«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю
Назва«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю
старонка1/2
Дата канвертавання31.10.2012
Памер390.55 Kb.
ТыпДокументы
  1   2


Установа адукацыі

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт

імя Францыска Скарыны»


Зацвярджаю

Прарэктар па вучэбнай рабоце

Гомельскага дзяржуніверсітэта

iм. Ф.Скарыны, прафесар

_________________I.В.Семчанка

«_____»________ ____ 200____г.,

пратакол пасяджэння НМС №___.


____________ ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ _____________

(назва курса)


Вучэбная праграма абавязковага кампаненту

для усіх спецыяльнасцей завочнага факультэту


Факультэт завочны

(назва факультэта)

Кафедра гісторыі Беларусі

(назва кафедры)

Курс (курсы) 1


Семестр (семестры) 1


Лекцыі 12 гадз.

(колькасць гадзiн)

Экзамен _____1____

(семестр)

Практические (семинарские

занятия 8 гадз.

(колькасць гадзiн)

Залік __________

(семестр)

Лабораторные

занятия гадз.

(колькасць гадзiн)

Курсавы праект,

работа ________

(семестр)

Усяго аудыторных гадзін па дысцыпліне 20 гадз.

(колькасць гадзiн)

Форма атрымання

вышэйшай адукацыі

завочная

Усяго гадзiн

па дысцыплiне 20 гадз.

(колькасць гадзiн)


Гомель 2008


Вучэбная праграма па дысцыпліне абавязковага кампаненту складзена на а снове тыпавой вучэбнай програмы “Гісторыя Беларусі” для вышэйшых навучальных устаноў, зацверджанай Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублікі Беларусь 15 красавiка 2008 г. Рэгiстрацыйны № ТД-СГ.009/тып.


Разгледжана i рэкамендавана да зацвярджэння на паседжаннi кафед­ры_________________________ гісторыi Беларусі _____________

(назва кафедры)

______9.09.2008 г. № __2__

(дата, нумар пратакола)


Загадчык кафедры

_________________А.Р.Яшчанка

(подпiс) (I.I. прозвiшча)


Адобрана i рэкамендавана да зацвярджэння метадычным саветам

_____________________завочнага факультэта________________________

(назва факультэта)

___10.09.2008 г. № __1____

(дата, нумар пратакола)


Старшыня

_____________М.Н.Мурашка____

(подпiс) (I.I. прозвiшча)


ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА


Актуальнасць вывучэння дысцыпліны ў кантэксце ўсходне-славянскай і еўрапейскай гісторыі абумоўленая тым, што беларускі народ гістарычна сфарміраваўся ў працэсе ўзаемадзеяння розных сацыяльна-эканамічных і этнакультурных супольнасцей пад уплывам еўразійскіх цывілізацыйных і геапалітычных фактараў. Улік уплыву на працэс гістарычнага развіцця беларускага народа розных культурна-цывілізацыйных фактараў, перш заўсёўсходнеславянскага і ўсходнееўрапейскага, адлюстроўвае патрэбнасць сучаснага беларускага соцыума ў самасвядомасці і асэнсаванні свайго мінулага, сучаснасці і будучыні.

Мэтай дысцыпліны “Гісторыя Беларусі” з’яўляецца авалоданне асноўнымі заканамернасцямі і асаблівасцямі працэсаў дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, канфесійнага, культурнага і духоўнага развіцця беларускага народа ў кантэксце ўсходнеславянскай і агульнаеўрапейскай гісторыі.

Задачамі дысцыпліны з’яўляюцца:

- усведамленне студэнтамі сістэмы матэрыяльных, культурных і духоўных каштоўнасцей беларускага народа, якія служаць рэтра-спектывай для аналізу сучаснасці і вызначэння перспектыў будучай жыццядзейнасці;

- фарміраванне гатоўнасці выпускніка вышэйшай школы як грамадзяніна Рэспублікі Беларусь спрыяць далейшаму развіццю сваёй краіны.

- сістэматызацыя ведаў студэнтаў аб гісторыі Беларусі;

- засваенне асноўных тэндэнцый і асаблівасцей фарміравання беларускай культуры;

- веданне палітычнай гісторыі дзяржаўных утварэнняў у склад якіх уваходзіла тэрыторыя Беларусі;

- фарміраванне ў студэнтаў патрыятычнага светапогляду;

У выніку вывучэння дыспыпліны:

Студэнт павінен ведаць:

- асноўныя тэорыі грамадскага развіцця, асаблівасці фармацыйнага і цывілізацыйнага падыходаў да вывучэння гісторыі Беларусі;

- этапы фарміравання беларускага народа ў розныя гістарычныя перыяды;

- гістарычныя мадэлі мадэрнізацыі грамадства і дзяржавы, савецкі вопыт мадэрнізацыі і цывілізацыйнага развіцця беларускага грамадства;

- дасягненні ў развіцці матэрьюльнай і духоўнай кулыуры і культурна-гістарычную спадчыну беларускага народа;

- этапы станаўлення форм дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі, беларускай дзяржаўнасці і дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь;

- месца і ролю беларускіх зямель у геапалітычных працэсах у розныя гістарычныя перыяды, уклад беларускага народа ў Перамогу над фашызмам, значэнне і месца суверэннай Рэспублікі Беларусь у сучасным свеце;

Студэнт павінен умець:

- прымяняць фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вы-вучэння гісторыі пры характарыстыцы асаблівасцей гістарычнага развіцця беларускага народа;

- характарызаваць умовы і вынікі фарміравання беларускага на-рода ў розныя гістарычныя перыяды;

- ажыццяўляць параўнальны аналіз рэформ і рзвалюцый у працэсе мадэрнізацыі беларускага грамадства, ацэньваць вынікі дзейнасці савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР, вызначаць сутнасныя характарыстыкі беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця;

- тлумачыць уплыў розных культурна-цывілізацыйных фактараў на развіццё Беларусі і ацэньваць асноўныя дасягненні ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай культуры, выкарыстоўваць культурна-гістарычную спадчыну ў сваёй прафесійнай дзейнасці і ўзбагачаць яе;

- аналізаваць працэс станаўлення беларускай дзяржаўнасці, афармлення і ўмацавання суверэнітэту Рэспублікі Беларусь;

- характарызаваць геапалітычнае становішча беларускіх зямель у розныя гістарычныя перыяды, ацэньваць значэнне Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, аналізаваць месца і ролю суверэннай Рэспублікі Беларусь ва ўмовах глабалізацыі сусветных працэсаў.

Дысцыпліна абавязковага кампаненту “Гісторыя Беларусі” вывучаецца на завочным факультэце студэнтамі 1 курса спецыяльнасць “Фізічная культура” у аб’ёме 55 гадзін.


ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ


Тэма 1 Уводзіны


Метадалагічныя асновы і прынцыпы вывучэння гісторыі, яе перыядызацыя. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі. Цывілізацыя як стадыя развіцця грамадства. Тыпы цывілізацый: традыцыйная (аграрна-рамесная), індустрыяльная, постіндустрыяльная (інфармацыйная). Прадмет вывучэння гісторыі Беларусі. Айчынныя гістарыяграфічныя школы. Крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі.


Раздзел 1 Цывілізацыйная спадчына Старажытнага свету, сярэдніх вякоў і Беларусь


Тэма 1 Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі


Матэрыяльная і духоўная культура першабытнага грамадства. Першапачатковае засяленне тэрыторыі Беларусі. Каменны век на тэрыторыі Беларусі. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі. Ранні жалезны век на тэрыторыі Беларусі. Прысвойваючая і вытвараючая гаспадаркі. Пачатак рассялення славян па тэрыторыі Беларусі і славянізацыя балтаў. Усходнеславянская супольнасць.


Тэма 2 Фарміраванне раннекласавага грамадства на тэрыторыі Беларусі


Грамадскі лад усходніх славян у VIII—IX стст. Развіццё феадальных адносін у беларускіх землях у перыяд сярэднявечча. Феадальнае землеўладанне і гаспадарка. Станаўленне раннефеадальных д зяржаўных утварэнняў усходніх славян на тэрыторыі Беларусі. Кіеўская Русь. Полацкае і Тураўскае княствы. Іх узаемаадносіны з Кіевам і Ноўгарадам. Феадальная раздробленасць. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і набегамі ардынцаў.


Тэма 3 Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання ВКЛ


Роля ўсходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ў ВКЛ. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель у княстве. Цэнтралізатарская палітыка і ўмацаванне ўлады вялікіх князё'ў. Крэўская унія. Барацьба з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай. Эвалюцыя ВКЛ ад адзінаўладдзя да саслоўна-прадстаўнічай манархіі.


Тэма 4 Духоўнае жыццё беларускіх земляў у эпоху сярэднявечча


Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці. Асаблівасці развіцця духоўнай культуры беларускіх зямель у ВКЛ. Месца і роля беларускай культуры ў духоўным жыцці ўсходніх славян і ў агульнаеўрапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе. Этнічная сітуацыя на беларускіх землях у перыяд утварэння ВКЛ. Усходнеславянскі этнічны падмурак ВКЛ. Асноўныя канцэпцыі паходжання беларускага народа, яго саманазвы. Фарміраванне этнічнай тэрыторыі беларусаў у ХІV-ХV стст. Эканамічныя і палітычныя фактары кансалідацыі беларускага этнасу (народнасці).


Раздзел 2 Цывілізацыйная спадчына Новага часу і Беларусь


Тэма 1 Сацыяльна-палітычнае і эканамічнае жыццё беларускіх земляў ў ХVІ-ХУШ стст.


Уваходжання ВКЛ у склад Рэчы Паспалітай. Эвалюцыя форм дзяржаўнага і сацыяльна-палітычнага ладу на беларускіх землях пасля Люблінскай уніі. Змены ва ўнутранай палітыцы вярхоўнай улады. Статуты ВКЛ. Працэс сацыяльнай і палітычнай кансалідацыі прывілеяваных саслоўяў. Аграрная рэформа 1557 г. і яе асноўныя вынікі. Сацыяльна-палітычнае развіццё гарадоў. Магдэбургскае права. Рамяство і гандлёвыя сувязі. Мануфактурная вытворчасць. Фарміраванне саслоўяў. Юрыдычнае і эканамічнае становішча сялян. Войны ХVІ-ХVШ стст. і іх наступствы.


Тэма 2 Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця Беларусі пасля ўключэння ў склад Расійскай імперыі


Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай. Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяржаўя ў Беларусі. Беларусь у вайне 1812 г. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Адмена прыгоннага права. Шляхі развіцця капіталістычных адносін. Спецыфіка прамысловага перавароту ў Беларусі. Месца эканомікі Беларусі ва ўсерасійскім рынку. Сацыяльная палітыка расійскага самадзяржаўя. Фарміраванне пралетарыяту і буржуазіі. Узнікненне індустрыяльнага грамадства.


Тэма 3 Расійскі шлях палітычнай мадэрнізацыі


Буржуазныя рэформы 60-70-х гг. XIX ст.: асаблівасці іх правядзення ў Беларусі. Шляхецкія паўстанні і іх уплыў на палітыку самадзяржаўя ў беларускіх губернях. Ідэалогія лібералізму. Народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух у Беларусі. Афармленне агульнарасійскіх палітычных партый. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. Пачатак парламентарызму. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у Беларусі. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў рэвалюцыйным працэсе пачатку XX ст. Праекты рашэння нацыянальнага пытання. Стратэгія і тактыка палітычньгх партый у пытанні аб адносінах да ўлады і выбары шляхоў грамадскага развіцця. Беларусь ва ўмовах Першай сусветнай вайны.


Тэма 4 Духоўнае жыццё беларускіх земляў у эпоху Новага часу


Этнічная структура насельніцтва Беларусі ў ХVІ-ХУШ стст. Фарміраванне самасвядомасці беларускага народа. Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускай нацыі ў XIX - пачатку XX ст. Афармленне беларускай нацыянальнай ідэі і яе адлюстраванне ў ідэалогіі народнікаў. Брэсцкая царкоўна-рэлігійная ўнія. Рэфармацыя і Контррэфармацыя, фарміраванне уніяцкай царквы. Канфесійная сітуацыя на беларускіх землях у XIX - пачатку XX ст. Ліквідацыя царкоўнай уніі і яе наступствы. Роля і месца беларускай культуры ў еўрапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе. Зараджэнне і развіццё беларусазнаўства. Складванне беларускай літаратурнай мовы. Першыя праявы беларускай нацыянальнай ідэі ў мастацкай літаратуры, гістарычных і этнаграфічных даследаваннях. Беларускае нацыянальна-культурнае адраджэнне ў пачатку XX ст.


Раздзел 3 Савецкая мадэль мадэрнізацыі ў гісторыі Беларусі


Тэма 1 Рэвалюцыйныя падзеі 1917 г. на Беларусі


Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага, палітычнага крызісу ў Расіі. Лютаўская рэвалюцыя на Беларусі. Карнілаўскі мяцеж. Расстаноўка палітычных сіл на Заходнім фронце і ў Беларусі восенню 1917 г. Барацьба агульнарасійскіх ліберальна-дэмакратычных і беларускіх нацыянальных партый і арганізацый за выбар шляхоў грамадскага развіцця Расіі і Беларусі. Роля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў гістарычным лёсе беларускага народа. Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі. Першыя крокі новай ўлады.


Тэма 2 Шляхі фарміравання беларускай дзяржаўнасці


Пазіцыя бальшавікоў у нацыянальным пытанні. Вынікі Усебеларускага з'езда. Барацьба з германскімі інтэрвентамі. Брэсцкая мірная дамова ў гістарычным лёсе беларускага народа. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці. Барацьба польскімі інтэрвентамі. Рыжская мірная дамова ў гістарычным лёсе беларускага народа. Роля і месца БССР у складзе СССР.


Тэма 3 Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР і яе асноўныя характарыстыкі


Устанаўленне аднапартыйнасці. Канстытуцыйнае афармленне савецкай палітычнай сістэмы і кіруючай ролі камуністычнай партыі. Сканцэнтраванне функцый заканадаўчай, выканаўчай і судовай улады ў руках дзяржаўна-партыйнага апарата. Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. XX ст. Вызначэнне грамадска-палітычнага ладу ў СССР як «дзяржаўнага сацыялізму». Грамадска-палітычная сітуацыя ў БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. Асаблівасці працэсу дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў другой палове 50-х - 60-я гг. XX ст. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 70-я - першай палове 80-х гг. XX ст. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай сістэмы падчас палітыкі перабудовы. Прычыны крызісу і распаду СССР.


Тэма 4 Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў савецкай Беларусі


Асаблівасці ажыццяўлення нэпа ў БССР. Стварэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы індустрыяльна-аграрнага грамадства. Індустрыялізацыя. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі. Экстэнсіўныя і інтэнсіўныя фактары развіцця эканомікі БССР у складзе адзінага гаспадарчага комплексу СССР. Курс на апераджальны рост у рэспубліцы цяжкай прамысловасці. Асноўныя тэндэнцыі індустрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах разгортвання навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Нарастанне экалагічных праблем, у тым ліку звязаных з Чарнобыльскай тэхнагеннай аварыяй. Прычыны паступовага запаволення тэмпаў эканамічнага росту і ўзнікнення цяжкасцей у сацыяльнай сферы.


Тэма 5 Культурнае і духоўнае жыццё ў БССР


Станаўленне і развіццё савецкай беларускай культуры. Палітыка беларусізацыі. Узмацненне адміністрацыйна-партыйнага кантролю ў сферы культуры. Адносіны да рэлігіі і царквы. Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры і навукі ў 30-я гг. XX ст. Вынікі «культурнай рэвалюцыі» ў БССР. Асноўныя дасягненні беларускай мастацкай культуры, адукацыі, навукі ў 60-80-я гг. XX ст. Змены ў духоўным жыцці беларускага народа ў канцы 1980-х гг.


Тэма 6 Геапалітычнае становішча Беларусі ў сярэдзіне XX ст.


Уваходжанне Заходняй Беларусі ў склад БССР. Пачатак Другой сусветнай вайны. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Захоп Беларусі гітлераўскімі войскамі і ўстанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму. Дзейнасць калабарацыяністаў. Кіруючая роля камуністычнай партыі ў арганізацыі партызанскага руху і падпольнай барацьбы. Сталінградская і Курская бітвы як пераломныя падзеі ў ходзе Вялікай Айчыннай вайны. Аперацыя «Баграціён». Вынікі вайны для беларускага народа. Беларусь на міжнароднай арэне у пасляваенны час.


Раздзел 4 Суверэнная Рэспубліка Беларусь ва ўмовах глабалізацыі сусветных працэсаў


Тэма 1 Станаўленне незалежнай Рэспублікі Беларусь


Нарастанне крызісу савецкай сістэмы. Распад СССР: прычыны і наступствы. Новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне. Утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь. Заканадаўча-прававое афармленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Умацавання дзяржаўнага суверэнітэту. Знешняя і ўнутраная палітыка Беларусі ў пачатку 1990-х гг.


Тэма 2 Асноўныя тэндэнцыі грамадска-палітычнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь


Увядзенне прэзідэнцкай формы кіравання. Вынікі рэспубліканскіх рэферэндумаў 1995, 1996, 2004 гг. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са зменамі і дапаўненнямі, прынятымі на рэспубліканскім рэферэндуме 24 лістапада 1996 г.). Шляхі і асаблівасці фарміравання прававой дзяржавы і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Складванне шматпартыйнасці. Фарміраванне ідэалогіі беларускай дзяржавы. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь. Працэс стварэння Саюза Беларусі і Расіі. Пошук шляхоў пераходу да рыначнай эканомікі. Распрацоўка нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага эканамічнага развіцця краіны. Станаўленне і рэалізацыя беларускай мадэлі сацыяльна арыентаванай эканомікі. Роля Усебеларускіх народных сходаў у прыняцці планаў сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі.


Тэма 3 Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ-ХХІ стст


Нацыянальна-культурнае адраджэнне. Далейшае фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі. Месца рэлігіі ў духоўным адраджэнні: узаемаадносіны дзяржавы і царквы. Роля навукі ў інфармацыйным грамадстве. Балонскі працэс і мадэрнізацыя нацыянальнай сістэмы адукацыі. Літаратура на сучасным этапе. Выяўленчае мастацтва на сучасным этапе. Асэнсаванне гістарычнага мінулага і сучаснасці ў творах сучасных мастакоў і пісьменнікаў.


ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТАНумар раздзела, тэмы, заняткаў

Назва раздзела, тэмы, заняткаў;

пералiк вывучаемых пытанняў

Усяго гадзiн

Колькасць аудыторных

гадзiн

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя пасобiя i iнш.)


Лiтаратура


Формы кантроля ведаў

лекцыi

практычныя

(семiнарскiе)

занятия


лабараторные

заняткi

СКРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Уводзіны

1 Метадалагічныя асновы і прынцыпы вывучэння гісторыі, яе перыядызацыя.

2 Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі.

3 Прадмет вывучэння гісторыі.

4

2

2

-

-
[2]

[3]
2

Раздзел 1 Цывілізацыйная спадчына Старажытнага свету, сярэдніх вякоў і Беларусь

14


2.1Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі

1 Матэрыяльная і духоўная культура першабытнага грамадства.

2 Пачатак рассялення славян па тэрыторыі Беларусі і славянізацыя балтаў.

3 Усходнеславянская супольнасць.422-


-


[20]

[3]


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.2Фарміраванне раннекласавага грамадства на тэрыторыі Беларусі

1 Грамадскі лад усходніх славян у VIII—IX стст.

2 Развіццё феадальных адносін у беларускіх зямлях у перыяд сярэднявечча.

3 Полацкае і Тураўскае княствы.

4 Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і набегамі ардынцаў.

4

22-

-

Альбом «Iканапiс Беларусi XV–XVIII ст.ст.»

[19]

[20]

[21]

Абарона рэфератаў

2.3Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання ВКЛ

1 Цэнтралізатарская палітыка і ўмацаванне ўлады вялікіх князё'ў.

2 Барацьба з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай.

3 Эвалюцыя ВКЛ ад адзінаўладдзя да саслоўна-прадстаўнічай манархіі.

4

22-

-
[21]

[32]

2.4

Духоўнае жыццё беларускіх земляў у эпоху сярэднявечча

1 Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці.

2 Асаблівасці развіцця духоўнай культуры беларускіх зямель у ВКЛ.

3 Этнічная сітуацыя на беларускіх землях у перыяд утварэння ВКЛ.

2

2-

-

-
[21]

[11]

3

Раздзел 2 Цывілізацыйная спадчына Новага часу і Беларусь

4


3.1


1

Сацыяльна-палітычнае і эканамічнае жыццё беларускіх земляў ў ХVІ-ХVШ стст.

1 Уваходжанне ВКЛ у склад Рэчы Паспалітай.

2


2


3


2


4


-


5

-


6

-


7

[21]

[12]


910
2 Сацыяльна-палітычнае развіццё гарадоў.
3 Юрыдычнае і эканамічнае становішча сялян.

4 Войны ХVІ-ХVШ стст. і іх наступствы.

3.2

Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця Беларусі пасля ўключэння ў склад Расійскай імперыі

1 Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай.

2 Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяржаўя ў Беларусі.

3 Беларусь у вайне 1812 г.

4 Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы.

2

2

-

-

-

Карта «Славянские народы в XVIII веке»

[21]

[22]

[23]

Праверачная кантрольная работа

3.3

Расійскі шлях палітычнай мадэрнізацыі

1 Буржуазныя рэформы 60-70-х гг. XIX ст.: асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.

2 Шляхецкія паўстанні і іх уплыў на палітыку самадзяржаўя ў Беларускі.

3 Рэвалюцыя 1905-1907 гг.

4 Беларусь ва ўмовах Першай сусветнай вайны.Самастойнае вывучэнне

3.4

Духоўнае жыццё беларускіх земляў у эпоху Новага часу

1 Рэфармацыя і Контррэфармацыя, фарміраванне уніяцкай царквы.

2 Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускай нацыі ў XIX - пачатку XX ст.

3 Першыя праявы беларускай нацыянальнай ідэі ў мастацкай літаратуры, гістарычных і этнаграфічных даследаваннях.Самастойнае вывучэнне

1

2
4

Раздзел 3 Савецкая мадэль мадэрнізацыі ў гісторыі Беларусі
4.1

Рэвалюцыйныя падзеі 1917 г. на Беларусі

1 Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага, палітычнага крызісу ў Расіі.

2 Роля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў гістарычным лёсе беларускага народа.

3 Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі.Самастойнае вывучэнне

4.2


Шляхі фарміравання беларускай дзяржаўнасці

1 Вынікі Усебеларускага з'езда.

2 Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

3 Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці.

4 Рыжская мірная дамова ў гістарычным лёсе беларускага народа.Самастойнае вывучэнне

4.3


Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР і яе асноўныя характарыстыкі

1 Устанаўленне аднапартыйнасці.

2 Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. XX ст.

3 Асаблівасці працэсу дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў другой палове 50-х - 60-я гг. XX ст.

4 Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 70-я - першай палове 80-х гг. XX ст.Самастойнае вывучэнне

4.4Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў савецкай Беларусі

1 Асаблівасці ажыццяўлення нэпа ў БССР.

2 Індустрыялізацыя.

2Самастойнае вывучэнне
3 Калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

4 Асноўныя тэндэнцыі індустрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах разгортвання навукова-тэхнічнай рэвалюцыі.
4.5


Культурнае і духоўнае жыццё ў БССР

1 Станаўленне і развіццё савецкай беларускай культуры.

2 Палітыка беларусізацыі.

3 Узмацненне адміністрацыйна-партыйнага кантролю ў сферы культуры.

4 Адносіны да рэлігіі і царквы.Самастойнае вывучэнне

4.6

Геапалітычнае становішча Беларусі ў сярэдзіне XX ст.

1 Пачатак Другой сусветнай вайны.

2 Захоп Беларусі гітлераўскімі войскамі і ўстанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму.

3 Аперацыя «Баграціён».

4 Беларусь на міжнароднай арэне у пасляваенны час.Самастойнае вывучэнне

5

Раздзел 4 Суверэнная Рэспубліка Беларусь ва ўмовах глабалізацыі сусветных працэсаў
5.1


Станаўленне незалежнай Рэспублікі Беларусь

1 Нарастанне крызісу савецкай сістэмы.

2 Распад СССР прычыны і наступствы.

3 Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь.

Самастойнае вывучэнне

1

2
5.2

Асноўныя тэндэнцыі грамадска-палітычнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь.

1 Увядзенне прэзідэнцкай формы кіравання

2 Працэс стварэння Саюза Беларусі і Расіі.

3 Пошук шляхоў пераходу да рыначнай эканомікі.

4 Станаўленне і рэалізацыя беларускай мадэлі сацыяльна арыентаванай эканомікі.Самастойнае вывучэнне

5.3Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ-ХХІ стст.

1 Нацыянальна-культурнае адраджэнне.

2 Месца рэлігіі ў духоўным адраджэнні: узаемаадносіны дзяржавы і царквы.

3 Роля навукі ў інфармацыйным грамадстве.

4 Асэнсаванне гістарычнага мінулага і сучаснасці ў творах літаратуры і мастацтва.Самастойнае вывучэнне
Усяго гадзін

20

12

8


Ассістэнт А.Д.Лебедзеў


IнфАрмацЫЙнА - метАдЫчНАЯ часТКА


ЛIТАРАТУРА


АСНОЎНАЯ


1 Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэб. дапам. / А.Ф. Вішнеўскі. – Мн. : Экаперспектыва, 2000. – 300 с.

2 Гiсторыя Беларусi : вучэб. дапам.: У 2 ч. / Я. К. Новiк [і інш.]; пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 2000.

3 Гісторыя Беларус і: У 2 ч.: курс лекцый. Ч.1. Са старажытных часоў да канца ХVIII ст./ І.П. Крэнь [і інш.] – Мн. : РІВШ, 2000. – 655 с.

4 Гісторыя Беларус і: У 2 ч.: курс лекцый. Ч.2. XIX – XX стагоддзi / П.І. Брыгадзін, У.Ф. Ладысеў, П.І. Зялінскі і інш. – Мн. : РІВШ, 2002. – 656 с.

5 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн. : Амалфея, 2000. – 672 с.

6 История Беларуси : учебное пособие / Е.Л. Абецедарская [и др.]; под ред. А.Г. Кохановского [и др.] – Мн. : Экоперспектива, 1997. – 319 с.

7 Ігнатоўскі, У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У.М. Ігнатоўскі. – Мн. : Беларусь, 1992. – 190 с.

8 Ковкель, И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.Ковкель. – Мн. : Аверсэв, 2000. – 591 с.

9 Нарысы гісторыі Беларусі : У 2 ч. Ч.1./ М.П.Касцюк [і інш.]; – Мн. : Беларусь, 1994, – 527 с.

10 Нарысы гісторыі Беларусі : У 2 ч. Ч.2./ М.П.Касцюк [і інш.]; – Мн. : Беларусь, 1995, – 560 с.

11 Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. / Г. Сагановіч. – Мн. : Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

12 Эканамічная гісторыя Беларусі : вучэб. дапам. / пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн. : Экаперспектыва, 1999. – 446 с.

13 Экономическая история Беларуси : учебное пособие. / под ред. проф. В.И. Голубовича. – Мн. : Экоперспектива, 2001. – 400 с.

14 Юхо, Я. Гісторыя дзяржавы и права Беларусі : вучэб. дапам. / Я. Юхо – Мн. : РІВШ БДУ, 2000. – 352 с.

  1   2

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны" Філалагічны факультэт гісторыя мовазнаўства
Рэкамендавана да выдання навукова-метадычным саветам Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” 26...

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
В. М. Лебедзева – старшы выкладчык кафедры беларускай культуры І фалькларыстыкі уа “гду імя Ф. Скарыны”

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце
А. А. Кастрыца – дацэнт кафедры беларускай культуры І фалькларыстыкі уа “гду імя Ф. Скарыны”

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны" Філалагічны факультэт тэсты па гісторыі мовазнаўства практычны дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта гомель 2003
Рэкамендавана да выдання навукова-метадычным саветам Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”26...

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю iconГомель уа "гду імя Францыска Скарыны", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Рэкамендаваны да выдання навукова-метадычным саветам установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю iconФранцыска Скарыны" Святлана Вяргеенка "
Рэдактар: В. С. Новак, д-р філал навук, заг кафедры беларускай культуры І фалькларыстыкі уа «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка