U skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji
НазваU skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji
Дата канвертавання17.12.2012
Памер41.54 Kb.
ТыпДокументы
.


U skladu sa odredbama člana 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji Republike SRBIJE br. 42/90 te Glasnika Republike Srbije 53/94, 68/93, 48/94, 101/2005 i na osnovu Sl. Lista SRS 93/97 skupština “PUČKE KASINE 1878” na sjednici održanoj dana 16. 5. 2007.god. usvojila je


STATUT


» PUČKA KASINA 1878 »


ČLAN 1.


» PUČKA KASINA 1878 » je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga Hrvata i drugih građana.


ČLAN 2.


» PUČKA KASINA 1878 » je osnovana 11. 6. 1998. g. u Subotici sa ciljem njegovanja tradicije PUČKE KASINE iz 1878.godine.


CILJ PUČKE KASINE 1878

ČLAN 3.


- da širi i unapređuje ustavno, gazdalačko izobraženje svojih članova

- Ustavno i gazdalačko izobraženje širiće priređivanjem javnih predavanja i večernjih zabava, međusobnim proučavanjem, najnovijim naprednim pronalascima, paštreći se ujedno da neuko i nevišto obdilavanje zemlje, raskošje i zle običaje iskoreni, a štednju u novcu i vrimenu kao temelj svakog blagostanja puku što većma omili.« (citirano iz originalnog statuta iz 1878.godine)

- izgradnja suživota građana Subotice na principima građansko – demokratske opcije, znanstveno, kulturno, prosvjetno i stručno obrazovanje i usavršavanje, da stalno inicira stvaralački dijalog među članovima i instutucijama, tražeći realno mogući interes, uz korišćenje svih suvremenih sredstava komuniciranja.


DJELATNOST

ČLAN 4.

Pučka kasina 1878 svoju djelatnost ispoljava u oblasti privrede, kulture, obrazovanja, informiranja i očuvanja kulturne baštine,

- razvija kasinsko – klupske i druge suvremene oblike društvenog zbližavanja,

- prikuplja i obrađuje znanstvenu i stručnu literaturu neophodnu za očuvanje nacionalnog identiteta,

  • uključuje znanstvene i stručne radnike u istraživačke projekte,

  • inicira i potiče povezivanje članstva i svih zainteresiranih, radi razvijanja djelatnosti i poboljšanja materijalne osnove života,

  • surađuje sa stručnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu,

  • izdaje svoj mjesečnik “Glasnik Pučke kasine 1878Naziv, sjedište i žig


ČLAN 5.


Naziv udruge je PUČKA KASINA 1878.

Sjedište udruge PUČKA KASINA 1878 je u Subotici, Svetozara Markovića 11.

Udruga PUČKA KASINA 1878 svoju djelatnost ostvaruje na prostranstvu Srbije.

Žig udruge je okruglog oblika u kojem je ispisano latinicom:

Pučka kasina - 1878, u središtu Subotica.


ČLAN 6.


Član PUČKE KASINE 1878 može biti svaki građanin Republike Srbije koji prihvaća Statut i program rada.

Pristupnice udruge Pučka kasina 1878 uručuje predsjednik Glavnog odbora.

Članovi PUČKE KASINE 1878 su: redoviti, punopravni i počasni članovi.

Redoviti član može biti izabran na prijedlog Glavnog odbora.

Punopravni član može postati na prijedlog Glavnog odbora na osnovu posebnog rada i zasluga, a potvrđuje ga Glavni odbor.

Počasnog člana na prijedlog Glavnog odbora proglašava Skupština, na osnovu osobnih zasluga pojedinaca radi ostvarivanja ciljeva i programa PUČKE KASINE 1878..

Članstvo prestaje dužom neaktivnošću, grubom povredom Statuta i drugih općih akata

udruge, smrću ili istupanjem.


Prava i obveze članstva


ČLAN 7.


Prava članova udruge su slijedeća:


- da bira i bude biran u organe udruge,

- da daje primjedbe i prijedloge u vezi sa općim aktima i svim aktivnostima,

- da sudjeluje u svim aktivnostima i slobodno izražava svoje mišljenje, te svojom

sposobnošću radi na ostvarivanju svih ciljeva i zadaća udruge,

  • da bude informiran o svim aktivnostima udruge i njenih organa.

Obaveze članstva su slijedeća:

- da aktivno doprinosi ostvarivanju ciijeva utvrđenih Statutom.

- da neposredno sudjeljuje u aktivnostima i upravljanju,

- da se pridržava Statuta, odluka Glavnog odbora i ostalih općih akata,

- da redovno i blagovremeno plaća članarinu,

- da blagovremeno izvršava sve zadaće koje mu organi povjere.


Organi PUČKE KASINE 1878

ČLAN 8.


1. Skupština

2. Glavni odbor

3. Odbor punopravnih članova

4. Sud časti

5. Nadzorni odbor

Svi organi imaju svoj Poslovnik.,


ČLAN 9.


Skupštinu sačinjavaju svi članovi kao najviši organ upravljanja.

Skupština bira Radno predsjedništvo od 3 (tri) člana na samoj skupštini javnim glasovanjem.

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva predsjednik Glavnog odbora. Zahtjev za sazivanje Skupštine može dati Nadzorni odbor ili 20% članstva. Godišnja skupština saziva se najmanje 14 dana prije održavanja. Ako predsjednik Glavnog odbora ne sazove skupštinu u Poslovnikom predviđenom roku, istu saziva najstariji član iz grupe predlagača. ' .


ČLAN 10.


Skupština obavlja slijedeće poslove:

- donosi plan i program rada na prijedlog Glavnog odbora

- usvaja Statut kao i izmjene i dopune Statuta,

- najmanje jednom godišnje razmatra i usvaja izvještaj Glavnog odbora,

- usvaja završni račun Pučke kasine 1878,

- bira članove Glavnog i Nadzornog odbora, te Suda časti,

- razmatra i odlučuje o žalbama članstva u drugom stupnju, čije rješenje je konačno.


ČLAN 11.


Skupština punovažno odlučuje ako je nazočna nadpolovična većina članova. Ako nije nazočna nadpolovična većina, Skupština se odgađa na vrijeme od pola sata, poslije čega se može odlučiti da se nastavi sa radom i da se donose punovažne odluke, sa prisutnim brojem članova.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

ČLAN 12.


Glavni odbor je izvršni organ PUČKE KASINE 1878 koji se stara o sprovođenju ciljeva

utvrđenih Statutom i odlukama Skupštine..

Glavni odbor ima 9 članova koje bira Skupština. Glavni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika, zamjenika i tajnika, koji je i rukovodioc administrativne službe.

Predsjednik Glavnog odbora predstavlja i zastupa PUČKU KASINU 1878.

Mandat članova Glavnog odbora traje 4 godine.

ČLAN 13.


Glavni odbor:

- bira predsjednika, podpredsjednika, tajnika i blagajnika,

- odlučuje o raspodjeli finansijskih i drugih sredstava na nivou udruge,

- imenuje i razrješava rukovodioce sekcija,

- rukovodi radom između dvije sjednice Skupštine,

- prati redovno obavljanje djelatnosti od strane administrativne službe,

- posebne poslove povjerava pojedinim članovima ili komisijama,

- donosi finansijski plan i usvaja godišnji finansijski obračun,

- predlaže pokretanje postupka i priprema izmjene i dopune Statuta,

- odlučuje o suradnji ili učlanjenju sa srodnim organizacijama u zemlji i

inozemstvu, na osnovu poziva ili prijedloga međunarodne organizacije.

Glavni odbor punovažno odlučuje ako je nazočna najmanje polovina članova a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.


ČLAN 14.

Odbor punopravnih članova:

- daje i razrađuje prijedloge iz svih oblasti rada i djelovanja Pučke kasine 1878,

- radi i pomaže na sprovođenju predloženih i razrađenih prijedloga.

Odbor broji 5 članova, koji između sebe biraju predsjednika. Predsjednik je član Glavnog odbora.


ČLAN 15.


Prije odluke o sprovođenju aktivnosti, koje su po značaju bitne za ostvarenje ciljeva i zadaća, Glavni odbor je obavezan da formira odgovarajuću komisiju najmanje od tri člana.


ČLAN 16.


Administrativna služba je tijelo, koje organizira i operativno sprovodi programske zadaće koje je donijela Skupština, Glavni odbor, Sud časti i Odbor punopravnih članova. O svom

radu podnosi izvještaj Glavnom odboru najmanje dva puta godišnje.

Administrativna služba se organizira prema potrebama i aktivnostima PUČKE KASINE 1878 na bazi volonterskog rada ili rada uz nadoknadu.

U njenom sastavu može biti do 5 članova koje bira Glavni odbor imajući u vidu obim poslova, koji proizilazi iz postavljenih zadaća. Za izvršenje složenijih zadaća može se formirati i radne grupe.


ČLAN 17.


Organizacioni oblici djelovanja su podružnice i sekcije koje se osnivaju na osnovu odredaba Statuta a po odluci Glavnog odbora. Glavni odbor donosi odluku i za gašenje sekcije.


ČLAN 18.


Pravo podružnice je da planira programske aktivnosti za djelovanje u svojoj okolici uz obvezu da ih podnose na suglasnost Glavnom odboru.

Dužnost podružnice je da aktivno radi na sprovođenju svog i zajedničkog programa PUČKE KASINE 1878 i da se stara o prikupljanju financijskih sredstava za ostvarivanje

Programa.

ČLAN 19.


Sekcije se mogu osnivati u skladu sa potrebama Udruge a na osnovu odluke Glavnog odbora.


ČLAN 20.


Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana i 3 (tri) zamjenika, koje bira Skupština na mandate od 4 godine. Između sebe biraju predsjednika. Nadzorni odbor vrši kontrolu materijalno finanscijskog poslovanja i funkciju kontrole primjene Statuta i drugih općih akata u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima..

Kvorum za donošenje punovažnih odluka čine 3 člana. Odluka je punovažna ako je donešena većinom glasova. Obavlja svoje poslove na usnovu usvojenog Pravilnika.


ČLAN 21.


Sud časti se sastoji od 3 (tri) člana i 3 (tri) zamjenika, koje bira Skupština na mandat od 4 godine. Između sebe biraju predsjenika. Kvorum za donošenje odluka čine 3 člana. Odluka je punovažna ako je doneta većinom glasova.

Sud časti može pokrenuti postupak protiv člana PUČKE KASINA 1878 po vlastitoj inicijativi, po odluci Glavnog odbora ili prijavi pojedinih članova, a na osnovu usvojenog Pravilnika o obavezama i pravima članstva, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima.

ČLAN 22.


Sud časti može izreći slijedeće kazne: opomena, opomena pred isključenje i isključenje. Odluke Suda časti sprovodi Glavni odbor.

Na odluke Suda časti može se podnijeti žalba Skupštini, čija je odluka konačna.

ČLAN 23.


O javnosti rada se stara Glavni odbor, redovitim obavještavanjem članstva i javnosti, o radu, te aktivnostima neposredno, putem publikacija ili sredstava javnog inforrniranja, odnosno putem svojeg glasila. PUČKA KASINA 1878 ima svoje glasilo: Glasnik PUČKE KASINE 1878.


ČLAN 24.


Sredstva za svoje poslovanje PUČKA KASINA 1878 pribavlja od članarine i dobrovoljnih priloga, konkuriranjem projekta kod državnih organa i drugih institucija koje bi ih mogle finansirati, te drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Visinu članarine određuje Glavni odbor, a naplatu vrši administrativna služba.


ČLAN 25.


PUČKA KASINA 1878 prestaje sa radom odlukom nadležnog državnog organa ili Skupštine, kada prestanu uslovi za normalan rad i ostvarivanje ciljeva.

U slučaju prestanka rada, Likvidacioni odbor odlučuje kome će se predati na čuvanje žig, arhiva i imovina. U slučaju prestanka rada bez odluke Skupštine, imovina se ustupa Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata ili Hrvatskom nacionalnom vijeću.

Ukoliko se u roku od 10 ( deset) godina osnuje istovjetna udruga imovina se vraća novoosnovanoj udrugi.


Prelazne i završne odredbe


ČLAN 26.


PUČKA KASINA 1878 je registrirana 29. 9. 1998. g. kod Saveznog ministarstva pravde u Beogradu rješenjem 3/1-218/8-1998-07 i upisana u Registar udruženja društvenih organizacija i političkih organizacija na registarskom listu broj 404 pod rednim brojem 639.

ČLAN 27.


Statut je stupa na snagu od dana kada je održana Godišnja skupština, sa izmjenama i dopunama usvojenim na Godišnjoj skupštini i stupile su na snagu 29. 05. 2009. godine.


Subotica 29. svibanj 2009. g. Predsjedavajući Skupštine


Josip Ivanković s.r.

Za tačnost:

Ljudevit Vujković Lamić, tajnik

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

U skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji iconNa osnovu člana 13. stav Zakona o putevima („Sl list cg", br. 54/09), člana 35. Statuta Opštine Danilovgrad („Sl list cg" opštinski propisi br. 19/08)

U skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji iconAktivnosti udruge od nastanka do kraja 2002. Godine kampovi obuke za članove Udruge

U skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji iconTransformacija društvenog ustroja
«Ja nisam ja» moje pravo ja nije nijedno od onih ja koje preuzimam, koje su moja uloga cjelina koja ostaje uskraćena je individuum,...

U skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji iconPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov (ztfi-a)

U skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji iconPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (zzavar-d)

U skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji iconKrajne ľavicové politické strany V Izraeli V kontexte obrannej demokracie

U skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji iconUnutarnje se političke prilike u različitim hrvatskim krajevima nisu u 18. st razvijale sretnim putem

U skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji iconSrednja Europa je kao pojam konstruirana u 18 st. Zahvaljujući teritorijima koje je držala Habs. Monarhija, stoga je ona zemljopisna a ne kulturološka

U skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji iconLena Zakona o lokalnih volitvah Uradni list rs št. 94/07

U skladu sa odredbama člana I 10. Zakona o udruživanju građana u udruge, društvene organizacije I političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji iconBr. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 I 77/2009), a u svezi s člankom 35. stavkom podstavkom Zakona o zaštiti I spašavanju (
«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 I 77/2009), a u svezi s člankom 35. stavkom podstavkom Zakona o zaštiti I spašavanju...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка