Трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007
НазваТрансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007
старонка1/19
Дата канвертавання16.12.2012
Памер2.54 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Міністерство освіти та науки України

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Національний Університет Києво-Могилянська Академія

(кафедра політології)

Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ)

Международный центр философии образования (г.Новосибирск, РФ)

Новосибирский государственный педагогический университет

(г.Новосибирск, РФ)

Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ)

Институт управления (г.Астана, Казахстан)

EMCO, the world's top provider of CNC training and advanced education (Austria)

Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska)


МЕНЕДЖМЕНТ ЗА УМОВ

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ:

ВИКЛИКИ, РЕФОРМИ, ДОСЯГНЕННЯ


матеріали міжнародної наукової конференції

10-12 травня 2007 року


Ч а с т и н а ІІ


Суми 2007

УДК 351.751; 336.64; 60.5

ББК 65.9;67.99(2)06; 316.42


Рекомендовано до друку вченою радою СОІППО протокол №5 від 22.03.07 р.


Рецензенти:

Н.Н.Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти СОІППО.

Л.М.Герасіна, професор, доктор соціологічних наук, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого.


Редакційна колегія:

В.Ф. Живодьор – ректор СОІППО, доцент, заслужений учитель України;

М.В.Жук - координатор конференції, завідувач кафедри, доцент, кандидат філософських наук, СОІППО.

І.А. Медвєдєв – кандидат наук з державного управління, проректор з наукової роботи СОІППО

І.О. Захарова – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри, доцент.


МЕНЕДЖМЕНТ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ:

ВИКЛИКИ, РЕФОРМИ, ДОСЯГНЕННЯ. У 2 ч. – Ч 2.


У збірнику представлені матеріали доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції «Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення», що відзеркалють наукові, методичні, практичні результати наукових досліджень у галузі дослідження трансформаційних процесів та проблем інноваційного менеджменту.

Конференція проводиться за ініціативою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у відповідності до Наказу МОН України за №77 від 02.02.2007 р. з метою обговорення соціальних, філософських, політологічних, педагогічних, психологічних та економічних аспектів інноваційного менеджменту за умов перехідних суспільств.


ББК 65.9;67.99(2)06; 316.42

© СОІППО, 2007


СЕКЦІЯ №5

СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ – ЗАПРОВАДЖЕННЯ

КРЕАТИВНОЇ ТА ПАРТНЕРСЬКОЇ ОСВІТИ


1. Наливайко Н.В. К вопросу о специфике управления

современным образованием …………………………………………………6

2. Ведмедєв М.М. Суспільство знання, ІКТ та

цінності постмодерну …………………………………………………………13

3. Головченко М.О. Інтелектуальна еміграція: реалії

та шляхи виходу з кризи ………………………………….……………….…15

4. Загорулько Л.П. Проектне навчання в основній

школі Австрії …………………………………………………………………...18

5. Караманов О.В. Застосування музейно-педагогічних

технологій у новому суспільстві знань: проблеми і перспективи ……..20

6. Матковська М.В. Запровадження креативного навчання

та формування духовності ……………………………………..……………23

7. Акуленко В.Л. Павленко Ю.Є., Мазепа О.Ю.

Суспільство знань: неупереджений погляд на проблеми

вищої освіти …………………………………………………………………....25

8. Приходькіна Н.О. Впровадження ґендерних підходів

в освіту: причини та проблеми ………………………………………...……29

9. Равчина Т.В. Посередницькі функції діяльності

викладача як менеджера організації навчального процесу

у вищій школі ……………………………………………………………….…32

10. Коробка Л.М. Саморозвиток особистості фахівця

як мета та умова креативної та партнерської освіти ………………..…34

11. Чувакова О.О. Значення і роль інформації на

формування людської особистості у суспільстві знань ……………...…36

12. Чупахин Н.П. Cмысл партнерства в образовании ………….40

13. Шавкун І.Г. Сучасний менеджмент: спрямованість

на формування суспільства знань …………………………………………42

14. Кода С.В. Професійна підготовка вчителя

в умовах реформування освіти …………………………………………….44

СЕКЦІЯ №6

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС – ІНТЕГРАЦІЙНІ СТАНДАРТИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ


1. Андрейчук С.К. Європейська кредипно транспортна

система та вища школа України – шляхи впровадження

та адаптації ……………………………………………………………………48

2. Діуліна В.В. Культурологічні інтерпретації стратегії

побудови освітнього простору ………………………………………………50

3. Барвинский А.А. Формальное или реальное образование: Дилема на пути интеграции Высшего образования

в болонский процесс …………………………………………………..…..…52

4. Власюк Н.Н. Образование для устойчивого развития ……..…55

5. Гладка, Л.М. Чхайло О.М. Проблеми фахової

культури вчителя в умовах сучасної освіти ………………………………58

6. Єрьоміна І.Д. Трансформація функцій вищої освіти ………….60

7. Ніколаєнко С.П. Краєзнавство в освіті як фактор

формування громадянської свідомості українців …………………….…63

8. Предборська І. Досвід західної педагогіки і пост-

болонські реалії Української освіти ………………………………………..65

9. Самойленко Н.В. партнерство як фактор підвищення

можливості здійснення підготовки майбутніх спеціалістів в ПТНЗ …..68

10. Удовиченко І.В. проблеми модернізації освіти

України в контексті болонського процесу …………………………………70

СЕКЦІЯ №7

ЕКОНОМІКА З ПОЗИЦІЙ МІСЦЯ В РЕГІОНАЛЬНОМУ

ТА СВІТОВОМУ РОЗВИТКУ

(ІННОВАЦІЇ, СТРАТЕГІЇ, КЛАСТЕРИ)


1. Артемьева А.М. Региональный анализ эколого-

экономического ущерба при паспортизации пляжей

большой Ялты …………………………………………………………………73

2. Беличенко А. А., Щетинская Я.В. Социально-

экономическая проблема трудоустройства инвалидов

на предприятии …………………………………………………………..……75

3. Богак Т.В. Применения GTL технологий в процессе

добычи и использования природного сырья .……………………….……78

4. Буко С.Л. Корпоративная социальная ответственность

малого и среднего бизнеса в контексте партнерства

Украины и США ……………………………………………………………..…80

5. Гуменюк О.К., Тофан А.Л. Экономические аспекты природоохранных мероприятий и взаимосвязь с

энергосберегающими технологиями ………………………………………83

6. Зеличенко В.М., Червонный М.А. Модель бизнес-

инкубатора социальной направленности как компонент

инновационной деятельности и менеджмента

педагогического вуза ……………………………………………………..….85

7. Кучерук Т.Г. Жизненный цикл инновационных

кластеров: особенности формирования и развития ……………………88

8. Лобанова О.С., Тофан А.Л. Иинновации как способ

усиления конкурентоспособности Украины ……………………………..90

9. Землянкин А.И., Лях И.И. Особенности обеспечения конкурентных преимуществ организационных структур на основе инноваций ………………………………………………………………………93

10. Митева Ю.А., Тофан А.Л. Проблемы кредитования

малого бизнеса в условиях рыночной экономики …..………………..…95

11. Мосейко В.В. К вопросу об использовании

стабилизационного фонда России …………………………………...……98

12. Петрушенко Ю.М., Віхров Д.Ю. Проблеми бюджетного

фінансування культурної діяльності …………………………………..…100

13. А.Г. Русская, Стрелина Е.Н. Проблемы инвестирования металлургических предприятий в Украине …………………………..…103

14. Типутень А.С., Тофан А.Л. Проблемні аспекти

матеріально-технічного забезпечення агропромислового

комплексу ……………………………………………………………………..105

15. Хрипун Н.В. Інноваційна діяльність промислових

підприємств Миколаївської області ………………………………………108

16. Шеверда В.А. Електронне урядування як спосіб

підвищення ефективності системи державного управління ………….…110

СЕКЦІЯ №8

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ

1. Артюх В. Зміст поняття історична пам’ять на тлі

українських реалій .……………………………………………………….…113

2. Reinhard Fanninger EMCO, the world's top provider

of CNC training and advanced education ……………………………….…117

3. Артюшкіна Л.М., Рудь О.М. Мовленева компетентність

як складова комунікативного процесу державних службовців ………120

4. Іваненко Л.О. Можливості віртуальної реальності:

проблеми й перспективи ………………………………………………...…125

5. Любчак В.А., Півень А.Г. Можливості веб-конференцій

для розвитку інформаційного суспільства ……………………………...127

6. Руднєва В.Ю. Використання технологій «спін-доктор»

в діяльності зовнішньополітичних установ та відомств ………………128

7 Снитнікова О.,Жук М.В. Проблема безпеки інформації

в умовах становлення інформаційного суспільства ……………….….131

8. Бубнов І.В. Порівняльний аналіз варіантів проектів в

системі project expert …………………………………………………….….135

9. Захарова І.О., Кожем’якина І.В. Інтелектуалізація

нації в процесі технолізації освіти ……………………………………..…137

10. Яненко Я.В. Слышны ли шаги виртуального

командора? …………………………………………………………….…..…141

11. Євтушенко В.Г. Стан репродуктивного здоров’я

населення сумської області та його вплив на демографічні

показники ……………………………………………………………………..143

12. Ivanenko N. Business Management Education in Ukraine.......145
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007 iconРедакційна колегія
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Основи теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня...

Трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007 iconТехнічне завдання національний індивідуальний консультант Надання допомоги Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту в організації заходів Міжнародної конференції з питань боротьби з усіма формами насильства щодо дітей, що відбудеться у м. Києві 26-27 травня 2011 р. Тривалість
В рамках головування України в Комітеті міністрів Ради Європи з травня по листопад 2011 року, Уряд України планує проведення Міжнародної...

Трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007 iconФакультет соціології сучасні проблеми управління матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 29 30 листопада 2007 Київ 2007
Україні. Розглянуто проблеми взаємодії філософії І методології управління. Висвітлено проблеми за такими напрямками: державне та...

Трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007 iconТижня в 2012 році «Права людини задля більш відкритих громад»
Про Європейський тиждень місцевої демократії №922/2007 від 27. 09. 2007 року офіційний старт Європейського тижня місцевої демократії...

Трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут соціальної роботи та управління матеріали
Здорова молодь – щаслива Україна: Матеріали наукової студентської конференції, 7 листопада 2011 р. – К.: Вид-во нпу імені М. П. Драгоманова,...

Трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007 iconВимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011
Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії...

Трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007 iconМатеріали V і міжнародної науково-практичної конференції 24 26 жовтня 2011 року м. Хмельницький
Розглядаються проблеми особистості професіонала у сучасному інформаційно-технологічному просторі, ціннісні орієнтири сучасного професіонала,...

Трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007 iconЛекція професора Миколи Павловича Ковальського
Матеріали ІV міжнародної археографічної конференції студентів І молодих вчених. К.: Соборна Україна, 1996. 248с

Трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007 iconВища школа менеджменту
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-6 грудня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с

Трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007 iconВсеукраїнська громадська організація
Біомедична інженерія І технологія: матеріали ІІІ міжнародної конференції, Київ, 15 – 16 березня 2012 р. / Мміф нтуу «кпі». – 228...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка