Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю
НазваБеларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю
Дата канвертавання22.12.2012
Памер168.59 Kb.
ТыпДокументы
Беларускі дзяржаўны універсітэт


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан філалагічнага факультэта

________________ І.С. Роўда

(подпіс)

____________________

(дата зацвярджэння)

Рэгістрацыйны № УД ________________р/.

Уводзіны ў літаратуразнаўства

(назва дысцыпліны)

Вучэбная праграма для спецыяльнасці


1-210501 Беларуская філалогія

Факультэт _________________філалагічны________________________

(назва факультэта)

Кафедра _________________тэорыі літаратуры_____________________

(назва кафедры)

Курс (курсы) ____________1_______________

Семестр (семестры) _______1______________

Лекцыі ___10______ Экзамен ____1_________

(колькасць гадзін) (семестр)

Практычныя (семінарскія)

заняткі _____4_____ Залік _______--_________

(колькасць гадзін) (семестр)

Лабараторныя заняткі

_____--______

(колькасць гадзін)

КСР_____--_____ Курсавы праект (работа) ___--___

(колькасць гадзін) (семестр)

Усяго аўдыторных

гадзін па дысцыпліне ___14_____

(колькасць гадзін)

Усяго гадзін Форма атрымання

па дысцыпліне _____36____ вышэйшай адукацыі __завочная__

(колькасць гадзін)

Склаў(ла) ___С.В. Шамякіна, выкладчык______________


2010 г.


Вучэбная праграма складзена на основе тыпавой праграмы для вышэйшых навучальных устаноў “Уводзіны ў літаратуразнаўства”: вуч. праграма для ВНУ па спец. : 1 21 05 01 Беларуская філалогія, 1 21 05 02 Руская філалогія, 1 21 05 04 Славянская філалогія, 1 21 05 05 Класічная філалогія, 1 21 05 06 Рамана-германская філалогія, 1 21 05 07 Усходняя філалогія: скл.: праф. В. П. Рагойша, дацэнт М. П. Кенька, дацэнт Т. А. Марозава. Пад нав. рэд. праф. В.П.Рагойшы. – Мінск, РІВШ, 2006 (зацверджана 25 верасня 2006 года, рэгістрацыйны № ТД-ДГ.028/тып.).


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння на пасяджэнні кафедры ________________________ тэорыі літаратуры __________________

(назва кафедры)


_______22.06.2010 г. прат. № 10___

(дата, нумар пратакола)


Загадчык кафедры

________________ В.П.Рагойша

(подпіс)


Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Навукова-метадычным саветам філалагічнага факультэта_____Беларускага дзяржаўнага універсітэта______

(назва вышэйшай навучальнай установы)


__22.06.2010 г. прат. № 10_________

(дата, нумар пратакола)


Старшыня

________________ М. М. Хмяльніцкі__

(подпіс) (ініцыялы, прозвішча)


ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА


“Уводзіны ў літаратуразнаўства” – вучэбны прадмет, які вывучаецца на першых курсах усіх філалагічных факультэтаў універсітэтаў згодна з зацверджанымі Міністэрствам адукацыі РБ “Адукацыйнымі стандартамі” па філалагічных спецыяльнасцях. Дадзеная вучэбная праграма раскрывае ўсе палажэнні гэтага стандарта: “Літаратуразнаўства як навука. Асноўныя і дапаможныя дысцыпліны літаратуразнаўства. Метадалогія літаратуразнаўства. Спецыфічныя ўласцівасці мастацкай літаратуры. Літаратурны твор як мастацкае цэлае. Літаратурны працэс”. У адпаведнасці з пералічанымі палажэннямі структурыруюцца наступныя чатыры асноўныя раздзелы праграмы: 1. Літаратуразнаўства як навука. 2. Эстэтыка літаратуры. 3. Паэтыка. 4. Тэорыя літаратурнага працэсу.

Студэнты-першакурснікі валодаюць пэўнымі пазнаннямі з гісторыі літаратуры (найперш беларускай і рускай) і тэорыі літаратуры, атрыманымі ў сярэдняй школе. Ва універсітэце ж, дзякуючы “Уводзінам ў літаратуразнаўства”, адбываецца сістэматызацыя гэтых пазнанняў, значнае іх паглыбленне і пашырэнне. Праграма, абапіраючыся на ранейшыя веды, у той жа час пераасэнсоўвае некаторыя палажэнні і катэгорыі або, наадварот, вяртае ім першапачатковае тлумачэнне, імкнецца асобныя паняцці літаратуразнаўства падаць у новай інтэрпрэтацыі, у адпаведнасці з дасягненнямі сучаснай навукі пра мастацкую літаратуру. Веды, атрыманыя па ўводзінах ў літаратуразнаўства, раскрываюць перад студэнтамі ўвесь спектр галоўных і дапаможных літаратуразнаўчых дысцыплін, а таксама садзейнічаюць больш глыбокаму і арганічнаму засваенню курсаў гісторыі айчыннай і замежнай літаратур, вывучэнне якіх пачынаецца на тым жа першым курсе. Разам з тым “Уводзіны ў літаратуразнаўства” – своеасаблівы трамплін да курса “Тэорыя літаратуры” (філасофіі літаратуры), што вывучаецца на чацвёртым курсе і ў яшчэ большай ступені арыентаваны на дыскусійныя праблемы тэорыі і метадалогіі. “Тэорыя літаратуры” – у значнай ступені ўжо аўтарскі курс. І таму дадзеная праграма, змяшчаючы неабходныя тыпавыя палажэнні, не імкнецца набыць жорсткі імператыўны характар. Тым больш, што літаратуразнаўчая тэрміналогія змяняецца не толькі з часам, але і мае неадназначнасць ў розных навуковых школах.

Праграма мае на мэце і дапамогу студэнтам у авалоданні асноўнымі прынцыпамі аналізу літаратурнага твора ў яго мастацкай цэласнасці і своеасаблівасці, што спатрэбіцца ўжо на другім курсе – пры напісанні курсавой работы па літаратуры. Спатрэбіцца і пазней, у часе працы над семінарскімі і дыпломнымі праектамі. Урэшце, удакладненыя тэарэтыка-літаратурныя веды як нельга лепш прыдадуцца для педагагічнай, навуковай, рэдактарскай і літаратурна-крытычнай дзейнасці спецыяліста-філолага.


ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ
п/п

Найменні раздзелаў, тэм

Колькасць аўдыторных гадзін

Аўдыторныя

Самаст.

работа

Лекцыі

Практ.,

семінар.

Лабарат.

заняткі

КСР

1

Літаратуразнаўства як навука. Галоўныя і дапаможныя галіны літаратуразнаўства

2

--

--

--

--

2

Літаратурныя роды, віды, жанры

2

--

--

--

--

3

Змест і форма літаратурнага твора. Катэгорыі зместу і формы

2

--

--

--

--

4

Мастацкі вобраз

2

--

--

--

--

5

Выяўленчыя сродкі мастацкай літаратуры: тропы і стылістычныя фігуры

--

2

--

--

--

6

Літаратурны працэс

2

--

--

--

--

7

Вершазнаўства

--

2

--

--

--ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТКА

Нумар раздзела, тэмы, заняткаўНазва раздзела, тэмы, заняткаў, пералік пытанняў для вывучэння

Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў

(наглядныя, метадычныя дапаможнікі і інш)

Літаратура

Формы кантролю ведаў

лекцыі

практычныя

(скмінарскія)

заняткілабараторныя

заняткі

кіруемая самастойная работа студэнта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Літаратуразнаўства як навука

2


1. Прадмет і задачы літаратуразнаўства.

2. Сувязь літаратуразнаўства з іншымі навукамі.

3. Галоўныя галіны літаратуразнаўства.

4. Дапаможныя галіны літаратуразнаўства.

5. Метадалагічныя прынцыпы літаратуразнаўства.

Табліца

[1], [3], [4], [19], [5], [8], [10], [26], [27], [39]

Выбарачнае апытванне

2.

Літаратурныя роды, віды, жанры

2


1. Падзел літаратуры на роды, асаблівасці эпасу, лірыкі, драмы і іх супастаўленне.

2. Проза і паэзія.

3. Літаратурныя віды і жанры – змест паняццяў. Віды і жанры эпасу, лірыкі і драмы.

4. Міжродавыя і па-зародавыя ўтварэнні, сінтэтычныя жанры.

Табліца

[1], [3], [5], [8], [9], [10], [13], [27], [29], [32], [34], [44], [45]

Выбарачнае апытванне

3.

Змест і форма літаратурнага твора. Катэгорыі зместу і формы

2


1. Сутнасць паняццяў “змест” і “форма”, іх суадносіны.

2. Катэгорыі зместу: тэма, ідэя, пафас, канфлікт, праблема.

3. Сюжэт як змястоўна-фармальная катэгорыя, кампаненты сюжэта.

4. Кампазіцыя і архітэктоніка літаратурнага твора.

5. Мова мастацкай літаратуры.

Табліца

[1], [2], [3], [5], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [24], [27], [40], [45]

Выбарачнае апытванне

4.

Мастацкі вобраз

2


1. Асаблівасці мастацкага вобраза. Мастацкі вобраз і навуковае паняцце.

2. Віды вобразаў: вобразы жывых істот (персанаж, вобразы аўтара і чытача, вобразы жывёл), вобразы прасторы (пейзаж і локус), вобраз-рэч, вобразы краіны і народа.

3. Віды вобразаў па характары сэнсавай абагуленасці: індывідуальныя, характэрныя, тыповыя, матыў, топас, архетып, міфалагема.

Табліца

[1], [2], [3], [5], [6], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [16], [17], [21], [22], [23], [28], [29], [37], [42], [43]

Выбарачнае апытванне

5.

Выяўленчыя сродкі мастацкай літаратуры: тропы і стылістычныя фігуры
21. Вобразы-тропы, іх тыпы (простыя і складаныя).

2. Віды вобразаў-тропаў: эпітэт, параўнанне, метафара, метанімія, сінекдаха, алегорыя, сімвал, перыфраза, гіпербала, літота, іронія і інш.

3. Стылістычныя (сінтаксічныя) фігуры: паўторы (анафара, эпіфара, шматзлучнікавасць і г.д.), паралелізм, рытарычныя пытанні, градацыя, ампліфікацыя, антытэза, інверсія і інш.

Тэксты мастацкіх твораў

[2], [6], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [21], [39]

Франтальнае апытванне

8.

Літаратурны працэс

2


1. Літаратурныя метады, напрамкі, стылёвыя плыні, школы.

2. Літаратурныя напрамкі розных эпох: барока, класіцызм, асветніцтва, сентыменталізм, рамантазм, рэалізм, мадэрнізм, постмадэрнізм.

Табліца

[1], [2], [3], [5], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [18], [27], [35]

Выбарачнае апытванне

7.

Вершазнаўства
21. Рытміка і метрыка. Сістэмы вершаскладання, іх асаблівасці.

2. Стопы і вершаваныя памеры сілаба-танічнай сістэмы вершаскладання.

3. Рыфміка і фоніка.

4. Строфіка, віды строф.

Тэксты вершаў, табліцы, схемы

[1], [3], [6], [7], [10], [14], [16], [22], [25], [28], [35], [38], [43], [44]

Франтальнае апытваннеІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЧАСТКА

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

А с н о ў н а я


Вучэбныя дапаможнікі

1. Введение в литературоведение / под ред. Г. Н. Поспелова. М., 1988.

2. Введение в литературоведение: Литературное произведение: основные понятия и термины / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, С. Н. Бройтман и др. М., 1999.

3. Введение в литературоведение: учебник / Под ред. Л. М. Крупчапова. М., 2005.

4. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения / А. Б. Есин. М., 2001.

5. Лазарук М., Ленсу А. Уводзіны ў літаратуразнаўства. 2-е выд. / М. Лазарук, А. Ленсу. Мн., 1982.

6. Майсейчык, Л. А. Уводзіны ў літаратуразнаўства: практыкум / Л. А. Майсейчык. Мн., 1992.

7. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: Вершаванне: Курс лекцый / В. П. Рагойша. Мн., 2004.

8. Тимофеев, Л. Основы теории литературы / Л. Тимофеев. М., 1976.

9. Уводзіны ў літаратуразнаўства: хрэстаматыя / аўт.-уклад. М. І. Мішчанчук, М. ф. Шаўлоўская. 3-е выд. Мн., 2004.

10. Федотов, О. Основы теории литературы. Ч. 1, 2. / О. М. Федотов. М., 2003.

Даведачная літаратура


11. Лазарук, М. А., Ленсу, А. Я. Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў. 2-е выд. / М. А. Лазарук, А. Я, Ленсу. Мн., 1996.

12. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

13. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003.

14. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік. 3-е выд. / В. П. Рагойша. Мн., 2004.

15. Рагойша, В. П. Слоўнік – мінімум па літаратуразнаўству / В. П. Рагойша. Мн, 2000.

16. Рагойша, В. П. На шляху да Парнаса: Даведнік маладога літаратара / В. П. Рагойша. Мн., 2003.

17. Энциклопедия литературных героев. М., 1998.

18. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5-і тт. Мн., 1985–1987.


Дапаможная літаратура.

19. Андреев, А. Н. Целостный анализ литературного произведения / А. Н. Андреев. Мн., 1995.

20. Гиршман, М. М. Стиль литературного произведения / М. М. Гиршман. Донецк, 1984.

21. Грехнев, В. А. Словесный образ и литературное произведение / В. А. Грехнев. Н.Новгород, 1997.

22. Купина, Н. А., Николаева, Н. А. Филологический анализ художественного текста: практикум / Н. А. Купина, Н. А. Николаева. М., 2003.

23. Маслова, В. А. Филологический анализ художественного текста / В. А. Маслова. Мн., 2000.

24. Пяткевіч, А. Сюжэт. Кампазіцыя. Характар / А. Пяткевіч. Мн., 1981.

25. Ралько, І. Д. Беларускі верш: пытанні гісторыі і тэорыі / І. Д. Ралько. Мн., 1969.

26. Томашевский, Б. В. Теория литературы. Поэтика / Б. В. Томашевский. М., 1996.

27. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. М., 1999.

28. Шпакоўскі, І. С. Структура вершаванага вобраза / І. С. Шпакоўскі. Мн., 1972.

29. Шпакоўскі, І. С. Тыпізацыя ў лірыцы / І. С. Шпакоўскі. Мн., 1980.

30. Яскевич, А. С. Ритмическая организация художественного текста / А. С. Яскевич. Мн., 1991.

Д а д а т к о в а я

Спецыяльныя даследаванні


31. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. М., 1975.

32. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. М., 1989.

33. Виноградов, В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. / В. В. Виноградов. М., 1980.

34. Гачев, Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр / Г.Д. Гачев. М., 1968.

35. Гаспаров, М. Л. Очерк истории европейского стиха / М. Л. Гаспаров. М., 1989.

36. Гегель, Г. Д. Эстетика: в 4 т. / Г. Д. Гегель. Т. 1, 3. М., 1968–1971.

37. Гинсбург, Л. Я. О литературном герое / Л. Я. Гинсбург. Л., 1979.

38. Грынчык, М. М. Шляхі беларускага вершаскладання / М. М. Грынчык. Мн., 1973.

39. Жирмунский, В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика / В. М. Жирмунский. Л., 1977.

40. Жураўлёў, В. П. Структура твора: Рух сюжэтна-кампазіцыйных форм / В. П. Жураўлёў. Мн., 1978.

41. Лессинг, Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Г. Э. Лессинг М., 1957.

42. Михайлов, А. В. Из истории характера // Михайлов А. В. Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. М., 1990. С. 43–72.

43. Мысль, вооруженная рифмами: поэтическая антология. М., 1974.

44. Орлицкий, Ю. Б. Стих и проза в русской литературе / Ю. Б. Орлицкий. М., 2002.

45. Фрейденберг, О. М. Поэтика сюжета и жанра / О. М. Фрейденберг. М., 1997.

ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ


Назва дысцыпліны, з якой патрабуецца ўзгадненне

Назва кафедры

Прапановы аб зменах у змесце вучэбнай праграмы па вучэбнай дысцыпліне

Рашэнне, прынятае кафедрай, якая распрацавала вучэбную праграму (з указаннем даты і нумара пратакола)

Гісторыя беларускай літаратуры

Гісторыі беларускай літаратуры

Змены ўнесены ў адпаведнасці з чытаемым курсам

22.06.2010 г., прат. № 10

Сучасная беларуская літаратура

Беларускай літаратуры і культуры

Змены ўнесены ў адпаведнасці з чытаемым курсам

22.06.2010 г., прат. № 10

Тэорыя літаратуры

Тэорыі літаратуры

Змены ўнесены ў адпаведнасці з чытаемым курсам

22.06.2010 г., прат. № 10

Беларускі фальклор

Тэорыі літаратуры

Змены ўнесены ў адпаведнасці з чытаемым курсам

22.06.2010 г., прат. № 10ЗМЕНЫ І ДАПАЎНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

на _2010/_2011 вучэбны год


№№

п/п

Змены і дапаўненні

ПадставаВучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры ___тэорыі літаратуры___ (пратакол №_10_ ад_22.06.2010 г.)


Загадчык кафедры

д.ф.н., прафесар_______ __________________ ____В. П. Рагойша___

(ступень, званне) (подпіс) (ініцыялы, прозвішча)


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан факультэта / Заг. агульнауніверсітэцкай кафедры

д.ф.н., прафесар __________________ __________И. С. Роўда______

(ступень, званне) (подпіс) (ініцыялы, прозвішча)

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт на правах рукапісу
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, загадчык кафедры гісторыі паўднёвых І заходніх славян

Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю

Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю

Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю

Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю iconЎ беларускі дзяржаўны універсітэт на 2006 год Парадак прыёму
Прыём у Беларускі дзяржаўны універсітэт ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Правіламі прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы”, зацверджанымі...

Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
М. В. Аляшкевіч, выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю
Віктар іванавіч, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры стылістыкі І літаратурнага рэдагавання

Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю icon«беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў»
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь І беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў запрашае да ўдзелу ў VІ міжнароднай...

Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
П. П. Жаўняровіч, дацэнт кафедры стылістыкі І літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,...

Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
Т. Д. Арлова, доктар філалагічных навук, прафесар кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка