1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat
Назва1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat
старонка14/29
Дата канвертавання16.12.2012
Памер1.39 Mb.
ТыпДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Rodina a společnost


vyučující PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

kredity 2

rozsah 0+2

zakončení z

typ volitelný

určeno III. studijní blok


 1. Úvod do disciplíny.

Vymezení předmětu sociologie rodiny. Rodina jako objekt ”interdisciplinární”.Vysvětlení klíčových pojmů (manželství, rodina, příbuzenství). Rodina nukleární, resp. elementární a rozšířená, rodina monogamní a polygamní (polygynie a polyandrie), matrilineární a patrilineární, matrilokální, patrilokální a neolokální. Typy rodiny v historické a mezikulturální perspektivě. Variabilita rodiny ve vyspělých společnostech.


 1. Sociologické studium rodiny - etapy vývoje vědní disciplíny:

I. Etapa presociologická; II. Studium původu rodiny, evoluce (Bachofen, Maine, McLennan, Spencer, Westermarck, Morgan, Engels. Přínos sociálního darwinismu); III. Studium chudoby a sociální disorganizace (1920 - 1950): Le Play, Booth a Rowntree, Chicagská škola, Thomas a Znaniecki, Park a Burgess. Směřování k teorii rodiny; IV. Etapa ”velkých teorií” a jejich kritické reflexe (50. - 60. léta: Parsons, Bales, Goode, Litwak, empirické výzkumy Younga, Willmotta, Townsenda aj.); V. Období ”po” strukturálním funkcionalismu (od 70.let dosud: viz téma 3).


 1. Teoretické přístupy, paradigmata v sociologii rodiny (Intelektuální tradice, ohniska zájmu a rámcové předpoklady, koncepty, tvrzení, varianty, empirická aplikace, kritika a diskuse):

Standardní sociologické teorie: koncept nukleární rodiny, rozšířené rodiny, koncept rodinného cyklu - vývojový přístup (strukturální, interakcionistický, analýza individuální životní dráhy). Teorie sociální směny. Symbolický interakcionismus (Iowská a Chicagská škola. Interakcionální přístup. Fenomenologie rodiny.) Systémový přístup. Teorie konfliktu (Marxismus. Feminismus. Dialektický dekonstruktivismus.) Ekologický přístup (Ekologie lidského rozvoje. Rodinná demografie a ekologie. Sociobiologie rodiny. Ekonomika domácností a lidská ekologie. )


 1. Alternativy k manželství a rodině.

Alternativní životní styly, variace forem domácnosti a dělby rodinné odpovědnosti: Komuny. Domácnosti osamělých a žijících v singlu. Nesezdaná kohabitace (Soužití na zkoušku. ”Družské” soužití. Ekonomická kohabitace seniorů. Osamělé rodičovství. ”Spolu”-rodičovství (co-parenting). Dobrovolná bezdětnost. Ne-monogamní manželské vztahy. Homosexuální partnerství a rodičovství. Separované domácnosti.


 1. Demografické aspekty manželského a rodinného chování.

První demografická revoluce a druhý demografický přechod. Minulost a současnost České republiky v kontextu evropského demografického vývoje: Rodinné struktury severozápadní a jihovýchodní Evropy (Hajnalova linie, rozdílný způsob utváření rodiny, velikost rodinných domácností a jejich struktura, sňatkové chování, nesezdaná soužití, rozvodovost, plodnost - manželská a mimomanželská, potratovost). Opětovné přibližování modelů reprodukčního chování obyvatelstva České republiky západoevropskému modelu: popis populačního chování a jeho motivačního zázemí, možné scénáře dalšího vývoje.


 1. Láska, výběr partnera.

Historické koncepty lásky, proměny lásky v moderních společnostech, současná konceptualizace lásky (Foucault, Luhmann, Giddens, Beck). Sňatkový trh: Výběr partnera (teoretická perspektiva: teorie komplementarity, teorie filtru, parental-image hypotéza, teorie premaritálního dyadického formování, instrumentální teorie, teorie sociální směny, modely fixované sekvence a koncepce cirkulární kauzality), strategie výběru. Svoboda versus kontrola manželské volby (role sociální třídy, vzdělání, etnicity, náboženství, věku). Osobnostní kvality a manželská volba.


 1. Manželství.

Instituce manželství v kontextu sociálních změn. Manželství versus alternativní formy párových vztahů. Stabilita manželství. Transformace manželských rolí (směřování ke kvazi-egalitárnímu modelu - ideologické a ekonomické tlaky). Moc, autorita a dělba prác. (teorie, empirické studie, typologie manželství; partnerské rozhodování; moc a dělba práce v průběhu životního cyklu). Zaměstnanost žen. Manželství ve vývojové perspektivě.


 1. Proces rodinné socializace.

Moderní rodina - rodina ”vychovávající”. Společnost ”školního kapitálu” a význam výchovných strategií v rámci reprodukce rodiny. Rodina v konkurenci dalších socializačních činitelů (vrstevníků, médií). Psychologizace současné rodiny, rodiče a (versus) specialisté. Redefinice role otce: otcovství jako sociální konstrukt, koncept ”odpovědného otcovství” (otec vychovatel, identifikační objekt, ”partner pro volný čas”), výzkum otcovství v sociálních vědách.

Rodinná socializace jako reciproční proces: vzájemná socializace rodinných generací.

Gender rolová socializace.

Rodinná socializace v neúplných a rekonstruovaných rodinách.


 1. Rozvody.

Statistika rozvodovosti v kontextu širších společenských změn (rozvody a ”modernistický” projekt rodiny). Příčiny a důsledky rozvodovosti (ztráty dětí, mužů - otců, žen - matek). Sociální sítě rozvedených. Rozvod jako proces. ”Revoluce” v porozvodové péči o děti (fenomén ”vzdáleného otce”, koncept sdílené péče).

Jednorodičovské domácnosti. Opakovaný sňatek: Prosperita druhých manželství. Děti nevlastních rodičů a rodiče nevlastních dětí.


 1. Násilí v rodině.

Rodinné násilí v historii a mezikulturálním srovnání. Teoretické a empirické koncepty rodinného násilí. Sociální zdroje a příčiny agrese v rodině. Tolerance rodinného násilí v současné společnosti. Sociologický portrét ”pachatelů” a ”obětí”: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (CAN), týrané a zneužívané ženy a nejstarší členové rodiny (vztahy mezi generacemi: solidarita - konflikt - ambivalence).


 1. Rodina a překonávání životních krizí (coping behavior):

Přehled konceptů. 1. Stres a změna v průběhu rodinného životního cyklu: Gender problémy. Partnerské problémy. Práce - rodina stres. Zvládání adolescentní krize. Stárnutí a stáří. Fyzická a psychická nemoc. Smrt, umírání a ztráta blízkého, 2. Situační stres: Rozvod. Opakovaný sňatek. Abúzus alkoholu a nealkoholových drog. Jiné druhy závislostí. Rodinné násilí, zneužívání, zanedbávání. Bezdomovectví.


 1. Manželství a rodina na rozcestí.

Koncept krize a jeho argumentace: trendy přirozené reprodukce, změny rodinných hodnot, rodičovství na cestě od ”celoživotního závazku” k partnerské a osobní autonomii. Atraktivita ne-manželských rodinných drah a ne-rodinných životních drah. Krize rodiny, krize příbuzenství.

(Ne)slučitelnost rodiny a postmoderní situace: zánik rodiny, anebo renesance?

Specifičnost diskuse v českém ”prostředí”.


Témata diskusí pro seminář


1. Rodina a příbuzenství v sociologickém (sociálně a kulturně antropologickém) pohledu. Příbuzenský systém pomoci a podpory a jeho teoretický rámec: teorie ”spravedlivé” směny (princip reciprocity), teorie závazku, teorie citových vazeb. Kritika teorií založených na konceptu solidarity či konfliktu z pozic konceptu ambivalence. Teorie sociálních sítí.


2. Makrospolečenský rámec příbuzenské pomoci a podpory (demografický, sociálně politický, hodnotově normativní a právní).


3. Vertikální systém pomoci a podpory v rodině. Charakteristika jednotlivých rodinných generací (sociologická, psychologická, biologická). Rodinné generace a jejich status z hlediska poskytování a přijímání pomoci a podpory ze strany příbuzných. Empirická sociologie o příbuzenské ”solidaritě”.


4. Příbuzenství v České republice: Generace dospělých dětí, střední rodinná generace (”generace ve středu”, sandwichová generace) a nejstarší rodinná generace jako adresáti a objekty pomoci a podpory.


Pozn.: Semináře dále pokračují tvorbou výzkumného projektu a jeho realizací.


Literatura

Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha 1989

Bláha, I.A.: Dnešní krize rodinného života. Brno 1941.

Bláha, I.A.: Sociologie dětství. Sociologie dětství. Brno 1946.

Čermáková, M.: Rodina a měnící se gender role - sociální analýza české rodiny. Praha, SoÚ AV ČR 1997

Giddens, A.: Sociologie. Praha, Argo 1999, (kapitola Rodina, manželství a osobní život, s. 155 - 182)

Giddens, A.: The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies. Cambridge, Polity Press 1992

Goode, W.J.: World Changes in Family Patterns. New Haven - London: Yale University Press 1993

Finch, J., Mason, J.: Negotiating Family Responsibilities. London - New York: Routledge 1993.

Foucault, M.: Dějiny sexuality I. Praha 1999.

Haškovcová, H.: Fenomén stáří. Praha, Panorama 1990

Horská, P. a kol.: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha, Panorama 1990

Horský, J., Seligová, M.: Rodina našich předků. Praha 1997

Klabouch, J.: Manželství a rodina v minulosti. Praha 1962

Klein, D.M., White, J.M.: Family Theories. An Intriduction. London: SAGE Publications 1996.

Kovařík, J., Šmolka, P.: Současná rodina. Problémy - konstanty - proměny - naděje. Praha 1996

Lipovetski, G.: Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. Praha 1998.

Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha 1993

Maříková, H.: Muž v rodině: Demokratizace sféry soukromé. Praha, SoÚ SV ČR: 1999

McKenry, P.C., Price, S.J (eds.): Families and Change. Coping with Stressful Events. London: SAGE Publications 1994

Možný, I.: Moderní rodina. Mýty a skutečnost. Brno 1990

Možný, I.: Sociologie rodiny. Praha 1999

Nye, F. I. Nye, Berardo, F.M.: Emerging Conceptual Frameworks in Family Analysis. London: MacMillan Comp. 1971

Plaňava, I.: Funkční a disfunkční soužití v rodině a manželství: některé koncepty a modely. Sborník prací FF Brněnské univerzity, řada I 27 (1993), s. 47 - 64

Plaňava, I.: Manželství a rodiny. Struktura. Dynamika. Komunikace. Brno 2000

Říčan, P.: Cesta životem. Praha 1990

Singly, F.: Sociologie současné rodiny. Praha 1999

Sullerotová, E.: Krize rodiny. Praha 1998

Sýkorová, D.: Prázdné hnízdo - šance nebo břemeno? Olomouc 1996.

Tuček,M. a kol.: Česká rodina v transformaci - Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Praha, Socg. ústav AV ČR 1998

Večerník, J. (ed.): Zpráva o vývoji české společnosti. 1989 - 1998. Praha 1998

Warshak, R.A.: Revoluce v porozvodové péči o děti. Praha 1996

Yablonsky, L.: Otcové a synové. Praha 1995


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Падобныя:

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconMedvedi izvirajo iz psov podobnih prednikov. Že pri psih, ki so pretežno mesojedi, lahko predstavlja rastlinstvo pomemben delež V prehrani. Pri medvedih se je
Ni prava hibernacija. Med mirovanjem pride do drastičnega zmanjšanja telesne temperature in osnovnih življenjskih funkcij. Spola...

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI decided to analyze the Proactiv commercials that are seen on tv. Most of them I looked up online in order to watch both old and new ads

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI. ÚVod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconSlovo na úvod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconALŽirija geografija Uvod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconUvod V antropologijo in teologijo misijonov 4

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI. ÚVod II. Historie zámku kynžvart

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconSeminární práce ze statistiky

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconIn this essay, I analyze fundamental concepts of media as portrayed by the show 30 Rock. This critically-acclaimed nbc comedy started in 2006, starring head

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconTrencianska informacna agentura pri kz-tn

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка