1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat
Назва1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat
старонка1/29
Дата канвертавання16.12.2012
Памер1.39 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Analýza dat (SPSS)

Česká politika


Analýza dat (SPSS)

vyučující Dan Ryšavý, Ph.D.

kredity 6

rozsah 1+1

zakončení K, Zk, z, z

typ povinný

určeno II. studijní blok


1. Úvod do práce s počítačem při analýze dat

Přednáška:

 1. Seznámení studentů s možnostmi využití výpočetní techniky při empirických sociologických výzkumech. b)

 2. Naznačení vývoje hardwarového i softwarového vybavení, které se užívá v sociálních vědách. Zvláštní pozornost bude přitom věnována práci v oblasti kvantitativního sociologického výzkumu, na který je kurs zaměřen.

 3. Vznik datových souborů a jejich uchovávání. Jako příklad slouží soubory, se kterými budou studenti pracovat ve cvičeních (např. ze Sociologického datového archivu zpravovaného SoÚ AV ČR).

Cvičení:

Přístup k programovému balíku SPSS na FF UP. Cesta od zapnutí počítače, přes přihlášení se (přístupová hesla) až ke vstupu a opuštění prostředí SPSS. Ilustrační příklad demonstrující možnosti SPSS.


Literatura:

Seger, J., Hindls, R., Hronová, S. 1998. Statistika v hospodářství. – kap. 10 (Statistika a počítače, s. 571-593).


2. Základy ovládání programu SPSS/PC+

Přednáška:

Co je systémový soubor? Jak natáhnout data do programu SPSS (aktivní soubor)? Popis prostředí SPSS a jeho ovládání: nabídka (MENU) a jeho struktura, editor REVIEW. Syntax a spouštění příkazů. Důležité soubory SPSS (scratch.pad, spss.lis, spss.log). Prohlížení a ukládání výsledků práce.

Cvičení:

Procvičování témat z přednášky. Práce s nabídkou MENU (orientace, pohyb, výběr možností) a zadávání příkazů v editoru REVIEW (psací režim). Možnosti a ovládání funkčních kláves (např. přepínání mezi okny a nabídkou, natahování souborů a jejich zapisování, spouštění příkazů).


Literatura:

Bohrnstedt, G.W., Knoke, D. Statistics for Social Data Analysis. kap. 1.


3. Vytvoření datového (systémového) souboru v SPSS

Přednáška:

Data v SPSS. Matice dat v SPSS – případ (case), proměnná (variable), hodnota proměnné (value). Jak vytvořit matici dat (definování proměnných: jména, popisy, naplnění daty). Různé způsoby navádění a ukládání dat.

Cvičení:

Modul QED. Definice nového souboru, definování proměnných (jméno, označení, typ, délka, missing hodnota), vpisování dat (plnění matice), jejich oprava. Ukládání datových souborů (v QED a v REVIEW).


4. Jednorozměrná analýza

Přednáška:

 1. Co je jednorozměrná analýza a k čemu slouží?

 2. Vytváření frekvenčních tabulek, jejich popis a interpretace. Statistické ukazatele v kontingenční tabulce: střední hodnoty, míry variability, minimum, maximum, rozsah, šikmost, špičatost, percentily.

 3. Grafické zobrazení rozložení u jedné proměnné: barchart (diagram), histogram (sloupcový graf) – rozdíly v použití.

Cvičení:

Příkazy FREQUENCIES, DESCRIPTIVES a EXAMIN a jejich specifikace (STATISTICS, PERCENTILES, N-TILES, HISTOGRAM, BARCHART, FORMAT). Možnosti práce, které nabízí menu a psací režim (klíčová slova, zkracování). Procvičování tvorby frekvenčních tabulek na cvičných souborech.

Literatura:

Wonnacot T.H., Wonnacot R.J. 1993. Statistika pro obchod a hospodářství., kap. 2 Popisná statistika

Swoboda, H. 1977. Moderní statistika.34-60.

Hanousek, J., Charamza. P. 1992. Moderní metody zpracování dat. 34-35 (Několik rad, jak číst statistiky).

Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. 180-195.

Bohrnstedt, G.W., Knoke, D. Statistics for Social Data Analysis. kap. 2 Frequency Distributions, 3 Describing frequency distributions


5. Transformace proměnných, umělé proměnné, výběry případů.

Přednáška:

 1. Transformace proměnných pomocí ”kolapsování” hodnot, reorientace škály, vytváření intervalů.

 2. Vytváření nových proměnných (kopií proměnných, součtových indexů, podílů atp.) a logických proměnných (typy), jejich popisy.

 3. Výběry případů: s určitými charakteristikami, náhodný výběr ze vzorku.

Cvičení:

Příkazy COMPUTE, RECODE, COUNT, IF. Popisování nových proměnných a jejich variant v editoru REVIEW (VARIABLE LABEL, VALUE LABEL, MISSING VALUE). Náhodný výběr (SAMPLE), vymezení podsouboru pro jednu operaci (PROCESS IF), pro více operací (SELECT IF).


6. Kardinální proměnné; průměry u podsouborů

Přednáška:

Práce s kardinálními proměnnými: problémy s tabulkami četností, intervaly, kvartily, extrémní hodnoty atd. Zkoumání rozložení dat pomocí Stem-and-Leaf Plot (listnatá lodyha) a Box Plot (krabičkový diagram, vousatá krabička). Výpočet průměrů u podsouborů případů vymezených ”nezávislými” proměnnými.

Cvičení:

Příkazy MEANS (průměry u podsouborů) a EXAMINE (Stem-and-Leaf Plot, Box Plot)


Literatura:

Loučková, I. 1992. Analýza dat. (Jednorozměrná rozložení číselného typu.). Olomouc:UP. 34-51.

Hanousek, J., Charamza, P. 1992. Moderní metody zpracování dat. 53-68.


7. Porovnávání průměrů a analýza rozptylu

Přednáška:

Porovnávání průměrů pomocí t-testu, porovnání více průměrů pomocí analýzy variancí (jedna proměnná dělí případy do několika skupin). Co je interval spolehlivosti (konfidenční interval), hladina významnosti u testovacích kritérií (F, t), jednostranný a oboustranný t-test, t-test pro nezávislé podsoubory a párované podsoubory?

Cvičení:

Způsob zadání testů o průměrech a jednoduché jednovýchodné analýzy rozptylu – příkazy T-TEST, ONEWAY. Interpretace výsledků analýzy. Závěr o významnosti, resp. zobecnitelnosti rozdílů.


Literatura:

Hanousek, J., Charamza, P. 1992. Moderní metody zpracování dat. 127-135.

Swoboda, H. 1977. Moderní statistika.324-335.


8. Bivariační analýza – kontingenční tabulka a chí kvadrát

Přednáška:

 1. Vztah dvou proměnných – symetrie vztahu, charakter souvisejících proměnných.

 2. Kontingenční tabulka – základní prostředek bivariační analýzy. Absolutní a relativní četnosti, četnosti pozorované a očekávané, reziduály; marginální četnosti.

 3. Model nezávislosti proměnných a měření vzdálenosti od tohoto modelu – chí kvadrát. Podmínky korektnosti chí-kvadrátu – omezenost jeho použití.

Cvičení:

Zadávání výpočtu kontingenčních tabulek pomocí příkazu CROSSTABS a jeho specifikací (VARIABLES, TABLES, CELLS, FORMAT). Obsah políček (buněk – CELLS) tabulky. Volba relativních četností podle symetricity vztahu. Statistická významnost (ASRESID). Čtení z tabulek. Výpočet chí-kvadrátu, významnosti (significance) a míry korektnosti.

Literatura:

Loučková, I. 1991. Základní statistické přístupy v sociologickém výzkumu. 63-73.

Loučková, I. 1996. Analýza dat II s metodou LINDA ve společenskovědním výzkumu. 109-113.

Swoboda, H. 1977. Moderní statistika.315-324.

Bohrnstedt, G.W., Knoke, D. Statistics for Social Data Analysis. 101-117.


9. Bivariační analýza - měření síly a významnosti asociací dvou proměnných

Přednáška:

Významnost (signifikance) a síla vztahu (koeficienty). Vliv charakteru proměnných a jejich vztahu na volbu koeficientů. Rozsah hodnot koeficientů (normování) a jejich interpretace. Koeficienty pro nominální úroveň měření založené na chí-kvadrátu (Cramerovo V) a na proporcionální redukci chyby (lambda). Koeficienty pro ordinální úroveň měření (Spearmanův koeficient pořadové korelace, Somersovo d, Goodman-Kruskalovo Gamma, Kendallovo Tau). Míry pro kardinální úroveň měření (Pearsonovo r). Koeficient Eta pro souvislost mezi závislou kardinální proměnnou a nezávislou nominální (ordinální) proměnnou, koeficient determinace.

Cvičení:

Měření souvislostí mezi různými dvojicemi proměnných. Srovnání analýzy pomocí koeficientů s analýzou kontingenční tabulky.


Literatura:

Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. 188-201.

Wonnacot T.H., Wonnacot R.J. 1993. Statistika pro obchod a hospodářství. (161-176; Dvě náhodné veličiny).


10. Korelace a regresní analýza

Přednáška:

Korelační koeficient, korelační matice. Síla a významnost korelací. Jednoduchá lineární regrese, regresní rovnice a její parametry, předpokládané hodnoty vyčtené z regresní rovnice.

Cvičení:

Příkazy CORRELATION, REGRESSION, PLOT a jejich specifikace


Literatura:

Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. 202-215.

Swoboda, H. 1977. Moderní statistika. 286-309.


11. Kontrola pro další faktor

Přednáška:

Tabulky vyšších třídění. Možná zkreslení ve vztahu dvou proměnných a odhalení vlivu třetí proměnné. Parciální korelace.

Cvičení:

Práce s podsoubory a tabulkami vyššího třídění (CROSSTABS, MEANS).


Literatura:

Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. 217-227.


12. Práce s vlastním datovým souborem

Seminář a vlastní práce studentů ve skupinách:

Rozdělování úkolů při tvorbě matice dat (práce ve skupinách). Plnění matice daty z terénu. Spojování souborů (stejné případy, různé proměnné a naopak). Čištění souboru. Testování výzkumných hypotéz na sebraných datech připravených pro práci v SPSS. Vypracování a diskuse pasáží výzkumné zprávy.


Seznam literatury:

Bohrenstedt, G.W., Knoke, D. Statistics for Social Data Analysis. Itasca, Illinois: F.E. Pacock Publishers, Inc.

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha, Karolinum 1993, kap. 8.

Hanousek, J., Charamza, P. 1992. Moderní metody zpracování dat – Matematická statistika pro každého. Praha: Grada.

Loučková, I. 1991. Základní statistické přístupy v sociologickém výzkumu. Olomouc:UP.

Loučková, I. 1992. Analýza dat. (Jednorozměrná rozložení číselného typu.). Olomouc:UP.

Loučková, I. 1996. Analýza dat II s metodou LINDA ve společenskovědním výzkumu. Olomouc:UP.

Meloun, M., Militký, J. 1998. Statistické zpracování experimentálních dat. Praha: Ars magna.

Seger, J., Hindls, R., Hronová, S. 1998. Statistika v hospodářství. Praha: Manager/podnikatel.

Swoboda, H. 1977. Moderní statistika. Praha:Svoboda.

Wonnacot T.H., Wonnacot R.J.1993. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconMedvedi izvirajo iz psov podobnih prednikov. Že pri psih, ki so pretežno mesojedi, lahko predstavlja rastlinstvo pomemben delež V prehrani. Pri medvedih se je
Ni prava hibernacija. Med mirovanjem pride do drastičnega zmanjšanja telesne temperature in osnovnih življenjskih funkcij. Spola...

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI decided to analyze the Proactiv commercials that are seen on tv. Most of them I looked up online in order to watch both old and new ads

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI. ÚVod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconSlovo na úvod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconALŽirija geografija Uvod

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconUvod V antropologijo in teologijo misijonov 4

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconI. ÚVod II. Historie zámku kynžvart

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconSeminární práce ze statistiky

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconIn this essay, I analyze fundamental concepts of media as portrayed by the show 30 Rock. This critically-acclaimed nbc comedy started in 2006, starring head

1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat iconTrencianska informacna agentura pri kz-tn

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка