Републикабългари я областeн управител на област бургас запове д
НазваРепубликабългари я областeн управител на област бургас запове д
Дата канвертавання23.11.2012
Памер49.01 Kb.
ТыпДокументы


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС


З А П О В Е Д

РД -10 -172

Бургас, 12.10.2009 год.

В Областна администрация Бургас е постъпило писмо от Кмета на Община Айтос вх. № 0801-34/16.07.2009 год., ведно с Технически задания за изработване на план на новообразуваните имоти на земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността „Старите лозя” в землището на с. Мъглен, Община Айтос, одобрено от кмета на общината и съгласувано от Началника на Общинска служба „Земеделие” – Айтос.

Предвид необходимостта от изработване и приемане на помощен план и план на новообразуваните имоти на земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността „Старите лозя” в землището на с. Мъглен, Община Айтос, по повод на Докладна записка вх. № 800202-7/18.09.2009 год. от инж. Радка Ескидарова – Началник отдел „РРТУ” при Областна администрация Бургас и изготвено Техническо задание от Кмета на Община Айтос, съгласувани от Началника на Общинска служба „Земеделие” – Айтос, постъпило в Областна администрация Бургас с писмо вх. № 0801-34/16.07.2009 год., и на основание § 4 к от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 17, ал. 1, т. 2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по обществени поръчки и малки обществени поръчки в Областна администрация Бургас и контрол по изпълнението,


З А П О В Я Д В А М :


ОТКРИВАМ процедура за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката: Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите „Старите лозя” – имот № 000021 с площ от 387,261 дка. по КВС в землището на с. Мъглен, Община Айтос – М 1:1000, и отстраняване на констатираните от възложителя несъответствия в хода на приемане и одобряване на плана за новообразуваните имоти. Дейностите на малката обществена поръчка са изчерпателно изброени в Техническите задания от Кмета на Община Айтос, съгласувани от Началника на Общинска служба „Земеделие” – Айтос, постъпили в Областна администрация Бургас с писмо вх. № 0801-34/16.07.2009 год.

2. Вид на процедурата: чрез разглеждане на не по- малко от 3 оферти по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП.

3. Стойност на поръчката – 12 000 лева без ДДС.

4. Начин на образуване и плащане на предлаганата цена: Офертната цена без включен ДДС се определя в лева и е сума от стойността на отделните видове работи съгласно Техническото задание от Кмета на Община Айтос, пътни разходи, разходи за консумативи както и други допълнителни разходи, които биха могли да възникнат, при осъществяване на поръчката.

5. Срок за изпълнение: До 90 /деветдесет/ календарни дни от сключване на договора. В този срок се включва изработването на помощния план и плана за новообразуваните имоти, заедно с придружаващите ги материали, и предаването им на комисията по чл.28б, ал.2 от ЗСПЗЗ.

6. Място на изпълнение: Изработените планове, списъци, регистри и таблици се предават от изпълнителя в административната сграда на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1.

7. Изисквания към кандидатите: Български или чуждестранни физически или юридически лица.

8. Квалификационни изисквания: Да са лицензирани по ЗКИР, да са извършвали дейности, аналогични на предмета на поръчката и да разполагат с необходимите опит, и техническо оборудване за извършване на услугата;

9. Изисквания за качество: Съгласно действащите норми за проектиране или еквивалент;

10. Критерият за оценка на офертите: Най-ниска предложена цена;

11. Тежест на критерия за оценка: 100 %;

12. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата и на гаранцията за изпълнение на договора:

12.1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 120 /сто и двадесет/ лева и може да бъде представена под формата на парична сума или банкова гаранция, по избор на участника, съгласно разпоредбите на чл. 27 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

12.2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на поръчката. При сключване на договора, от нея се приспада внесената гаранция за участие, която се трансформира в гаранция за изпълнение. Освобождаването на гаранциите е по реда на чл. 28 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

При представяне на гаранция- парична сума, същата следва да бъде внесена по сметка на Областна администрация – гр. Бургас: IBAN: BG60UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCRBGSFQ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон Бургас.

13. Неспазването на което и да от изискванията на възложителя – Областен управител на област Бургас, или непредставянето на който и да е от изискуемите документи, е предпоставка за недопускане на кандидата до по-нататъшно участие, оценка и класиране.

14. Срок за валидност на офертата: не по-кратък от 30 дни от получаване на заповедта за определяне на изпълнител на поръчката.

15. Утвърждавам документацията за участие в процедурата, както следва:

  • Покана за представяне на оферти;

  • Технически спецификации;

  • Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

  • Образец – оферта;

  • Образец – валидност на офертата;

  • Условия за участие в процедурата;

  • Образец на ценово предложение;

  • Образец – декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП;

  • Образец - декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП;

  • Проекто-договор.

16. Предложенията за участие се подават в сградата на Областна администрация, гр. Бургас в Центъра за административно обслужване до 17.30 часа на 06.11.2009 год.

Възлагам на комисия в състав: Председател: Валери Георгиев – Директор на дирекция „АПОФУС” и Членове: 1/ Милена Кирова – Началник на отдел „ПНО”; 2/ Радка Ескидарова – Началник отдел „РРТУ” 3/ Величка Камалиева – Старши експерт в отдел „РРТУ”; 4/ Станка Дичева – Старши юрисконсулт в отдел „ПНО” да събира, разглежда и оцени офертите.

Покани за представяне на оферти за Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите „Старите лозя” – имот № 000021 с площ от 387,261 дка. по КВС на землището на с. Мъглен, Община Айтос – М 1:1000, и отстраняване на констатираните от възложителя несъответствия в хода на приемане и одобряване на плана за новообразуваните имоти, да се изпратят на кандидати - Български или чуждестранни физически или юридически лица, лицензирани по ЗКИР, с професионален опит в изпълнение на подобни услуги.


Настоящата заповед да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация Бургас в 3 – дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org

Препис от настоящата заповед да се връчи на експерт “Връзки с обществеността”, на главния счетоводител и на началника на отдел “Правно – нормативно обслужване” за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник областен управител Златина Дукова.

За допълнителна информация, лицата могат да се обръщат към Станка Стоянова на тел. 056/894 163 и към Милена Кирова на тел. 056/894 175.


КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ

Областен управител на област Бургас


сс/

8000 Бургас, ул.“Цар Петър” № 1, тел. 056/840 485, факс 056/840 481, e-mail: upravitel@bsregion.org

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Републикабългари я областeн управител на област бургас запове д iconДокла д
Зфукпс през 2006г., със заповед № рд-09-44 от 05. 06. 2006г на Областния управител на област Плевен се създаде работна група със...

Републикабългари я областeн управител на област бургас запове д iconКападоки я земя на феномени и скални чудеса Бургас-Истанбул-Анкара-Кападокия-Коня-Бурса-Бургас
Отпътуване от Бургас в 30 ч по маршрут Истанбул Анкара – 760 км. Пристигане привечер в Анкара. Вечеря и нощувка

Републикабългари я областeн управител на област бургас запове д icon2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
Акционерно дружество (АД) “Никола Александров и Сие” – параходна агенция – Бургас

Републикабългари я областeн управител на област бургас запове д icon«Вечерняя Казань» Авиакомпания "Татарстан" открыла новый рейс в болгарский город Бургас
С 10 июня авиакомпания "Татарстан" начала выполнять прямые рейсы в Бургас (Болгария). Вылеты осуществляются с периодичностью раз...

Републикабългари я областeн управител на област бургас запове д iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...

Републикабългари я областeн управител на област бургас запове д iconРепубликабългари я народно събрание
...

Републикабългари я областeн управител на област бургас запове д iconРепубликабългари я народно събрание
Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет не може да бъде прекратен предсрочно поради подаване на оставка на основание

Републикабългари я областeн управител на област бургас запове д iconРепубликабългари я народно събрание
Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването...

Републикабългари я областeн управител на област бургас запове д iconЖилое здание ул. "Гладстон",г. Бургас

Републикабългари я областeн управител на област бургас запове д iconОбщ Глобален поглед от гледна точка на стопанското към трансгранична регион Румъния – България
Глобален поглед от гледна точка на стопанското към трансгранична област Румъния и България и на трансгранична област

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка