Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»
НазваНавчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»
старонка1/23
Дата канвертавання14.12.2012
Памер2.24 Mb.
ТыпПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет

Імені Богдана Хмельницького


Ольга Піскун


східна література


навчальна програма


для студентів напряму підготовки 0305 – філологія

спеціальностей «Українська мова і література»,

«Українська мова і література та документознавство»

денної форми навчання


Черкаси 2011

УДК

ББК


Східна література: Програма навчальної дисципліни / Розробник Піскун О. Ю.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2011.


Інститут української філології та соціальних комунікацій

Кафедра української літератури і компаративістики


Укладач:

Ольга Юріївна Піскун


Рецензенти:

доктор філології, професор Поліщук В. Т.

доктор педагогічних наук, професор ГРАдОВСЬКИЙ А. В.


Затверджено на засіданні кафедри

української літератури та компаративістики

(протокол №__ від «»__________200 ___р.)


Завідувач кафедри проф. В. Т. Поліщук


Рекомендовано до друку Вченою радою

Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

(протокол №  від )


© Черкаський національний університет


Вступ


Робочу програму укладено відповідно до навчального плану спеціальностей «Українська мова і література», «Українська мова і література та документознавство».

Робочу програму складено на підставі навчальної програми зі східної літератури, затвердженої на засіданні кафедри української літератури та компаративістики (протокол № __ від _______________200____року).

Робоча програма розрахована на студентів другого курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної (модульно-рейтингової) системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти.


Трудомісткість курсу для СТУДЕНТІВ

Семестр

Кількість навчальних тижнів

Кількість годин на тиждень

Розподіл годин

Усього

Кількість кредитів

Кількість кредитів за ECTS

Аудиторні
Лекції

Практичні

Модуль

Лабораторні

Контрольні

Консультації

Усього

Самостійна робота

Індивідуальна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

17

2

5422

6

5


33

26
Разом

5422

6

5


33

26


Мета і завдання дисципліни,

її місце у навчальному процесі


1. 1. Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із розвитком історико-літературного процесу в країнах Близького, Середнього й Далекого Сходу, індійського культурно-історичного регіону на матеріалі кращих творів, представлених передовсім в українських перекладах.


1. 2. Завдання вивчення дисципліни. Знання та уміння

Завдання вивчення дисципліни. Процес вивчення означеного курсу базується на методологічній основі, згідно з якою студенти повинні

 • оволодіти

 • вміннями аналізу конкретної історичної доби, насамперед Раннього й Зрілого Середньовіччя, окремих національних літератур східного ареалу (індійської, перської, арабської, єврейської, візантійської, грузинської, азербайджанської, вірменської, узбецької, китайської, японської),

 • знанням і розумінням основних тенденцій розвитку орієнталістики в Україні,

 • ознайомитися зі студіями провідних орієнталістів, вітчизняних зокрема, вміти виявляти орієнтальні впливи на вітчизняне письменство.


Студенти повинні знати:

  • найважливіші відомості про тенденції літературного процесу у країнах східного ареалу;

  • основні відмінності у розвитку національних літератур як східних регіонів загалом, так і окремих країн;

  • істотні відмінності у розвитку західноєвропейської та східної літератур доби Середньовіччя;

  • основні філософські і релігійні системи, що визначили і далі визначають розвиток культури народів Сходу;

  • основні тенденції розвитку орієнталістики в Україні;

  • превалюючі жанри, поетичні форми східної літератури.


Студенти повинні вміти:

 • аналізувати конкретну історичну добу, насамперед Раннє й Зріле Середньовіччя, окремі національні літератури східного ареалу (індійську, перську, арабську, єврейську, візантійську, грузинську, азербайджанську, вірменську, узбецьку, китайську, японську);

 • виявляти аналогічні процеси та тенденції в культурах східних та європейських народів, доби Середньовіччя зокрема;

 • аналізувати й інтерпретувати твори у єдності змісту й форми, визначати їх мотиви, характеризувати образи;

 • обґрунтовувати свою думку з приводу прочитаного;

 • простежувати компаративні зв’язки між прочитаними творами в діапазоні відомих порівняльно-історичних паралелей та культурних асоціацій;

 • виявляти орієнтальні впливи на вітчизняне письменство.


1. 3. Міждисциплінарні зв’язки. Перелік дисциплін із зазначенням розділів (тем), засвоєння яких студентам необхідно для вивчення даної дисципліни.

Для успішного вивчення даної дисципліни студенти повинні:

 • володіти передбаченими програмами об’ємом знань з теорії літератури, історії української і загалом світової літератури (Середньовіччя зокрема),

 • мати навички творчо застосовувати й переосмислювати ці знання;

 • докладно орієнтуватися у програмовому матеріалі зі вступу до літературознавства, історії, філософії, релігієзнавства.2. 1. Структура та зміст дисципліни

Структура та обсяг годин за темами курсу
Тема

Кількість годин

Форма контролю
Аудиторні

Усього

Самостійна робота

Індивідуальна робота
Усього

Лекції

Практичні

Семінари

Контрольні
Модуль 1

Змістовий модуль 1

НАЙДАВНІШІ ПАМЯТКИ СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВА
Тема 1. 1. Вступ. Основні чинники формування найдавніших пам‘яток словесного мистецтва
2Контрольна робота № 1
Тема 1. 2. Найдавніші пам‘ятки словесного мистецтва: Веди, Авеста, Біблія, Коран
2Контрольна робота № 1
Змістовий модуль 2

Література Ірану і середньої Азії. Арабська література
Тема 2. 1. Персько-таджицька література
2

2
Контрольна робота № 2
Тема 2. 2. Арабська література
2Контрольна робота № 1
Змістовий модуль 3.

Література Закавказзя
Тема 3. 1. Вірменська література
2Контрольна робота № 3
Тема 3. 2. Азербайджанська література
2Контрольна робота № 3
Тема 3. 3. Грузинська література
2

2
Контрольна робота № 3
Змістовий модуль 4.

Література Далекого сходу
Тема 4. 1. Китайська література
4

1
Контрольна робота № 4
Тема 4. 2. Японська література
4

1
Контрольна робота № 4
Модуль 2

(Індивідуальна робота)
Модуль 3

(Самостійна робота)
Змістовий модуль 1
Індійська література7
Колоквіум
Змістовий модуль 2
Візантійська література7
Колоквіум
Змістовий модуль 3
Єврейська література6
Колоквіум
Змістовий модуль 4
Узбецька література6
Колоквіум
Всього

54

22

6


26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» icon«Релігієзнавство» Робоча навчальна програма для студентів всіх спеціальностей Інституту міжнародних відносин
Навчальна програма з курсу „Релігієзнавство” розроблена відповідно до учбового процесу Інституту міжнародних відносин. Курс читається...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconНавчальне видання
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconУкраїнська мова професійного спілкування
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право»
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена освітньо-професійної програми гсво напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія”

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 020. 100 “Документознавство та інформаційна...

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconПрограма вступного іспиту для студентів напряму підготовки 04010401 «Географія»
«Географія», або освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» зі спеціальності 010103 «Педагогіка І методика середньої школи. Географія»....

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література» iconКороткі відомості про науковий стиль мови
Методичні вказівки з наукового стилю мовлення дисципліни “Ділова українська мова” (для самостійної роботи студентів 1-4 курсів денної...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка