Анага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа "вду імя П. М. Машэрава" 2008
НазваАнага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа "вду імя П. М. Машэрава" 2008
старонка1/37
Дата канвертавання14.01.2013
Памер2.77 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

УА “Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М.Машэрава”


Я. Н. МАРОЗАВА
РЫХТУЕМСЯ

ДА ЦЭНТРАЛİЗАВАНАГА ТЭСЦİРАВАННЯ


Дапаможнік для слухачоў факультэта

давузаўскай падрыхтоўкі
Віцебск

Выдавецтва УА ”ВДУ імя П. М. Машэрава”

2008


УДК 808. 26 (075. 8)

ББК 81 .411 . 3 - 923


Друкуецца па рашэнні навукова-метадычнага савета ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М.Машэрава”


Аўтар: дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства ВДУ імя П.М.Машэрава Я.Н. Марозава

Рэцэнзент: дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства УА ”ВДУ імя П.М.Машэ­рава" кандыдат філалагічных навук Л. İ. Злобін
М - 25


Марозава Я.Н.

Рыхтуемся да цэнтралізаванага тэсціравання: Вучэбны дапаможнік для слухачоў ФДП.― Віцебск: Выд-ва УА ВДУ імя П.М.Машэрава, 2008. — 150 с.ISBN 985-425-308-2


Дапаможнік прызначаны для слухачоў факультэта дауні­версітэцкай падрыхтоўкі і ўключае ў сябе тэарэтычны матэрыял да тэм, практычныя заданні, табліцы і схемы да тэм цэнтралізаванага тэсціравання. Стараннае вывучэнне адпаведных правілаў, прапанаваных схем і табліц, самастойнае выкананне прапануемых практычных заданняў і іх аналіз на занятках дапамогуць слухачам ФДП падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове.

Дапаможнік можа быць выкарыстаны таксама школьнікамі, настаў­нікамі, студэнтамі пры вывучэнні беларускай мовы.


УДК 808. 26 (075.8))

ББК 81.411.3 - 923ISBN 985-425-308-2

© Марозава Я.Н., 2008

© УА ”ВДУ імя П.М. Машэрава”, 2008

У В О Д З İ Н Ы


Неабходнасць стварэння вучэбнага дапаможніка для слухачоў факультэта дауніверсітэцкай падрыхтоўкі тлумачыцца тым, што пры ўсёй мнагалікасці дапаможнікаў для абітурыентаў па беларускай мове па-ранейшаму застаецца актуальным крытычны аналіз многіх складаных пытанняў на ўсіх моўных узроўнях (па фанетыцы, арфаэпіі, марфеміцы, словаўтварэнні, марфалогіі, сінтаксісе, пунктуацыі), супярэчліва асветле­ных у розных крыніцах, у розных нарматыўных слоўніках. У многіх дапаможніках для абітурыентаў утрымліваюцца хібы, памылкі, недахопы.

З а д а ч ы гэтага выдання:

● асвятліць як мага паўней і ў той жа час кампактней скампанаваць і даступна растлумачыць асноўныя тэмы, выносімыя на цэнтралізаванае тэсціраванне па беларускай мове;

● для больш трывалага зрокавага засваення моўнага матэрыялу прапанаваць схемы, табліцы, алгарытмы;

● акрэсліць некаторыя спрэчныя падыходы да асобных пытанняў;

● папярэдзіць магчымыя тыповыя памылкі абітурыентаў;

● прапанаваць практыкаванні на замацаванне правілаў і кантрольныя тэставыя заданні па асноўных тэмах цэнтралізаванага тэсціравання.

Свядомае засваенне слухачамі ФДП правілаў, самастойнае выкананне прапанаваных заданняў і аналіз іх на занятках пад кіраўніцтвам выкладчыка будуць садзейнічаць развіццю кемлівасці, лагічнага мыслення, узбагачэнню слоўнікавага запасу выпускнікоў школ, дапамогуць свядома­му засваенню фанетыкі, арфаграфіі, граматыкі беларускай мовы, фарміра­ванню навыкаў пісьмéннай мовы, навыкаў культуры мовы, у цэлым ― падрыхтавацца да паспяховай здачы цэнтралізаванага тэсціра­вання па беларускай мове.

Дапаможнік не прэтэндуе на дасканаласць і бездакорнасць, аўтарка з удзячнасцю прыме і ўлічыць заўвагі і пажаданні для яго палепшання, якія можна дасылаць на адрас: 210038 г. Віцебск, Маскоўскі прасп., 33, УА ”ВДУ імя П. М. Машэрава”, кафедра беларускага мовазнаўства.


Л İ ТАРАТУРА


АСНОЎНАЯ:


1. Беларуская мова: Тэорыя. Тэсты: Для школьнікаў і абітурыентаў/ Э.Д.Блі­нава, Н.В.Гаўрош, М.Ц.Кавалёва і інш.― Мн.: Выш. шк., 2004.

2. Гаўрош Н.В., Азарка В.У., Васілеўская А.С. Беларуская мова: тэсты: для школьнікаў і абітурыентаў. ― Мн.: Выш. шк., 2005.

3. Цыбульская С. İ. Беларуская мова: İнтэнсіўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену. ― Мн.: ТэтраСістэмс, 2004.

4. Цыбульская С. İ. Беларуская мова: Вучэбна-трэніровачныя тэсты для падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену.― 2-е выд., дапрац., выпраўл.― Мн., 2005. ( Тэсціраванне на 100 балаў )

5. Малажай Г.М. Беларуская мова: Дапаможнік для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання.― Мн.: Аверсэв, 2004.

6. Малажай Г.М. Цэнтралізаванае тэсціраванне: Беларуская мова: Тэсты з адказамі.― Мн.: Аверсэв, 2005.

7. Малажай Г.М., Яўдошына Л. İ. Беларуская мова: Экзаменацыйныя тэсты з узорамі выканання для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання.― Мн.: Аверсэв, 2005.

8. Сіўковіч В. М. Беларуская мова: Практыкум для старшакласнікаў і абітурыентаў.― Мн.: УніверсалПрэс, 2005. (Практыкаванні, тэматычныя тэсты, тэставыя комплексы)

9. Беларуская мова: дапамож. для падрыхт. да цэнтраліз. тэставання / РİКВ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь; пад рэд. В.М. Лапанік, Н. В. Самедавай.― Мн.: РİКВ; Мазыр: ТАА ВД ”Белы Вецер”, 2005.

10. Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова: Зб. тэстаў / РİКВ Мін-ва адукацыі Рэсп. Беларусь.― Мн.: ПУП ”Изд-во Юнипресс”, 2005.

11. Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова: зборнік тэстаў / РİКВ Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь.― Мн.: Аверсэв, 2006.

12. Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова: зборнік тэстаў / РİКВ Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь.― Мн.: Аверсэв, 2007.

13. Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова: зборнік тэстаў / РİКВ Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь.― Мн.: Аверсэв, 2008.

14. Беларуская мова: падруч. для 10-11 кл. агульнаадукац. шк. з рус. мовай навучання / В.İ.Несцяровіч, Л.С.Васюковіч, Г.А.Арцямёнак, Л.İ.Злобін, Я.Н.Марозава.― Мн.: Нар. асвета, 1999.


ДАДАТКОВАЯ:


1. Бурак Л. İ. Пунктуацыя беларускай мовы.— Мн., 1982.

2. Камароўскі Я.М. Сучасная беларуская арфаграфія.— Мн., 1985.

3. Лепешаў İ.Я. і інш. Практыкум па беларускай мове: Вучэб. дапам. для студэнтаў філал. спец./ İ.Я.Лепешаў, Г.М.Малажай, К.М.Панюціч.—Мн., 2001.

4. Цыбульская С.İ., Копач А.М. Рыхтуемся да пераказу па беларускай мове. Дапаможнік для паступаючых у вышэйшыя навучальныя ўстановы.— Мн., 2002.

5. Гіруцкая Л.А. Беларуская мова: Дапаможнік для падрыхтоўкі / Тэсты цэнтралізаванага тэсціравання. Адзіны экзамен. — Мн., 2004.

6. Гіруцкая Л. А. Практыкум па белар. мове: падрыхтоўка да тэсціравання і экзамену.― Мн.: ТетраСистемс, 2005. (Практыкаванні, тэматычныя тэсты, тэставыя комплексы)

7. Тэсты: Беларуская мова: Матэрыялы для падрыхтоўкі да цэнтраліз. тэсціравання / УА ”РİКВ ”.― Мазыр: ТАА ВД ”Белы Вецер”, 2003.

8. Тэсты: Беларуская мова: Варыянты і адказы цэнтраліз. тэсціравання: Дапаможнік для падрыхтоўкі да цэнтраліз. тэсціравання, выпускн. і ўступн. экз. / УА ”РİКВ ”.― Мн.: ТАА ”Асар”, 2005.

9. Красней В.П., Роўда İ.С., Шкраба İ.Р. Здаём экзамен па беларускай мове: Экзаменацыйныя і даведачныя матэрыялы.— Мн., 2001.

10. Бадзевіч З.İ., Белакурская Ж.Я., Якуба С.М. Беларуская мова: Экзаменацыйныя тэсты. — Мн., 2003.

11. Бадзевіч З.İ., Белакурская Ж.Я., Якуба С.М. Беларуская мова: Дапам. для падрыхт. да экзаменаў і цэнтраліз. тэсціравання. ― Мн.: ТАА ”Юніпрэс”, 2004.

12. Кулеш Г. İ., Шкраба İ. Р. Беларуская мова: Тэставыя заданні. Адказы да тэставых заданняў. Давед. матэрыял: Дапам. для падрыхт. да выніковай атэстацыі.― Мн.: ТАА ”Асар”, 2004.

13. Хмялеўская А.У. Тэсты па беларускай мове за курс сярэдняй школы: Дапам. для абітурыентаў і вучняў агульнаадукац. шк. ― Мн., 2003.

14. Смольская Т.М. Беларуская мова ў экзаменацыйных тэстах. — Мн., 2003.


СЛОЎН İ К İ :


1. Лобан М.П., Суднік М.Р. Арфаграфічны слоўнік / Для сярэдняй шко­лы.— Мн., Нар. асвета, 1990.

2. Слоўнік беларускай мовы / Пад рэд. М.В. Бірылы.— Мн.: БелСЭ, 1987.

3. Русско - белорусский словарь. В 3-х т. /АН Беларуси, Ин-т языкознания им. Я. Коласа; 4-е изд, испр. и доп.— Мн.: БелЭн, 1993.


***************************************************************************

**********************************

Тэма: НАЦİСК (АКЦЭНТУАЦЫЯ) .

для кантролю і

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Анага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа \"вду імя П. М. Машэрава\" 2008 iconДзея­слоў. Дзеепрыметнік. Дзеепры­слоўе. Прыслоўе. Бпс. Няпоўна­знамянальныя словы Вучэбна-метадычны дапаможнік Віцебск Выдавецтва уа "вду імя П. М. Машэрава" 2006
Друкуецца па рашэнні навукова-метадычнага савета ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П. М. Машэрава”

Анага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа \"вду імя П. М. Машэрава\" 2008 iconБеларуская мова кантрольныя работы для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі
Кантрольныя работы па беларускай мове дасылаюцца простай бандэроллю. Падпісваюцца па-беларуску!!!

Анага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа \"вду імя П. М. Машэрава\" 2008 iconБеларускай мовы
Метадычны матэрыял распрацаваны С. Мартынкевіч на кафедры беларускага мовазнаўства уа «вду імя П. М. Машэрава»

Анага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа \"вду імя П. М. Машэрава\" 2008 iconВучоны сакратар Савета па абароне дысертацый С.І. Сталярова
Абарона адбудзецца 1 мая 2000 г у 14. 00 на паседжанні Савета па абароне дысертацый на атрыманне вучонай ступені кандыдата педагагічных...

Анага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа \"вду імя П. М. Машэрава\" 2008 icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце
...

Анага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа \"вду імя П. М. Машэрава\" 2008 iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны" Філалагічны факультэт тэсты па гісторыі мовазнаўства практычны дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта гомель 2003
Рэкамендавана да выдання навукова-метадычным саветам Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”26...

Анага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа \"вду імя П. М. Машэрава\" 2008 iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
С. А. Булах, старшыня камісіі мовы І літаратуры з методыкамі выкладання уа «вду ім. П. М. Машэрава Полацкі каледж»; С.І. Красоўскі,ст...

Анага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа \"вду імя П. М. Машэрава\" 2008 iconТэматыка курсавых работ для слухачоў II года навучання па спецыяльнасці перападрыхтоўкі
Ток-шоу ў нацыянальным тэлеэфіры: спецыфіка жанра, метады падрыхтоўкі І вядзення

Анага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа \"вду імя П. М. Машэрава\" 2008 iconПрарэктар па вучэбнай рабоце
Расклад заняткаў для слухачоў факультэта павышэння кваліфікацыі І перападрыхтоўкі Інстытута журналістыкі бду

Анага тэсцiравання дапаможнік для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебск Выдавецтва уа \"вду імя П. М. Машэрава\" 2008 iconПрарэктар па вучэбнай рабоце
Расклад заняткаў для слухачоў факультэта павышэння кваліфікацыі І перападрыхтоўкі Інстытута журналістыкі бду

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка