1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat
Назва1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat
старонка9/29
Дата канвертавання16.12.2012
Памер1.39 Mb.
ТыпДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Metodika sociologické práce


vyučující PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

kredity 6

rozsah 2+1

zakončení K, Zk, z, z

typ povinný

určeno I. studijní blok


 1. Úvod do studia předmětu. Sociologický výzkum :

Definice vědeckého výzkumu (vědecká metoda), metodologie - metodika; sociologický výzkum jako typ sociálního výzkumu, resp. zdroj sociální informace (klasifikace sociálních informací z hlediska funkce, časové dimenze, způsobu zachycení informací, stupně formalizace, komplexnosti a šíře aplikace). Výzkum - průzkum - šetření.


 1. Typy výzkumu v závislosti na kriteriích:

1. základní funkce výzkumu [výzkum teoretický (základní, verifikační a metodologický) a aplikovaný], 2. cíl výzkumu (výzkum diagnostický, operativní, explikativní), 3. stupeň komplexnosti (výzkum komplexní a parciální), 4. množství zkoumaných jednotek (výzkum extenzivní a intenzivní), 5. časová organizace [výzkum jednorázový (případová studie, srovnávací výzkum experimentální, validizační, komparativní) a replikační (prostý, longitudinální, panelový)] a způsob provedení (výzkum individuální, týmový). Kvantitativní a kvalitativní výzkum.


 1. Fáze výzkumu:

 1. Přípravná:

 1. obecně orientační (obecný cíl, specifikace výzkumného objektu, shromáždění základních informací a objektu, formulace základních teoretických hypotéz), 2. konkretizační (operacionalizace, vzorek, volba základních výzkumných postupů), 3. ověřovací (předvýzkum), 4. projektová (definitivní projekt);

 1. Realizační:

 1. sběr dat (terénní fáze), 2. výpočetní;

III. Závěrečná:

1. Analýza a interpretace dat (kvalitativní deskripce, empirická generalizace), 2. formulace sociotechnických doporučení. Strategie výzkumu z pohledu výzkumníka a z pohledu zadavatele (zásady vzájemné komunikace).


 1. Výzkumný projekt:

Typy projektu sociologického výzkumu: 1. hledisko uživatele a výzkumníka, 2. fáze přípravy výzkumu (vstupní, ”rámcový” projekt, pracovní a definitivní projekt).

Struktura výzkumného projektu: 1. Úvod; 2. Vlastní projekt: 2.1. Precizace výzkumného problému (zadání), 2.2. Informace o charakteru problémové situace, základní poznatky o ní), 2.3. Cíl výzkumu (hlavní a dílčí cíle), 2.4. Hypotézy, 2.5. Návrh výzkumných metod a technik, 2.6. Popis výzkumného souboru (vyčerpávající a výběrová šetření, velikost a struktura výběrového souboru - způsob výběru), 2.7. Popis výzkumného ”terénu”; 3. Popis organizace výzkumu (výzkumný tým, časový harmonogram); 4. Finanční rozpočet (mzdové prostředky, investiční a neinvestiční výdaje).


 1. Výzkumný námět a problém:

(problémová situace - posouzení její výzkumné relevance, výběr a formulace výzkumného problému). Cíl výzkumu: orientační, deskriptivní, explanační, sociotechnický. Cíle hlavní a dílčí. Hypotézy: Kvantitativní výzkum jako proces testování hypotéz (význam hypotéz). Definice hypotézy, hypotéza sociologická a statistická; hypotézy deskriptivní (strukturní a funkcionální) a explikační; hypotézy východiskové (hlavní) a pracovní. Zásady formulace hypotéz. Operacionalizace jako proces transformace pojmů do podoby empirických indikátorů, znaků (operační definice, pluralita definic).


 1. Metody, resp. procedury sociologického výzkumu:

Definice metody (procedury), druhy metod (procedur) a jejich základní charakteristika, resp. hodnocení: 1. metoda matematicko-statistická, 2. historická metoda, 3. metoda sociologického experimentu, 4. metoda srovnávací (typologická), 5. metoda monografická (kasuální). Pojmové rozlišení metody a procedury.

Techniky jako pracovní nástroje provádění sociologického výzkumu: Definice, druhy a jejich obecná charakteristika: vědecké pozorování, interview, beseda, dotazník, anketa, projektivní techniky, studium dokumentů). Pluralita technik.


 1. Dotazník jako základní a doplňující výzkumná technika. Možnosti a limity dotazníku. Příprava, resp. konstrukce dotazníku:

Požadavky účelově technické a psychologické. Zásady formulace otázek (jednoznačnost a srozumitelnost, otázky typu ”proč”, otázky ”nepříjemné”, sugestivní otázky, otázky projektivní). Otázky uzavřené (dichotomické, polytomické výběrové, výčtové, stupnicové), polouzavřené a otevřené (volné).


 1. Dotazník - pokračování:

Otázky obsahové (o faktech, vědomostech a znalostech, mínění, postojích a motivech) a funkcionální (filtrační, kontrolní, kontaktní a funkcionálně psychologické). Zásady volby typu otázky. Řazení otázek v dotazníku: mikroplán (grupy - baterie) a makroplán (celková stavba dotazníku). Požadavky na technickou, resp. grafickou stránku dotazníku, délka dotazníku. Manipulace s dotazníkem (distribuce, problematika návratnosti). Anketa: charakteristika, druhy ankety, podpora návratnosti.


 1. Rozhovor jako základní a doplňující výzkumná technika:

Definice rozhovoru. Typy rozhovoru a jejich charakteristika: I. Standardizovaný (strukturované interview), polostandardizovaný (semistrukturované interview) a nestandardizovaný rozhovor (nestrukturované interview, hloubkový rozhovor); II. Utajený a zjevný rozhovor; III. Tvrdý, neutrální a měkký rozhovor; IV. Individuální a skupinový rozhovor (beseda). Požadavky na formulaci otázek v rozhovoru, jejich řazení. Volba místa rozhovoru, situace (přirozená a umělá), interakce tazatele a respondenta (interviewer bias). Výběr a příprava tazatelů.


 1. Rozhovor - pokračování:

Délka a tempo rozhovoru. Záznam rozhovoru v závislosti na typu rozhovoru, tématu šetření, charakteristikách respondentů, místě a situaci rozhovoru (záznamové archy, magnetofonový záznam a videozáznam).

Specifické typy rozhovoru, jejich charakteristika a možnosti aplikace: telefonní interview, skupinový rozhovor (beseda). Srovnání rozhovoru a dotazníku (gnoseologické, organizačně technické, ekonomické aspekty).


 1. Technika vědeckého pozorování:

Definice, obor použití. Klasifikace pozorování, charakteristika jednotlivých typů - možnosti aplikace, výhody a nevýhody: 1. Zúčastněné a nezúčastněné (přímé a nepřímé); 2. Standardizované a nestandardizované; 3. Zjevné a skryté. Příprava a zásady aplikace techniky pozorování. Plán standardizovaného pozorování (stanovení předmětu pozorování, způsobu pozorování, kódování, resp. kategorizace pozorovaných jevů, záznamu pozorování). Způsoby záznamu: pozorovací arch, videozáznam.


 1. Studium dokumentů:

Obecná charakteristika výzkumné techniky, obory použití . Druhy dokumentů: 1. Dokumenty veřejné (statistické, periodika, dokumenty institucí, organizací), 2. Osobní dokumenty (autobiografie, osobní korespondence, intimní deníky, osobní záznamy, obrazový materiál osobního významu). Dokumenty primární a sekundární. Dokumenty vzniklé spontánně a dokumenty ”vyvolané”.


 1. Obsahová analýza jako metoda zpracování dokumentů:

Obsahová analýza 1. tradiční analýza (odhalení podstaty analyzovaného materiálu: vnější analýza historického kontextu vzniku dokumentu, vnitřní analýza obsahu dokumentu (faktický - literární obsah, kompetence autora dokumentu, osobní vztah autora k popisovaným faktům, speciální analýza - právní, psychologická ap.), 2. kvantitativní, formalizovaná analýza (systematická, objektivní a kvantitativní technika studia sdělení). Postup: Stanovení cíle, zvolení a definování kategorií - klasifikační schéma (kategorie námětu, orientace, postavy, intenzity, autority), zvolení analytických jednotek, kvantifikace (převedení analytických kategorií na číselné hodnoty), jednotky čítání. Charakter prací založených na obsahové analýze (konkrétní příklady).


 1. Technika experimentu:

Definice experimentu, jeho význam, možnosti a limity užití v sociálních vědách, zejména v sociologickém výzkumu. Složky experimentu: vnitřní (nezávisle a závisle proměnná), vnější (prostředí experimentu: exogenní a endogenní podmínky). Druhy experimentu: 1. klasický (”čistý”, kontrolovaný experiment), klinický experiment, přirozený experiment. 2. experiment explorativní a verifikační. Zásady provádění experimentu (podmínky interakce, organizace: řazení experimentu ”za sebou” a ”vedle sebe” (s kontrolní skupinou a bez kontrolní skupiny). 1. Projektivní techniky:

Podstata projekce, užití projekce v sociologickém výzkumu (možnosti a limity), zásady aplikace projektivní techniky. Klasifikace technik: 1. asociační techniky, 2. konstrukční techniky (eseje), 3. doplňovací techniky (dokončování vět, povídek, diskuse), 4. expresivní techniky (hraní rolí). Hodnocení projekčních technik (problém reliability a validity).


 1. Vybrané problémy škálování:

Definice. Použití škálování. Základní pojmy škálování: Kontinuum, jednodimenzionálnost, typy dotazů, klasifikace škálových technik. Přehled a informativní popis základních škálovacích technik (technika zdánlivě stejných intervalů, technika párových srovnání, technika následných intervalů, bodovací (známkovací) škály, tzv. libovolné škály aj.)


 1. Příprava dat pro zpracování:

Obecné zásady přípravy, fáze přípravy, logická kontrola a kódování (zpracování kódovacích tabulek, resp. kódovacího klíče).

Prezentace výsledků sociologického výzkumu: zásady a způsoby prezentace, struktura výzkumné publikace (závěrečná výzkumná zpráva: schéma dané okruhem uživatelů, rozsahem řešených problémů, charakterem výzkumného úkolu), grafická prezentace (typy grafů).


 1. Vyčerpávající a výběrová šetření.

Podstata výběrového šetření (jednotka výběru, pojem reprezentativity, výběrové chyby), výhody výběrového šetření. Volba výběrového postupu - základní způsoby výběru: náhodný výběr (prostý, mechanický - systematický, stratifikovaný proporcionální a neproporcionální, vícestupňový), nenáhodný výběr (kvótní), kombinované výběry. Volba rozsahu výběrového souboru (určení velikosti). .


 1. Sociometrie:

Předmět sociometrie, její interdisciplinární charakter, vnitřní struktura. Sociometrické výzkumné techniky a příbuzné postupy. Principy konstrukce sociometrického testu (Klasifikace sociometrických testů. Preferenční pole. Počet, druh a intenzita výběrů. Výběrová kriteria - jejich počet a druh. Motivace sociometrické volby. Relacionální analýza. Sociotechnické cíle.) Validita a reliabilita sociometrického testu.


 1. Zpracování sociometrických dat:

Základní sociopreferenční vztahy a jejich symbolický zápis. Sociometrická matice (neuspořádaná, kanonická, kvadratická a kubická). Grafické zobrazení sociometrických dat: sociogram. Kvantitativní analýza sociometrických dat: sociometrické indexy.

Interpretace sociometrických dat - obecné problémy.


 1. Vybrané problémy výzkumu veřejného mínění:

Veřejné mínění jako objekt sociologického výzkumu (etapy výzkumu, výběrové procedury, standardizované dotazování, tazatelská síť, analýza dat). Specifické výzkumné oblasti: Volební výzkumy. Výzkum mediálního působení, výzkum zákazníka a trhu)


 1. Kvalitativní výzkum:

Definice kvalitativního výzkumu. Kvalitativní a kvantitativní výzkum - rozdíly (z hlediska cílů, redukce a transformace informace, logiky obou postupů: deduktivní logika kvantitativního výzkumu - induktivní logika kvalitativního výzkumu). Komplementarita kvantitativního a kvalitativního výzkumu - možnosti spolupráce mezi oběma postupy. Poznávací systémy relevantní pro kvalitativní výzkum: fenomenologie, symbolický interakcionismus, etnometodologie.


23.-24. Metodologie kvalitativního výzkumu:

Strategie, etapy, základní techniky sběru informací. Flexibilita kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum a jeho věrohodnost. Postup kvalitativního výzkumu (vstupní informace): Vzorek. Sběr dat: zúčastněné pozorování, (výzkumník a zkoumané prostředí, kategorie pozorovatelů), nestandardizované interview, osobní dokument. Záznam dat v kvalitativním výzkumu: proces vytváření polních poznámek (souběžný a rekonstruovaný zápis, magnetofonový záznam, analytické poznámky, předběžné interpretace, metodologické poznámky). Organizace dat.


Požadavky ke zkoušce: Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné zvládnutí písemného testu. Otázky v testu a ke zkoušce - viz okruhy výše. Součástí zkoušky je obhajoba projektu sociologického výzkumu.


Základní literatura

Buriánek, J. : Metody a techniky sociologického výzkumu II. Praha, FF UK 1988

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Praha, UK 1993

Giddens, A.: Sociologie. Praha 1999

Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha 1997

Kapr, J., Šafář, Z.: Sociologie nebo zdravý rozum? Praxe sociologického průzkumu. Praha 1969

Katriak, M.: Metodologické zásady sociologického výzkumu. Bratislava 1968

Katriak, M., Milly, S.: Sociologický výzkum. Bratislava 1971

Kerlinger, F.N.: Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. Praha 1972

kol.: Metody a techniky sociolog. výzkumu I. (Principy, struktura a strategie... ) Praha, FF UK 1982

Lamser, V.: Základy sociologického výzkumu. Praha 1966

Nowak, S.: Metodologie sociologických výzkumů. Obecné problémy. Praha 1975

Příručka pro sociology. Základní pojmy a metodologické principy ML sociologie. Praha 1980

Schneider, M., Koudelka, F.: Úvod do základů sociologických výzkumů. Olomouc, FF UP 1993

Strauss, A., Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice 1999.

Szostkiewicz, S.: Sociologický výzkum. Bratislava 1965

Velký sociologický slovník. Praha 1996


Doplňující literatura

Alan, J., Machonin, P.: Jak se rodí sociologický výzkum. K problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. Praha, UK 1992

Buriánek, J.: Systémová sociologie. Problém operacionalizace. Praha, UK 1993

Noelleová, E.: Výzkum veřejného mínění. Úvod do metod demoskopie. Praha 1968

Petrusek, M.: Sociometrie. Praha 1969

Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha 1993

Šubrt, J. a kol.: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Teorie a výzkum. Praha, UK 1998

Typologie a klasifikace v sociologických výzkumech. Praha 1989

Výrost, J.: Sociálno-psychologický výskum postojov. Bratislava 1989


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Падобныя:

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconMedvedi izvirajo iz psov podobnih prednikov. Že pri psih, ki so pretežno mesojedi, lahko predstavlja rastlinstvo pomemben delež V prehrani. Pri medvedih se je
Ni prava hibernacija. Med mirovanjem pride do drastičnega zmanjšanja telesne temperature in osnovnih življenjskih funkcij. Spola...

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI decided to analyze the Proactiv commercials that are seen on tv. Most of them I looked up online in order to watch both old and new ads

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI. ÚVod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconSlovo na úvod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconALŽirija geografija Uvod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconUvod V antropologijo in teologijo misijonov 4

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI. ÚVod II. Historie zámku kynžvart

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconSeminární práce ze statistiky

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconIn this essay, I analyze fundamental concepts of media as portrayed by the show 30 Rock. This critically-acclaimed nbc comedy started in 2006, starring head

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconTrencianska informacna agentura pri kz-tn

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка