Програма навчальної дисципліни
НазваПрограма навчальної дисципліни
старонка1/5
Дата канвертавання12.01.2013
Памер0.54 Mb.
ТыпПрограма
  1   2   3   4   5
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра теорії і практики журналістики


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор


___________________________

“______”_______________2009 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Теорія і методика журналістської творчості

(Аналітичні методи відтворення)

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки___6. 030301 журналістика_______________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___журналістика________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації______менеджмент і реклама в ЗМІ_______________________

(назва спеціалізації)

факультету__________журналістики__________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010


Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості» («Аналітичні методи відтворення») для студентів за напрямом підготовки 6. 030301 журналістика, спеціальністю журналістика. –Львів, 2010. – 21 с.


Розробники: к. філол. наук, доц. Дмитровський З. Є.; к. н. із соц. ком., доц. Скленар І. М.

.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії і практики журналістики


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедри теорії і практики журналістики


_______________________ (Присяжний М. П.)


“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 6. 030301 журналістика


Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Дмитроський З.Є., 2010

Скленар І.М., 2010

  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Теорія і методика журналістської творчості»

( «Аналітичні методи відтворення»)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0303 журналістика та інформація

(шифр, назва)

Нормативна

фундаментальна

Модулів – 1

Напрям 6. 030301 журналістика

(шифр, назва)

Рік підготовки:2

Змістових модулів – 2

Спеціальність Журналістика


2-й

3-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 145

1-й

1, 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 144

самостійної роботи студента - 54

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


72 год.

16 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

72 год.

24 год.

Самостійна робота

54 год.

60год.

Іспит 37 год. Залік 2 год.
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета – це теоретичне і практичне сприяння в тому, щоб студенти вдосконалювалися в журналістській майстерності з допомогою головних аналітичних методів і жанрів.

Завдання – 1) засвоїти основні положення теорії журналістики про конкретні аналітичні методи і жанри із акцентом на їх постійних трансформаціях; 2) аналізувати матеріали із сучасних мас-медіа, виділяючи при цьому використані аналітичні методи і жанри; 3) вивчати методику написання аналітичних матеріалів для сучасних мас-медіа.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

методи, які використовуються в науці і журналістиці;

аналіз як метод, форми аналізу;

характеристики найбільш використовуваних в мас-медіа аналітичних жанрів;

т.зв.модифіковані жанри, які можуть належати як до інформаційних, так і до аналітичних: кореспонденція, звіт, інтерв’ю, бесіда, опитування;

коментар як оперативне реагування на актуальну подію;

статтю та її різновиди;

журналістське розслідування – синтетичний жанр аналітичної журналістики;

лист, огляд листів – необхідне джерело інформації для журналіста та зв’язок з суспільством;

огляд як панорамне відтворення дійсності; огляд преси як надання можливості читачу вибору що читати і про що читати;

рецензію як жанр критики;

портрет як один із найновіших жанрів, який прийшов в теорію журналістики із зарубіжного журналістикознавства.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен вміти:

застосовувати теоретичні знання на практиці;

застосовувати надбані професійні навички в написані аналітичних журналістських матеріалів;

чітко виділяти аналітичні жанрові форми;

працювати з різними джерелами інформації;

фіксувати і зберігати факти; аналізувати та робити відбір фактів.  1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Аналітичні методи та прості форми їх жанрової реалізації


ТЕМА 1. Місце аналітики в сучасній журналістиці – 6 год.

Питання до лекції


1. Поняття «аналіз» і його місце в сучасній журналістській діяльності.

2. Поняття і місце «аналітики» в журналістикознавстві.

3. Журналістики-практики про аналітику.


Література до теми [1, с. 184-186,188; 5, 8 ,9].


ТЕМА 2. Методи в науці і журналістиці та їх застосування.

Питання до лекції


1.Поняття «метод» та їх основні групи. Спеціальні журналістські методи.

2. Особливості застосування та характеристика раціонально-пізнавальної групи методів в науці і журналістиці.

3. Метод системного аналізу як один із ключових при аналітичному відтворенні дійсності.


Література [2, с. 143-145; 3].


ТЕМА 3. Проблемність уніфікації методів і жанрів в сучасній науці.


Питання до лекції


1. Поняття «жанр». Схема жанрів журналістики.

2. Постійна змінність теорії журналістики. Жанри, які водночас належать до інформаційних і аналітичних методів відтворення дійсності.

3. Предмет, мета і завдання аналітичного звіту (на відміну від інформаційного).


Література [1, с. 142-149; 2, с. 15-20; 5].


ТЕМА 4. Модифіковані жанри журналістики

(аналітична кореспонденція, аналітичне інтерв’ю, опитування, бесіда).


Питання до лекції


1. Предмет, мета і особливості аналітичної кореспонденції.

2. Відмінності між інформаційним і аналітичним інтерв’ю.

3. Аналітичні опитування і бесіда як сучасні форми спілкування з різними соціальними групами.


Література [2, с. 37-40; 3].


ТЕМА 5. Коментар – найпростіший жанр аналітичних методів відтворення.


Питання до лекції


1. Визначення коментаря. Відмінність коментаря від інших жанрів.

2. Цілі коментаря і прийоми його застосування.

3. Структура коментаря. Специфіка заголовка.

4. Типи коментарів у сучасних мас-медіа. Залучення фахівців до обговорення теми.

Література [1, с. 194-195; 3].


ТЕМА 6. Лист як метод і жанр.


Питання до лекції


1. Метод кореспондування у формі листа.

2. Лист як епістолярний жанр. Його види.

3. Специфіка листа в сучасних ЗМІ, його завдання і функції.

Література [1; с. 202-204; 2, с. 24-28; 3].


ТЕМА 7. Оглядовий метод і жанрові форми його реалізації.


Питання до лекції:


1. З історії огляду.

2. Цілі оглядача.

3. Відмінність огляду від інших жанрів.


Література [1, с. 200-202;2, с. 90-95; 3].


ТЕМА 8. Огляд засобів масової інформації


Питання до лекції


1. З історії огляду преси. Завдання оглядача преси в радянський час.

2. Особливість огляду ЗМІ в період незалежності.

3. Види огляду ЗМІ.

4. Методика роботи над оглядом ЗМІ.


Література [2, с. 105-108; 3].


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.


ТЕМА 9. Стаття – один із провідних аналітичних жанрів.


Питання до лекції


1. Визначення статті та її характеристика.

2. Місце статті в системі інших жанрів, особливості предмету обговорення.

3. Редакційна стаття: методика підготовки.

4. Особливості публіцистичної статті та її місце на сторінках сучасної преси.


Література [1,с. 196-200; 3; 10].

ТЕМА 10. Види статті та їх характеристика.


Питання до лекції


1. Види статті в українському та зарубіжному журналістикознавстві.

2. Специфіка загальнодослідницької статті. Лексика і стиль цієї статті.

2. Аналітична проблемна стаття: предмет, мета і методика роботи над нею.

3. Полемічна стаття: традиції та новаторство в сучасній журналістиці.


Література [1, с.196-202; 2, с. 46-48;3, 4].


ТЕМА 11. Журналістське розслідування: специфіка жанру.


Питання до лекції


1. Ціль розслідування, яке проводить журналіст.

2. Методи розслідування. Робота із документами і фактами.

3. Зарубіжний і український досвід розслідувальної журналістики (на прикладі Г. Вальрафа і В. Ар’єва).


Література [1, с. 190-192; 3; 11; 3 – доп. літ-ра].


ТЕМА 12. Критичні методи. Рецензія.


Питання до лекції


1. Поняття “критика”.

2. Літературно-критична стаття: від історії до сьогодення. Основні завдання.

3. Визначення рецензії та її завдання.

4. Типологічні групи жанру «рецензія».


Література [1, с. 204-205; 2, с. 24-28; 3, 4доп. л-ра].


ТЕМА 13. Портретистика: проблема жанру.


Питання до лекції


1. Проблема визначення жанру «портрет».

2. Типологія портретів та їх характеристика.

3. Популярність політичного портрета в сучасних ЗМІ.


Література [ 6, 7].

ТЕМА 14. Методика роботи над аналітичними матеріалами: підсумок.


Питання до лекції


  1. Процес створення аналітичного тексту.

  2. Основні методи збору інформації та їх застосування в аналітиці.

  3. Етапи роботи над коментарем, статею, рецензією, оглядом преси.


Література [1, с. 208-217; 1, с.29-35 – доп. літ-ра].


Перелік і тематика оглядових лекцій для заочної форми навчання:

Тема 1. Місце аналітики в мас-медіа. Спеціальні журналістські методи – 2 год.

Тема 2. Аналітичні методи і жанри: прості форми – 2 год.

Тема 3. Аналітичні методи і жанри: складні форми – 2 год.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с/р

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Аналітичні методи і жанри

Змістовий модуль 1. Аналітичні методи і прості форми їх жанрової реалізації

Тема 1. Зміст і значення аналітики

6

2
2
2Тема 2. Методи в науці та журналістиці

6

2
2
2Тема 3. «Модифіковані» жанри журналістики

6

2
2
2Тема 4. Аналітичні жанри: кореспонденція, бесіда, інтерв’ю, опитування

8

2
2
2Тема 5. Коментар

14

2
4

2

4Тема 6. Лист як метод і жанр

6

2
2
2Тема 7. Оглядовий метод

6

2
2
2Тема 8. Огляд засобів масової інформації

6

2
2

2

2Разом – зм. модуль 1

56


Змістовий модуль 2. Аналітичні методи та складні форми їх жанрової реалізації

Тема 9. Стаття – один із провідних аналітичних жанрів

6

2
2
2Тема 10. Види статей та їх характеристика

10

2
4

2

4Тема 11. Журналістське розслідування

10

2
4
4Тема 12. Критичні методи. Рецензія

10

2
4

2

4Тема 13. Портретистика: проблема жанру

6

2
2
2Тема 14. Методика роботи над аналітичними матеріалами

6

2
2
2Разом – зм. модуль 2

52

Усього годин


108
5. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Думки науковців і журналістів про зміст і значення аналітики

2

2

Різносторонність поглядів щодо класифікації журналістських методів

2

3

Проблематика уніфікації жанрових форм

2

4

Відмінності між інформаційними і аналітичними кореспонденцією та інтерв’ю. Специфіка опитування і бесіди

2

5

Способи коментування і типи коментарів в сучасній журналістиці

4

6

Листи як форма публічних звернень і як спосіб порушення суспільно важливих проблем

2

7

Специфіка огляду як жанру

2

8

Огляд ЗМІ як форма презентації мас-медійної сфери

2

9

Значення статті як жанру. Специфіка редакційної статті

2

10

Головні види статті: загальнодослідницька, аналітична проблемна, полемічна, рекламна

4

11

Журналістське розслідування як один із нових жанрів

4

12

Ефективність критичних методів в сучасних мас-медіа

4

13

Портрет – один із малодосліджених жанрів в сучасному журналістикознавстві

2

14

Фаховість і широка обізнаність – головні риси журналіста-аналітика

2


Лабораторне заняття 1.


Виявити розуміння проблем становлення аналітичної журналістики в сучасному медіапросторі, використовуючи при цьому тези провідних теоретиків журналістики і думки журналістів-практиків. Запропонувати публікацію для обговорення, яка містить елементи аналітики і вказати на її важливі ознаки.


Лабораторне заняття 2.


Студент має розуміти і знати класифікацію методів, запропонованих українською дослідницею О. Д. Кузнецовою і російським журналістикознавцем О. Тертичним. Повинен презентувати публікацію із ЗМІ, яка містить конкретні журналістські методи.


Лабораторне заняття 3.


Студент має осмислити проблемність єдиної схеми інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів. Тому повинен показати схематично розподіл жанрів в українському та зарубіжному журналістикознавстві та розуміти особливості тих жанрів, які одночасно можуть бути інформаційними і аналітичними. Обговорення прикладів аналітичного звіту. Як взірець можна використати публікацію із газети «Волинь» (див. джерело 1 в інформаційних ресурсах робочої програми).


Лабораторне заняття 4.


Обговорити головні ознаки кореспонденції згідно із дослідниками В. Здоровегою і О. Тертичним, виявити відмінності у предметі і завданнях її інформаційної та аналітичної видів. Проаналізувати інтерв’ю, підібране в мас-медіа, з точки зору ступеня аналітичності. Обговорити роль аналітичних опитувань і бесід в сучасних мас-медіа.


Лабораторне заняття 5.


Знати визначення коментаря як методу і жанру згідно із дослідником О. Тертичним. Обговорити тези В. Здоровеги про коментар. Виділити цілі коментаря, прийоми коментування, запропоновані О. Тертичним. На прикладі одного із типів коментарів проаналізувати його структуру. Обговорити ефект заголовка, принцип його побудови. На прикладі розширеного коментаря проаналізувати тему, яка порушується в ньому. Вміти розрізняти коментарі суто журналістські і коментарі фахівців, експертів певної сфери.


Лабораторне заняття 6.


Визначити особливості публіцистичного листа, який використовується з допомогою методу кореспондування. Вказати на інші жанри, які використовують цей метод згідно із О. Кузнецовою. За приклад публіцистичного листа використати джерело 4 з інформаційних ресурсів робочої програми. Обговорити характерні ознаки листа як епістолярного жанру і зробити коротку історичну ретроспективу жанру. Обговорити на прикладі відкритого листа із преси основні завдання цього жанру. Прочитати власні відкриті листи.


Лабораторне заняття 7.


Розглянути становлення цього жанру в європейській та українській ретроспективі. Виділити основні цілі оглядача сьогодні, звернути увагу на підбір тем до написання матеріалу. Порівняти жанр огляду із жанром «стаття». На прикладі щотижневого огляду в інформагенстві «УНІАН» (за вибором) розглянути систему фактів, яка використовується для написання оглядового матеріалу.


Лабораторне заняття 8.


Розглянути огляд преси в історичному зрізі, вказати на негативні сторони радянських оглядів. Виділити основні завдання теперішнього оглядача преси. Показати розуміння різних видів огляду на прикладі матеріалів із преси, радіо, телебачення, розуміти специфіку презентації мас-медійних виступів самими журналістами. Осмислити основні «інструменти» оглядача ЗМІ. Кожен студент зачитує власний огляд преси.


Лабораторне заняття 9.


Виявити знання про тези таких дослідників як В. Здоровега, О. Кузнецова, О. Тертичний, які стосуються жанру статті. Дати характеристику статті як жанру. Розглянути основні ознаки редакційної статті та методику її написання (згідно із джерелом 10, див. базові джерела), а також специфіку публіцистичної статті (згідно із джерелом 1, див. базові джерела). Розгляд і усний захист прикладів статей із сучасних мас-медіа, підібраних студентами. Викладач бере інтерв’ю у студентів і модерує обговорення проблем, що виникають у процесі написання статті.


Лабораторне заняття 10.


Знати і розуміти основні види статті на основі напрацювань дослідників О. Кузнецової та О. Тертичного. Розглянути на прикладі однієї з публікацій особливості загальнодослідницької статті, звернути увагу на вислови автора публікації. Коротко викласти суть наукової статті М. Василенка про вид «аналітична проблемна стаття» (див. джерело 4 базової літератури). Розглянути предмет і проблему такої статті на прикладі однієї із газетних публікацій. Обговорити місце полемічної статті в сучасних виданнях, звернути увагу на історичну ретроспективу. Представити власну статтю і обговорити її жанрові ознаки та порушені в ній проблеми.


Лабораторне заняття 11.


Обговорити жанр розслідування з точки зору його предмета, завдань. Перерахувати методи, які використовуються в розслідуванні та інших жанрах, вказати на подібності й відмінності. Обговорити публікацію із наявними елементами цього жанру, оцінити роботу з документами і фактами. Обговорити специфіку роботи класика розслідувальної журналістики Г. Вальрафа. Викласти основні тези виступу журналіста М. Войцехівського про роль розслідувань в Польщі та їх вплив на формування громадянського суспільства (див. джерело 3 в списку допоміжної літератури). Розглянути особливості проведення журналістського розслідування в українських реаліях і використати для цього вказівки досвідченого українського журналіста в цій ділянці В. Ар’єва (див. джерело 11 в списку базової літератури).


Лабораторне заняття 12.


Розглянути поняття «критика» згідно із О. Тертичним. Обговорити особливості цих методів згідно із тезами О. Кузнецової. Розуміти характерні ознаки літературно-критичної статті, зокрема, на прикладі публікації С. Павличко (див. джерело 4 в списку допоміжної літератури). Порівняти різні визначення рецензії (В. Здоровега, О. Тертичний). Розглянути завдання рецензії на одному із прикладів, підібраних в мас-медіа. За приклад можна використати джерело 5 в списку інформаційних ресурсів. Обговорити різні типологічні групи рецензії. Презентувати власну рецензію і обговорити її разом із викладачем.


Лабораторне заняття 13.


Виділити основні відмінності між портретом і нарисом. Знати ознаки жанру портрет на основі напрацювань французького журналістикознавства. Охарактеризувати такі види портрета як політичний, історичний, літературний, культурологічний. Розглянути популярність політичного портрета на прикладі однієї з публікацій тижневика «Дзеркала тижня».


Лабораторне заняття 14.


На основі тез українських дослідників В. Здоровеги і М. Василенка, а також рекомендацій шведського журналіста-практика Е. Фіхтеліуса обговорити основні якості, якими повинен володіти аналітик у пресі та інших мас-медіа. Порівняти основні методи роботи над інформаційними і аналітичними жанрами. Розглянути специфіку підготовки коментаря, статті, рецензії, огляду преси.


Перелік і тематика лабораторних занять для заочної форми навчання


Заняття 1. Жанрові особливості коментаря, листа, огляду. – 2 год.

Заняття 2. Стаття, журналістське розслідування, рецензія: методика підготовки. – 2 год.


6. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Зміст і значення аналітики

2

2

Методи в науці та журналістиці

2

3

«Модифіковані» жанри журналістики

2

4

Аналітичні жанри: кореспонденція, бесіда, інтерв’ю, опитування

2

5

Коментар

4

6

Лист як метод і жанр

2

7

Оглядовий метод

2

8

Огляд засобів масової інформації

2

9

Стаття – один із провідних аналітичних жанрів

2

10

Види статей та їх характеристика

4

11

Журналістське розслідування

4

12

Критичні методи. Рецензія

4

13

Портретистика: проблема жанру

2

14

Методика роботи над аналітичними матеріалами

2
Разом

36


Тема 1. Законспектувати тези із статей М. Василенка і Р. Флис (джерела 5, 8 в списку базової літератури). Студент має пошукати в сучасних ЗМІ аналітичну публікацію для обговорення на лабораторному занятті.

Тема 2. Виписати із посібника О. Д. Кузнецової «Аналітичні методи в журналістиці» (джерело 1 в списку базової літератури) схему класифікації спеціальних журналістських методів. Студент має віднайти в пресі один матеріал із наявними в ньому теоретичними методами.

Тема 3. Проаналізувати схему методів і жанрів із підручника В. Здоровеги «Теорія і методика журналістської творчості» (див. джерело 2 в списку базової літератури). Студент має підібрати одну вирізку з газети, яка містить елементи аналітичного звіту. За приклад можна використати статтю «Хто в місті господар?» із газети «Волинь» (див. джерело 1 в списку інформаційних ресурсів»).

Тема 4. Із електронного підручника О. Тертичного (див. джерело 3 в списку базової літератури) виписати основні жанрові ознаки аналітичної кореспонденції. Підібрати в пресі або Інтернет-виданнях приклад аналітичного інтерв’ю для обговорення.

Тема 5. Із електронного підручника О. Тертичного (див. джерело 3 в списку базової літератури) виписати прийоми коментування. Підібрати в пресі або Інтернет-виданнях приклад коментаря для обговорення його структури, специфіки заголовка, порушеної теми. Віднайти також приклад розширеного коментаря.

Тема 6. Ознайомитися із публіцистичним листом В. Комбеля в газеті «День» (див. джерело 4 в інформаційних ресурсах робочої програми). Кожен студент повинен підібрати із преси 2 листи – відкритий і безадресний та проаналізувати їх жанрові особливості. Необхідно підготувати власний лист на соціально важливу тему і зачитати на парі.

Тема 7. Кожен студент повинен підібрати будь-який із оглядів Є. Магди на сайті інформагентства «УНІАН» або огляд у тижневиках «Дзеркало тижня», «Коментарі».

Тема 8. Кожен студент має вибрати з поточної періодики, із радіо чи телепрограм один-два огляди преси (різні види) і проаналізувати їх. За приклад можна взяти тематичний огляд ЗМІ журналіста Отара Довженка (див. джерело 6 в інформаційних ресурсах робочої програми). Також необхідно написати власний огляд преси на основі українських видань (тип за вибором).

Тема 9. Виписати основні тези із публіцистичної статті Є. Сверстюка «Про національну честь» і обговорити на занятті її проблематику (див. джерело 2 в інформаційних ресурсах робочої програми).

Тема 10. Виписати тези із наукової статті М. Василенка (див. джерело 4 в інформаційних ресурсах робочої програми). Підібрати із тижневика «Коментарі» приклад загальнодослідницької статті. Віднайти в тижневику «Дзеркало тижня» приклад аналітичної проблемної статті. Написати власну статтю (вид на вибір студента).

Тема 11. Виписати основні думки із виступів українського та польського журналістів – В. Ар’єва і М. Войцехівського (див. джерело 11 в списку базової літератури і джерело 4 в списку допоміжної літератури). Підготувати для обговорення журналістське розслідування із преси (газета «Інформатор», регіональні газети України) та зафіксувати такий жанр в одній із телепрограм українського телебачення. За приклад можна взяти публікацію з Інтернет-видання «Українська правда» (див.джерело 3 в інформаційних ресурсах). Співставити приклади пресових і телерозслідувань.

Тема 12. Необхідно підібрати у пресі чи Інтернет-виданнях приклад рецензії на книгу, фільм чи виставу (за вибором). Кожен студент має прочитати принаймні одну поетичну чи прозову книгу з тих, що нещодавно вийшли у світ або відвідати мінімум один культурно-мистецький захід (прем’єру спектаклю або фільму, виставку тощо), щоб написати власну рецензію.

Тема 13. Кожен студент має віднайти у таких тижневиках як «Дзеркало тижня», «Коментарі» та інших пресових виданнях один-два приклади портрета і обговорити на занятті його жанрові ознаки. За приклад можна взяти серію політичних портретів, опублікованих в Інтернет-виданні «Zaxid. net» в листопаді-грудні 2009 року.

Тема 14. Кожен студент має відшукати в загальноукраїнських або регіональних виданнях два приклади розгорнутих публікацій і розглянути їх з точки зору ступеня аналітичності та використання відповідних аналітичних методів.


7. Розподіл балів, що присвоюється студентамПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

50

100

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
  1   2   3   4   5

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Програма навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма навчальної дисципліни та робоча програма
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Ознайомча (ландшафтно-натурна) практика» (для студентів 1 курсу денної...

Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
...

Програма навчальної дисципліни iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Теорія держави І права»
Завдання навчальної дисципліни логічно випливають із основної мети даного курсу І полягають у

Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної І самостійної роботи може становити 2/3: 1/3, 1/2: 1/2,...

Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи

Програма навчальної дисципліни iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»
Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка