подписали предложението за сьздаваtiе на АД Те могат да бъдат най-малко IIIШ лица, независимо какви Но учредитеJJtюJO сьбрание може да решава само ако fТРИCl,сrват най-малко пет лица. записали акции

Специфичните черlИ на АД са

1 АД е дружество на каг!Итала ЗА разлика оТ СД и КД при него не сыцсствува задължение за участие с личеti ТРУII

2 капиталът на АН е разделеti на равни части, наречени акции

З АД е уставно дружеС'1 во

4 Притежанието на акции създава

членството в АД С Ilрехвърлянето им се прехвърля и членствоrо

5 Членовете на АН tЮ отговарят пично за задълженията на дружеството За тези зады1енияя OТГOBap~1 А" с имуществото си Имуществото на АД е Г1роменлива величина, за разлика от капи тапа на АД. който е постоянtiЭ величина, C),CraBeHa от сбора на ~юминалната стойност t t8 акциите

6 Фирмата на АЛ включва означението "АД", без имена tia аКl\ионерите,

7 Само АД може lIа извьршна банкова и застрахователна дейtЮСТ

Видове АД В зависимос', от това как се учредяват акциите АД БИIJaТ ОJКРИТИ И закрити ОТКРИJО АД е това, ГlрИ което акциите се предлагат свободно на всеки желаещ да ги закупи, Когато АД е затворено, това значи, че е предвидена възможност в устава акционерите да не ПРОllават акциите си навън Закритите АД издапат ГЮИМСtiНИ акции, които се прехвърлят само меж/\у чпеtювете

стр :2

JIIUIII'IIХОЩIIIII'.'1l01l1't//,о

Учредяване на АЛ Правната уредба се съдьржавчл 163-174·1З То може да стане по два начина

1 с подписка

2 без подписка

Учредители те избират начина

Минималната стойност на капитала който се набира чрез подписка е 100 мпн лв /100 ООО лв, а без подписка - 50млн

Учред~шане чрез ПОl1писка Този начин се нарича сукцесивно набиране на капитала Учредители МОГЮ да бъдат две или повече пица, с изключение на уредените в закона случаи, при които учредител може да бъде и едно лице - чл 61 ТЗ Учредители не могат да бъдат лица, които са обявени в несъстоятелност

Учредителите ИЗГОJ вят и обнародват подписано от тях преДJ10жение за откриване на fтодписка за набиране на капитала Заинтересованите лица записва участието си по реда. посочен в подписката Те внасят паричните вноски по банкова сметка, открита от учредители те Срещу направените имуществени Вноските получават временни удостоверения от учредителите За непаричните вноски сс f1рилагат разпоредбите на чл 72 и 73 ТЗ 11равната същност на подписката е спорна - преобладава схващането, че T~ е едностранно волеизявпение на подписвача за участие в АД

В 2-месечен срок слсд изтичане на срока на подписката или след записването на целия капитал на дружеСТВОJ о учредителите свикват учредитепно събраffие Учредителното събрание има право ла решава, ако на него е представен поне ПОl1Овиtiата от записания капитал и присъсгват най-малко пет лица записали акции

Вторият начин на учред~ване на АД е наричан симуптанно учрсдяване теседин акт Тук просто се изян~ва ЖСJ1ание И се свиква учредително събрание

Задачите на учрсдинтното събрание са

1 да установи даl1И капитаЛbl е набран и дели се tiаправени необходимите вноски,

2 да вземе решение за учредяване на АД с единодушие:

3 да приеме устав с единодушие,

4 да избере надзоре" съвет, съответно съвет на директорите с мнозинство, съгласно приетият устав, освен ако учредителите не са си запазили правото
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране iconКурс. «Экономическая теория» Раздел Введение в экономическую теорию 01 Предмет и метод экономической теории
А. Маршалл сводит предмет науки к исследованию богатства, стимулов к действию человека и мотивов противодействия

Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране iconЛекція Предмет, метод І завдання дисципліни
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки І, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...

Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране iconПредмет семантики
Семантика, как и всякая научная дисциплина, имеет свой предмет. Но определить этот предмет не так просто, как это может показаться....

Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране icon1. Предмет и метод теории государства и права

Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране iconПроизводството е с правно основание чл. 200 Кт вр чл. 224 Кт
Образувано е по искова молба на П. Г. М. от с. Д. общ. С., против ет ”Ю. К., със седалище и адрес на управление град Б., ж к. „С.”,...

Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране iconПланы семинарских занятий 1 семестр
Предмет и метод истории отечественного государства и права, его место среди юридических дисциплин

Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране iconПредявен е иск с правно основание чл. 422 Гпк, вр с чл. 232, ал. 2 Ззд с цена на иска 3409. 37 лева, чл. 86 Ззд с цена на иска 516. 41 лева и чл. 92 Ззд с цена на
Предявен е иск с правно основание чл. 422 Гпк, вр с чл. 232, ал. 2 Ззд с цена на иска 3409. 37 лева, чл. 86 Ззд с цена на иска 516....

Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране icon1. предмет общей теории права
Палиенко Н. И. Предмет и задачи энциклопедии права и идея права. Вступительная лекция. Ярославль, 1900

Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране iconЛекция 1: Предмет, метод и периодизация истории государства и права России
России и соответствующих им правовых систем в хронологической последовательности

Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране iconТема 1 : «макроэкономика: предмет и метод исследований»
Целью экономических исследований является поиск эффективных методов использования ограниченных природных и людских ресурсов

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка