Пытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1
НазваПытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1
Дата канвертавання26.12.2012
Памер42.69 Kb.
ТыпДокументы
Пытанні да дыф.заліку па «Гісторыі Беларусі»1

 1. Крыніцы і гістарыяграфія курса «Гісторыя Беларусі».

 2. Найстаражытнейшае насельніцтва на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

 3. Фарміраванне раннекласавага грамадства на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

 4. Полацкае княства –– адно з першых дзяржаўных утварэнняў на беларускіх землях.

 5. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы ўтварэння ВКЛ.

 6. Роля ўсходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ў ВКЛ.

 7. Землеўладанне i землекарыстанне ў ВКЛ.

 8. «Устава на валокi» 1557 г. i яе вынiкi.

 9. Асаблiвасцi развiцця населеных месц на беларускіх землях у XIII – першай палове XV стст. Магдэбургскае права.

 10. Узаемаадносіны ВКЛ і кароны Польскай. Крэўская унія.

 11. Барацьба ВКЛ з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай.

 12. Асноўныя канцэпцыі этнагенезу беларусаў.

 13. Паходжанне назваў «Русь», «Белая Русь» і «Літва».

 14. Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці на беларускіх землях.

 15. Асаблівасці развіцця духоўнай культуры насельніцтва беларускіх зямель у ВКЛ.

 16. Утварэнне Рэчы Паспалiтай. Органы ўлады i кiравання.

 17. Дзяржаўна-палітычнае становішча ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай.

 18. Феадальнае землеўладанне на беларускіх землях у XV – XVIII стст. Канчатковае запрыгоньванне сялян.

 19. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель пасля ўключэння ў склад Расійскай імперыі.

 20. Галоўныя напрамкi палiтыкi царызму ў Паўночна-Заходнім краi ў першай палове XIХ ст.

 21. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Асаблівасці правядзення аграрнай рэформы 1861 г. ў беларускіх губернях.

 22. Спецыфіка прамысловага перавароту ў заходніх губернях Расіі.

 23. Сацыяльна-эканамiчнае развiццё беларускіх зямель на пачатку XX ст.

 24. Расійскі шлях палітычнай мадэрнізацыі. Буржуазные рэформы 60 – 70-х гг. ХІХ ст.: асаблівасці іх правядзення ў Паўночна-Заходнім краi.

 25. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкi.

 26. Грамадска-палітычны рух у беларускіх губернях у 20 – 30-я гг. XIX ст., паўстанне 1830 – 1831 гг. i ўзмацненне антыбеларускай палiтыкi самаўладдзя.

 27. Паўстанне 1863 – 1864 гг. Яго вынікі і значэнне.

 28. Народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух у 70 – 90-х гг. XIX ст.

 29. Утварэнне i дзейнасць палiтычных партый i арганiзацый Беларусі ў канцы XIX – пачатку XX ст.

 30. Рэвалюцыя 1905 – 1907 гг. у беларускіх губернях.

 31. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў рэвалюцыйным працэсе пачатку ХХ ст.

 32. Фарміраванне беларускай народнасці.

 33. Асаблівасці фарміравання беларускай нацыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.

 34. Берасцейская царкоўна-рэлігійная унія.

 35. Рэфармацыя і Контррэфармацыя і іх уплыў на канфесійнае становішча на беларускіх землях.

 36. Канфесійнае становішча на беларускіх землях у ХІХ – пачатку ХХ ст.

 37. Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці беларускай культуры ў эпохі Адраджэння і Асветніцтва.

 38. Складванне беларускай літаратурнай мовы.

 39. Беларускае нацыянальна-культурнае адраджэнне ў пачатку ХХ ст.

 40. Войны ХVІ – ХVІІІ стст. і іх наступствы для беларускіх зямель.

 41. Унутраныя і знешнія прычыны заняпаду Рэчы Паспалiтай і яе падзелы.

 42. Вайна 1812 г. і яе ўплыў на беларускі народ.

 43. Геапалітычнае становішча і сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў ва ўмовах Першай сусветнай вайны.

 44. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. i яе ўплыў на Беларусь.

 45. Кастрычнiцкая рэвалюцыя 1917 г. ў Расii i ўстанаўленне савецкай улады ў Беларусi.

 46. Абвяшчэнне незалежнасцi БНР.

 47. Утварэнне БССР: падставы, ход, значэнне.

 48. Утварэнне і лёс Літоўска-Беларускай ССР. Другое абвяшчэнне БССР.

 49. Утварэнне СССР і ўзбуйненне БССР.

 50. НЭП: сутнасць і ўрокі.

 51. Курс на «беларусiзацыю» i яе зрыў.

 52. Адметнасці індустрыялiзацыі і калектывiзацыі ў БССР.

 53. Заходняя Беларусь у складзе II Рэчы Паспалiтай.

 54. Пачатак ІІ сусветнай вайны. Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР.

 55. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Фашысцкі акупацыйны рэжым у Беларусі.

 56. Усенародная барацьба беларускага народа з фашысцкімі захопнікамі.

 57. Аперацыя «Баграціён». Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад у Перамогу над фашызмам.

 58. Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН.

 59. Перыяд дэмакратызацыi грамадска-палiтычнага жыцця. «Адліга» ў БССР.

 60. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў 60 – 80-х гг.

 61. Сутнасць палiтыкi «перабудовы» ў СССР. Асаблівасці яе правядзення ў БССР.

 62. Грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў другой палове 80-х – пачатку 90-х гг. XX ст.

 63. Абвяшчэнне незалежнасцi Рэспублікі Беларусь.

 64. Распад СССР і ўтварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД).

 65. Увядзенне прэзідэнцкай формы кіравання.

 66. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь.

 67. Беларуская мадэль развіцця.

 68. Рэферэндумы 1995, 1996, 2004 гг. і іх вынікі.

 69. Саюз Беларусі і Расіі: сучасны стан і перспектывы.

 70. Духоўнае i культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ ХХІ стст.
1 Разглежанны і зацверджанны на паседжанні кафедры тэрыі гісторыі дзяржавы і права пратакол № 2

ад 17.09.2012Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1 iconПытанні да заліку па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2012/2013 навучальны год
Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Беларусі

Пытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1 iconПытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне "Гісторыя культуры Беларусі" для студэнтаў завочнага аддзялення спец. "Гісторыя" (2012-2013 нав год) Пытанні да заліку па "Гісторыі культуры Беларусі"
Пытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне...

Пытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1 iconПытанні да экзамену па курс
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі

Пытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1 iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2009/2010 навучальны год
Актуальнасць І неабходнасць вывучэння гісторыі Беларусі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі

Пытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1 iconУводзіны ў гісторыю беларусі
Беларусі; сувязь гісторыі з нацыянальнымі І этнічнымі асаблівасцямі; інтэграцыйны характар гісторыі Беларусі ў сістэме ўсеагульнай...

Пытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1 iconПытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.)
Культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.). Агульная характарыстыка. Вераванні народа. Прыняцце хрысціянства. Язычніцкі І...

Пытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1 iconГісторыя беларусі экзаменацыйныя пытанні
Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Фармацыйны, цывілізацыйны І дзяржаўніцкі падыходы

Пытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1 iconПытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Крыніцы па гісторыі Беларусі

Пытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1 iconПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Гісторыя Беларусі як навука І вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве

Пытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1 iconПытанні да экзамену па курсу
Прадмет, значэнне І мэты курса “Гісторыя Беларусі”(у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка