Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі
НазваІнфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі
Дата канвертавання23.11.2012
Памер57.22 Kb.
ТыпДокументы
Інфармацыйны ліст


Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі


Згодна з планам навуковай і творчай работы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі на 2010 г. з 14 па 16 красавіка 2010 г. праводзяцца XIX Міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987) «Музычная культура Беларусі ў суквецці нацыянальных культур» і Міжнародны фестываль этнакультур.


14 – 16 красавіка 2010 г.


Тэматыка чытанняў:

 • музычная культура Беларусі ў яе сувязях з культурамі іншых краін;

 • гісторыя і тэорыя беларускай музыкі;

 • традыцыйная музычная культура Беларусі;

 • музычныя культуры свету і іх прадстаўнікі;

 • праблемы творчасці, выканальніцтва, музычнай педагогікі ў Беларусі і свеце.


У праграме навуковых чытанняў і фестывалю прымаюць удзел этнаграфічныя калектывы і музыказнаўцы з Беларусі, Расіі, Ірана, Латвіі, Арменіі, Кітая і Японіі. Госці канцэртных мерапрыемстваў змогуць азнаёміцца з аўтэнтычным вакальным і інструментальным фальклорам, прафесіянальнай музыкай еўрапейскага і ўсходнеазіяцкага культурных рэгіёнаў.

Мастацкай творчасці розных народаў будуць прысвечаны дзве выставы. На працягу трох фестывальных дзён у фае Акадэміі музыкі будзе экспанавацца калекцыя этнічных музычных інструментаў народаў свету, а таксама ўзоры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і графікі студэнтаў і магістрантаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў.

У праграме фестывалю запланаваны відэапрэзентацыі, якiя дазволяць азнаёміцца з інструментальнай культурай Беларусі, іншымі народнымі музычнымі культурамі, творчасцю вядучых сучасных кампазітараў краін СНД; будуць дэманстравацца відэафільмы.


У ліку ўдзельнікаў чытанняў і фестывалю – прадстаўнікі наступных навучальных і навуковых устаноў:

 • Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі,

 • Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,

 • Маскоўская дзяржаўная кансерваторыя імя П. І. Чайкоўскага,

 • Санкт-Пецярбургская дзяржаўная кансерваторыя

імя М. А. Рымскага-Корсакава,

 • Ерэванская дзяржаўная кансерваторыя імя Камітаса,

 • Чжэнчжоўскі ўніверсітэт (Кітай),

 • Латвійская акадэмія музыкі імя Я. Вітала,

 • Цэнтр японскай культуры (Масква).


Да ўдзелу ў навуковых чытаннях запрашаюцца выкладчыкі, навуковыя супрацоўнікі, аспіранты, магістранты і студэнты. Рэгламент выступленняў – да 15 хвілін (для студэнтаў прадугледжана стэндавая форма даклада). Заяўкі з тэкстамі дакладаў прымаюцца да 15 сакавіка 2010 г. уключна.

Тэксты дакладаў і заяўкі (з указаннем месца працы ці вучобы, пасады, вучонай ступені і звання навуковага кіраўніка, тэлефона, е-mail, працоўнага і хатняга адраса) дасылаць на адрас: 220030, Мінск, вул. Інтэрнацыянальная 30, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, кафедра беларускай музыкі (дац. Т. Л. Бярковіч), кабінет народнай музыкі (аўд. № 417) ці дэканат ФКМ, альбо на электронны адрас: folkbgam@mail.ru. Тэл.: (+37517) 226-17-49, (+37517) 227-11-03; факс: (+37517) 328-55-01.

Даклады будуць апублікаваны ў зборніку навуковых прац БДАМ, навукова-тэарэтычным часопісе «Весці БДАМ» і інфармацыйна-аналітычным часопісе «Веснік СНТТ». Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для прадстаўлення на канферэнцыі і публікацыі.

Патрабаванні да тэкстаў: для выкладчыкаў, аспірантаў і магістрантаў – у адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК, для студэнтаў – 3 старонкі праз 1 інтэрвал, кегль 14 (з абавязковым прадстаўленнем электроннага варыянта на дыскеце ці кампакт-дыску).

Умовы ўдзелу: камандыровачныя выдаткі – за кошт удзельнікаў чытанняў.


Запрашаем усіх жадаючых

наведаць мерапрыемствы навуковых чытанняў і фестывалю.


Штодзённы пачатак працы навуковых чытанняўа 10-й гадзіне.

Час паказу відэафільмаў – згодна з праграмай чытанняў.

Пачатак канцэртаўа 19-й гадзіне.


Аргкамітэт

Информационное письмо


Министерство культуры Республики Беларусь

Белорусская государственная академия музыки


В соответствии с планом научной и творческой работы Белорусской государственной академии музыки на 2010 г. с 14 по 16 апреля проводятся XIX Международные научные чтения памяти Л. С. Мухаринской (1906–1987) «Музыкальная культура Беларуси в соцветии национальных культур» и Международный фестиваль этнокультур.


14 – 16 апреля 2010 г.


Тематика чтений:

 • музыкальная культура Беларуси в ее связях с культурами других стран;

 • история и теория белорусской музыки;

 • традиционная музыкальная культура Беларуси;

 • музыкальные культуры мира и их представители;

 • проблемы творчества, исполнительства, музыкальной педагогики в Беларуси и мире.


В программе научных чтений и фестиваля принимают участие этнографические коллективы и музыковеды из Беларуси, России, Ирана, Латвии, Армении, Китая и Японии. Гости концертных мероприятий смогут познакомиться с аутентичным вокальным и инструментальным фольклором, профессиональной музыкой европейского и восточноазиатского культурных регионов.

Художественному творчеству разных народов будут посвящены выставочные мероприятия. В течение трех фестивальных дней в фойе Академии музыки будет экспонироваться коллекция этнических музыкальных инструментов народов мира, а также образцы декоративно-прикладного искусства и графики студентов и магистрантов Белорусской государственной академии искусств.

В программе чтений и фестиваля запланированы видеопрезентации, которые позволят ознакомиться с инструментальной культурой Беларуси, народными музыкальными культурами других стран, творчеством ведущих современных композиторов стран СНГ; будут демонстрироваться видеофильмы.


В числе участников чтений и фестиваля – представители следующих учебных и научных организаций:

 • Белорусская государственная академия музыки,

 • Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси,

 • Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского,

 • Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова,

 • Ереванская государственная консерватория им. Комитаса,

 • Чженчжоуский университет (Китай),

 • Латвийская академия музыки им. Я. Витола,

 • Центр японской культуры (Москва).


К участию в научных чтениях приглашаются педагоги, научные сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты. Регламент выступлений – до 15 минут (для студентов предусмотрена стендовая форма доклада). Заявки с текстами докладов принимаются до 15 марта 2010 г. включительно.

Тексты докладов и заявки (с указанием места работы или учебы, должности, ученой степени и звания научного руководителя, телефона, е-mail, рабочего и домашнего адреса) присылать на адрес: 220030, Минск, ул. Интернациональная 30, Белорусская государственная академия музыки, кафедра белорусской музыки (доцент Т. Л. Беркович), кабинет народной музыки (ауд. № 417) или деканат ФКМ, либо на электронный адрес: folkbgam@mail.ru. Тел.: (+37517) 226-17-49, (+37517) 227-11-03; факс: (+37517) 328-55-01.

Доклады будут опубликованы в сборнике научных трудов БГАМ, научно-теоретическом журнале «Весці БДАМ» и информационно-аналитическом журнале «Веснік СНТТ». Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов для представления на чтениях и публикации.

Требования к текстам: для преподавателей, аспирантов и магистрантов – в соответствии с требованиями ВАК, для студентов – 3 страницы через 1 интервал кегль 14 (с обязательным представлением электронного варианта на дискете или компакт-диске).

Условия участия: командировочные расходы – за счет участников чтений.


Приглашаем всех желающих

посетить мероприятия научных чтений и фестиваля.


Ежедневное начало работы научных чтений – в 19.00.

Время показа видеофильмов – согласно программе чтений.

Начало концертов – в 19.00.


Оргкомитет

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі iconІнфармацыйны ліст
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь І беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі 17 — 18 красавіка 2013 г праводзяць XXII міжнародныя...

Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі iconІнфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі
Згодна з планам навуковай І творчай работы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі на 2011 год з 11 па 15 красавіка 2011 г праводзяцца...

Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі icon«беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі» министерство культуры республики беларусь
Дулава Кацярына Мікалаеўна — рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар

Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі iconІнфармацыйны ліст міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны" Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны
Міжнародную навуковую канферэнцыю “Традыцыі матэрыяльнай І духоўнай культуры Ўсходняга Палесся”

Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі iconІнфармацыйны ліст міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны" Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны
Міжнародную навуковую канферэнцыю “Традыцыі матэрыяльнай І духоўнай культуры Усходняга Палесся”

Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі iconУа "Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі"

Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
Беларуская мова — мова беларускай нацыі І дзяржаўная мова Рэспублікі Беларусь. Беларуская мова — адна са славянскіх моў. Група ўсходнеславянскіх...

Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі iconПастанова міністэрства культуры рэспублікі беларусь
Беларусь ад 12 снежня 2005 года «Аб музеях І музейным фондзе Рэспублікі Беларусь» Міністэрства культуры Рэспублікі

Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі iconМіністэрства культуры рэспублікі беларусь
Накіроўваем для ўзгаднення дапрацаваны праект пастановы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь "Аб зацвярджэнні Інструкцыі па...

Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі iconПратакол
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь І міністэрства культуры І турызму Турэцкай Рэспублікі, названыя далей Бакамі

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка