Министерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество
НазваМинистерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество
старонка1/4
Дата канвертавання28.10.2012
Памер406.97 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4
МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ


УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

«БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ»


МІЖНАРОДНАЕ МУЗЫКАЗНАЎЧАЕ ТАВАРЫСТВА


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ»


МЕЖДУНАРОДНОЕ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО


MINISTRY OF CULTURE OF REPUBLIC OF BELARUS


BELARUSIAN STATE ACADEMY OF MUSIC


INTERNATIONAL MUSICOLOGICAL SOCIETY


СУЧАСНАЕ МУЗЫКАЗНАЎСТВА


Ў СУСВЕТНАЙ НАВУКОВАЙ ПРАСТОРЫ


МІЖНАРОДНЫ СІМПОЗІУМ


СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКОЗНАНИЕ


В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ


MODERN MUSICOLOGY


IN THE WORLD OF SCIENCE


INTERNATIONAL SYMPOSIUM


29 жніўня – 4 верасня 2009 г.

29 августа – 4 сентября 2009 г.

29 August to 4 September 2009


Мінск 2009

Минск 2009

Minsk 2009

Аўтары праекта:

Кацярына Дулава, прарэктар па навуковай рабоце Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар. Мінск, Беларусь

Людміла Каўнацкая, доктар мастацтвазнаўства, прафесар Санкт-Пецяр-бургскай дзяржаўнай кансерваторыі імя М. А. Рымскага-Корсакава, кіраўнік рэгіянальнага аддзялення Міжнароднага музыказнаўчага таварыства. Санкт-Пецярбург, Расія


Авторы проекта:

Екатерина Дулова, проректор по научной работе Белорусской государ-ственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор. Минск, Беларусь

Людмила Ковнацкая, доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петер-бургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, глава регионального отделения Международного музыковедческого общества. Санкт-Петербург, Россия


Authors of project:

Catherine Doulova, Vice-Rector of Belarusian State Academy of Music, Dr Habil, Professor. Minsk, Belarus

Lyudmila Kovnatskaja, Dr Habil, Professor of N. Rimsky-Korsakov St Peters-burg State Conservatory, Head of Regional Department of International Musico-logical Society. St Petersburg, Russia


© УА «Беларуская дзяржаўная

акадэмія музыкі», 2009


Арганізацыйны камітэт:


Аляксандр Рашчупкін — рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі му-зыкі, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт

Кацярына Дулава — прарэктар па навуковай рабоце Беларускай дзяр-жаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар

Вольга Дадзіёмава — загадчык кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар

Эльвіра Алейнікава — загадчык кафедры гісторыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Алена Лісава — загадчык Праблемнай навукова-даследчай лабарато-рыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастац-твазнаўства

Наталля Ганул — начальнік аддзела міжнародных сувязей Беларус-кай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства

Таццяна Бярковіч — загадчык Лабараторыі традыцыйных музычных культур Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаў-ства, дацэнт

Тыльман Зеебас — прафесар Інсбрукскага ўніверсітэта (Аўстрыя), Прэзідэнт Міжнароднага музыказнаўчага таварыства (IMS)

Даратэя Бауман — прафесар Цюрыхскага ўніверсітэта (Швейцарыя), генеральны сакратар Міжнароднага музыказнаўчага таварыства (IMS)


Организационный комитет:


Александр Рощупкин — ректор Белорусской государственной ака-демии музыки, кандидат философских наук, доцент

Екатерина Дулова — проректор по научной работе Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор

Ольга Дадиомова — заведующая кафедрой белорусской музыки Бело-русской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор

Эльвира Олейникова — заведующая кафедрой истории музыки Бело-русской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент

Елена Лисова — заведующая Проблемной научно-исследовательской лабораторией музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения

Наталья Ганул — начальник отдела международных связей Бело-русской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения

Татьяна Беркович — заведующая Лабораторией традиционных му-зыкальных культур Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент

Тильман Зеебас — профессор Инсбрукского университета (Австрия), Президент Международного музыковедческого общества (IMS)

Доротея Бауманн — профессор Цюрихского университета (Швей-цария), генеральный секретарь Международного музыковедческого об-щества (IMS)

Arrangements Committee:


Alexander Roschupkin — Rector of Belarusian State Academy of Music, PhD, Associate Professor

Catherine Doulova — Vice-Rector of Belarusian State Academy of Music, Dr Habil, Professor

Olga Dadiomova — Head of Belarusian Music Division of Belarusian State Academy of Music, Dr Habil, Professor

Elvira Oleinikova Head of History Music Division of Belarusian State Academy of Music, PhD, Associate Professor

Elena Lisova — Head of Research Laboratory of Music Problems of Bela-rusian State Academy of Music, PhD

Nataly Ganul — Chief of International Relations Department of Belarusian State Academy of Music, PhD

Tatyana Berkovich Head of Traditional Music Cultures Laboratory of Belarusian State Academy of Music, PhD, Associate Professor

Tilman Seebass Dr, Professor of Innsbruck University (Austria), President of International Musicological Society (IMS)

Dorothea Baumann — Dr, Professor of Zurich University (Switzerland), Secretary General of International Musicological Society (IMS)


Пашырэнне сфер і напрамкаў супрацоўніцтва ў галіне музычнай навукі з’яўляецца адным з найважнейшых вектараў развіцця сучаснай беларускай культуры. Правядзенне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі міжнароднага сімпозіума «Сучаснае музыказнаўства ў сусветнай навуковай прасторы» — гэта значная падзея ў культурным жыцці краіны. Упершыню мы маем магчымасць прыняць такі прадстаўнічы навуковы форум, арганізаваны Міністэрствам культуры Рэспублікі Бела-русь і Міжнародным музыказнаўчым таварыствам (IMS).

Творчае і навуковае супрацоўніцтва ў дні сімпозіума з арганіза-цыямі і вучонымі, якія прадстаўляюць сусветную музыказнаўчую эліту, з’яўляецца магутным стымулам для далейшага развіцця музычнай на-вукі, пашырэння навуковых і творчых сувязей.

Спадзяюся, што работа сімпозіума будзе плённай, а сустрэчы на гасціннай беларускай зямлі — цёплымі і незабыўнымі!


К. Дулава, прарэктар па навуковай рабоце Беларускай дзяржаўнай

акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар


Расширение сфер и направлений сотрудничества в области музыкальной науки является одним из важнейших векторов развития современной белорусской культуры. Проведение в Белорусской государ- ственной академии музыки международного симпозиума «Современное музыкознание в мировом научном пространстве» — это значительное событие в культурной жизни страны. Впервые мы имеем честь принять у себя столь представительный научный форум, организованный Министерством культуры Республики Беларусь и Международным музыковедческим обществом (IMS).

Творческое и научное сотрудничество в дни симпозиума с организациями и учеными, представляющими мировую музыковедческую элиту, является мощным стимулом для дальнейшего развития музыкальной науки, расширения научных и творческих связей.

Надеюсь, что работа симпозиума будет плодотворной, а встречи на гостеприимной белорусской земле — теплыми и незабываемыми!


Е. Дулова, проректор по научной работе Белорусской государственной

академии музыки, доктор искусствоведения, профессор


Expansion of spheres and directions of cooperation in the field of the musical science is one of the major vectors of development of modern Belarusian culture. Carrying out in the Belarusian State Academy of Music of the International Symposium “Modern Musicology in the World of Science” is a significant event in the cultural life of the country. For the first time we have the honor to receive such a representative scientific forum organized by the Ministry of Culture of Belarus and the International Musicological Society (IMS).

Creative and scientific cooperation in the days of the Symposium with the organizations and the scientists representing world musicological elite, is a powerful stimulus for the further development of musical science, expan-sion of scientific and creative connections.

I hope, that work of the Symposium will be fruitful, and meetings on the hospitable Belarusian land — warm and unforgettable!


Catherine Doulova, Vice-Rector of Belarusian State Academy of Music,
Dr Habil, Professor


Праграма сімпозіума

Программа симпозиума

Symposium Programme


29.VIII–31.VIII, субота, нядзеля, панядзелак

суббота, воскресенье, понедельник

Saturday, Sunday, Monday


09.00–11.00 — рэгістрацыя ўдзельнікаў у холе Канцэртнага зала

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі


Регистрация участников в холле Концертного зала

Белорусской государственной академии музыки


Registration of participants in the vestibule of Concert Hall

of Belarusian State Academy of Music


01.IX, аўторак

вторник

Tuesday


Нацыянальная бібліятэка Беларусі,

Зал адукацыйных тэхналогій


Национальная библиотека Беларуси,

Зал образовательных технологий


National Library of Belarus,

Hall of educational technologies


10.00–11.00 — адкрыццё сімпозіума


Открытие симпозиума


Opening ceremony10.00

Прывітальнае слова Міністра культуры Рэспублікі Беларусь П. Латушкі

Приветственное слово Министра культуры Республики Беларусь П. Латушко

Pavel Latushko, Minister of Culture of Republic of Belarus

Welcome to Participants
Прывітальнае слова рэктара БДАМ АРашчупкіна

Приветственное слово ректора БГАМ А. Рощупкина

Alexander Roschupkin, Rector of Belarusian State Academy of Music

Welcome to Participants


Уступнае слова прарэктара БДАМ КДулавай

Вступительное слово проректора БГАМ Е. Дуловой

Catherine Doulova, Vice-Rector of Belarusian State Academy of Music

Opening address

10.30

Тыльман Зеебас, Прэзідэнт Міжнароднага музыказнаўчага тава-рыства (IMS), Інсбрукскі ўніверсітэт (Аўстрыя)

Афіцыйнае прывітанне ад Міжнароднага музыказнаўчага тавары-ства (IMS)


Тильман Зеебас, Президент Международного музыковедческого общества (IMS), Инсбрукский университет (Австрия)

Официальное поздравление от Международного музыковедче-ского общества (IMS)


Tilman Seebass, President of International Musicological Society (IMS), Innsbruck University (Austria)

Official Greetings from International Musicological Society (IMS)


11.00–17.00 — пленарнае пасяджэнне


Пленарное заседание


Plenary session


ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

Этнамузыкалогія ў XXI стагоддзі:

гістарычныя і этнічныя аспекты

традыцыйных музычных культур


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Этномузыкология в XXI веке:

исторические и этнические аспекты

традиционных музыкальных культур


PLENARY SESSION

Ethnomusicology in the 21st Century:

Historical and Ethnic Aspects of Traditional Musical CulturesВядучыя: Кацярына Дулава (Беларусь)

Даратэя Бауман (Швейцарыя)

Ведущие: Екатерина Дулова (Беларусь)

Доротея Бауманн (Швейцария)

Chairs: Catherine Doulova (Belarus)

Dorothea Baumann (Switzerland)11.00

Тамара Варфаламеева, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Бела-русі, Мінск, Беларусь

Нематэрыяльная культурная спадчына беларусаў: праблемы аховы, захавання, трансляцыі


Тамара Варфоломеева, Институт искусствоведения, этногра-фии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

Нематериальное культурное наследие белорусов: проблемы охраны, сохранения, трансляции


Tamara Varfolomeyeva, K. Krapiva Institute of Arts Studies, Ethno-graphy and Folklore of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

Nonmaterial cultural heritage of Belarusians: problems of protection, preservation and transmission11.30

Ігар Мацыеўскі, Расійскі інстытут гісторыі мастацтваў, Санкт-Пецярбург, Расія

Традыцыйная музыка беларусаў як фактар этнічнай ідэнтыфі-кацыі


Игорь Мациевский, Российский институт истории искусств, Санкт-Петербург, Россия

Традиционная музыка белорусов как фактор этнической иден-тификации


Igor Matsievsky, Russian Institute of Arts History, St Petersburg, Russia

Traditional Music of Belarusians as ethnic identification factor12.00–13.30

ЭКСКУРСІЯ ПА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭЦЫ БЕЛАРУСІ

ЭКСКУРСИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ БЕЛАРУСИ

EXCURSION OVER NATIONAL LIBRARY OF BELARUS

13.30–14.30 — абед / обед / Lunch
Працяг ПЛЕНАРНАГА ПАСЯДЖЭННЯ

Продолжение ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

PLENARY SESSION to be continued


14.30

Дарыуш Гжыбек, Польская акадэмія навук, Варшава, Польшча

Нацыянальная праблематыка і шматкультурнасць у музыцы


Дариуш Гжибек, Польская академия наук, Варшава, Польша

Национальная проблематика и многокультурность в музыке


Dariusz Grzybek, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Nationalism and Multiculturalism in Music15.00

Алена Гарахавік, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, Мінск, Беларусь

Этнамузыкалогія сёння і заўтра: вывучэнне музычных культур свету


Елена Гороховик, Белорусская государственная академия му-зыки, Минск, Беларусь

Этномузыкология сегодня и завтра: изучение музыкальных куль-тур мира


Elena Gorokhovik, Belarusian State Academy of Music, Minsk, Belarus

Ethnomusicology today and tomorrow: studies of world music cultures15.30

Ангеліна Алпатава, Інстытут бізнесу і палітыкі, Масква, Расія

Гукапіс архаічнага міфа: фарміраванне музычна-культурных ма-дэляў


Ангелина Алпатова, Институт бизнеса и политики, Москва, Россия

Звукопись архаического мифа: формирование музыкально-куль-турных моделей


Angelina Alpatova, Institute of Business and Politics, Moscow, Russia

Sound patter n of archaic myth: formation of music and culture models16.00

Уладзімір Лісавой, Дзяржаўны спецыялізаваны інстытут мастац-тваў, Масква, Расія

Навуковая і творчая рэканструкцыя музычнай культуры сярэд-невяковай Мезаамерыкі (сучасныя падыходы да праблемы)


Владимир Лисовой, Государственный специализированный ин-ститут искусств, Москва, Россия

Научная и творческая реконструкция музыкальной культуры средневековой Мезоамерики (современные подходы к проблеме)


Vladimir Lisovoy, State Specialized Institute of Arts, Moscow, Russia

Scientific and creative reconstruction of music culture of medieval Mesoamerica (moder n approaches to the problem)16.30

Адам Крымс, Нотынгемскі ўніверсітэт, Вялікабрытанія

Даследаванне музыкі і гарадской геаграфіі: тэарэтычны выклік


Адам Кримс, Ноттингемский университет, Великобритания

Исследование музыки и городской географии: теоретический вызов


Adam Krims, University of Nottingham, United Kingdom

Researching Music and Urban Geography: A Theoretical Challenge17.00–18.00

Уладзімір Лісавой, Дзяржаўны спецыялізаваны інстытут мастац-тваў, Масква, Расія

Прэзентацыя. «Беларуская меса» Ігара Мацыеўскага: знакавая сфера культуры ў сучаснай музыцы


Владимир Лисовой, Государственный специализированный ин-ститут искусств, Москва, Россия

Презентация. «Белорусская месса» Игоря Мациевского: знако-вая сфера культуры в современной музыке


Vladimir Lisovoy, State Specialized Institute of Arts, Moscow, Russia

Presentation. “Belarusian Mass” by Igor Matsievsky: sign sphere of culture in moder n music
  1   2   3   4

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Министерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество iconИнформационное письмо Министерство культуры Республики Беларусь Белорусская государственная академия музыки
В соответствии с планом научной и творческой работы Белорусской государственной академии музыки на 2011 год с 30 ноября по 2 декабря...

Министерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество iconМинистерство культуры республики беларусь
«Белорусская государственная академия музыки» Международную научно-практическую конференцию «Ф. Шопен и пути развития европейского...

Министерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество iconУчреждение образования «белорусская государственная академия музыки» Научно-практическая конференция
Сахарук Кацярына Міхайлаўна — студэнтка магістратуры кафедры беларускай музыкі (навук кір. — доктар мастацтвазнаўства, прафесар В....

Министерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество iconТюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Министерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество iconГосударственное учреждение образования Белорусская медицинская академия последипломного образования
«Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Министерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество icon26 февраля 2008 г. N 16 об утверждении перечней средств обучения, учебного оборудования для общеобразовательных учреждений и специальных учреждений образования
Закона Республики Беларусь от 5 июля 2006 года "Об общем среднем образовании", Положения о Министерстве образования Республики Беларусь,...

Министерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество iconБелорусская государственная сельскохозяйственная академия факультет бизнеса и права
Нфармацыйна – прававыя рэсурсы ў рэспубліцы беларусь: сучасны стан І перспектывы развіцця

Министерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество iconПрограмма XXV фестиваля планируется как масштабное международное событие в области искусства, как неотъемлемая часть культурной жизни города и Республики в целом. Главное событие фестиваля международ
Учредители – Витебский областной исполнительный комитет, Министерство культуры Республики Беларусь, Витебский городской исполнительный...

Министерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество iconОб утверждении инструкции о порядке начисления амортизации
Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2001 г. N 1668 "О мерах по обеспечению перехода на новые условия начисления амортизации"...

Министерство культуры республики беларусь учреждение образования «белорусская государственная академия музыки» международное музыковедческое общество iconФедеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова» Кафедра физики
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования бурятская государственная сельскохозяйственная...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка