Асновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік
НазваАсновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік
старонка9/9
Дата канвертавання10.12.2012
Памер1.46 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
15. У пасляслоўі да якой кнігі І. Фёдараў, просячы прабачыць яму памылкі, змясціў наступныя радкі: “…как не дух святой і не ангел пісал, а грешная і тленная рука”?

1) у Евангеллі вучыцельным 1569 года

2) у Азбуцы 1578 года

3) у Апостале 1574 года

4) у Псалтыры з Часаслоўцам 1570

Спіс літаратуры


 1. Адамовіч, Алесь. Літаратура, мы і час: Літаратурна-крытычныя артыкулы / Алесь Адамовіч. – Мн., 1979. – 384 с.

 2. Александровіч, С. Пуцявіны роднага слова / С. Александровіч. -- Мн., 1971. – 246 с.

 3. Александровіч, С. Кнігі і людзі / С. Александровіч. – Мн., 1976. – 208 с.

 4. Александровіч, С. Х. Перакладчыцкае майстэрства Купалы / С. Х. Александровіч // Полымя, № 8, 1959. – 192 с.

 5. Александровіч, С. Х. Купалаўская школа перакладу / С. Х. Александровіч // Народныя песняры. – Мн., 1972. – 262 с.

 6. Александровіч, С. Гісторыя і сучаснасць. Літаратурна-крытычныя артыкулы / С. Александровіч. – Мн., 1968. – 256 с.

 7. Антонова, С. Г. Редактирование. Общий курс: учебник для вузов / С. Г. Антонова, И. В. Соловьев, Т. К. Ямчук; под ред. С. Г. Антоновой. – М.,1999. – 256 с.

 8. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя / Рэдкал.: В. В. Гетаў і інш. – Мн., 1993. – 702 с.

 9. Багдановіч, Максім. Поўны збор твораў у 3-х тамах / Максім Багдановіч. – Том І: Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. – Мн. 1992. – 752 с.

 10. Базарэвіч, І. А. Купала і Шаўчэнка / І. А. Базарэвіч // Полымя, № 5, 1982. – 224 с.

 11. Бардах, Ю. К вопросу об утверждении Литовского Статута 1588 г. / Ю. Бардак // Славяне в эпоху феодализма. – М., 1978. – 343 с.

 12. Батвіннік, М. Б. Азбука на ўсе часы / М. Б. Батвіннік. – Мн., 2003. – 288 с.

 13. Беларускі й беларусаведны друк на Захадзе: Асобныя выданьні. Бібліяграфія / Складальнікі Зора й Вітаўт Кіпелі. – Нью Ёрк, Менск, 2003. – 584 с.

 14. Булыка, А. М. і інш. Мова выданняў Францыска Скарыны / А. М. Булыка, А. І. Жураўскі, У. М. Свяжынскі. – Мн., 1990. – 253 с.

 15. Булыка, А. М. Палеаграфія / А. М. Булыка // Беларуская мова: Энцыклапедыя; пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мн., 1994. – 655 с.

 16. Гарэцкі, М. Гісторыя беларускае літаратуры / М. Гарэцкі; уклад. і падрых. тэксту Т. С. Голуб. – Мн., 1992. – 479 с.

 17. Гніламёдаў, У. В. Янка Купала: жыццё і творчасць / У. В. Гніламёдаў. – Мн., 2002. – 288 с.

 18. Говін, С. В. Канфесійны друк у Беларусі: вучэбна-метадычны комплекс / С. В. Говін. – Мн., 2008. – 288 с.

 19. Гурэвіч, Э. “Слова” ў перакладзе Купалы / Э. Гурэвіч // Беларуская літаратура: Даследаванні.– Мн., 1961. – Вып. 4. – 246 с.

 20. Daniłowicz, I. Opisanie bibliograficzne dotąd znanych egzemlarzy Statutu Litewskiego… / I. Daniłowicz // Dziennik Wileński.– Wilno, 1823. – T.II. -- s.

 21. Drukarze dawnej Polski od XIV do XVIII wieku. Wielkie Księstwo Litewskie. – Wrocław; Krakόw. – 1951. – Z. 5.

 22. Еремин, И. П. «Слово о полку Игореве в русской, украинской и белорусской поэзии / И. П. Еремин. – ЛГУ, 1987. – 319 с.

 23. Жураўскі, А. І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы / А.І.Жураўскі. – Мн, 1967. – Том І. -- 372 с.

 24. Замоцін, І. І. Максім Багдановіч. Крытыка-біяграфічны нарыс / І. І. Замоцін // Творы. – Мн., 1991. – 335 с.

 25. Запаско, Я. П. Мистецька спадщина Івана Фёдарава / Я. П. Запаско. – Львів, 1974. – 208 с.

 26. Запольская Н. Н. Книжная справа ХVII века: проблема культурно-языкового реплицирования / Н. Н. Запольская // Studia russica. XVIII: Доклады Международной конференции «Языки в Великом княжестве Литовском и странах Центральной и Восточной Европы: миграция слов, выражений и идей» (Будапешт, 5—7 апреля 2000 г.). – Будапешт, 2000. – 495 с.

 27. Звонарева, Л. У. Энциклопедия – энциклопедисту / Л. У. Звонарева // Скарыніч. Літаратурна-навуковы гадавік.– Мн., 1991. – Вып. 1. – 238 с.

 28. Зернова, А. С. Типография Мамоничей в Вильне / А. С. Зернова // Книга: сб. 1: Исследования и материалы. – М., 1959. – 324 с.

 29. Ігнатоўскі, У. М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У. М. Ігнатоўскі; уступ. арт. А. П. Грыцкевіча. – 5-е выд. – Мн., 1992. – 190 с.

 30. Исаевич, Я. Д. Преемники первопечатника / Я. Д. Исаевич. – М., 1981. – 190 с.

 31. Іўчанкаў, В. І. Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту / В. І. Іўчанкаў. – Мн., 2003. – 257 с.

 32. Казека, Я. Кандрат Крапіва. Крытыка-біяграфічны нарыс / Я. Казека. – Мн., 1965. – 167 с.

 33. Калеснік, У. Тварэнне легенды / У. Калеснік. – Мн., 1987. – 431 с.

 34. Касько, Уладзімір. Выдавецкая дзейнасць вышэйшай школы: сучасны стан і перспектывы / Уладзімір Касько // Журналістыка – 2008: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 10-й Міжнар. навук.-практ. канф.; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Вып. 10. – Мн., 2008, -- 560 с.

 35. Каўрус, А. Мова народа, мова пісьменніка / А. Каўрус. – Мн., 1989. – 247 с.

 36. Каратаев, И. Описание славяно-русских книг напечатанных кирилловскими буквами / И. Каратаев. – СПб, 1883. – В.1. – 282 с.

 37. Кацпржак, Е. И. История книги / Е. И. Кацпржак. – М., 1964. – 422 с.

 38. Кніга Беларусі. 1517 – 1917: Зводны каталог / Склад. Г. Я. Галенчанка і інш. – Мн., 1986. – 615 с.

 39. Колас, Якуб. Пісьменнік і яго праца / Якуб Колас // Збор твораў у 12-і тамах. – Мн., 1964. – Т. ХІ. – 652 с.

 40. Комиссаров, В. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. – М., 1990. – 253 с.

 41. Коршунаў А. Ф. Культурна-асветніцкія традыцыі Скарыны ў дзейнасці прадстаўнікоў пазнейшага кнігадрукавання / А. Ф. Коршунаў // Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры. У 2 т. – Т. 1: З старажытных часоў да канца XVIII ст. – Мн., 1968. – 488 с.

 42. Крамко, І. І. і інш. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы / І. І. Крамко, А. К.Юрэвіч, А. І. Яновіч; рэд. А.І.Жураўскі. – Мн., 1968. – Т.2. – 340 с.

 43. Крапіва, Кандрат. Збор твораў у 6-і тамах / Кандрат Крапіва. – Мн., 1997. – Т. 2. – 478 с.

 44. Лапидус, Н. И. Зарубежная литература в белорусских изданиях и переводах / Н. И. Лапидус. – Мн., 1968. – 92 с.

 45. Лаппо, И. И. К вопросу о первом издании Литовского Статута 1588 года / И. И. Лаппо. – Tautra ir žodis (Kaunas). №5. – 43 с.

 46. Лаппо, И. И. Литовский Статут в московском переводе-редакции XVII столетия / И. И. Лаппо // Журнал Министерства Народного Просвещения. Кн. 2. – СПб, 1914. – С. 209 – 235.

 47. Лаппо, И. И. Литовский Статут 1588 года. Т. І. Ч. 2. / И. И. Лаппо. – Kaunas, 1936. – с. 389.

 48. Ластоўскі, В. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі / В. Ластоўскі. – Коўна, 1926. – б. 434.

 49. Ленсу, А. Я. Купала і творчасць Т. Шаўчэнкі / А. Я. Ленсу // Я. Купала і Я. Колас. – Мн., 1982.

 50. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. редактор В. Н. Ярцева. – М., 1990. – 685 с.

 51. Лужанін, Максім. Колас расказвае пра сябе / Максім Лужанін. – Мн., 1964. – 324 с.

 52. Максімовіч, Рыгор. Тры выданьні Статуту Вялікага Княства Літоўскага / Рыгор Максімовіч // Запісы. № 16. – Нью Ёрк, 1978. – С. 107 – 118.

 53. Малажай, Г. М. Лінгвістычны аналіз тэксту: Заданні, тэксты, парады [Вучэб. дапаможнік] для філал. фак. пед ін-таў / Г. М. Малажай. – Мн., 1992. – 270 с.

 54. Малініна, Л. Г. Да характарыстыкі перакладчыцкага метаду Купалы / Л. Г. Малініна // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. В. 1. – Мн., 1973. – 176 с.

 55. Маршак, С. Я. Портрет или копия? (Искусство перевода). Собр. соч. в 4-х т. Т. 4 / С.Я. Маршак. – М., 1990. – 573 с.

 56. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie: Historyja szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu ksęgach wierszem / А. Міцкевіч; przekład Bronisław Taraszkiewicz. – Olsztyn, 1984. – 312 s.

 57. Міцкевіч, Адам. Пан Тадэвуш, Або Апошні наезд у Літве: Шляхецкая гісторыя 1811 – 1812 гг. у 12-ці кн., вершам / Адам Міцкевіч; перакл., камент. Я. Семяжона. – Мн., 1985. – 399 с.

 58. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz. Wydanie krytyczne / A. Mickiewicz; oprac. St. Pigon. – Wrocław, 1963. – 397 s.

 59. Мушынскі, М. І. І нічога, апроч праўды: Якой быць “Гісторыі беларускай літаратуры” / М. І. Мушынскі. – Мн., 1990. – 227 с.

 60. Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1995. – 671 с.

 61. Навойчык, П. Янка Купала – рэдактар / П. Навойчык // Янка Купала і “Наша ніва”: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Мн., 1996. – 197 с.

 62. Накорякова, К. М. Литературное редактирование / К. М. Накорякова. – М., 2002. – 423 с.

 63. Накорякова, К.М. Редактирование материалов массовой информации. Общая методика работы над текстом / К. М. Накорякова; под ред. проф. А. В. Западова. – М., 1982. – 112 с.

 64. Накорякова, К. М. Редакторское мастерство в России XVI – XIX вв. / К. М. Накорякова. – М., 1973. – с.

 65. Немировский, Е. Л. Франциск Скорина: Жизнь и деятельность белорусского просветителя / Е. Л. Немировский. – Мн., 1990. – 597 с.

 66. Немировский, Е. По следам Франциска Скорины. Документальная повесть / Е. Немировский. – Мн., 1990. – 271 с.

 67. Немировский, Е. Иван Фёдоров и восточнославянское книгопечатание / Е. Немировский. – Мн., 1984. – 318 с.

 68. Немировский, Е.Л. Путешествие к истокам русского книгопечатания / Е. Л. Немировский. – М., 1991. – 223 с.

 69. О библейской археологии (Как дошел до нас текст Нового Завета) // Новый Завет господа нашего Иисуса Христа / В русском переводе с параллельными местами и приложениями; издание итальянского францисканского движения. – Bruxelles, 1990. – с. 800.

 70. Палітыка, Д. А. Я. Купала-перакладчык: Літаратурныя артыкулы / Д. А. Палітыка. – Мн., 1985. – 80 с.

 71. Піўтарак, Рыгор. Дзяржаўная мова ў Вялікім Княстве Літоўскім і праблема размежавання ўкраінскіх і беларускіх пісьмовых помнікаў / Рыгор Піўтарак // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса; пад рэд. С. Запрудскага, А. Фядуты, З. Шыбекі. – Мн., 2007. – 444 с.

 72. Плыгаўка, Л. Я. Купала і “Наша ніва” / Л. Я. Плыгаўка // Янка Купала і “Наша ніва”: Матэрыялы навуковай канферэнцыі. – Мн., 1997. – 197 с.

 73. Праневіч, Г. М. “Слова аб палку Ігаравым у ідэйна-мастацкай канцэпцыі Купалы / Г. М. Праневіч // Беларуская літаратура. Вып. 14. – Мн., 1986. — 175 с.

 74. Пшыркоў, Ю. Янка Купала – рэдактар “Нашай нівы” / Ю. Пшыркоў // часопіс “Беларусь”. № 5-6, 1946. – 96 с.

 75. Редакторская подготовка изданий: учебник / Под ред. С. Г. Антоновой. – М., 2004. – 496 с.

 76. Саверчанка, Іван. Лявон Мамоніч – пісьменнік і кнігадрукар / Іван Саверчанка // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса; пад рэд. С. Запрудскага, А. Фядуты, З. Шыбекі. – Мн., 2007. – 444 с.

 77. Сініла, Г. В. Максім Багдановіч як перакладчык заходнееўрапейскай паэзіі / Г. В. Сініла // Веснік БДУ. Серыя 4. № 3. – Мн., 1991. – 79 с.

 78. Станкевіч, Ян. Да беларускага перакладу “Слова аб палку Ігоравым” / Ян Станкевіч // Збор твораў у двух тамах. – Т. 1. – Мн., 2002. – 552 с.

 79. Станкевіч, Ян. Адказ на зацем праз мову вялікалітоўскага (беларускага) перакладу Бібліі / Ян Станкевіч // Збор твораў у двух тамах. – Т. 2. – Мн., 2002. – 552 с.

 80. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588. Тэксты. Давед. Камент. / Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мн., 1989. – 573 с.

 81. Сидоров, А. А. У истоков русского книгопечатания / А. А. Сидоров // Художественно-технические особенности славянского первопечатания. – М., 1959. – 266 с.

 82. Тимошик, Микола. Редакторські професіі та специфіка іх застосування в ринковых умовах розвитку засобів масовоі комунікаціі / Микола Тимошик // Журналістыка – 2007. Надзённыя праблемы. Перспектывы: Матэрыялы 9-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (6—7 снежня). – Мн., 2007. – 423 с.

 83. Federowski, M. Lud białoruski. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877—1905 / M. Federowski. -- Tom VI: Pieśni. – Warszawa, 1960. – 596 s.

 84. Флароўскі, А. В. Skoriniana / А. В. Флароўскі // 450 год беларускага кнігадрукавання. – Мн., 1968. – 433 с.

 85. Францыск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал. І. П. Шамякін (гал рэд.) і інш.. – Мн., 1988. – 608 с.

 86. Хромчанка, Альбіна. Рэдагаванне фальклорных тэкстаў / Альбіна Хромчанка // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 10-й Міжнар. навук-практ. канферэнцыі; рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Вып. 10. – Мн., 2008. – 560 с.

 87. Хромчанка, Альбіна. Вобраз аўтара-апавядальніка ў кантэксце рэдактарскага аналізу / Альбіна Хромчанка // Жыццём і словам прысягаючы… : да 85-годдзя праф. М. Я. Цікоцкага: зб. навук. прац; пад аг. рэд. праф. В. І. Іўчанкава. – Мн., 2007. – 320 с.

 88. Хромчанка, Альбіна. Канфесійная лексіка сучаснай беларускай мовы / Альбіна Хромчанка // Журналістыка – 2004. Матэр. 6-й Міжнар. навук. – практ. канф.; рэдкал.: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. – Вып. 6. – Мн., 2004. – 389 с.

 89. Чорны, Кузьма. Збор твораў у 8-і тамах / Кузьма Чорны. – Мн., 1975. – Т.8: Публіцыстыка 1923 – 1944. Дзённік. Летапіс жыцця і творчасці. – 615 с.

 90. Шчакаціхін, М. Гравюры і кніжныя аздобы ў выданнях Францішка Скарыны / М. Шчакаціхін // Чатырохсотлецце беларускага друку. – Мн., 1926. – С. 180 – 227.

 91. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя / Рэдкал: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мн., 1989. – 575 с.

 92. Янка Купала. Энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1996. – 727 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Падобныя:

Асновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік iconШэрагі Вучэбна-метадычны дапаможнік
Прапанаваны вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны студэнтам матэматычных факультэтаў педагагічных вышэйшых навучальных устаноў...

Асновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік iconС. Б. Пазняк, А. Г. Смалей Лабараторная дыягностыка бактэрыяльных І мікозных інфекцый сельскагаспадарчай І хатняй жывёлы (вучэбна-метадычны дапаможнік) Гродна 2009
Вучэбна-метадычны дапаможнік/ М.І. Таранда [і інш.]. – Гродна: уа «гдау», 2009. – 236 с

Асновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік iconПа курсу
Вучэбна-метадычны дапаможнік па курсу «Гісторыя чэшскай літаратуры ІІ паловы ХІХ стагоддзя» / Аўт-склад. А. У. Вострыкава.—Мн.: Ривш,...

Асновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік iconБеларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў Кафедра гуманітарных дысцыплін гісторыя беларусі вучэбна-метадычны дапаможнік для падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў
Кафедра працуе: 00-13. 00, 14. 00-18. 00 Пн-пт (метадыст – Шыркоўская Людміла Мікалаеўна)

Асновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік iconВучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны студэнтам матэматычных факультэтаў педагагічных вышэйшых навучальных устаноў для арганізацыі самастойнай працы І пры
Дапаможнік складаецца з шасці частак. Кожная частка прысвечана пэўнай тэме І ўтрымлівае ў сціслым выглядзе тэорыю, прыклады падрабязнага...

Асновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік iconНовые поступления в библиотеку литературоведение
Сюжэталогія празаічнага твора : вучэбна-метадычны дапаможнік [для вну] / В. М. Кавальчук; рэц.: Дз. М. Лебядзевіч, А. Г. Ківака;...

Асновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік iconВучэбна-метадычны дапаможнік па аднайменнаму курсу для студэнтаў спецыяльнасці 1 21 03 01 01 Гісторыя, 1 02 01 02 04 Гісторыя. Замежная мова Гродна 2006
Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: Вучэб метад дапам. / Склад. В. А. Белазаровіч. – Гродна: ГрДУ, 2006. – 309 с

Асновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік iconДзея­слоў. Дзеепрыметнік. Дзеепры­слоўе. Прыслоўе. Бпс. Няпоўна­знамянальныя словы Вучэбна-метадычны дапаможнік Віцебск Выдавецтва уа "вду імя П. М. Машэрава" 2006
Друкуецца па рашэнні навукова-метадычнага савета ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П. М. Машэрава”

Асновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік iconРэкамендавана Метадычнай камісіяй фдп І па бдуір
Беларуская мова: спецыяльная лексіка: Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў усіх форм навучання ўсіх спецыяльнасцей бдуір /...

Асновы творчай дзейнасці рэдактара вучэбна-метадычны дапаможнік iconВучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "гісторыя беларусі" у дзвюх частках Частка 1 Брэст Брду імя А. С. Пушкіна 2009 удк 94(476)(075)
Гісторыя Беларусі : вучэбна-метадычны комплекс у 2 ч. / Н. П. Галімава [і інш.]; пад агульнай рэд. У. В. Здановіча. – Ч. 1 : – Брэст...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка