Пытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
НазваПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Дата канвертавання22.11.2012
Памер40.64 Kb.
ТыпДокументы
ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНУ ПА КУРСУ “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ”


 1. Гісторыя Беларусі як навука і вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве.

 2. Паняцці “гістарычная крыніца”, “гістарыяграфія”.

 3. Фармацыйная і цывілізацыйная тэорыі развіцця грамадства. Перыядызацыя сусветнай і айчыннай гісторыі.

 4. Матэрыяльная і духоўная культура першабытнага грамадства на тэрыторыі Беларусі.

 5. Асноўныя заняткі, быт і звычаі балцкіх плямен на тэрыторыі Беларусі.

 6. Генэзіс усходніх славян. Протанароднасці крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў.

 7. Кіеўская Русь. Полацкае і Тураўскае княствы ў Х –ХІІ ст.

 8. Феадальная раздробленасць. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і набегамі ардынцаў.

 9. Хрысціянізацыя Беларусі. Праваслаўе і каталіцызм у Х - першай палове ХIII ст.

 10. Культура беларускіх зямель у ІХ – першай палове ХІІІ ст.

 11. Прычыны, шляхі і асаблівасці ўтварэння ВКЛ. Уваходжанне беларускіх зямель у яго склад.

 12. Дзяржаўны лад і органы кіравання ВКЛ, іх эвалюцыя.

 13. Гаспадарчае развіцце беларускіх зямель у складзе ВКЛ.

 14. Асноўныя этапы ўнутрыпалітычнага развіцця ВКЛ.

 15. Знешняя палітыка ВКЛ. Крэўская унія. Грунвальдская бітва.

 16. Рэлігія і царква ў ХІІІ – першай палове ХVІ ст. Рэфармацыя.

 17. Фарміраванне беларускай народнасці.

 18. Культура Беларусі ў ХІІІ–ХVІ ст.

 19. Люблінская унія 1569 г. Дзяржаўны і палітычны лад Рэчы Паспалітай.

 20. Контррэфармацыя. Дзейнасць ордэна езуітаў на тэрыторыі Беларусі.

 21. Берасцейская царкоўная унія. Асаблівасці канфесійных адносін на тэрыторыі Беларусі ў ХVІІ-XVIII ст.

 22. Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай.

 23. Барацьба беларускага народа супраць узмацнення феадальнага і нацыянальна-рэлігійнага прыгнету ў канцы ХVI – першай палове XVII ст.

 24. Руска-польская вайна 1654-1667 гг.

 25. Паўночная вайна 1700-1721 гг. і Беларусь.

 26. Палітычны крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай.

 27. Літаратура, тэатр, архітэктура і мастацтва Беларусі ў ХVIІ-ХVIІІ ст.

 28. Уключэнне Беларусі ў склад Расійскай імперыі ў апошняй трэці ХVIІІ ст. Палітыка царызму на далучаных землях Беларусі.

 29. Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 30. Вайна 1812 г. і Беларусь.

 31. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Паўстанне 1830-1831 гг.

 32. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 33. Аграрная рэформа 1861 г.: неабходнасць і асаблівасці яе правядзення ў Беларусі.

 34. Паўстанне 1863-1864 гг. на тэрыторыі Беларусі.

 35. Буржуазныя рэформы 60-70-х гг. ХІХ ст. Асаблівасці іх правядзення на тэрыторыі Беларусі.

 36. Асаблівасці развіцця капіталізму ў сельскай гаспадарцы Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 37. Асаблівасці развіцця капіталізму ў прамысловасці Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 38. Вытокі, сутнасць і асаблівасці народніцкага руху ў Беларусі.

 39. Сацыял-дэмакратычны рух. Узнікненне і дзейнасць палітычных партый на тэрыторыі Беларусі (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.).

 40. Культура Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку XX ст.

 41. Фарміраванне беларускай нацыі.

 42. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. у Беларусі. Аграрная рэформа П.А.Сталыпіна.

 43. Беларусь у час Першай сусветнай вайны.

 44. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у Беларусі.

 45. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. Усталяванне Савецкай улады ў Беларусі.

 46. Беларускі нацыянальны рух (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.).

 47. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

 48. Утварэнне БССР і Літоўска-Беларускай ССР

 49. Барацьба з польскай інтэрвенцыяй. Рыжскі мірны дагавор.

 50. Удзел БССР ва ўтварэнні СССР.

 51. Палітыка беларусізацыі ў 20-я гады ХХ ст.

 52. НЭП. Усталяванне камандна-адміністратыўнай сістэмы ў БССР.

 53. Індустрыялізацыя ў БССР.

 54. Калектывізацыя ў БССР.

 55. Сацыяльна-эканамічнае становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы (1921-1939 гг.).

 56. Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.).

 57. Вызваленне Заходняй Беларусі і яе ўз’яднанне з БССР. Сацыяльна-эканамічныя, палітычныя і культурныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі.

 58. Прычыны, характар і перыядызацыя Другой сусветнай вайны.

 59. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

 60. Акупацыйны рэжым у час Вялікай Айчыннай вайны. Палітыка генацыду.

 61. Партызанскі рух і падпольная барацьба ў час Вялікай Айчыннай вайны. Рэйкавая вайна.

 62. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх акупантаў. Аперацыя “Баграціён”.

 63. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войн.

 64. Гаспадарчае і грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.

 65. Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН. Месца БССР на міжнароднай арэне ў пасляваенны час.

 66. Сацыяльна–эканамічнае развіцце БССР у 50-60-х гадах ХХ ст.

 67. Грамадска-палітычнае развіццё Беларусі ў 50-80-х гадах ХХ ст.

 68. Адукацыя, навука і культура ў 50-80-х гадах ХХ ст.

 69. Абвастрэнне крызісу савецкай сістэмы ў канцы 80-х гадоў ХХ ст. Яго асаблівасці ў БССР.

 70. Распад СССР. Утварэнне СНД. Абвяшчэнне суверэнітэту Беларусі. Яго палітычнае і эканамічнае забеспячэнне.

 71. Нацыянальна-культурнае і духоўнае адраджэнне. Асаблівасці грамадска-палітычнага жыцця 90-х гг. ХХ ст.

 72. Крызіс народнай гаспадаркі пачатку 90-х гг. ХХ ст. Праблемы пераходу да рыначнай эканомікі.

 73. Станаўленне і рэалізацыя беларускай эканамічнай мадэлі (канец ХХ – пачатак ХХІ ст.).

 74. Духоўнае і культурнае жыццё Беларусі (канец ХХ – пачатак ХХІ ст.).

 75. Беларуская дыяспара ў бліжнім і далекім замежжы.

 76. Сучаснае геапалітычнае становішча РБ. Гісторыя і стан беларуска-расійскіх адносін.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамену па курсу \"гісторыя беларусі\" iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да экзамену па курсу \"гісторыя беларусі\" iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да экзамену па курсу \"гісторыя беларусі\" iconПытанні да экзамену па курсу
Прадмет, значэнне І мэты курса “Гісторыя Беларусі”(у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння...

Пытанні да экзамену па курсу \"гісторыя беларусі\" iconПытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Крыніцы па гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па курсу \"гісторыя беларусі\" iconПытанні да экзамену па курс
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па курсу \"гісторыя беларусі\" iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2009/2010 навучальны год
Актуальнасць І неабходнасць вывучэння гісторыі Беларусі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па курсу \"гісторыя беларусі\" iconПытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец."Гісторыя айчынная І ўсуагульная" І "Гісторыя. Ангілійская мова"
Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае афармленнне беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – першая палова ХІХ ст.)

Пытанні да экзамену па курсу \"гісторыя беларусі\" iconПытанні да заліку па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2012/2013 навучальны год
Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па курсу \"гісторыя беларусі\" iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу «гісторыя беларусі» для студэнтаў інжынерна-эканамічнага факультэта бдуір (2008/09 вучэбны год)
Засяленне беларускіх зямель. Характарыстыка даіндаеўрапейскага перыяду этнічнай гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па курсу \"гісторыя беларусі\" iconПытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры (XVII-XIX ст.)’ Філалагічны факультэт, бду
Пытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры (XVII-XIX ст.)’

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка