1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat
Назва1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat
старонка4/29
Дата канвертавання16.12.2012
Памер1.39 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Demografie


vyučující PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

kredity 4

rozsah 2+0

zakončení Zk

typ volitelný

určeno II. studijní blok


1. Úvod do disciplíny: Pojem demografie, objekt a předmět demografie. Charakter současné vědy. Vnitřní diferenciace demografie (1. Kvantitativní demografie: popisná, analytická, teoretická, 2. kvalitativní: ekonomická, společenská, potenciální, paleodemografie, historická demografie. Studium demografických teorií). Specifičnost demografického procesu poznání. Vztah demografie k ostatním společenským vědám (zejména k sociologii).

Populační politika z hlediska demografie.


2. Historický vývoj demografie jako praxe a vědní disciplíny v zahraničí a v České republice: etapy vývoje, hlavní představitelé (Graunt, Petty, Halley, Süssmilch, Malthus, Quetelet, Guillard, Lexis, Sundbärg, Matiegka, Boháč, Korčák, Fajfr, Pavlík, Kučera, Roubíček, Srb aj), institucionalizace demografie: formování mezinárodních demografických institucí, kongresy, časopisy.) Historie sčítání: ekonomický, politický a náboženský účel soupisů, moderní sčítání lidu.


3. Pojem populace (znaky kvantitativní, kvalitativní, určenost územím a časem). Reprodukce obyvatelstva: Společenská stránka lidské reprodukce. Historičnost vývoje populací.

Metody demografie: Obecná charakteristika. Přehled metod: I. Demografická statistika: Demografická statika (Statistika stavu obyvatelstva, kategorie obyvatelstva, střední a konečný stav). Demografická dynamika (Statistika pohybu obyvatelstva, pohyb přirozený, mechanický, sociálně právní, rejstříky obyvatelstva). Demografické výzkumy. Demografické projekce (prognózy, odhady).

Jednotky demografické analýzy: jednotlivec, přirozená a umělá kolektivita (domácnost: censové domácnosti, hospodařící a bytové domácnosti).


4. Metoda sčítání: Definice censu (všeobecný a dílčí soupis), výběrová šetření (mikrocensus). Zásady sčítání lidu (rozhodný okamžik, obyvatelstvo de facto a de jure, obsah sčítání, komparabilita výsledků, anonymita, obligatorní charakter sčítání, sčítání jako ”jednotná” akce” územní aspekty organizace, metoda sběru dat: sebesčítání, metoda sčítacích komisařů, kombinace metod), statistické zpracování. Přesnost demografické statistiky. Intercensální bilance.

Metoda průběžného zjišťování změn počtu obyvatelstva, jeho rozložení a struktury (registrační metoda). Zdroje: Matriční záznamy (kniha narození, sňatků, úmrtí), běžná evidence migrace, trestní rejstříky, demografický registr. Demografické výzkumy: podstata transverzální (průřezové) analýzy, longitudinální analýzy (pojem generace a kohorta), analýzy sezónních trendů. Demografické projekce: definice, jednotka projekcí, časový horizont (projekce, prognózy), limity předvídání. Předpovědi versus scénářové projekce (varianta maximální, střední, minimální). Jak rozumět populačním projekcím.


5. Ukazatelé demografické statistiky: Charakteristika, zásady konstrukce ukazatelů jako prostředků demografické analýzy a možnosti využití ukazatelů sociologem. Klasifikace ukazatelů: Základní a analytické [extenzitní, intenzitní (míry a kvocienty), srovnávací (indexy). Celkové, specifické a diferenční. Standardizované ukazatele (podstata metody přímé a nepřímé standardizace)]


6. Charakteristiky rozmístění a koncentrace obyvatelstva: Geodemografie, demografie a geografie obyvatelstva. Prostor jako dimenze reálných demografických procesů, ukazatele, zdroje dat. Sídla: definice, obce městské a venkovské. Základní sídelní jednotka. Velikost, rozmístění, hustota populace České republiky: aktuální stav, vývojové trendy.

Mechanický pohyb obyvatelstva: stěhování obyvatelstva, přechodné změny pobytu, dojížďka do zaměstnání, cestovní ruch. Problematika emigrace a zejména imigrace.


7. Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku (tj. demografická struktura v uzším slova smyslu). Pohlaví a věk jako základní znaky populace a báze demografických analýz a prognóz. Struktura populace podle pohlaví: ukazatele, poměr pohlaví ve věkových skupinách (maskulinita narozených a zemřelých), vývoj zastoupení mužů a žen v populaci a jeho aktuální stav v České republice. Struktura populace podle věku: Způsoby udávání věku (věkové jednotky, věkové skupiny, kontingenty), ukazatele věku, věkový histogram, ”strom života”, typy věkové struktury (progresivní, stacionární, regresivní). Věková struktura populace České republiky. Struktura populace podle rodinného stavu: kategorizace osob podle daného kriteria, vývoj a aktuální stav struktury populace podle rodinného stavu v České republice.


8. Vzdělanostní struktura populace: Vzdělání jako demografická charakteristika, vazba na jiné demografické jevy a procesy. Vývoj a aktuální stav vzdělanostní struktury populace České republiky. Vzdělanostní diference mezi muži a ženami, mezi věkovými skupinami, regionální rozdíly ve vzdělanostní úrovni obyvatelstva.

Struktura obyvatelstva podle ekonomické aktivity (ekonomicky aktivní podle 1. společenských skupin, ekonomicky neaktivní s vlastním zdrojem obživy, osoby závislé), 2. příslušnosti k odvětví (socioekonomické skupiny) a 3.povolání (socioprofesní skupiny).


9. Struktura podle národnosti: pojem národnosti v demografii, způsob zjišťování národnosti (deklarace), pojem překlánění, vývoj a aktuální stav národnostní struktury obyvatelstva České republiky, faktory ovlivňující změny národnostní struktury.

Struktura podle náboženského vyznání: definice náboženského vyznání ve sčítání lidu, sledovaná náboženství, trendy ve vývoji struktury populace v závislosti na sociálních a kulturních změnách, aktuální struktura obyvatel České republiky podle náboženského vyznání a pohlaví, věku, regionální diference.

10. Procesy demografické reprodukce. Sňatek a sňatečnost: sňatkuschopná populace, faktory ovlivňující intenzitu sňatečnosti. Ukazatelé sňatečnosti. Sňatečnost v České republice). Zánik manželství: rozvod a rozvodovost (ukazatele rozvodovosti, faktory ovlivňující intenzitu rozvodovosti, rozvodovost v České republice).


11. Procesy demografické reprodukce. Porod a porodnost: Ukazatele úrovně porodnosti, faktory ovlivňující plodnost. Manželská plodnost a nemanželsky narození. Demografická revoluce a plodnost. Situace v České republice. Potrat a potratovost: Ukazatele, intervenující faktory, míry potratovosti v České republice. Úmrtnost: Zdravotní stav populace, ukazatele úmrtnosti, úmrtnostní tabulky, vývoj úmrtnosti v České republice. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva. Demografické stárnutí populace.


12. Vybrané problémy demografie populací: Zákonitosti demografické reprodukce: demografická revoluce. Současná úroveň a prognózy demografické reprodukce světa a postavení České republiky. Demografie a populační politika.


Základní studijní literatura

Demografie (nejen) pro demografy. Praha 1993

Fialová, L., Horská, P., Kučera, M.: Současné a perspektivní proměny rodiny, manželství a rodičovství. Praha 1995

Horská,P.,Kučera,M., Maur, E., Stloukal,M.: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha 1990

kol.: Populační vývoj České republiky 1994 (... 1995, 1996, 1997, 1998). Praha, PřF UK 1995 (... 1996, 1997, 1998, 1999)

Kučera, M.: Populace České republiky 1918 - 1991. Česká demografická společnost ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, Praha 1994.

Mnohojazyčný demografický slovník. Český svazek. Praha 1965

Pavlík,Z., Rychtaříková, J., Šubrtová,A.: Základy demografie. Praha 1986

Roubíček, V.: Úvod do demografie. Praha 1997

Roubíček, V.: Vybrané kapitoly z demografie I. Praha 1966

Srb, V., Kučera,M., Růžička,L.: Demografie. Praha 1971

Statistická ročenka České republiky... Praha, ČSÚ

Sýkorová,D.: Úvod do demografie. Miniskriptum. Olomouc 1991

Vallin,J.: Světové obyvatelstvo. Praha 1992

Vývoj obyvatelstva v České republice v roce 1998. Praha, ČSÚ 1999


Časopis Demografie. Revue pro výzkum populačního vývoje. ČSÚ


Ze seznamu základní a doporučené literatury povinně nastudovat:

kol. Demografie (nejen) pro demografy. Praha, SLON 1993

Kalibová, K. Úvod do demografie. Praha, Karolinum 1997

Librová, J., Pavlík, Z. Vybrané kapitoly z demografie. Brno, BU 1981

Sýkorová, D. Úvod do demografie. Miniskriptum. Olomouc 1991

 

Základní orientace ve Statistické ročence České republiky 2003. Praha, ČSÚ 2003

 


Disciplína bude zakončena PÍSEMNOU ZKOUŠKOU. Test se skládá ze tří částí: 1. základní demografické pojmy, 2. demografické ukazatele a 3. volná odpověď na zadané téma (koresponduje s okruhy ke studiu). Termín zkoušky je stanoven na zápočtový týden (středa 15. prosince 2004, ve 14.00 hod.). Opravné termíny budou stanoveny měsíc před začátkem zkouškového období.

 

Studenti mohou využít kontaktu: dasy.student@centrum.cz (nikoli oficiální fakultní e-mailové adresy vyučující)


Ekonomická sociologie

vyučující Dan Ryšavý, Ph.D.

kredity 6

rozsah 2+0

zakončení K, Zk

typ volitelný

určeno II. studijní blok


1) Politická ekonomie, Adam Smith

”Kdyby kapitalismus měl otce, byl by to určitě byl Adam Smith” napsal P.L. Berger ve své knize Kapitalistická revoluce (1993:228). A. Smith je dobře znám tezí o ”neviditelné ruce trhu” z knihy Bohatství národů (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations, 1776), podle níž vede k obecnému blahu cesta skrze sledování osobních zájmů jednotlivců. Dílem A. Smithe začíná doba moderní ekonomie. Jako k svému předchůdci se k němu hlásí hlavní proud ekonomie (neoklasická ekonomie, marginalismus). Na Smithe ovšem odkazují také mnozí kritici hlavního proudu (z později jmenovaných např. Amitai Etzioni ). Dovolávají se přitom v pořadí prvního díla tohoto skotského ekonoma a filozofa, Teorie morální citů (The Theory of Moral Sentiments, 1759). Adam Smith, ale také např. Karl Marx či John Stuart Mill, jsou považováni za autory, kteří dokázali psát vyváženě o ekonomické teorii i sociálních institucích v době, ve které ještě nebyla ekonomie tak přísně oddělena od jiných sociálních věd, jak tomu bylo později.


Literatura:

Sojka, M. a kol. 1991. Dějiny ekonomického myšlení. (27-46)


2) Karl Marx a Max Weber – zrod a vývoj kapitalismu

Nejednoduchým podmínkám zrodu moderního kapitalismu, který se musel vymanit z pout tradicionalismu, se Weber věnuje v práci Protestanstká etika a duch kapitalismu (Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904), která patří mezi jeho nejznámnější a zároveň nejvíce kritizované práce (např. z pozic historických). Ve stínu Protestantské etiky stojí mnohé další většinou až posmrtně vydané Weberovy práce, ve kterých mj. odmítá monokauzální idealistický výklad vzniku kapitalismu, který je mu připisován. Pozdní General Economic History např. Randall Collins považuje za stále adekvátní východisko pro další bádání o kapitalismu. Pro nás je Weberovo zamyšlení nad podmínkami vzniku kapitalismu zvláště aktuální v době, kdy obnovou tržní ekonomiky prochází naše společnost.

Jestliže je Weber především teoretikem zrodu kapitalismu, pak Marx studuje jeho vývoj a výhledy (i když sám pojem ”kapitalismus” užíval až v pozdějších prácích). Ač vývoj kapitalismu šel v mnohém jinými cestami, než předpokládal Marx (např. růst servisního sektoru a střední třídy překryl antagonismus proletariátu a buržoazie), dodnes je inspirativním zdrojem pro četné varianty neomarxismu (témata, jako je odcizení; třídní stratifikace, třídní jednání atp.).


Literatura:

Marx, K.: Předmluva k politické ekonomii; Předmluva k 1. vydání Kapitálu a Doslov k 2. vydání Kapitálu.

in Marx, K., Engels, B. 1950. Vybrané spisy. Praha:Svoboda.

Weber, M. 1998. ”Protestantská etika a duch kapitalismu.” in Metodologie, sociologie a politika (ed. M. Havelka), Praha:OIKOYMENH – s. 196-225.


Rozšiřující četba:

Bell, D. 1999. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha:SLON. s. 13-17, 75-90 (100), 271-280.

Ditz, G.W. 1993. ”Protestantská etika a tržní hospodářství.” in Liberální ekonomie. Ježek, T. (usp.). Prostor.

Petrusek, M. 1993. ”Nad Weberovou knihou Protestantská etika a duch kapitalismu” S-OBZOR, 2(1):50-57.


3) Příspěvek Josepha Schumpetera k ekonomické sociologii

Joseph Alois Schumpeter je na rozdíl od Marxe a Webera spadá do rámce hlavního proudu ekonomie. Nesepsal žádnou obecnou teorii sociálních vztahů v ekonomice, nicméně cenné pojmy, se kterými operuje, a pohledy z různých disciplín (sociologie, historie, politické vědy atp.), které vnáší do ekonomie. Ekonomická analýza má za úkol studovat, jak lidé jednají a jaké efekty jejich jednání přináší. Ekonomická sociologie by podle Schumpetera měla studovat, proč tak lidé jednají v širším institucionálním rámci, v kterém se jejich ekonomické chování nachází (The History of Economic Analysis, 1954). Schumpeterova ekonomika souvisí se sociologií v několika ohledech: rozvíjí spojující koncepty (např. podnikatel), předpoklady ekonomické teorie proměňuje ve výzkumné otázky (např. racionalita ekonomického aktéra), překračuje hranice ekonomické teorie (např. v analýze krize kapitalismu jde za teorii cyklů a dochází k sociálně-politickým závěrům – úspěšné fungování kapitalismu umožňuje nástup socialismu, Capitalism, Socialism and Democracy, 1942).

Literatura:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Падобныя:

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconMedvedi izvirajo iz psov podobnih prednikov. Že pri psih, ki so pretežno mesojedi, lahko predstavlja rastlinstvo pomemben delež V prehrani. Pri medvedih se je
Ni prava hibernacija. Med mirovanjem pride do drastičnega zmanjšanja telesne temperature in osnovnih življenjskih funkcij. Spola...

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI decided to analyze the Proactiv commercials that are seen on tv. Most of them I looked up online in order to watch both old and new ads

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI. ÚVod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconSlovo na úvod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconALŽirija geografija Uvod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconUvod V antropologijo in teologijo misijonov 4

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI. ÚVod II. Historie zámku kynžvart

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconSeminární práce ze statistiky

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconIn this essay, I analyze fundamental concepts of media as portrayed by the show 30 Rock. This critically-acclaimed nbc comedy started in 2006, starring head

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconTrencianska informacna agentura pri kz-tn

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка