Г. О. Черніченко робоча програма
НазваГ. О. Черніченко робоча програма
старонка1/5
Дата канвертавання12.01.2013
Памер0.59 Mb.
ТыпПрограма
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: Стреліна О.М., к.е.н., доц.


Рецензенти: Лях О.В., к.е.н., доц.

Сисой Ю.В., к.е.н., доц.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


розділ 1


Вступ

Ринкові умови господарювання створюють для більшості ринкових суб’єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і в сфері їх просування на ринок. Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню інновацій – суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої та комерційної діяльності.

Підприємницька діяльність ґрунтується на новій ідеї задоволення споживчого попиту в певних товарах чи послугах. Пошук цієї ідеї є реакцією підприємців на зменшення доходу від своєї діяльності, обумовлене насиченням певного сегменту ринку відповідними товарами. Можливість створення та використання новації суб’єктами господарювання залежить від загального рівня науково-технічного розвитку країни і ресурсних можливостей. Чим радикальнішою (наукоємнішою) є ідея, взята за основу інновації, тим довшим буде її життєвий цикл і більшим ефект від її комерціалізації.

Зараз українські підприємства мають велику потребу у фахівцях, що володіють знаннями в галузі економіки і організації інноваційної діяльності. Підприємствам та організаціям усіх форм власності необхідні фахівці, що здатні за відносно короткий строк створити систему управління, що забезпечуватиме високу ефективність та конкурентоспроможність інновацій. З цією метою і вивчається дана дисципліна.

 1. Опис

Перший розділ робочої програми містить вступ до курсу, попередні умови, цілі та завдання дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності». В другому розділі розподілено навчальний час за лекційними та практичними заняттями. В третьому розділі подано навчальну програму курсу із характеристикою питань, що містить кожна тема. В четвертому розділі подано рекомендовані літературні джерела в розрізі таких груп як основна література, законодавчі та нормативні акти, додаткова література, періодичні видання, електронні ресурси. В п’ятому розділі наведено план практичних занять. В шостому розділі визначаються форми та зміст матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання студентами, наведено перелік самостійної роботи студента. Заключний сьомий розділ містить викладення змісту та «технології» підсумкового оцінювання знань студентів, а саме контрольні питання для підготовки до екзамену, зразок типового завдання, що виноситься на іспит, критерії оцінювання екзаменаційного завдання.

2. Рівень

Попередні умови. Вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» базується на попередній підготовці студентів з таких дисциплін як: «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент», «Стратегічне управління» та ін.

Цілі та завдання. Метою дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» є засвоєння студентами – магістрантами з бізнес-адміністрування – форм інновацій, інноваційної політики фірми, принципів її формування та впровадження, процесів створення й шляхів реалізації нових продуктів та технологій, побудови системи менеджменту інноваційних процесів та державного регулювання, опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, маркетингу, організації, планування, фінансування та оцінювання інноваційної діяльності сучасних підприємств та компаній.

Програма розроблена відповідно до типової програми дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності».

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів здатностей мислити творчо, нестандартно, приймати управлінські рішення щодо розробки та впровадження інновацій, формування інноваційної політики підприємства.

Завдання: вивчення інноваційних процесів, що відбуваються у світовому та національному господарстві, закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики економіки та організації інноваційної діяльності.

3. Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. Дисципліна «Економіка і організація інноваційної діяльності» відноситься до циклу варіативних дисциплін спеціальної підготовки магістрів з напрямку бізнес-адміністрування.

4. Викладацький склад. До викладання дисципліни залучені викладачі к.е.н., доц. Стреліна Олена Миколаївна.

5. Форми та методи навчання. Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні) та практичні заняття. Методи навчання: дискусії, мозкові штурми, кейс-метод.

6. Мова викладання: російська, українська.

7. Форма контролю: іспит.


РОЗДІЛ 2


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема

Вид занять

Лекції

Практичні

Тема 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів

2
Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

1
Тема 3. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства

2

1

Тема 4.* Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльностіТема 5. Інноваційна політика підприємства

1
Тема 6. Управління інноваційними процесами

1
Тема 7. Вивчення попиту на інновації як основа для їх розробки

1
Тема 8. Управління розробкою інновацій

2

1

Тема 9. Організаційні форми інноваційної діяльності

1
Тема 10. Фінансування інноваційної діяльності. Венчурний інноваційний бізнес

1

1

Тема 11. Теоретичні основи захисту та передачі технологій
1

Тема 12.* Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльностіТема 13. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

1

2

Тема 14.* Комерціалізація результатів інноваційної діяльностіРазом

14

6


РОЗДІЛ 3


Навчальна програма курсу


Тема 1. Сутнісна характеристика розвитку та інновацій

 1. Об’єктивні передумови розвитку, нововведень та науково-технічного прогресу. Поняття розвитку. Стадії та форми розвитку. Поява та розвиток прогресу, технічного прогресу, науково-технічного прогресу. Переваги та недоліки НТП. Інноваційна спіраль. Економічний розвиток. Сталий розвиток. Роль знань у сучасному розвитку. Економіка знань як етап розвитку постіндустріального суспільства.

 2. Сутність та функції інновації. Сутність інновації та новації. Види оформлення новацій. Поняття винаходу та відкриття як основи інновації. Відмінні ознаки винаходів та відкриттів від інновацій. Трактування інновації за Й.А.Шумпетером. Значення корисності при розробці інновації. П’ять змін Шумпетера. Класи суб’єктів господарювання за Шумпетером. Теорія «довгих хвиль» М.Кондрат’єва. Характеристика технологічних укладів. Функції інновацій: відтворювальна, інвестиційна та стимулююча.

 3. Класифікація інновацій. Необхідність науково-обґрунтованої класифікації інновацій для кваліфікованого управління ними. Підходи до класифікації інновацій найбільш видатних вчених-економістів. Базисні, поліпшуючі та псевдоінновації, кризисні інновації та інновації розвитку, продуктові та процесні інновації, інновації в залежності від сфери використання, масштабу новизни, частоти використання та джерела фінансування.


Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

 1. Загальна характеристика НДДКР та інноваційного процесу. Поняття інноваційного процесу та НДДКР як його основи. Характеристика стадій НДДКР. Фундаментальні дослідження: теоретичні та пошукові. Прикладні дослідження. Дослідно-конструкторські дослідження. Освоєння промислового виробництва нових виробів. Позитивний вихід робіт на кожному етапі інноваційного процесу. Промислове виробництво нової продукції. Модель інноваційного процесу.

 2. *Інноваційна діяльність. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності. Поняття інноваційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності відповідно до закону України «Про інноваційну діяльність».

 3. *Сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки України. Принципи формування стратегії довгострокового економічного зростання України. Значення інтенсивних факторів для сталого розвитку економіки. Зміни в структурі економіки. Зростання ролі глобалізації та міжнародного характеру інноваційних процесів. Інновації та національна безпека країни.


Тема 3. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства.

 1. Поняття технології. Класи найважливіших технологій ХХІ століття. Визначення технології. Основні види сучасних технологій: макротехнології, критичні технології, технології подвійного призначення, інформаційні технології, нанотехнології, регіональні та глобальні технології.

 2. Етапи життєвого циклу продукту (технології). Поняття життєвого циклу продукту (технології). Життєвий цикл продукту (послуги) за Ф.Котлером. Основні етапи життєвого циклу створення, впровадження та модернізації нововведення. Різноманіття профілів життєвого циклу продукту. Наступальні та оборонні заходи по продовженню життєвого циклу товару.

 3. Межі розвитку технології. Управління технологічними розривами. Залежність між витратами на поліпшення процесу або продукту та результатами, що матимуть місце (логістична S-образна крива). Межі розвитку технології. Етапи розвитку технологій. Управління технологічними розривами. Оцінка віддачі НДДКР. Запозичення технологій із інших галузей. Заходи, які може застосувати підприємство при наближенні до технологічного розриву.

 4. *Технічний розвиток і показники технічного рівня підприємства. Форми технічного розвитку підприємства: підтримування техніко-технологічної бази та її розвиток на основі модернізації, технічного переозброєння, реконструкції, розширення, нового будівництва.

 5. *Відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства.

  1. Підтримання технічного рівня виробництва. Порівняння економічної ефективності капітального ремонту, модернізації та придбання нового устаткування як основа для прийняття управлінських рішень щодо подальшого функціонування виробничої бази підприємства.

  2. Розроблення і впровадження нових технологічних процесів. Відпрацьовування конструкції виробу на технологічність. Проектування технології виготовлення нових виробів. Конструювання і виготовлення спеціального технологічного оснащення. Остаточне відпрацювання технології. Типізація технологічних процесів. Порівняння витрат при переході з базового на новий технологічний процес.


Змістовий модуль 4*. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності.

 1. Мета та принципи державної інноваційної політики. Сутність державної інноваційної політики. Взаємозв’язок інноваційної, інвестиційної та промислової політики держави. Мета та принципи державної інноваційної політики.

 2. Державне регулювання інноваційної діяльності. Заходи прямого державного впливу на інноваційний процес: фінансування НДДКР та інноваційних проектів за рахунок бюджетних коштів, правове регулювання інноваційної діяльності, формування державної інноваційної інфраструктури та ринку інновацій, моніторинг та прогнозування інноваційних процесів. Заходи непрямого державного впливу: пільгове оподаткування, прискорена амортизація основних фондів, державна підтримка фінансового лізингу, заходи по стимулюванню франчайзингу, підтримка малого та середнього інноваційного підприємництва, страхування ризикового (венчурного) підприємництва, державне стимулювання трансферу технологій

 3. Державне регулювання міжнародних зв’язків в інноваційній сфері (міжнародний трансфер технологій). Принципи державного регулювання міжнародних зв’язків в інноваційній сфері. Прямі та непрямі методи державного регулювання. Великомасштабні цільові проекти в інноваційній сфері. Міжнародні організації інноваційного профілю.


Тема 5. Інноваційна політика підприємства.

 1. Сутність і завдання інноваційної політики підприємства. Визначення інноваційної політики підприємства. Втілення інноваційної політики у планах і програмах підприємства. Урахування особливостей галузі, до якої належить підприємство. Типи інноваційної політики підприємства: наступально-ризикований, наступальний, еволюційний. Взаємозв’язок типів інноваційної політики і видів стратегії підприємства.

 2. Принципи формування інноваційної політики підприємства. Поняття принципів формування інноваційної політики. Переважання стратегічної спрямованості. Орієнтація на потреби ринку. Цілеспрямованість. Комплексність. Планомірність. Інформаційна забезпеченість.

 3. Складові інноваційної політики підприємства. Маркетингова політика. Політика в галузі НДДКР. Політика структурних змін. Технічна політика. Інвестиційна політика. Послідовність формування і реалізації інноваційної політики підприємства.

4*. Інноваційний потенціал підприємства як основа і результат його інноваційної політики. Принцип динамічної рівноваги. Виробничо-технічний та інноваційний потенціал підприємства. Вплив елементів організаційного механізму на структуру та рівень інноваційного потенціалу. Використання SWOT-аналізу для оцінювання інноваційного потенціалу організації.


  1   2   3   4   5

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Г. О. Черніченко робоча програма iconГ. О. Черніченко робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р

Г. О. Черніченко робоча програма iconГ. О. Черніченко робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р

Г. О. Черніченко робоча програма iconГ. О. Черніченко робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р

Г. О. Черніченко робоча програма iconГ. О. Черніченко робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р

Г. О. Черніченко робоча програма iconГ. О. Черніченко робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р

Г. О. Черніченко робоча програма iconРобоча програма та методичні вказівки до вивчення курсу
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол №2 від 14. 10. 2009 р

Г. О. Черніченко робоча програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена освітньо-професійної програми гсво напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія”

Г. О. Черніченко робоча програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 020. 100 “Документознавство та інформаційна...

Г. О. Черніченко робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма навчальної дисципліни та робоча програма
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Ознайомча (ландшафтно-натурна) практика» (для студентів 1 курсу денної...

Г. О. Черніченко робоча програма iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право»
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка