1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Назва1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
старонка1/5
Дата канвертавання02.01.2013
Памер0.61 Mb.
ТыпМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)


Технології Мерчандайзингу


Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки спеціаліст

Напрям підготовки 0501 ""Економіка і підприємництво""

за спеціальністю 7.50108 ""Маркетинг""


Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!


ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни ""Технології мерчандайзингу"" підготовки спеціаліста напряму підготовки 0501 ""Економіка і підприємництво"" за спеціальністю 7.50108 ""Маркетинг"".

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою маркетингу протоколом № від 20 . . .

 2. УКЛАДАЧ: Чепіжко О.В, ст. викл. кафедри маркетингу.

 3. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Марченко Л.С., доцент, зав. кафедри маркетингу.- Харків: ХІНЕМ. - 2010. - 25 с.


ЗМІСТ

Вступ

4

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

4

2. Вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи

5

3. Критерії оцінювання контрольної роботи

6

4. Закріплення завдань за студентами

6

5. Варіанти завдань для контрольних робіт

7

6. Інформаційно-методичне забезпеченняСписок джерел, що рекомендується для використання при виконанні контрольної роботи

20

Додаток А

21ВСТУП

Мерчандайзинг в останній час став достатньо популярним поняттям. Це пов’язано, перш за все, з відродженням вітчизняної роздрібної торговліторгівлі. Продуктові та речові ринки, які ще нещодавно були основними місцями покупок “середньостатистичного покупця”, сьогодні стрімко поступаються своїми позиціями сучасним роздрібним торговим центрам. Нові форми взаємовідносин з покупцями вимагають від сучасних продавців кардинальних змін технологій маркетингової діяльності. До того ж застосування елементів реклами у місцях продажу уже не є достатнім. Практика активно потребує комплексних маркетингових рішень, які об’єднують у одній стратегії товарну, цінову, збутову та комунікаціонну комунікаційну діяльність підприємств. До числа таких найважливіших маркетингових технологій, поряд із брендингом та позіціонуваннямпозиціонуванням, відноситься і мерчандайзинг.

В процесі навчання студенти заочного відділення повинні знати та вміти:

 • оцінки стану мерчандайзингу на торгівельному підприємстві;

 • визначення, цілі і задачі мерчандайзингу;

 • застосування правила мерчандайзингу;

 • оцінки особливості мерчандайзингу постачальника та мерчандайзингу у роздрібної торгівлі;

 • оволодіння методами мерчандайзингу постачальника;

 • оволодіння навиками просування товару крізь підприємства роздрібної торгівлі;

 • застосування різних методів продажу товарів;

 • використання психологічних особливостей покупця при застосуванні методів впливу при прийняттю рішення про покупку;

 • придбати уміння використання різних видів чуттєвих компонентів, що впливають на прийняття рішення покупцем;

 • оцінювати види POS- матеріалів та їх призначення;

 • оволодіти навиками та прийомами мерчандайзингу нового товару;

 • засвоїти специфіку національного мерчандайзингу та особливості роботи вітчизняного спеціаліста з мерчандайзингу.

Вирішення наведених завдань сприятиме виконанню позаудиторної контрольної роботи з дисципліни «"Технології мерчандайзингу»". Варіанти завдань розроблені за принципом, що їх зміст містить питання з двох залікових модулів дисципліни.


1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з дисципліни «"Технології мерчандайзингу»" виконується студентами відповідно до учбового плану заочного відділення напрямку підготовки «"Маркетинг»".

Контрольна робота є ефективною формою контролю і самостійної роботи студентів, що навчаються без відриву від виробництва.

Мета контрольної роботи - забезпечити засвоєння знань з теорії розвитку інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю підприємства у сфері просування, зберігання та продажу товарів та надання послуг, забезпечення потреб споживачів.

Студентові слід приступати до виконання контрольної роботи лише після повного засвоєння відповідних змістових модулів і тем дисципліни «"Технології мерчандайзингу»".

Кожна контрольна робота складається з двох теоретичних питань та двох ситуаційних завдань, які охоплюють залікові модулі дисципліни «"Технології мерчандайзингу»".

Для того, щоб розкрити теоретичне питання, студенти повинні вивчити рекомендовані джерела інформації і сконцентрувати увагу на тих темах, питаннях, які треба засвоїти. Для ґрунтовного викладення теоретичних положень студентові додатково доцільно використовувати інформацію із статистичних збірок, довідників, ділових журналів, газет.

Вирішення ситуаційного завдання ґрунтується на теоретичних знаннях з відповідних змістових модулів (тем) дисципліни «"Технології мерчандайзингу»", логічному мисленні, практичному досвіді роботи студента, що навчається без відриву від виробництва.

Приклад-зразок вирішення завдання приведений в додатку А. Виконання контрольної роботи є поточним контролем самостійного вивчення тем дисципліни «"Технології мерчандайзингу»" і дозволяє викладачеві визначити рівень теоретичної підготовки студента, уміння працювати з спеціальною, методичною, довідковою літературою, та застосовувати теоретичні знання для вирішення ситуаційних та практичних завдань.

Рецензування контрольної роботи дає можливість викладачеві своєчасно визначити помилки, які допущені студентом при виконанні завдання, вказати студентові, як їх виправити, запобігти їх повторення, та визначити питання, які вимагають доопрацювання.

Захист контрольної роботи відбувається у формі співбесіди із студентом у встановлені кафедрою терміни до здачі іспиту з дисципліни «"Технології мерчандайзингу»".

За наслідками співбесіди викладач зараховує контрольну або відправляє на доопрацювання, пропонуючи студентові виправити помилки. За контрольну роботу студент може отримати максимальну кількість балів - 40 балів.

Контрольна робота не зараховується: якщо вона не відповідає варіант завдання, теоретичні питання розкриті неповно, ситуаційне завдання не вирішено або не обґрунтовано. Мінімальна кількість балів для зарахування контрольної роботи - 20 бал.

При повторному представленні контрольної роботи викладач-рецензент перевіряє наступні питання:

- чи враховані студентом його зауваження:

- чи внесені зміни до рішення та обґрунтування ситуаційного завдання:

- чи внесені доповнення у відповіді на теоретичні завдання.

Захищену контрольну роботу студент здає до начальної частини інституту. Студент, який не представив контрольну роботу або не захистив її у встановлений термін, не допускається до здачі іспиту з дисципліни «"Технології мерчандайзингу»".


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 4


ТЕМА8. Визначення конкурентних переваг підприємства.

ТЕМА9. Маркетингові стратегії диференціації та позиціонування.

ТЕМА10. Маркетингові конкурентні стратегії.


2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту інституту "Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація", розробленого на підставі та у відповідності до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структура і правила оформлення", затвердженого методичною радою інституту, протокол № 3 від 20.11.2008 р.

Контрольна робота виконується рукописом в зошиті або на окремих листах формату А4. Можливо також виконання контрольної роботи з використанням персонального комп'ютера. Текст роботи необхідно розміщувати з одного боку листа, дотримуючись таких розмірів: поля зліва, верхнє, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. У зошиті - поле справа 20 мм. Помилки, неточності слід виправляти за допомогою коректора. Скорочення слів і словосполучень допускаються в роботі тільки загальноприйняті.

При виконанні контрольної роботи спочатку необхідно написати питання, а потім - текст відповіді на нього. Сторінки контрольної роботи слід нумерувати арабськими цифрами в правому верхньому кутку.

Таблиці і рисунки необхідно нумерувати і правильно озаглавлювати. Слово «таблиця» та її порядковий номер (без знаку №) необхідно писати зліва над таблицею, а далі - її назва. Слово «рисунок», його порядковий номер і назву розміщують під ілюстрацією.

Список джерел, використаних при виконанні контрольної, розміщують в кінці роботи, вказавши спочатку Закони України, законодавчі акти, а потім в алфавітному порядку перелік монографій, підручників, статей, довідників, матеріали діяльності конкретного підприємства.


3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Складові частини контрольної роботи

Кількість балів за правильну відповідь

Теоретична частина

задовіл.

добре

відмінно

Завдання 1

5

7

10

Завдання 2

5

7

10

Максимальна кількість балів за теоретичну частину

20 балів

Практична частина

задовіл.

добре

відмінно

Ситуаційне завдання 1

5

7

10

Ситуаційне завдання 2

5

7

10

Максимальна кількість балів за практичну частину

20 балів

Максимальна кількість балів за контрольну роботу

40 балів

Мінімальна кількість балів для здачі контрольної роботи і допуску

20 балів

Оцінка знань студентів за окремими завданнями контрольної роботи навчальної дисципліни ""Технології мерчандайзингу"" проводиться по наступним критеріям:

- ""відмінно"" (10 балів) - вірна і повна відповідь на теоретичне питання, вірно виконане обґрунтоване ситуаційне завдання:

- ""добре"" (7 балів) - вірна але не достатньо повна відповідь на теоретичне питання, вірно виконане ситуаційне завдання при недостатньо обґрунтованих висновках:

- ""задовільно"" (5 балів) - відповідь на теоретичне питання по темі, але з непринциповими помилками, незначні помилки у виконанні ситуаційного завдання, неправильні висновки.


4. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗА СТУДЕНТАМИ


Завдання для виконання позааудиторної контрольної роботи закріплюються за студентами відповідно до останньої (останніх двох) цифри (цифр) номера індивідуального плану студента:Остання цифра номера інд. плану

Номер

завдання

Останні дві цифри інд.плану

Номер

завдання

1

1

11

11

2

2

12

12

3

3

13

13

4

4

14

14

5

5

15

15

6

6

16

16

7

7

17

17

8

8

18

18

9

9

19

19

0

10

20

20


  1   2   3   4   5

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Шрифт" для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Ергономіка" / С. Г. Сазонов, Херсон. Хнту. 2009. 22с

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи iconСхідноукраїнський національний університет
Завдання І методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів спеціальностей...

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Туристські ресурси України» / хнамг, Уклад.: М. М. Поколодна. –...

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи iconБаришівський навчально-виховний комплекс «гімназія середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Предко Н. Д. Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо використання нестандартних прийомів та методів у процесі вивчення математики

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи iconЕндолімфатична терапія в профілактиці гнійно-запальних ускладнень при операціях на органах дихання (Методичні рекомендації)
Методичні рекомендації склав кандидат медичних наук старший науковий співробітник відділення торакальної хірургії Інституту фтизіатрії...

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи iconМетодичні рекомендації І контрольні завдання для виконання практичних занять з дисципліни: "Стилістика"
Автор: доцент кафедри історії України І культури професійного спілкування Голдун Людмила Іванівна

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи iconМетодичні рекомендації з теорії та практики перекладу
Методичні рекомендації з теорії та практики перекладу/ Укладач М. В. Малюга – Мелітополь: мдпу ім. Богдана Хмельницького, 2011 –...

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи iconПрограма та методичні рекомендації з діалектологічної практики затверджено вченою радою зну протокол №7 від 1 березня 2006 року
Програма та методичні рекомендації з діалектологічної практики / Укладач: Т. Г. Шевченко.— Запоріжжя: зну, 2006.— 29 с

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи iconКонтрольної роботи
Вступ

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи iconНавчальна програма теми лекцій інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять методичні вказівки до індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів
Методичні вказівки до індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка