Протоко л
НазваПротоко л
Дата канвертавання19.12.2012
Памер137.95 Kb.
ТыпДокументы
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


П Р О Т О К О Л

5


Днес 16.03.2012 г. (петък) от 10:30 часа в залата на Общинските съветници в Община Бургас, се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси.

Присъстват: Димитър Людиев – Председател, Димитър Колев – Зам.-председател и членове: Юлиян Станков, Чанко Мирчев, Жечо Станков (11:10 часа), Красимира Маркович и Селим Иса.

Отсъстващи – няма.

От Общинска администрация: Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образувание и култура“, Ивелина Стратева – дир. д-я „Икономика и стопански дейности“,Мая Казанджиева – дир. д-я Социални дейности и трудова заетост“ и Димитър Димитров – дир. д-я „Вътрешен одит“.

Заседанието откри и води Председателя на Постоянната комисия по бюджет и финанси при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет „Образование и култура“ на Община Бургас относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 2. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас относно: „Правилник за условията, реда и критериите на предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги от бургаски автори“

 3. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас относно: Определяне на цени на билети за изложба „Захари Зограф“

 4. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Даване съгласие за участие на Община Бургас със собствени финансови средства и работна сила в извършването на ремонт на къща, пострадала при наводнението в село Бисер, собственост на Груди Грудев, намираща се на ул. „Раковска“ №22

 5. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за периода 18.03.2011 г. – 01.03 2012 г.

 6. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Удължаване срока на действие на договор за възлагане управлението на „Дезинфекционна станция- Бургас" ЕООД

 7. Докладна записка Снежина Маджарова – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ и Председател на Общински съвет-Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

 8. Докладна записка Снежина Маджарова – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ и Председател на Общински съвет-Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Приложение № 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 9. Докладна записка от Михаил Димитров Хаджиянев и Атанас Любомиров Пайташев – членове на Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец-Бургас“ АД относно: Разсрочване на задължения за данък върху недвижими имоти и такса смет

 10. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Финансово подпомагане на заслужилият треньор Димитър Ковачев

 11. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Марийка Вълчева Кръстева

 12. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Стоянка Георгиева Грудова

 13. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Биляна Раткова Кикова

 14. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Величка Стоянова Алексиева

 15. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Дора Танева Георгиева

 16. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физически лица – Ива Димчева Димитрова и Михаил Русев Димитров

 17. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Евгения Асенова Вучкова

 18. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Финансово подпомагане на националния състезател по културизъм Красимир Петров Сарафов от гр. Бургас

 19. Докладна записка от групата общински съветници от ПП „ГЕРБ“ относно: Финансово подпомагане на национален състезател по лека атлетика към Българска параолимпийска асоциация Есмерай Неждет Ибрям от град Бургас

 20. Докладна записка от Димчо Грудев Грудев, общински съветник при Общински съвет Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за физическо лице – Роза Арсова Желева

 21. Докладна записка от Димитър Димитров – директор на дирекция „Вътрешен одит“ относно: Приемане на докладите за дейността по вътрешен одит в Община Бургас през 2011 год.

 22. Отчет за дейността на Народно читалище „Паисий Хилендарски 1928“ гр. Бургас за 2011 година

 23. Отчет за дейността на Народно читалище „Христо Ботев 1937“ - Бургас за 2011 година

 24. Отчет за дейността на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“ гр. Бургас за 2011 година

 25. Декларация от арх. Владимир Милков, председател на дружествения съвет на САБ, дружество Бургас относно: Подкрепа на изграждане на жилищна сграда със социални жилища в ж.к. „Меден рудник“

 26. Становище от неправителствени организации относно: Подкрепа за реализация на проект за изграждане на социални жилища, подготвен от общинска администрация – Бургас и предложен за финансиране от ОП „Регионално развитие“

 27. Писмо от Сдружение Туристическо дружество „Странджа“ гр. Бургас относно: Отпускане на финансови средства за участие в песенния празник, за поддръжка на х. „Странджа“ и провеждане мероприятия с клуба по пешеходен туризъм и клуба на туристите ветераниПо т. 1 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет „Образование и култура“ на Община Бургас относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас.

След разисквания със 6 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 2 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас относно: „Правилник за условията, реда и критериите на предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги от бургаски автори“.

След разисквания със 6 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 3 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас относно: Определяне на цени на билети за изложба „Захари Зограф“.

След разисквания със 6 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 4 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Даване съгласие за участие на Община Бургас със собствени финансови средства и работна сила в извършването на ремонт на къща, пострадала при наводнението в село Бисер, собственост на Груди Грудев, намираща се на ул. „Раковска“ №22.

След разисквания със 6 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 5 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за периода 18.03.2011 г. – 01.03 2012 г.

След разисквания със 6 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 6 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Удължаване срока на действие на договор за възлагане управлението на „Дезинфекционна станция- Бургас" ЕООД.

След разисквания със 6 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение като предлага срока на договора за управление на Нели Славова Бойчева – управител на „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД да бъде увеличен на 3 години.


По т. 7 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка Снежина Маджарова – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ и Председател на Общински съвет-Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

След разисквания със 6 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 8 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка Снежина Маджарова – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ и Председател на Общински съвет-Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Приложение № 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

След разисквания със 6 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 9 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Михаил Димитров Хаджиянев и Атанас Любомиров Пайташев – членове на Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец-Бургас“ АД относно: Разсрочване на задължения за данък върху недвижими имоти и такса смет.

Димитър Людиев направи следното предложение: Да предоставят в обезпечение апортираният от Общината стадион.

/С 6 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, предложението се приема./

След разисквания със 6 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение със следното допълнение: Да предоставят в обезпечение апортираният от Общината стадион.


По т. 10 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Финансово подпомагане на заслужилият треньор Димитър Ковачев.

След разисквания със 6 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 11 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Марийка Вълчева Кръстева.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 12 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Стоянка Георгиева Грудова.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 13 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Биляна Раткова Кикова.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 14 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Величка Стоянова Алексиева.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 15 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Дора Танева Георгиева

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 16 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физически лица – Ива Димчева Димитрова и Михаил Русев Димитров.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 17 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Евгения Асенова Вучкова.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 18 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Финансово подпомагане на националния състезател по културизъм Красимир Петров Сарафов от гр. Бургас.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 19 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от групата общински съветници от ПП „ГЕРБ“ относно: Финансово подпомагане на национален състезател по лека атлетика към Българска параолимпийска асоциация Есмерай Неждет Ибрям от град Бургас.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 20 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Димчо Грудев Грудев, общински съветник при Общински съвет Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за физическо лице – Роза Арсова Желева.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 21 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа докладна записка от Димитър Димитров – директор на дирекция „Вътрешен одит“ относно: Приемане на докладите за дейността по вътрешен одит в Община Бургас през 2011 год.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Подкрепя докладната записка и проекта за решение.


По т. 22 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа отчета за дейността на Народно читалище „Паисий Хилендарски 1928“ гр. Бургас за 2011 година.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Приема за сведение.


По т. 23 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа отчета за дейността на Народно читалище „Христо Ботев 1937“ - Бургас за 2011 година.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Приема за сведение.


По т. 24 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа отчета за дейността на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“ гр. Бургас за 2011 година.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Приема за сведение.


По т. 25 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа декларацията от арх. Владимир Милков, председател на дружествения съвет на САБ, дружество Бургас относно: Подкрепа на изграждане на жилищна сграда със социални жилища в ж.к. „Меден рудник“.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Приема за сведение.


По т. 26 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа становището от неправителствени организации относно: Подкрепа за реализация на проект за изграждане на социални жилища, подготвен от общинска администрация – Бургас и предложен за финансиране от ОП „Регионално развитие“.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Приема за сведение.


По т. 27 от дневния ред.

Постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа писмото от Сдружение Туристическо дружество „Странджа“ гр. Бургас относно: Отпускане на финансови средства за участие в песенния празник, за поддръжка на х. „Странджа“ и провеждане мероприятия с клуба по пешеходен туризъм и клуба на туристите ветерани.

След разисквания със 7 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се”, Комисията прие следното


РЕШЕНИЕ:


Изпраща за становище към общинска администрация.


Поради изчерпване на дневния ред в 11:40 часа Председателя на ПК по бюджет и финанси закри заседанието.


Протоколист: Председател:

/ Ж. Господинова / / Д. Людиев /

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л
Организатор государственных закупок: Государственное коммунальное специализированное

Протоко л iconПротоко л
Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Протоко л iconПротоко л
Завьялов Александр Александрович депутат Ессентукского сельсовета по округу №14

Протоко л iconПротоко л результатів ІІІ туру Всеукраїнської олімпіади з німецької мови у 2011-2012 н р

Протоко л iconПротоко л проведения школьного этапа предметной олимпиады по литературе в 11 классе моу сош №18

Протоко л iconЗаконодательное собрание амурской области (шестой созыв) комитет по бюджету, налогам, экономике и собственности области протоко л
Белоногов А. Н., Дьяконов К. В., Жаровский Д. С., Кушнарь Ю. В., Сарапкин А. В., Синьков А. Н., Чубаров Д. А

Протоко л iconОгсу губахинский дом-интернат для престарелых и инвалидов протоко л
Поступило 2 котировочные заявки. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки и о предложенных ими ценах приведены в...

Протоко л iconПротоко л
Календарем массовых мероприятий Республиканского центра научно-технического творчества учащихся на базе постоянно действующей выставки...

Протоко л iconПротоко лзакрытия приема заявок на аукцион открытый по составу участников по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
На аукцион, открытый по составу участников по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка