Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
НазваГісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
старонка10/11
Дата канвертавання28.10.2012
Памер0.73 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6.3. Беларусь у перыяд спроб рэформаў і крызісу
адміністрацыйна-каманднай сістэмы
(сярэдзіна 50-х — 80-я гг. ХХ ст.)Агляд айчыннай і замежнай гістарыяграфіі. Характарыстыка асноўных груп гістарычных крыніц па названым перыядзе.

Грамадска-палітычнае жыццё. Адносная дэмакратызацыя грамадства. «Хрушчоўская адлiга». ХХ з’езд КПСС i выкрыццё культу асобы Сталiна. Пачатак рэабiлiтацыi ахвяр сталiнскага рэжыму i яго супярэчнасцi. Спробы абнаўлення адмiнiстрацыйна-каманднай сiстэмы. Пашырэнне правоў саюзных рэспублiк. К. Т. Мазураў. Перабудова партыйных, савецкiх i грамадскiх арганiзацый паводле вытворчага прынцыпу (прамысловыя i сельскiя). Скарачэнне сельскiх раёнаў. Канцэпцыя пабудовы камунiзму i развiтога сацыялiстычнага грамадства. Узмацненне ў 60-я гг. ХХ ст. негатыўных з’яў у кiраваннi гаспадарчым i грамадска-палiтычным жыццём у рэспублiцы. Дзейнасць партыйных, савецкiх, камсамольскiх i прафсаюзных арганiзацый. П. М. Машэраў, С. В. Прытыцкi. Накiраванасць прапаганды i агiтацыi. Рух за камунiстычныя адносiны да працы. Дысiдэнцтва. Узмацненне рэпрэсіўных мер супраць праваслаўнай і каталіцкай царквы. Умацаванне пазіцый пратэстантызму.

Далейшае развіццё прамысловасці і транспарту. Будаўнiцтва новых i мадэрнiзацыя дзеючых прадпрыемстваў i транспарту ва ўмовах навукова-тэхнiчнай рэвалюцыi. З’яўленне новых галiн вытворчасцi. Асаблiвасцi НТР у Беларусi. Прычыны перабудовы кiравання прамысловасцi па тэрытарыяльным прынцыпе. Утварэнне саўнаргасаў. Рэформа 1965 г. і яе ажыццяўленне ў Беларусі. Пераход ад тэрытарыяльнай да галiновай формы кiравання прамысловасцю i транспартам. Поспехi і недахопы ў развiццi прамысловасцi. Прычыны згортвання рэформы. Стварэнне буйных вытворчых комплексаў i аб’яднанняў. Уплыў ваенна-прамысловага комплексу на тэхнiчны прагрэс. Праблема ўкаранення ў вытворчасць дасягненняў навукi i тэхнiкi. Здабыткi i праблемы ў развiццi эканомiкi ў 1970—1980 гг. Прамысловае будаўнiцтва. Спробы iнтэнсiфiкацыі вытворчасці.

Развіццё сельскай гаспадаркі. Пошукi шляхоў пераадолення складанасцяў у развiццi вёскi. Рэарганiзацыя МТС. Удзел працоўных Беларусi ў асваеннi цалiнных i залежных зямель. Спробы рэформ у сельскай гаспадарцы, іх сутнасць i вынiкi. Паглыбленне спецыялiзацыi i канцэнтрацыi вытворчасцi. Умацаванне матэрыяльна-тэхнiчнай базы. Падрыхтоўка кадраў спецыялiстаў. Паглыбленне спецыялiзацыi i канцэнтрацыi сельскагаспадарчай вытворчасцi. «Неперспектыўныя» вёскi, iх лёс. Мелiярацыя, хiмiзацыя сельскагаспадарчых угоддзяў i iх вынiкi. Харчовая праграма 1982 г. Стварэнне аграпрамысловых комплексаў. Рост стратных гаспадарак. Мiграцыя з вёскi ў горад.

Матэрыяльны дабрабыт насельніцтва. Культура і навука. Шляхі паляпшэння дабрабыту насельнiцтва. Спыненне падпiскi на дзяржаўныя пазыкi. Павышэнне памераў пенсiй i ўвядзенне пенсiй для калгаснiкаў. Скарачэнне рабочага дня i працоўнага тыдня. Вызваленне сялянскiх гаспадарак ад абавязковых паставак дзяржаве сельскагаспадарчай прадукцыi. Рост грамадскiх фондаў спажывання. Жыллёвае будаўнiцтва. Пашырэнне сферы бытавых паслуг. Аперажаючы рост даходаў над павелiчэннем тавараў i паслуг. З’яўленне дэфiцыту тавараў. Медыцынскае абслугоўванне. Урбанiзацыя. Змены ў сацыяльнай структуры грамадства.

Змены ў сiстэме народнай адукацыi. Пераход да абавязковай 8-гадовай i сярэдняй адукацыi. Полiтэхнiчнае навучанне. Пашырэнне сеткi вышэйшых i сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў i прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў. Навукова-даследчыя ўстановы i iх дзейнасць. Дасягненнi беларускай навукi. БДУ. А. Сеўчанка. АН БССР. В. Купрэвiч, М. Барысевiч. Асноўная тэматыка навуковых даследаванняў.

Творчасць I. Мележа, М. Танка, I. Шамякiна, К. Крапiвы i iнш. Крытычнае пераасэнсаванне гiсторыi i сучаснасцi маладым пакаленнем пiсьменнiкаў. А. Адамовiч, В. Быкаў, А. Вярцiнскi, У. Караткевiч, I. Навуменка, I. Чыгрынаў i iнш. Дасягненнi ў тэатральным, музычным, выяўленчым i манументальным мастацтве. М. Савiцкi. Архiтэктура i горадабудаўнiцтва. Развiццё i дзейнасць культурна-асветных устаноў.

Беларусь на міжнароднай арэне. Дзейнасць дэлегацыi Беларусi ў ААН. Членства Беларусi ў мiжнародных арганiзацыях: ЮНЕСКА, Мiжнароднай арганiзацыі працы, Сусветнай арганiзацыі здароў’я i iнш. Эканамiчнае i гандлёвае супрацоўнiцтва з замежнымi краiнамi. Культурныя, навуковыя, спартыўныя i турысцкiя сувязi БССР.

Палітыка «перабудовы». Канцэпцыя паскарэння сацыяльна-эканамiчнага развiцця краiны. Курс на ўдасканаленне сацыялiзму. Дэмакратызацыя грамадства. Рэфармаванне палiтычнай сiстэмы. Галоснасць. Ажыўленне царкоўнага жыцця. Узнiкненне нефармальных аб’яднанняў «Талака», «Паходня», «Узгор’е» i iнш. Новы этап рэабiлiтацыi ахвяр палiтычных рэпрэсiй. I з’езд народных дэпутатаў СССР. Дэмакратызацыя выбарчай сiстэмы. Выбары ў Вярхоўны Савет БССР (1990). Рашэннi Вярхоўнага Савета БССР аб уласнасцi i пераходзе да рынку. Узнiкненне палiтычных партый i грамадскiх рухаў. Аслабленне пазiцый КПБ у палiтычным жыццi рэспублiкi. Палiтычны крызiс у СССР, асаблiвасцi яго праяўлення ў Беларусi. Спробы рэфармавання СССР. Прычыны крызiсу перабудовы.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Падобныя:

Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці iconГісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
Старшыня Вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці iconГісторыя беларусі вучэбная праграма дысцыплины абавязковага кампанента для спецыяльнасці
Вучэбная праграма дысцыпліны абавязковага кампанента “Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых...

Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці iconЗнешняя палітыка Рэспублікі Беларусь Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Старшыня Вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці iconЛацінамоўная літаратура беларусі тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці iconТыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцІ
Кафедра беларускай літаратуры Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”

Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці iconМетодыка выкладання класічных моў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці iconГісторыя беларускага мовазнаўства вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія Мінск "рівш" 2006
Прыгодзіч М. Р., загадчык кафедры гісторыі беларускай мовы бду, доктар філалагічных навук, прафесар

Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці iconГісторыя беларускага мовазнаўства вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія Мінск "рівш" 2006
Прыгодзіч М. Р., загадчык кафедры гісторыі беларускай мовы бду, доктар філалагічных навук, прафесар

Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці iconМетады дыстанцыйных даследаванняў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў п а спец ыя льн а с ці : 1
Прарэктар па вучэбнай I выхаваучай працы Дзяржаўнай установы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

Гісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці iconМетэаралогія І кліматалогія тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
П. А. Каўрыга, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка