Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік?
НазваУсклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік?
Дата канвертавання24.11.2012
Памер115.39 Kb.
ТыпВопрос
Кантрольныя тэставыя заданні

па паўтарэнні вывучанага ў VIII класе

І в.

   1. Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік?

 1. Хвалі кіпелі, буравелі, узблісквалі пад зусім ужо нізкім сонцам.

 2. Бацька мой быў ляснічым

 3. Мікола стаў наразаць хлеб на стол.

  1. Які з прыведзеных сказаў з’яўляецца пэўна –асабовым?

 1. Табе складаю гэты гімн, мой народ!

 2. На лузе зграбаюць сена.

 3. Аб адсутных не гавораць кепска.

  1. Сярод наступных словазлучэнняў укажыце неаднародныя азначэнні:

 1. Белыя чырвоныя блакітныя хустачкі;

 2. Мілыя слаўныя дзяўчаты;

 3. Бялюткі пухнаты снег.

  1. Які з прапанаваных сказаў адпавядае схеме:

[іо, іо, іо - о]?

 1. І двор і кветкі і бярозы белыя ўсе зіхацела у пераспелых росах.

 2. Усе навокал цяпер маўчыць бярозы елачкі алешнік.

 3. Усюды на вуліцах у садах парках адчуваецца надыход восені.

  1. Сярод прапанаваных сказаў укажыце той, у якім пры зваротку правільна пастаўлены знакі прыпынку?

 1. Атрымаў тваё пісьмо мой дарагі, сынок Данілачка.

 2. Атрымаў тваё пісьмо, мой дарагі сынок Данілачка.

 3. Атрымаў тваё пісьмо, мой дарагі, сынок Данілачка.

  1. У якіх парах сказаў выдзеленыя словы з’яўляюцца пабочнымі словамі?

 1. Увесь дзень мне здаецца радасным і шчаслівым.

 2. Мне здаецца пашанцавала.
  1. Маці запрацавала спрытней, чым звычайна.

  2. Ратавала звычайна бульба, але і яе не заўседы хапала да новай.
 1. Гэтую кнігу напэўна кожны чытаў у дзяцінстве.

 2. Ен дзейнічаў заўседы напэўна.

  1. Заўседы адасабляюцца і выдзяляюцца коскамі развітыя і адзіночныя прыдаткі, якія адносяцца да

 1. ….

 2. ….

 3. ….

  1. Які спосаб сувязі слоў у словазлучэнні (дапасаванне, кіраванне, прымыканне) адпавядае формуле?

 1. Самастойная часціна мовы + прыметнік, дзеепрыметнік, парадкавы лічэбнік = …. ?

 2. Самастойная часціна мовы + назоўнік = ….?

 3. Самастойная часціна мовы + прыслоўе, дзеепрыслоўе, неазначальная форма дзеяслова = ….?

 1. Зрабіць сінтаксічны разбор простага сказа – гэта значыць:

 1. знайсці…

 2. вызначыць…

 3. разабраць…

 4. назваць…

 5. адзначыць…

 6. растлумачыць…

 1. Зрабіць сінтаксічны разбор сказа:

Разграміўшы атрады паўстанцаў на Беларусі ў 1863 годзе, царскія жандары шукалі Кастуся Каліноўскага


Кантрольныя тэставыя заданні

па паўтарэнні вывучанага ў VIII класе

II в.

 1. Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны дзеяслоўны выказнік?

  1. Ляўчук пачуў блізкія галасы і конскі тупат.

  2. Раніца выдалася сонечная.

  3. Ярош скончыў распытваць пра здароўе

 2. Які з прыведзеных сказаў з’яўляецца пэўна –асабовым?

 1. Так, усюды запалілі агні.

 2. Цвіці ж, каласуйся, мой край.

 3. Хваробы лечаць і атрутамі.

  1. Сярод наступных словазлучэнняў укажыце неаднародныя азначэнні:

   1. Дробны асенні дождж.

   2. Белыя чырвоныя блакітныя кветкі

   3. Грозная кіпучая хваля.

   1. Які з прапанаваных сказаў адпавядае схеме:

[о: іо, іо, іо, іо]?

    1. Дрэвы стагі будынкі усе гэта злівалася з гарызонтам.

    2. Ад спёкі застыла ўсе і далекі сіні лес і поле і хаты і самі людзі.

    3. Стэп і неба ўсе ў змроку шэрым.

   1. Сярод прапанаваных сказаў укажыце той, у якім пры зваротку правільна пастаўлены знакі прыпынку?

    1. Расці лён, высокім!

    2. Расці, лён, высокім!

    3. Расці, лён высокім!

   2. У якіх парах сказаў выдзеленыя словы зяўляюцца пабочнымі словамі?

    1. Ой, відаць на навальніцу зранку прыпякае.

    2. З грудка мне ўсе відаць і ўсе чутно.
 1. Горад здавалася пасвятлеў, павесялеў.

 2. Адзінокая гармата здавалася жывою істотаю.
 1. Дрэвы вядома растуць павольна, марудна.

 2. Усім вядома, што адклад не ідзе ў лад.

   1. Заўседы адасабляюцца і выдзяляюцца коскамі азначэнні, якія
  1. Які спосаб сувязі слоў у словазлучэнні (дапасаванне, кіраванне, прымыканне) адпавядае формуле?

 1. Самастойная часціна мовы + прыметнік, дзеепрыметнік, парадкавы лічэбнік = …. ?

 2. Самастойная часціна мовы + назоўнік = ….?

 3. Самастойная часціна мовы + прыслоўе, дзеепрыслоўе, неазначальная форма дзеяслова = ….?

  1. Зрабіць сінтаксічны разбор простага сказа – гэта значыць:

 1. знайсці…

 2. вызначыць…

 3. разабраць…

 4. назваць…

 5. адзначыць…

 6. растлумачыць…

  1. Зрабіць сінтаксічны разбор сказа:

На следстве і на судзе Кастусь трымаўся надзвычай мужна.


Тэставыя заданні да раздзела “Загадкавая краіна паэзія”

1.Растлумач, чаму ў вершы Л. Галубовіча “Паэзія” даецца так шмат розных азначэнняў гэтага віду мастацтва.

а) Таму, што змест паэзіі вельмі разнастайны і яго цяжка вызначыць адным- двума словамі;

б) што сама паэзія як бы прасякнута такімі рознымі, часта супрацьлеглымі, вобразамі- параўнаннямі;

в) што гэта асаблівасць таленту аўтара, які ўмее так вобразна і нават мудрагеліста выказацца

.

2.Успомні на якія яшчэ, акрамя жніўных, падзяляюцца абрадавыя песні; вылучы іх з прыведзенага пераліку:

а) калядныя; г)гістарычныя

б)калыханкі; д)вясельныя;

в)купальскія е)прыгонныя.


3)У чым ты бачыш асноўнае адрозненне ў кампазіцыі песень”Ах ты, сонца- сонейка…”,”Рабіна-рабіначка…”Якая з іх уяўляе сабой дыялог, а якая мае форму самотнай споведзі ў адказ на безыменны зваротак?

а)Дыялог…………………………………………………………………..

б) Споведзь……………….........................................................................


4.Якія азначэнні ідэі верша А. Вярцінскага “Рэквіем

пакожным чацвертым” ты лічыш найбольш удалым?

а) выказванне паэтам свайго болю, смутку, жалю;

б) услаўленне подзвігу народа;

в) запавет нашчадкам помніць трагедыю народа;

г) жаданне “пераплавіць боль і смутак у любоў да жывых, у доьрыя справы і пачуцці.”


5.Выпішы з верша “Хатынь”тры-чатыры словазлучэнні з найбольш выразнымі эпітэтамі, якія дапамагаюць перадпць трагічны змест твора.


6.Які радок з верша Р. Барадуліна “Мы боль сваей ахвярнасцю вядомы” можна ўзяць у якасці эпіграфа да верша С. Гаўрусева “Хлеб- соль”?

а)”Мы сцісласцю сваей здаўна вядомы”;

б)Мы ўсім сваей гасціннасцю вядомы”;

в)”Гатовы ўсе аддаць…”


7.Вызнач памер верша Д.Бічэль-Загнетавай “Роднае слова”

а) Ямб;

б)анапест;

в)амфібрахій.


8.Параўнай верш Н.Гілевіча “Маці”з вершам В. Зуенка “Я са шляхоў далекіх і цяжкіх”.У якім з іх жартаўлівы настрой?

а)В.Зуенак.”Я са шляхоў далекіх і цяжкіх”;

б)Н. Гілевіч “Маці”.


9.Якое з прыведзеных азначэнняў найбольш удала перадае ідэйна- эстэтычны пафас верша М. Багдановіча “Маевая песня”.

а)Любаванне матыльком;

б)апяванне вясны;

в)захапленне гармоніяй фарбаў і гукаў.


10.Назавіце асноўныя спосабы раскрыцця зместу ў раздзеле “Дзядзька- кухар”.

а)Апісанне; в)разважанне;

б)аповед; г)дыялог.

11.Успомні найбольш істотныя прыкметы,характэрныя для байкі. Растлумач,чаму твор Г. Бураўкіна “Дыялог з мурашом” на з’яўляецца байкай. Якія з прыведзеных тэзісаў могуць паслужыць доказам твайго меркавання?

а)Есць вобразы, узятыя з жывельнага свету;

б)прысутнічае гумар;

в)твор мае сюжэт (кароткае апавяданне);

г)няма іншасказання(алегорыі);

д)твор не мае выдзеленай аўтарам маралі.

е)напісаны вершам.


12.Да якога віду казак можна аднесці апрацаваную Е. Лось балгарскую казку”Слівы за смецце”?

а).Чарадзейныя;

б).казкі пра жывел;

в)бытавыя.


Праверачная работа па паўтарэнню вывучанага ў 5-7 класе


Першы ўзровень

1.Абазначце памылкі ў вызначэнні часцін мовы:

а) тры- лічэбнік;

б)тройка- назоўнік;

в)трэці-прыметнік;

г)патроіць- дзеяслоў;


Другі ўзровень

2.Абазначце, з чым вы не згодны:

а) назоўнікі змяняюцца па родах, ліках і склонах

б)дзеясловы адносяцца да аднаго з трох спражэнняў

в)усе прыметнікі маюць формы ступеняў параўнання

г)дзеясловы бываюць абвеснага, умоўнага і загаднага ладу


Трэці ўзровень

3.Расстаўце знакі прыпынку:

А ен аглушаны стукатам крыві ў вушах і страхам за яе і за сябе не пабег следам а застаўся ў вадзе…

На беларускіх вышыўках часта можна бачыць узор які складаецца са спалучэння сонца і дажджу што служыць зарукай добрага ўраджаю.

Наталля Пятроўна прабыўшы некалькі дзен у Мінску вярталася дадому з нецярпеннем і трывогай.


Чацверты ўзровень

4.Выканаць марфалагічны разбор выдзеленага слова і сінтаксічны разбор сказа.Паставіць знакі прыпынку.

Вясною груша усыпаная белым цветам упрыгожвала дзедаў двор.


Пяты ўзровень

5.Раскрыйце дужкі

дзе(сьці)- (не) дачуць-

чый(небудзь)- (не) навідзець-

(не) чапаючы- (на)памяць-

(не) зжаты- (не) чапаючы-

(ні) колі- усе (ж) такі-


6.Перакласці на беларускую мову

золотая медаль-

написав письмо-

молодой тополь-

младше меня-

простите меня-

идти за водой-


Паўтарэнне вывучанага ў 4 класе


Радзіма

Наша Радзіма вельмі прыгожая. Паглядзі і ўбачыш дарогі ў векавых прысадах. Пад акном у цябе шуміць клен ці рабіна. Над ціхаю рэчкаю схіліліся вольхі і кусты чаромхі. А колькі шчасця і радасці прыносяць чалавеку маладыя гаі за аселіцамі! Як прыгожа выглядаюць маладыя тоненькія бярозкі!

Кожны чалавек павінен упрыгожваць родную зямлю. А чым упрыгожыў яе ты? Колькі дрэў, кустрў і кветак пасадзіў ты ля сваўго дома?

Яшчэ раз зірні на сваю зямлю, на сваю Радзіму. На пустках павінны расці кветкі, шумець сады і паркі.


Заданні

1.Разабраць трэці сказ па членах сказа.

2.Выпісаць з тэксту прыметнік+ назоўнік

3.Зрабіць фанетычны разбор слова клен


9клас

Паўтарэнне вывучанага ў 8 класе (дыктант)

Друкарскі цэх

Позняя ноч. Пад нагамі паскрыпвае свежы, марозны дзень. Безліччу дробных крупінак ен іскрыцца пад ціхім і сумным святлом вулічных ліхтароў. Час ад часу прагудзе аўтамашына або, выкрасаючы дугой сінія іскры, прагрукаціць амаль пусты трамвай.

Над цемнымі руінамі і рэдкімі агнямі горада зноў, як да вайны, пераклікаюцца гудкі заводаў. У адказ ім з вакзала або з далекай ускраіны даносіцца не менш задорны гудок паравоза.

Вялікія вокны друкарні напоўнены яркім святлом, і яны будуць

свяціцца ўсю ноч. Гэты вялізны, уцалелы ад бамбежак і пажараў гмах стаіць ціха, без зычных гукаў. Толькі зусім блізка праходзячы каля яго, можна пачуць нутраны гул, прыглушаны сценамі, вельмі падобны да шуму марскога прыбою.

Вось друкарскі цэх. Суцэльным гулам ракочуць вялізныя ратацыйныя машыны- камбайны друкарскай справы. Да суму аднастайнымі раскатамі гудуць машыны, што называюць плоскімі.

Тут, у друкарні, людскія душы і вобразы заключаны ў металевыя радкі набора.


Заданні

1.Даць назву тэксту.

2.Падкрэсліць члены сказа

1вар. у 4 сказе дыктанта

2вар у 3 сказе трэцяга абзаца

3.Выпісаць назыўны сказ, разабраць яго па членах

1вар з першага абзаца

2вар з перадапошняга абзаца

4.зрабіць фанетычны разбор слоў

1вар снег

2вар адказ


8 клас

Тэматычны кантроль


Роды мастацкай літаратуры


1.Выберы правільны адказ і дапоўні выказванне.

Галоўным прадметам літаратуры з яўляецца…………………

а) кніга;

б) чалавек

в)слова;


2.Назваць тры разнавіднасці (роды) мастацкай літаратуры

1.

2.

3.


3.Якому літаратурнаму роду належаць гэтыя адзнакі

1.паказваюцца ўмовы і абставіны, у якіх жыве чалавек, яго ўзаемадачыненне з іншымі людзьмі; …………….

2.перадаюцца думкі, перажыванні, настроі, пачуцці; ………

3.паказваецца чалавек у дзеянні, яго паводзіны, учынкі, перадаючы выказванні, размовы з іншымі людзьмі; ………….


4.Да якога роду мастацкай літ-ры адносяцца наступныя творы

1. Р. Барадулін “ Трэба дома бываць часцей” ……………..

2. А. Дудараў “Вечар”……………………………….

3. В. Карамазаў “Дзяльба кабанчыка”……………………….


5.Дапоўніць выразы

Тэма- гэта …………………………………………………………

………………………………………………………………………

Ідэя- ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………

Праблема- ……………………………………………………….

………………………………………………………………………


6.Якая асноўная ідэя твора В. Карамазава “Дзяльба кабанчыка”

а) прыезд дзяцей у госці да маці;

б) любоў да маці;

в) адчужэнне дзяцей ад бацькоўскага дому, страта адказнасці за жыцце бацькоў;


7.Якія мастацкія сродкі выкарыстоўвае Р. Барадулін у гэтых радках верша

Не забыць, як марозам алым

Клямка пальцы пячэ балюча

І адкуль на стале тваім

Бохан свежага хлеба пахучы.

а) параўнанне;

б) метафара;

в) эпітэт

г) паўторы


8.Даць характарыстыку героям п есы “ Вечар” А. Дударава

Мульцік……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Гастрыт……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Ганна………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..


9.Чаму п еса А Дудара называецца “Вечар”

а)вечар- любімая пара герояў

б)дзеянне п есы адбываецца вечарам

в)вечар-гэта закат жыцця герояў


10.Ці актуальны праблемы, пастаўленыя ў названых творах,у наш час?

а)не;

б) так

Выкажыце свае меркаванні. Прывядзіце прыклады.

.


Альбомы- выставы  1. Я. Колас. Альбом –выстава ў школе, Мн., “Народная асвета”,1980
  1. Я. Купала. Жыцце і творчасць, Мн., “Народная асвета”.1972
  1. Францішак Багушэвіч. Жыцце і творчасць, Мн., “Народная асвета”, 1986
  1. Максім Багдановіч. Жыцце і творчасць, Мн., “Народная асвета”, 1968
  1. Змітрок Бядуля. Жыцце і творчасць, Мн., “Народная асвета”, 1970
  1. Гістарычныя дзеячы Беларусі.
  1. Гістарычныя асобы Беларусі.
  1. Партрэты беларускіх пісьменнікаў і паэтаў.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік? iconУсклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік?
Сярод прапанаваных сказаў укажыце той, у якім пры зваротку правільна пастаўлены знакі прыпынку?

Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік? iconС. Законнiкаў
Падкрэсліце ў сказах выказнікі, укажыце ІХ тып: просты дзеяслоўны (1), просты іменны (2), састаўны дзеяслоўны (3), састаўны іменны...

Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік? iconТэст двухсастаўныя сказы
Перакладзіце тэкст. Вызначце від сувязі сказаў ў тэксце. Зрабіце сінтаксічны разбор выдзеленых сказаў

Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік? iconДапамагчы вучням зразумець асаблівасці сэнсавых значэнняў І будовы аднасастаўных сказаў у супастаўленні з двухсастаўнымі
Абсталяванне: падручнік, прэзентацыя, запісы на дошцы, карткі для састаўлення характарыстыкі аднасастаўных сказаў, карткі з тэстам...

Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік? iconСінтаксічны разбор сказаў з рознымі відамі сувязі
Мэты: пазнаёміцца з парадкам сінтаксічнага разбору сказаў з рознымі відамі сувязі; паўтарыць стылі мовы, фанетычны аналіз; развіваць...

Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік? iconПраект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема
Мэта: Арганізаваць прэзентацыю праекта па тэме "Ужыванне складаназалежных сказаў у тэкстах вусных І пісьмовых выказванняў розных...

Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік? iconТэма. Сінтаксічныя прыметы І будова складаных бяззлучнікавых сказаў Мэта
Мэта. Ведаць сінтаксічныя прыметы бяззлучнікавых складаных сказаў, ІХ будову; умець знаходзіць бяззлучнікавыя сказы ў тэксце; будаваць...

Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік? iconТэма: Дзейнік І выказнік як аснова сказа. Замацаванне Мэты
Прачытайце сказ запісаны на дошцы. Падлічыце колькі ў ім слоў. Які гэта сказ па мэце выказвання?

Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік? icon4. Аналіз сказаў з мэтай адрознення недапасаваных азначэнняў ад дапаўненняў
Мэта: даследаваць асаблівасці будовы сказаў з недапасаванымі азначэннямі, спосабы выражэння недапасаваных азначэнняў; спрыяць развіццю...

Усклад якога з прапанаваных сказаў ўваходзіць састаўны іменны выказнік? iconБудзьце ўважлівыя пры чытанні ўмоваў заданняў І прапанаваных для аналізу дакументаў. Толькі пры дакладным выкананні магчыма разлічваць на максімальны бал
Будзьце ўважлівыя пры чытанні ўмоваў заданняў І прапанаваных для аналізу дакументаў. Толькі пры дакладным выкананні магчыма разлічваць...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка