Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў
НазваАктуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў
Дата канвертавання30.10.2012
Памер71.65 Kb.
ТыпДокументы

 1. Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў.

 2. Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў.

 3. Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны. Фашызм і нацызм у Еўропе.

 4. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі на Беларусі.

 5. Акупацыя Германіяй краін Еўропы.

 6. Напад Германіі на СССР. Абарончыя баі на Беларусі летам 1941 года.

 7. Дзейнасць СССР на міжнароднай арэне. Пачатак стварэння антыгітлераўскай кааліцыі.

 8. Акупацыйны рэжым. Палітыка генацыду на Беларусі.

 9. Праблема калабарацыянізму на Беларусі. Дзейнасць, структура, мэты нацыяналістычных арганізацый.

 10. Эканамічная палітыка германскіх акупацыйных улад на Беларусі. Паўсядзеннасць насельніцтва ва ўмовах акупацыі.

 11. Станаўленне і развіцце партызанскай барацьбы на Беларусі.

 12. Станаўленне і развіцце антыфашысцкага падполля на Беларусі.

 13. Антыфашысцкія патрыятычныя групы і арганізацыі ў Заходняй Беларусі. Супраціўленне ў гета.

 14. Разгром мілітарысцкай Японіі. Заканчэнне Другой сусветнай вайны.

 15. Вынікі і ўрокі вайны. Нюрнбергскі і Такійскі працэсы.

 16. Уклад беларускага народа ў Перамогу. Людскія і матэрыяльныя страты беларускага народа ў Другой сусветнай вайне.

 17. Выхад БССР на міжнародную арэну.

 18. Судовая сістэма Беларусі перыяду ВКЛ і РП.

 19. Развіццё кнігадрукавання ў Беларусі (пасля Ф.Скарыны)

 20. Фінансавая сістэма Беларусі ў перыяд ВКЛ і РП.

 21. Археалагічныя помнікі Лідчыны.

 22. Архітэктура Беларусі ў пасляваенны перыяд (1945-1990 гг.)

 23. Сельская гаспадарка Беларусі ў XV-XVII ст.

 24. Нумізматыка Беларусі перыяду ВКЛ.

 25. Беларуская прамысловасць у 60-80 гг. XX ст.

 26. Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух пачатку XX ст.

 27. Культура Беларусі ў XIX ст.

 28. Буржуазныя рэформы 60-70-х гг. XIX ст.

 29. Адукацыя ў БССР (50-80 гг. XX ст.)

 30. Станаўленне БНР.

 31. Фарміраванне беларускай нацыі.

 32. Музычныя калектывы Беларусі.

 33. Гістарыяграфічныя канцэпцыі ўтварэння ВКЛ.

 34. Грашовая і крэдытная сістэмы ў ВКЛ у ХІV–ХVІ ст.

 35. Эвалюцыя дзяржаўнага ладу Вялікага княства Літоўскага ў ХІV–ХV ст.

 36. Дзяржаўная эканамічная палітыка аднаўленчага перыяду другой паловы ХVІІ ст.

 37. Эканамічныя рэформы Антонія Тызенгаўза ў каралеўскіх сталовых эканоміях ВКЛ.

 38. Гродзеншчына ў час паўстання 1794 г.

 39. Уплыў ідэй Асветніцтва на рэфармаванне Рэчы Паспалітай у другой палове ХVІІІ ст.

 40. Гродзеншчына ў вайне 1812 г.

 41. Беларускія кірмашы і іх роля ў развіцці гандлю ў першай палове ХІХ ст.

 42. Умовы для развіцця беларускай культуры і беларускай нацыі ў ХІХ ст.

 43. Асаблівасці адмены прыгоннага права ў Беларусі.

 44. Роля чыгунак у развіцці эканомікі Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 45. Фабрычная прамысловасць у Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 46. Дзейнасць беларускіх палітычных партый і арганізацый ва ўмовах нямецкай акупацыі.

 47. Сталыпінская аграрная рэформа і яе асаблівасці ў Беларусі.

 48. «Беларускае пытанне» ў савецка-польскай вайне 1919−1920 г.

 49. Развіццё адукацыі і навукі ў БССР у перыяд беларусізацыі.

 50. Гісторыя Беларусі 20 − 30-х г. ХХ ст. у асобах: Усевалад Ігнатоўскі; Вацлаў Ластоўскі; Дзмітрый Прышчэпаў; Браніслаў Тарашкевіч.

 51. Барацьба супраць нацыянал-дэмакратызму ў Беларусі.

 52. Эканамічная мадэль БССР 1930-х г.: асноўныя прынцыпы.

 53. Сацыяльна-эканамічнае жыццё на тэрыторыі Беларусі ва ўмовах нямецкай акупацыі (1941–1944).

 54. Цяжкасці і поспехі пасляваеннага аднаўленчага перыяду (1943–1950).

 55. Гаспадарчая рэформа 1965 г. у БССР і яе вынікі для сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.

 56. Уплыў дасягненняў НТР на эканамічнае развіццё краіны.

 57. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС і яе наступствы для сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны (эканамічная і экалагічная праблемы).

 58. Беларуская эканамічная мадэль: ад пераходу да рынку да сацыяльна арыентаванай рыначнай эканомікі.

 59. Эвалюцыя палітычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь.

 60. Культура незалежнай Беларусі: умовы развіцця, здабыткі і дасягненні.

Литература для подготовки реферативных работ


 1. Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-ых гадоў на Беларусі. – Мінск, 1994.

 2. Алексеев Л. В. Полоцкая земля в ІХ –ХIII вв. – М., 1966.

 3. Арлоў Уладзімір. Таямніцы полацкай гісторыі. – Мінск, 1994.

 4. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя. – Мінск, 1993.

 5. Болбас М.Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (1795–1861 гг.). – Минск, 1966.

 6. Вольф Ю. Князі на абшарах Вялікага княства Літоўскага ад канца ХІV стагоддзя // Спадчына. – 1992. – № 4 – 6; 1993. – № 1—3.

 7. Галенчанка Г.Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар. – Мінск, 1993.

 8. Гарбачова В. Паўстанне 1830–1831 гг. на Беларусі. – Мінск, 2001.

 9. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. у пытаннях і адказах. – Мінск, 2003.

 10. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэбна-метадычны комплекс. – Мінск, 2003.

 11. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: Дапаможнік. – Мінск, 2003.

 12. Гісторыя Беларусі: У 6 тамах. Т. 1. Старажытная Беларусь. – Мінск, 2000; Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай. – Мінск, 2004.

 13. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Са старажытных часоў да канца ХVІІІ ст.: Курс лекцый. І.П.Крэнь, І.І.Коўкель, С.В.Марозава і інш. – Мінск, 2000– 2002.

 14. Гісторыя Беларусі: Даведачна-інфармацыйны дапаможнік. – Мінск, 1994.

 15. Гісторыя сялянства Беларусі. Т. 1. – Мінск, 1997; Т. 2. – Мінск, 2002.

 16. Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі ХVІ–ХVІІІ ст. – Мінск, 1992.

 17. Голубеў В.Ф., Крук У.П., Лойка П.А. Ці ведаеце Вы гісторыю сваёй краіны. – Мінск, 1994.

 18. Грыцкевіч А. Беларуская шляхта // Спадчына. – 1993. – № 1.

 19. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. – Мінск, 1994.

 20. Драгун Юры. Уніяцкая царква Беларусі і дзяржаўная палітыка // З гісторыяй на «Вы». Выпуск другі. – Мінск, 1994.

 21. Емяльянчык У.П. Паланез для касінераў. З падзей паўстання 1794 г. пад кіраўніцтвам Касцюшкі ў Беларусі. – Мінск, 1994.

 22. Ермаловіч М.І. Па слядах аднаго міфа. – Мінск, 1989.

 23. Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды. – Мінск, 1990.

 24. Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь. Віленскі перыяд. – Мінск,1994.

 25. Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. – Мінск, 2000.

 26. Запруднік Янка. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях. – Мінск, 1996.

 27. Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – Мінск, 1991.

 28. История Беларуси в документах и материалах. – Минск, 2000.

 29. Кандыбовіч С. Разгром нацыянальнага руху ў Беларусі. – Мінск, 2000.

 30. Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мінск, 2000.

 31. Кітурка І.Ф. Дзяржаўныя ўладанні на землях Беларусі ў другой палове ХVІІ–ХVІІІ ст.: палітыка гаспадарчага аднаўлення і развіцця. – Гродна, 2003.

 32. Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в ХVІ – первой половине ХVІІ в. – Минск, 1975.

 33. Копысский З.Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в ХVІ – первой половине ХVІІ в. – Минск, 1966.

 34. Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. – Мінск, 1998.

 35. Ластоўскі В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. – Мінск, 1992.

 36. Літвін А. Акупацыя Беларусі (1941–1944). Пытанні супраціву і калабарацыі. – Мінск, 2000.

 37. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мінск, 1996.

 38. Лютый А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ века. – Минск, 1987.

 39. Мальдзіс А.І. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры ХVІІІ стагоддзя. – Мінск, 1982.

 40. Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине ХVІІ века. – М.,1974.

 41. Марозава С. Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці Беларусі (1596–1839). – Гродна, 1996.

 42. Марозава С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596–1839 гады). – Гродна, 2001.

 43. Мелешко В.И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии. – Минск, 1975.

 44. Мелешко В.И. Классовая борьба в белорусской деревне во второй половине ХVІІ–ХVІІІ в. – Минск, 1982.

 45. Мірановіч Яўген. Найноўшая гісторыя Беларусі. – Санкт-Пецярбург, 2003.

 46. Найдзюк Я., Касяк І. Беларусь учора і сяньня. – Мінск, 1993.

 47. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. – Мінск, 1994; Ч. 2. – Мінск, 1995.

 48. Падокшын С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. – Мінск, 2003.

 49. Падокшын С.А. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: Ад Францыска Скарыны да Сімяона Полацкага. – Мінск, 1990.

 50. Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-гістарычны аналіз). – Мінск, 1998.

 51. Пашуто В.Т. Образование Литовско-Русского государства. – М., 1959.

 52. Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии. – Минск, 1991.

 53. Пичета В.И. Белоруссия и Литва ХV – ХVІ вв. – М., 1961.

 54. Пичета В.И. История белорусского народа. – Минск, 2003.

 55. Подокшин С.А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина ХV – начало ХVII в.). – Минск, 1970.

 56. Похилевич Д.Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы в ХVII–ХVIII вв. – Львов, 1957.

 57. Похилевич Д.Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы во второй половине ХVIII в. – Вильнюс, 1966.

 58. Рудовіч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. – Мінск, 2001.

 59. Сагановіч Г.М. Войска Вялікага княства Літоўскага ў ХVІ–ХVII стст. – Мінск, 1994.

 60. Сагановіч Г. М. Невядомая вайна 1654–1667. – Мінск, 1995.

 61. Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ ст. – Мінск, 2001.

 62. Саракавік І.А. Беларусазнаўства. – Мінск, 1998.

 63. Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Белоруссии (ХV–ХVI вв.). – Минск, 1993.

 64. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г.: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. – Мінск, 1989.

 65. Тарасаў К. Памяць пра легенды. Постаці беларускай мінуўшчыны. – Мінск, 1990.

 66. Тарасаў С. Прылучэнне да хрысціянства // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – №1.

 67. Тарасаў С.В. Чарадзей з сёмага веку Траяна. – Мінск,1991.

 68. Ткачоў М.А. Замкі і людзі. – Мінск, 1991.

 69. Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. – Мінск, 1993.

 70. Шибеко З.В., Шибеко С.Ф. Минск. Страницы жизни дореволюционного города. – Минск, 1990.

 71. Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002). – Мінск, 2003.

 72. Штыхов Г.В. Города Полоцкой земли (ІХ–ХIII вв.). – Минск, 1978.

 73. Штыхаў Г.В. Крывічы. – Мінск, 1992.

 74. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 тамах. – Мінск, 1993 – 2003.

 75. Этнаграфія беларусаў. Гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя. –Мінск, 1985.

 76. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. – Мінск, 1989.

 77. Юхо Я.А. За вольнасць нашу і вашу: Тадэвуш Касцюшка. – Мінск, 1989.

 78. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. – Мінск, 1992.

 79. Юхо І. Крыніцы беларуска-літоўскага права. – Мінск, 1991.

 80. Юхо Я.А., Емяльянчык У.П. «Нарадзіўся я ліцьвінам». Т. Касцюшка. – Мінск, 1994.


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў iconВялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)
Актуальнасць І неабходнасць вывучэння Другой сусветнай І вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай вайны

Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў iconВялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)
Актуальнасць І неабходнасць вывучэння Другой сусветнай І вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай вайны

Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў iconВялікая Айчынная вайна ў кантэксце Другой сусветнай вайны
Гісторыяграфія Другой сусветнай І вялікай Айчыннай войнаў. Навуковыя плыні І гістарычныя школы

Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў iconВывучэнне гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў у вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь з’яўляецца адной з задач гуманітарнай
Найважнейшай сярод гэтых каштоўнасцей бачыцца патрыятызм як любоў да Радзімы І гатоўнасць да абароны незалежнасці І суверэнітэту...

Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў iconОтветы на вопросы по курсу «вов»: Перыядызацыя Другой сусветнай вайны І Вялікай Айчыннай вайны
Первый период (1 сентября 1939 – 21 июня 1941 г.) – захват Германией и ее сателлитами стран Западной Европы

Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў iconПрадмет: Гісторыя Беларусі Класс: 9 Тэма: Удзел бсср у заснаванні Арганізацыі Аб’яднаных Нацый Мес ца ў рока ў тэме
Месца ўрока ў тэме: восьмы ўрок раздела «бсср у гады Сусветнай І вялікай Айчыннай войнаў»

Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў iconМіжнародныя адносіны напярэдадні І на пачатку Другой сусветнай вайны. Нападзенне нацысцкай Германіі на СССР І абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі
Пытанне 48. Развіццё партызанскага руху І падполля ў Беларусі у гады Вялікай Айчыннай вайны

Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў iconСёлета адзначаецца гадавіна адной з самых трагічных падзей ХХ стагоддзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Гэта падзея дае магчымасць настаўніку, выхавацелю
Вялікай Айчыннай вайны школьнікамі, навучэнцамі каледжаў І студэнтамі вузаў не выклікае сумневу. У айчыннай сістэме выхаваўчай работы...

Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў iconТэма Вялікай Айчыннай вайны ў творах беларускіх пісьменнікаў
Больш за пяцьдзесят гадоў прайшло з дня заканчэння Вялікай Айчыннай вайны. Але І да гэтага

Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай І Вялікай Айчыннай войнаў iconТэма  "Падпольны І партызанскі рух на тэрыторыі Карэліцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны"
Тэма“Падпольны І партызанскі рух на тэрыторыі Карэліцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны” (VІ рэспубліканскі конкурс творчых...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка